PostHeaderIcon Ustavující zastupitelstvo 31. 10. 2018 - město vede ODS, Piráti a hnutí ANO

První zasedání Zastupitelstva města Sušice zahájil pan MUDr. Rudolf Voldřich jako nejstarší člen zastupitelstva města, přítomni byli všichni nově zvolení zastupitelé.

Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Složení slibu členů nového zastupitelstva města
4. Volba volební a návrhové komise
5. Volba starosty
6. Zpráva volební komise o volbě starosty
7. Volba místostarosty
8. Zpráva volební komise o volbě místostarosty
9. Volba členů rady města
10. Zpráva volební komise o volbě členů rady města
11. Zřízení finančního a kontrolního výboru a stanovení počtu členů
12. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
13. Ostatní
14. Diskuse
15. Závěr

Po úvodních formalitách následovalo Složení slibu členů nového zastupitelstva města.
Zákonem předepsaný slib přednesl pan tajemník Mgr. Petr Novák: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
Všichni členové zastupitelstva města složili slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem.
Zastupitelé jednomyslně schválili všechny volby veřejným hlasováním.

Před volbou starosty požádal arch. Janda o prezentaci programových priorit všech volebních stran. Poté za stranu ODS navrhla na volbu starosty Mgr. Švelchová pana Bc. Petra Mottla, ostatní strany nikoho nenavrhly. Petr Mottl získal 16 hlasů pro, 4 hlasy proti (Janda, Toufar, Staňková a Stárková) 1 se zdržel hlasování (Mottl). Petr Mottl je zvolen na další čtyřleté volební období starostou města Sušice.

Na pozici místostarosty hnutí ANO 2011 navrhlo pana Františka Jelínka, ostatní strany nikoho nenavrhly. František Jelínek získal 18 hlasů pro, 3 hlasy proti, (Janda, Toufar a Staňková) nikdo se nezdržel hlasování, a tak byl zvolen místostarostou.

Následovala volba členů rady.
Za stranu ODS byli navrženi: Mgr. Jana Švelchová a pan PhDr. Jan Lhoták.
Za hnutí ANO 2011 byl navržen: pan Pavel Javorský.
Za Českou pirátskou stranu byli navrženi: pan Pavel Hais a pan Václav Černý.

Kandidaturu přijali všichni, proběhlo hlasování podle abecedy:
Pan Václav Černý – 20 hlasů pro, 1 člen se zdržel hlasování (Černý).
Pan Pavel Hais – 19 hlasů pro, 2 členové se zdrželi hlasování (Hais, Naglmüllerová).
Pan Pavel Javorský – 16 hlasů pro, 1 hlas proti, 4 členové se zdrželi hlasování.
Pan PhDr. Jan Lhoták - 17 hlasů pro, 2 hlasy proti, 2 členové se zdrželi hlasování.
Paní Mgr. Jana Švelchová – 16 hlasů pro, 2 hlasy proti, 3 členové se zdrželi hlasování.
Všichni navržení členové rady byli zvoleni.
Jednání rady města se koná dle potřeby zpravidla 1x za 14 dní a je neveřejné.

Bylo schváleno zřízení finančního a kontrolního výboru a stanovení počtu členů na 9.
Na předsedkyni kontrolního výboru za Sdružení NK STAN Sušičtí byla navržena Ing. Věra Marešová, za SNK „Nezávislí ze Sušice“ paní Ing. Milena Stárková.
Po krátké diskusi se Ing. Věra Marešová vzdala kandidatury.
Proběhlo hlasování pro navrženou kandidátku Ing. Milenu Stárkovou. Zastupitelstvo města zvolilo předsedkyní kontrolního výboru paní Ing. Milenu Stárkovou, pro 11 hlasů, 7 hlasů proti, (ODS), 3 členové se zdrželi hlasování (Mottl, Macháček, Kříž).

Na předsedkyni finančního výboru byla sdružením NK STAN Sušičtí navržena Ing. Věra Marešová, ta kandidaturu nepřijala. Kandidáti z ostatních stran nebyli navrženi a volba byla odložena na příští jednání.

Diskuse
Pan Ing. arch. Janda žádá na příští jednání zastupitelstva města o zpracování přehledné tabulky, která by obsahovala všechny investiční akce a opravy, v jaké fázi připravenosti jsou, jaká je investiční náročnost, propočet projektu, termíny, kdy se předpokládá zahájení akcí. Starosta města potvrdil, že nebude problém požadované informace pro zastupitele připravit. V rámci územního plánu bude požadovat vyjádření k navrhovaným projektům města i soukromých investorů. Za tímto účelem vypracuje návrh a na jednání zastupitelstva požaduje přizvat pana arch. Komrsku. Pan Ing. arch. Janda dále navrhl zřízení funkce architekta města nebo zřízení komise architekta města.

Ing. Staňková také bude podporovat zřízení komise pro architektonický a urbanistický rozvoj města, nebo funkce architekta města a zároveň je pro přizvání arch. Komrsky k jednání ZM, kde bude probírána tématika související s ÚP jako je aktuálně projekt společnosti Accolade. Dále vyslovila souhlas s tím, aby Ing. arch. Karel Janda do příštího jednání ZM připravil podklady pro návrh na zřízení funkce architekta města, případně náplně komise architekta města.

Pro zřízení komise architekta města je též Mgr. Čestmír Kříž. Při této příležitosti poděkoval Mgr. Mileně Naglmüllerové a paní místostarostce za práci v radě města. Poděkování rovněž učinil Ing. Jan Staněk. Pan starosta ocenil práci místostarostky města.

Paní Naglmüllerová za Sdružení NK STAN Sušičtí poděkovala občanům města Sušice
za hlasy v komunálních volbách a dále poděkovala paní místostarostce.


Paní Ing. Stárková poděkovala za zvolení předsedkyní kontrolního výboru a dále bude požadovat od nového vedení města informace o nemocnici na každém jednání zastupitelstva města.

Místostarosta František Jelínek reagoval na dotaz H. Harantové, proč se Ing. Staňková, která vyhrála volby za ANO, nezúčastňovala povolebního vyjednávání. Místostarosta reagoval tím, že hned po volbách, po jeho jednání s ODS dne 8. 10., Ing. Staňková návrh na složení rady 3+2+2 s její nominací na místostarostku odmítla, proto nebyla k dalším jednáním zvána. On se dalších vyjednávání neúčastnil a za hnutí ANO 2011 vyjednával Pavel Javorský. Osobně nepodporoval ‚velkou koalici‘ a ani s ní nesouhlasil. Místní organizace ANO 2011 dne 22. 10. 2018 rozhodla, že navržený model 1 starosta a 2 neuvolnění místostarostové (zástupce ANO a Pirátů) není vhodný pro město Sušice. Proto navrhla obsadit funkci uvolněného místostarosty panem Františkem Jelínkem z důvodu odmítnutí této funkce Ing. Staňkovou a panem Javorským.

Pan Lukáš Potužák měl požadavek ohledně celkového shrnutí za koalici, s jakými předsevzetími jde nové vedení města do následujícího volebního období.
Pan starosta uvedl, že priority budou zveřejněny v Sušických novinách (např. prosazení prezentace webových stránek, strategický plán rozvoje, komunikace s krajem ohledně nemocnice a možnosti jejího dalšího fungování, atd….)

Paní Kroupová měla dotaz ohledně naplnění hlavního bodu koaliční smlouvy, a to zajištění archivních videozáznamů z jednání zastupitelstva města. Pan starosta sdělil, že naplnění tohoto bodu bude dle možností uvolnění finančních prostředků rozpočtu – nejdříve však od 1. 1. 2019, pan Jelínek bude požadovat změnu jednacího řádu zastupitelstva města.

Ing. Říha žádal o přijetí usnesení o zahájení příprav nahrávání a uložení jednání zastupitelů na stránkách města. Starosta odpověděl, že návrhy projednává nejprve rada města, která pak navrhne doporučení zastupitelstvu města.

Arch. Janda požadoval stanovisko právníka k pronájmu prostor plastické chirurgii v nemocnici v Sušici. Starosta mu sdělil, že nájemce byl vyzván, aby smlouvu předložil.

Paní Ing. Staňková předložila stanovisko dvou právníků k pronájmu prostor v sušické nemocnici společnosti WB Aesthetics s. r. o., na základě informací obdržených
od Mgr. B. Vaculíkové, jednatelky Nemos Sokolov s. r. o. (podnájemce nemovitostí nemocnice), na jednání rady města dne 8. 10. 2018.


Ing. Marek předal zprávu Mgr. Vaculíkové právníkovi města, který potvrdil podezření
na porušení smlouvy. Materiál k rozhodnutí o podání výpovědi Nemosu Sušice s. r. o. Odbor majetku  a rozvoje města předkládá na jednání rady města.


Závěr
Pan starosta poděkoval všem za účast a ukončil jednání.
Ověřovatelé (Staňková, Stárková):
"Zápis ověřuji s výhradou. Z jednání zastupitelstva není žádný záznam, a to ani zvukový pro vnitřní potřebu zápisu. Není tedy prakticky možné průkazně ověřit pravdivost obsahu zápisu."
Ing. Andrea Staňková, Ing. Milena Stárková, ověřeno dne:  9. 11. 2018. Zapsala: Daniela Šedinová, dne 31. 10. 2018.
Podepsal:
Bc. Petr Mottl a František Jelínek.                     

                                                                                        Zapsala Milena Stárková
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48561
DnesDnes4
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden68
Tento měsícTento měsíc225
CelkemCelkem48561
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012