PostHeaderIcon Zastupitelstvo 1. listopadu 2021 - pro akutní péči v nemocnici a pořízení CT hlasovalo 91,2% účastníků REFERENDA

Z jednání se omluvil Václav Černý, poprvé byl přítomen Ing. Václav Švehla, zastupitel za KDU ČSL, který nahradil zemřelého MUDr. Rudolfa Voldřicha. Starosta přivítal hejtmanku doc. PaedDr. Ilonu Mauritzovou, Ph.D. a MUDr. Richarda Piknera, Ph.D. Záznam na webu města: https://www.youtube.com/watch?v=njNTJxOTTvQ&t=16963s


Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Výsledek referenda k budoucnosti nemocnice
6. Sušická nemocnice s.r.o. - informace jednatele
7. Rozpočtová opatření
8. Pošumavská odpadová s.r.o. – navýšení základního kapitálu
9. Majetková agenda
10. Zápis z 3. zasedání finančního výboru
11. Architekt města
12. Návrh na odložení zahájení výstavby sportovní haly
13. Program regenerace MPZ – aktualizace 2021
14. Schválení dotace MPZ pro rok 2021
15. Diskuse, závěr

 
Výsledek referenda k budoucnosti nemocnice

Předkladatelé: Václav Černý, Pavel Hais, Mgr. Ing. arch. Karel Janda, Mgr. Bc. Jitka Kroupová, Ing. František Majer, Petr Nikodem, Ing. Milena Stárková, Ing. Václav Švehla. Na jednání ZM předložila Ing. Milena Stárková:
Referendum s otázkou „Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?“ se v Sušici uskutečnilo spolu s volbami do Poslanecké sněmovny České republiky ve dnech 8. a 9. října 2021.

Výsledek hlasování (zápis o výsledku hlasování vyvěšen na úřední desce města 9. 10. 2021):
Počet odevzdaných úředních obálek – 4 794 z celkového počtu 8782 oprávněných voličů, tj. účast 54,59%.
Počet platných hlasů pro odpověď ANO – 4 372, tj. 91,20% oprávněných osob, které se referenda zúčastnily.
Počet platných hlasů pro odpověď NE – 225, tj. 4,69 % oprávněných osob, které se referenda zúčastnily.

K bodu REFERENDUM a sušická nemocnice proběhla dlouhá diskuse:

Stárková - uvedla, že spolu s volbami do PS se v historii poprvé v Sušici konalo referendum. Po referendu 8 zastupitelů požádalo o svolání zastupitelstva a předložilo tento bod, který bude mít několik usnesení. Poděkovala všem, a to přípravnému výboru a občanské iniciativě, dobrovolníkům a aktivistům, kteří občany informovali téměř rok. Vyjmenovala všechny předkladatele materiálu. Zopakovala otázku referenda, ke které se občané vyjadřovali, a uvedla statistiku vztahující se k počtu voličů, kteří se referenda účastnili. Co nám vlastně referendum řeklo? Že v Sušici selhala zastupitelská demokracie. Lidé se rozhodli a vyjádřili jinak, než v posledním roce koná a činí vedení města a především rada města. Výsledek referenda je pro město a jeho orgány právně závazné. Předkládáme tedy návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Sušice bere na vědomí výsledek místního referenda, který je v souladu se Zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů, platný a závazný pro všechny orgány města Sušice.

Diskuse:
Starosta - hrubě nesouhlasí s tím, co zde zaznělo, že selhala zastupitelská demokracie. On si myslí, že právě naopak zafungovala. Uvedl, že je třeba připomenout, že otázky v referendu byly tři, dvě otázky správní soud zamítl, protože byly zavádějící a manipulativní, a to přesně vyjadřuje i jeho názor na ty, kteří referendum připravovali - jim nejde o sušickou nemocnici, o její budoucnost, jde úplně o něco jiného. Já jsem na minulém zasedání zastupitelstva navrhl, abychom o těchto otázkách hlasovali (podle zákona zastupitelstvo může o otázkách referenda rozhodnout.) A ti, kteří byli proti nebo nehlasovali, dnes říkají, že selhala zastupitelská demokracie. Je to můj názor, můj pohled na věc. O nemocnici bylo řečeno již mnoho a bude tak i do budoucna. Moc mne mrzí, že sušická nemocnice se stala politickým tématem, které je různě, zejména před volbami zneužíváno, a to je to, co nemocnici nejvíce škodí.

(pozn. starosta může "hrubě nesouhlasit", ale hlas sušických lidí je jasný - 91,2% hlasujících akutní chirurgii a CT v Sušici chtějí, narozdíl od valné hromady, tj. rady města)

Stárková doplnila informace. Zastupitelstvo v tomto složení v prosinci 2019 schválilo rozsah péče, který byl v         otázce referenda. Péče začala fungovat v lednu 2020, ale zásahem rady bohužel v září loňského roku byli odvoláni jednatelé a záhy přestala fungovat akutní lůžková chirurgie a snaha o nákup CT je v nedohlednu. Není pravda, že my jako zastupitelé jsme nerozhodli, ale rada v pozici valné hromady nekonala.
Starosta - nesouhlasí s tvrzením Stárkové a dále řekl, že usnesení, které vzalo zastupitelstvo na vědomí, není rozhodnutí. (pozn.text usnesení z 12/2019 - Zastupitelstvo města vzalo na vědomí možné varianty provozu Sušické nemocnice a doporučuje radě
města jako valné hromadě společnosti zvolit variantu 1) – provoz nemocnice se třemi
lůžkovými odděleními, komplementem (CT, RDG, SONO a laboratoř) a ambulancemi
včetně pohotovostní služby.)
Javorský
– směřoval dotaz na Ing. Stárkovou: když mu letos v květnu volala s tím, že výsledek referenda bude jednoznačné ANO a nabídla mu za „protislužbu“ funkci místostarosty, jakým způsobem hodlala tedy jednat a jestli se chystá dnes, na základě výsledků referenda, odvolávat městskou radu?
Stárková na dotaz nereagovala. (pozn. kolega nevěděl, co říká, hnutí ANO přece místostarostu již zastává)
Švelchová – rada města musela jednatele odvolat na základě jednomyslného rozhodnutí dozorčí rady. My všichni chceme, aby nemocnice v Sušici byla zachovaná a fungovala. Ing. Stárková nás opakovaně, když nemocnici provozoval Nemos/Penta, žádala a přemlouvala, abychom dali nemocnici do správy kraji. Teď když ta situace nastala, kraj je ochotný spolupracovat se Sušicí na provozování nemocnice, buďme rádi, že je vstřícný a chce se domluvit a pomoci zachovat zdravotnickou péči v rozsahu, který je udržitelný. (pozn. rada města je výkonný orgán, dozorčí rada je kontrolní orgán, který nemůže radu úkolovat. Kolegyně zapomněla, že v roce 2015 celá ODS byla proti provozu nemocnice Plzeňským krajem)
Janda – očekával diskusi na téma „jak referendum naplníme“, nebo žádost k přítomné paní hejtmance, aby řekla za Plzeňský kraj, jestli je kraj připraven naplnit přání občanů Sušicka. Ale jak zaznamenal z médií a různých zdrojů, kraj nehodlá garantovat plnohodnotný rozsah péče. Já tomu rozumím, protože sušická nemocnice je svým způsobem konkurencí. Důležité je, jestli má své oprávnění v systému zdravotní péče. O čem se tedy budeme bavit? Jestli naplníme vůli lidí v referendu (k tomu vedou navržená usnesení), nebo se město chce domlouvat s krajem, který v podstatě nedokáže vůli lidí Sušicka naplnit, a tím pádem bude de facto kraj přemlouvat město, aby porušilo svoji zákonnou povinnost?
Chce veřejně slyšet od kraje potvrzení, ústy paní hejtmanky, že nejsou schopni garantovat péči v nemocnici.
Kroupová – rada města jednatele odvolat nemusela. Doporučila, aby se ZM zabývalo platností a závazností referenda a prvním navrženým usnesením – vzetí na vědomí platnost a závaznost místního referenda.
Místostarosta Jelínek – vyjádřil se k vystoupení Ing. Stárkové, když ocitoval předmětné usnesení z prosince 2019 doslova. Zdůraznil, že zastupitelstvo vzalo na vědomí možné varianty provozu SN, nic neschválilo. (pozn. "doporučuje radě zvolit variantu I.- viz výše)
Staňková – požádala Ing. Stárkovou, aby, pokud cituje, citovala přesně a uváděla skutečnosti pravdivě – na zastupitelstvu v prosinci 2019 bylo celkem 19 zastupitelů, dva byli omluveni; Ing. Staňková a MUDr. Voldřich. V případě, že by na uvedeném zastupitelstvu byla a měla možnost se k navrhované variantě vyjádřit, nemohla by s ní souhlasit tak, jak byla v návrhu předložena. Vyznívá totiž stejně nejednoznačně a je zavádějící; což potvrdil i krajský soud, přestože otázku nezamítl. Osobně vidí způsob ‚aktivní podpory‘ pro to, aby bylo možné udržet zdravotní péči v Sušici ve spolupráci s Plzeňským krajem. V případě, že město takové partnerství naváže, pak nevidí důvod, proč by nebylo možné, po stabilizaci zdravotní péče v Sušici, která je důležitá a na které se stoprocentně město a kraj shodnou, se dál bavit o tom, jakým způsobem směřovat rozvoj.
Marešová – první navržené usnesení je nadbytečné; zamýšlí se nad tím, že pokud ani Plzeňský kraj nedokáže garantovat navrhovanou péči, kdo to tedy skutečně dokáže? Kdo, nebo co za tím stojí, kdo by toto mohl garantovat?
Stárková - reaguje na Ing. Staňkovou a problematiku otázky referenda – sděluje, jak rozhodl soud v Plzni a ocitovala část usnesení soudu.
Starosta - o referendu nepochybuje, výsledky uznává. Výsledky mohou vést k různým způsobům, například jednání s Plzeňským krajem je z mnoha důvodů tou cestou, která může sušickou nemocnici stabilizovat a dát jí nějakou dlouhodobou perspektivu.
Staňková – opakovaně žádá Ing. Stárkovou, aby, když už cituje, citovala přesně a odkazuje na celé usnesení krajského soudu k otázkám referenda, které je stále k dispozici v archivu webu města Sušice. Rozporovala způsob formulace otázky, kterou i soud označil za neurčitou.
Hais – uvádí, že v prosinci 2019 byl odsouhlasen směr, jediný kdo rozhoduje, je valná hromada, vize byla předložena valné hromadě dvakrát, dvakrát se po dohodě stáhla. To však netušil, že z toho vyplývá to, že ten rozsah péče tu od začátku nebyl zamýšlen - a to zaznívá i teď ve slovíčkaření. Kdybychom do toho nešli s vervou, tak tu dnes byla LDN, nebylo tu postaráno o covidové pacienty a není tu chirurgie. To, co je tu dnes, je proti situaci 2019 zázrak. To říká otevřeně. Odpověď paní Marešové, jestli je tu někdo, kdo je schopen to garantovat – no pokud nebude vůle se o tom bavit a řešit to, tak tu garance samozřejmě není. Ale jakmile bude vůle, můžeme se o tom bavit a hledat řešení. Ale v tuhle chvíli jsme ztratili rok času a důvěru lidí, kteří nám sem přišli pomoci.
Janda – kdyby byla vůle, aby se posuzovaly dvě varianty nemocnice, pokud by si rada města sama o své vůli neodsouhlasila jednu variantu, pak je to i částečně odpověď na otázku Ing. Marešové – ono se to tu vlastně ani nechce posuzovat, obě varianty. Jak z toho má pak být výsledek?
Marešová – nebyla u jednání rady,není členem rady. Chtěla by zde plnou péči, ale skutečně nevidí, kdo by to zde dokázal. Ještě ale připomněla jedno zasedání zastupitelstva – to, kdy se zakládala s. r. o. - bylo tehdy jasně na zastupitelstvu řečeno, že bude sloužit jen jako mezičlánek, pro předání společnosti Plzeňskému kraji. Z toho si už tehdy odnesla, že všichni k tomu směřujeme. I z toho důvodu se podle ní jmenovali jednatelé, kteří nebyli z výběrového řízení – protože jejich funkce byla přechodná s tím, že převedou nemocnici do Plzeňského kraje. U jiných jednání (rady) nebyla a tu původní linii drží pořád - chceme , aby nemocnici spravoval Plzeňský kraj. Teď když vidí, že část zastupitelů není tohoto názoru, tak se ptá, jestli vědí, jak to udělat, když kraj má mnohem více možností než město. Jak to tedy chtějí dokázat? Rozhodně není ten, kdo by tady nechtěl lůžkovou chirurgii, ale nedovede si představit, kdo ze zastupitelů by to zařídil.
Stárková - tady přece nikdo nestojí v cestě Plzeňskému kraji. Tady je na stole referendum a to musíme my jako zastupitelé naplnit, protože nám to ukládá zákon.
Bartoš - chtěl říct to, co uvedla Ing. Marešová - potvrdil, že základním cílem a směrem, se kterým byli jednatelé jmenováni, bylo jednání k tomu, aby nemocnici převzal Plzeňský kraj. To je podle něj a domnívá se, že i podle dalších zastupitelů, v současné době jediný způsob, jak nemocnici dlouhodobě udržet. Tím, že je na jednání zastupitelstva i hejtmanka Plzeňského kraje, dokladuje, že Plzeňský kraj má zájem sušickou nemocnici podpořit.
Kroupová – požadavek na starostu, který předeslal, že bude mít protinávrh k usnesení, aby ho předložil.
Hais - doplňuje Ing. Marešovou: já s tím také souhlasím, ale pak nastaly jisté okolnosti, z nichž vyšlo, že v té chvíli to nebylo možné a nebyla vůle k převodu nemocnice pod kraj. Takže jsme se museli postarat, aby provoz nemocnice byl zajištěný – nic víc a míň. Po volbách se situace změnila a jsme teď tady. Ale přece jsme nemohli udělat to, že jsme v září nastoupili, provozovali to a říkali si – za týden to bude předané kraji. To se nestalo.
Majer – reaguje na obecné dotazy: kdo by to dokázal a kdo to zařídí? Před dvěma lety jsme si kladli tuto otázku také, pak se objevil pan Hais a Ing. Rada a myslím si, že to dokázali a zařídili. Doporučuje odsouhlasit to, co si přeje valná většina voličů v Sušici. I pro něj je zásadní názor kraje, abychom se v této otázce mohli posunout dál.

 
Po této diskusi pan starosta předložil první protinávrh, k předloženému původnímu návrhu usnesení (osmi zastupitelů) v tomto znění:

Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek místního referenda.“
O tomto protinávrhu nebylo hlasováno.

Kroupová – zákon o místním referendu jasně stanovuje, kdy je výsledek referenda platný a závazný. Je důležitý počet voličů, pak je důležitý výsledek odpovědi ANO. Protinávrh sice není nic proti ničemu, ale je neúplný.
Marešová – to, co říkal pan Hais, tak ta informace se nám v té době nedostala. V té době, myslím si, tam byla ještě také Ing. Stárková, a to, že nemocnice by měla pokračovat jako plně městská, protože kraj ji nechce. Tak takovou informaci jsme (alespoň ti, co nejsou v radě) nedostali. Také kvituji, co všechno se podařilo, ale formálně, se vlastně nikdy neodhlasovalo ani neschválilo to, že se půjde cestou „nemocnice do budoucna bude městská“.
Janda – doplňuje, že ale toto zastupitelstvo řešilo formulaci memoranda mezi městem a krajem, na které kraj nechtěl přistoupit.
Starosta- ještě doplnil čísla, kolik město nemocnice stála, stojí a položil i otázku, proč tedy ostatní města, i větší, nemají „své“ městské nemocnice?
Janda – uvedl, že kdybychom špatně nepronajali nemocnici v roce 2015, nemuselo to stát město tolik peněz. To bylo několikrát spočítáno.

Hais předložil druhý protinávrh k původnímu usnesení, v tomto znění:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek místního referenda, který je v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. O místním referendu, ve znění pozdějších předpisů.
O tomto protinávrhu nebylo hlasováno.

Kroupová předložila třetí protinávrh k původnímu usnesení v tomto znění:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek místního referenda, který je platný a závazný pro všechny orgány města Sušice.
O tomto protinávrhu nechal pan starosta hlasovat, jako o prvním v pořadí.
Rozhodnutí zastupitelstva:
Návrh schválen.
PRO: 11 (Hais P., Janda K., Javorský P., Kroupová J., Majer F., Marešová V., Naglmüllerová M., Nikodem P., Staňková A., Stárková M., Švehla V.). PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 9 (Bartoš J., Fornousová V., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Mottl P., Staněk J., Švelchová J.). NEHLASOVALO: 0 . OMLUVENO: 1 (Černý V.)

Druhým návrhem usnesení, kteří předkladatelé tohoto bodu navrhli, bylo:
„Zastupitelstvo ukládá starostovi města neprodleně informovat o výsledku REFERENDA hejtmanku Plzeňského kraje.“

Starosta uvedl, že tento návrh považuje za nadbytečný, protože paní hejtmanka výsledek referenda zná, je zde přítomna, zazněla všechna čísla k potvrzení platnosti jeho výsledků.
Stárková – to, že je hejtmanka přítomna na jednání ZM, to přece podle nic neznamená.
Říha – doufám, že paní hejtmanka, když zhlédla teď vystoupení elity města, tak došla ke zjištění, že v podmínkách tady toho politického samoděržaví máme s tou zastupitelskou demokracií značné problémy. Doufám, že jako představitelka ODS nějak zapůsobí na svého kolegu, aby se choval alespoň trochu, když ne slušně, tak demokraticky.
Starosta – ponechává příspěvek Ing. Říhy bez komentáře. Vyzývá k tomu, aby se diskuse vrátila zpět k nemocnici a konkrétním záležitostem.

Dále v diskusi krátce vystoupili z řad veřejnosti:
 p. Řezníček vyzval zastupitele, ať přestanou politikařit a začnou něco dělat;
 p. Sova uvedl znovu přesná čísla z referenda v souvislosti, kdo k jaké skupině voličů má odpovědnost;
Místostarosta Jelínek - v reakci na p. Sovu – mluvil jsem při referendu s lidmi - chápali hlasování tak, že hlasují o tom, jestli tu nemocnice bude nebo ne. Nerozuměli tomu, že se jedná o péči. Měli pocit, že někteří zastupitelé chtějí nemocnici zrušit, a to přece nebyla a není pravda. Otázku brali tak, že se nemocnice má rušit? Pokud se chtěli iniciátoři referenda zeptat, jestli lidé podpoří město nebo kraj, proč tedy otázka v referendu nezněla – chcete, aby nemocnici provozovalo město, nebo kraj? Pokud by otázka zněla takhle, tak voliči by věděli, že si mohou vybrat mezi městem a krajem. (pozn. občana přece nezajímá, kdo nemocnici provozuje, ale jakou péči tam dostane)
MUDr. Nová – to, co tu už déle než hodinu poslouchám, to pro mě, jako občana, až tak podstatné není. Poslouchám slovní ping-pong, uražená ega, ale zatím nic, co by se skutečně týkalo podstaty naší nemocnice. Celý rok se tady bavíme, dohadujeme, o tom, jestli tu má nebo nemá být akutní chirurgie – akutní lůžka, operativa. Mě se jako lékaře nikdo nezeptal, jestli za celý ten rok vidím nějaká negativa toho, že tu chirurgie není. Nejsou, za celý rok jsem žádná neviděla. Osobně si myslím, že aktivní podpora sušické nemocnice je o tom, abychom hlavně stabilizovali to, co tu máme – internu (i ev. rozšířit), ambulance, kvalitní kmenové lékaře… a až tohle bude stabilizované, tak se můžeme bavit o něčem, co v současnosti máme k dispozici v mnohem větší kvalitě (nemyslím teď lékaře), než jsme kdy dokázali udělat, a to 30 km od nás. Pro své pacienty, většina z nich jsou křehcí senioři, ti, kterými i většina z vás argumentuje, jsem i v době, kdy tu bylo chirurgické oddělení, vyjednávala jejich hospitalizaci v Klatovech a ve Strakonicích, protože tam to zázemí je …

Ano, podpořme to, co je tady tak, aby to tu zůstalo, a pak se můžeme bavit o následném rozšíření. Rok se dohadujeme o akutní chirurgii, o které si já a řada mých kolegů myslíme, že to není v danou chvíli prioritou. Děkuji. (pozn. na zářijovém zastupitelstvu jsem uvedla počty chirurgických pacientů, které záchranka veze jinam z důvodů zavřeného lůžkového oddělení - těm se zhoršila dostupnost péče a záchranka v době, kdy jedou jinam, chybí na Sušicku. A kdo garantuje, že zde zůstane chirurgická péče alespoň ambulantní v sobotu, neděli a večer?

Říha – okomentoval postoj MUDr. Nové, vyjádřil osobní názor na to, že tento postoj je shodný s názory některých zastupitelů, považuje výsledek referenda za jednoznačný a chtěl by jednoznačnou odpověď od zastupitelů.

Po příspěvku Ing. Říhy předal předsedající, starosta města, slovo hejtmance Plzeňského kraje doc. PaedDr. Iloně Mauritzové, Ph.D.:

Hejtmanka potvrdila, že Plzeňskému kraji záleží na budoucnosti nemocnice v Sušici a že i ona sama vnímá situaci v Sušici jako velmi vážnou. Okomentovala některé okolnosti z nedávné minulosti, které provázely jednání o sušické nemocnici na kraji, ať v souvislosti se stávajícím obsazením, nebo z minulého volebního období. Připomněla, že ani Ing. Stárkové se nepodařilo, v době, kdy na kraji působila, sušickou nemocnici do sítě krajských zdravotnických zařízení včlenit. Uvedla, že v době, kdy se vedení nemocnice ujali Ing. Rada a P. Hais, jim nabídla pomoc z postu poslankyně. Připomněla jednání, která probíhala za účasti zástupců města Sušice, která měla pomoci zachovat sušickou nemocnici.
Kraj většinou nemocnici poskytl finanční prostředky na zajištění pohotovostní služby. Po volbách a nástupu na kraj jsme okamžitě poskytli finanční pomoc na stabilizaci lékařského personálu. Při jednáních byly vzaty v úvahu názory a postoje všech zúčastněných – města Sušice, kraje, odborníků z oboru…

Dále uvedla: „Víte, ono to vypadá hezky, když řeknete: „My chceme čtyřoborovou nemocnici“. My jsme tedy, kromě těch 4,5 milionu korun, které jsme schválili, sestavili pracovní skupinu, která vypracovala analýzu, která ukázala, jak je možné z pozice kraje k sušické nemocnici přistoupit.“

Dále ve vystoupení hejtmanky Plzeňského kraje, které je rovněž celé k dispozici v záznamu z jednání zastupitelstva, mj. zaznělo:
-  hejtmanka vnímala občanskou iniciativu, její nespokojenost i přání;
-  potvrdila, že většinou se jednalo o akutní chirurgii a nemluvilo se o jiných pacientech, o potřebě interny, ambulantních specialistů lůžek následné péče a podobně;
-  proběhlo v Plzni jednání se členy iniciativy a vedením města (květen 2021), kde bylo řečeno, jak se kraj dívá na podporu sušické nemocnice a na poskytování zdravotní péče zde prostřednictvím kraje;
-  byly sděleny dva návrhy vzešlé z pracovní skupiny, tyto varianty projednala rada Plzeňského kraje, kraj dále čekal na výsledky referenda;
-  nikdy nebylo ze strany kraje řečeno, že kraj zabezpečí čtyřoborovou nemocnici. Netroufla si na to ani Ing. Stárková v roli radní kraje;
-  nyní na kraji víme, jak pomoci;
-  souhlasí s MUDr. Novou, má podobné vnímání situace a ztotožňuje se s ní;
-  hejtmanka sleduje také diskuse na sociálních sítích, aby poznala různé názory – mnohé z nich vyhodnotila jako urážející a lživé, přesto stále kolují…; mrzí ji - je škoda, že nikdo, ani pan Hais, ani paní Stárková, nenapíše, jaká je pravda;
-  na konci června schválil kraj dvě možné varianty provozu sušické nemocnice krajem, rada PK uložila hejtmance, aby tyto varianty předložila starostovi Sušice; tyto dvě možnosti byly radou PK schváleny jednohlasně, tedy včetně p. Haise;
-  jednalo se o možnost provozování nemocnice městem s finanční podporou kraje, nebo provozování nemocnice Plzeňským krajem v rozsahu péče, který zde byl řečen;
-  nelze slíbit něco, co není možné splnit – kraj ví, že není možné slíbit, že v Sušici bude čtyřoborová nemocnice s chirurgií;
-  hejtmanka za sebe slíbila, že pokud kraj bude provozovat sušickou nemocnici, že se bude snažit přesně o to, co tu před chvílí zaznělo: aby v ní byli kvalitní lékaři, aby byla stabilizovaná péče, ambulantní specialisté, rentgenologické pracoviště, uvažuje se i o tom že by se do budovy vrátila zdravotnická záchranná služba…;
-  není pravdou, že zastupitelé PK nejsou informovaní;
-  Plzeňský kraj podporoval sušickou nemocnici i v době Covidu; spolupracovaly všechny nemocnice;
-  lži, nenávist, podvody, udávání…, atmosféra je neuvěřitelná, lékaři do Sušice nechtějí právě kvůli tomuto – focení, sledování, hlídání, udávání…;
-  někteří „pisatelé“ zahlcují nesmyslně celý krajský aparát, nejen jednotlivé úředníky;
-  hejtmanka se angažovala na zdravotní pojišťovně, aby byla prodloužena registrace na akutní chirurgii do konce roku, pokud by se podařilo lékaře sehnat;
-  negativní prostředí v sušické nemocnici je jedním z hlavních aspektů, pro který lékaři odmítají do Sušice jít;
-  kraj jasně potvrdil, co je schopen garantovat, nebrání dalšímu budoucímu rozvoji, pokud bude situace příznivá, stabilní situace;
-  v referendu je možné odsouhlasit ledacos, ale pokud se tu bude vytvářet tak nepřátelské prostředí, lékaři do Sušice nepůjdou;
-  hejtmanka zmínila i velikost investic do zdravotnických zařízení a zdravotnictví v Plzeňském kraji.

(pozn. Stárková poté upřesnila, že v době, kdy nemocnice byla pronajata NEMOSU/PENTĚ nebylo možno převádět nemocnici na Plzeňský kraj - 2015-2019.)

Dále na příspěvek paní hejtmanky navázal MUDr. Pikner (detailně viz záznam) a doplnil:
-                  sušické nemocnici se kraj věnuje intenzivně minimálně rok a půl, možná déle;
-                  připomněl situaci nemocnice v Plané u Mariánských lázní – nemocnice zanikla;
-                  vyzvedl důležitost kmenových lékařů, pracovní atmosféry;
-                  uvedl aspekty jednání se zdravotními pojišťovnami – důležitost jednotlivých oborů;
-                  kraj je připraven podpořit i CT pro akutní interní péči,
-                  cestu, kterou kraj nabídl v červnu, vidí jako racionální, čím déle se čeká (např. na výsledky referenda), tím větší ztráty mohou nastat;
-                  město Sušice se přihlásilo k odpovědnosti, nezříká se jí;
-                  většinové rozhodnutí zastupitelstva bude kraj respektovat.

V diskusi ještě krátce vystoupili s upřesněním:

Stárková, doc. PaedDr. Mauritzová, Ph.D., MUDr. Pikner;
Javorský – doplnil, že jednání s předchozím hejtmanem Plzeňského kraje se odehrávalo na zcela racionálním základu, přislíbil podporu; v roce 2019 navštívil sušickou nemocnici, kde mu bylo od obou jednatelů řečeno, že zde budou budovat plnohodnotnou nemocnici rakouského typu … jak to dopadlo, víme. Od té doby zde hejtman nebyl, ani pan Farhan, směrování sušické nemocnice nebylo v souladu s jejich názorem, neztotožnili se s tím, jak byla nemocnice vedena…
Harantová – vystoupila s tím, že chce vysvětlit několik, podle ní „nepravd“ – MUDr. Nové, hejtmanky, pana doktora Piknera a dalších; vysvětlovala v minulosti hejtmance, jak by nemocnice měla vypadat, co by tu mělo fungovat, co zůstat…; mluvila o ZZS, o tom, že „lékaři tu jsou, my je máme“; o tom, že město dlouhá léta nedávalo do nemocnice žádné peníze; reagovala na oznámení, udávání, fotky – přiznala se, že to dělá ona, protože si myslí, že zdravotní péče není dobře koordinovaná ani z kraje, jednatel to špatně vede…valná hromada nese podle ní největší vinu. Ona, slovy „my, jako občané“, chce rozpracovat obě varianty a chce vidět, co nám kraj nabízí.

V diskusi ještě hovořili: Ing. Marešová, Ing. Říha, doc. PaedDr. Mauritzová Ph.D., Ing. Stárková, Mgr. Ing. arch. Janda, Mgr. Novák (ocitoval usnesení Krajského soudu k první navržené otázce referenda, část 37 a 39), M. Sova, MUDr. Pikner, P. Hais, Mgr. Kroupová, P. Javorský, Bc. J. Vlček (jednatel Sušické nemocnice s. r. o.), Bc. Mottl (viz záznam).

Vlček byl vyzván ke zodpovězení několika otázek, k nimž mj. uvedl (podrobnosti viz. záznam):
-        k 30. 6. 2021 neprobíhalo žádné řízení o odebrání registrací na akutní chirurgii;
-        v současné době jsou pozastavené registrace do konce roku.

Po ukončení diskuse bylo přistoupeno k hlasování o druhém předloženém návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo ukládá starostovi města neprodleně informovat o výsledku referenda hejtmanku Plzeňského kraje.
Rozhodnutí zastupitelstva:
Návrh nebyl schválen.
PRO: 7 (Hais P., Janda K., Kroupová J., Majer F., Nikodem P., Stárková M., Švehla V.)
PROTI: 0. ZDRŽELO SE: 11 (Bartoš J., Fornousová V., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M., Staněk J., Švelchová J.)
NEHLASOVALO: 1 (Staňková A.). OMLUVENO: 1 (Černý V.). NEPŘÍTOMNO: 1 (Javorský P.)

Hejtmanka doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D avizovala, že bude muset ukončit návštěvu v Sušici, proto jí starosta Bc. Petr Mottl poděkoval za přítomnost na jednání zastupitelstva města Sušice i její angažovanost v otázce sušické nemocnice a poděkoval také MUDr. Piknerovi. Vyjádřil naději, že spolupráce s Plzeňským krajem bude úspěšná.

Předsedající vyhlásil přestávku 15 minut.
Po přestávce pokračovala Ing. Stárková v předložení návrhů usnesení týkajících se bodu 5 jednání - Výsledek referenda k budoucnosti nemocnice (viz materiál v úvodu bodu).

Dalším předloženým návrhem usnesení v rámci tohoto bodu bylo:
Zastupitelstvo města Sušice ukládá radě města revokovat (zrušit) své usnesení č. 554 ze dne 30. 8. 2021.

Poslední navrhované usnesení se týkalo požadavku na rozpracování obou variant nabízených Plzeňským krajem:
Zastupitelstvo města Sušice schvaluje rozpracování dvou variant možné spolupráce Plzeňského kraje (usnesení Rady Plzeňského kraje 824/21) s městem Sušice na provozování nemocnice v Sušici, tedy:
„1.    provozování nemocnice v Sušici zajišťované a organizované městem Sušice s finanční podporou Plzeňského kraje na základě předpokládaného memoranda, které bude v této věci mezi Plzeňským krajem a městem Sušice uzavřeno“
„2.    provozování nemocnice v Sušici zajišťované a organizované Plzeňským krajem prostřednictvím obchodní společnosti, v níž bude Plzeňský kraj jediným společníkem, přičemž Plzeňský kraj hodlá zachovat poskytování zdravotní péče“, a to vše při současném respektování výsledku předmětného místního referenda.

K této části bodu se vyjádřili:
Kroupová – uvedla, že rada překročila svou pravomoc;
Mottl – vysvětlil rozhodnutí rady a popřel překročení pravomocí rady – jednalo se o způsob formou nájmu / pronájmu majetku, zcela v kompetenci rady města;

a dále diskutovali (viz záznam): P. Hais, Bc. Mottl, Ing. Stárková; P. Javorský, M. Naglmüllerová (připomněla stručně průběh výběru bývalého nájemce nemocnice a uvedla, že postup, který byl tehdy proveden, ničemu neodporuje).
Staněk – zastupitelstvo nemůže nařizovat radě, jak má hlasovat. Dále hovořil o otázce referenda, věnoval se důvodu zřízení s. r. o. nemocnice; vyjádřil podporu jednání o spolupráci s krajem, ve které vidí smysluplnost.
Staňková – toto usnesení, tak jak je navrženo, nelze hlasovat, uvedla citaci ze z. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích a uvedla, že o usnesení v této podobě nebude hlasovat (pozn. s tímto názorem nelze souhlasit).
Kroupová – upozornila na důsledky usnesení schváleného radou města, které podle jejího názoru předpokládají, že o tom nemůže rada města takto sama rozhodovat; poté uvedla, proč je příznivcem rozpracování obou variant nabídky Plzeňského kraje.
Starosta po stručné odpovědi ukončil diskusi a předložil protinávrhy usnesení (1) a (2) k problematice:

O tomto protinávrhu se hlasovalo jako o druhém v pořadí.
(1) Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení rady Plzeňského kraje ze dne 28. 6. 2021, č. 824/21 o schválení dvou variant možné spolupráce Plzeňského kraje a městem Sušice.

Návrh schválen.
PRO: 20 (Bartoš J., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švehla V., Švelchová J.) PROTI: 0 . ZDRŽELO SE: 0 . NEHLASOVALO: 0 . OMLUVENO: 1 (Černý V.)

O dalším návrhu se hlasovalo jako o třetím v pořadí.
Janda – ještě před třetím hlasováním prosí všechny zastupitele, aby si uvědomili, jaké jsou důvody, které vedou k tomu, že nechceme zpracovat obě varianty provozování sušické nemocnice? Žádá zastupitele, aby k hlasování přistoupili odpovědně. Preferuje výběr, podporuje dvě varianty.

Po příspěvku Ing. Jandy bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na usnesení starosty:

(2) Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí rady města ze dne 30. 8. 2021 č. 554, kterým se schvaluje způsob provozování nemocnice v Sušici prostřednictvím obchodní společnosti Plzeňského kraje.
Rozhodnutí zastupitelstva:
PRO: 13 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M., Staněk J., Staňková A., Švelchová J.)
PROTI: 6 (Hais P., Janda K., Kroupová J., Majer F., Stárková M., Švehla V.). ZDRŽELO SE: 1 (Nikodem P.). NEHLASOVALO: 0 . OMLUVENO: 1 (Černý V.)

Mgr. Kroupová v reakci na protinávrhy starosty předložila protinávrh v tomto znění:

O tomto protinávrhu se hlasovalo jako o prvním v pořadí.
„Zastupitelstvo města Sušice doporučuje radě města revokovat (zrušit) své usnesení č. 554 ze dne 30. 8. 2021.“

O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat.
Návrh nebyl schválen.
PRO: 7 (Hais P., Janda K., Kroupová J., Majer F., Nikodem P., Stárková M., Švehla V.)
PROTI: 9 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Lhoták J., Marešová V., Naglmüllerová M., Staněk J., Staňková A., Švelchová J.)
ZDRŽELO SE: 4 (Jelínek F., Kříž Č., Macháček J., Mottl P.). NEHLASOVALO: 0 OMLUVENO: 1 (Černý V.)

Následně, po odhlasování třetího usnesení, starosta města navrhl další usnesení, které dává signál Plzeňskému kraji, že o spolupráci v poskytování zdravotní péče město Sušice stojí:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města konstatuje, že provozování nemocnice v Sušici prostřednictvím právnické osoby za tímto účelem založené Plzeňským krajem, je postupem směřujícím k zajištění odpovídající zdravotní péče v regionu a v souladu se závěry místního referenda a doporučuje vést další jednání s Plzeňským krajem ve smyslu této vybrané varianty.

O návrhu usnesení a procesních záležitostech diskutovali: Mgr. Kroupová, Bc. Mottl, Mgr. Ing. arch. Janda.

Janda - požádal o uvedení svého stanoviska do zápisu:
Tento protinávrh usnesení má takový obsah…, není protinávrhem a není standardním postupem, odmítám o něm hlasovat, je tam formulace, která má na zastupitelstvo přenést pravomoc, jak se vypořádalo s referendem a to je v rozporu se zákonem o referendu.


Po této diskusi nechal starosta hlasovat o uvedeném návrhu usnesení:

Zastupitelstvo města konstatuje, že provozování nemocnice v Sušici prostřednictvím právnické osoby za tímto účelem založené Plzeňským krajem je postupem směřujícím k zajištění odpovídající zdravotní péče v regionu a v souladu se závěry místního referenda a doporučuje vést další jednání s Plzeňským krajem ve smyslu této vybrané varianty.

Návrh schválen.

Pro: 13, Proti: 6, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0, Omluveno: 1
PRO: 13 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M., Staněk J., Staňková A., Švelchová J.)
PROTI: 6 (Hais P., Janda K., Kroupová J., Majer F., Stárková M., Švehla V.)
ZDRŽELO SE: 1 (Nikodem P.). NEHLASOVALO: 0
 
Vzhledem k tomu, že hejtmanka opakovaně sdělovala, že kraj není schopen naplnit výsledky referenda, přijala Rada Plzeňského kraje 22.11.2021 usnesení:
 
Rada Plzeňského kraje bere na vědomí:
1.     skutečnost, že se ve dnech 8. a 9. října 2021 konalo hlasování v místním referendu ve městě Sušice, jehož předmětem bylo hlasování o otázce týkající se provozování nemocnice v Sušici. Výtah zápisu místní komise o tomto hlasování tvoří přílohu č. 1 návrhu usnesení
2.     informaci o usnesení Zastupitelstva města Sušice z 1. listopadu 2021 ve vztahu ke spolupráci Plzeňského kraje na provozování nemocnice v Sušici dle informativního dopisu města Sušice z 3. listopadu, který tvoří přílohu č. 2 návrhu usnesení

II.            Schvaluje
s ohledem na výsledek výše uvedeného místního referenda v Sušici k dalšímu jednání a rozpracování možné spolupráce Plzeňského kraje s městem Sušice na provozování nemocnice v Sušici pouze variantu provozování nemocnice v Sušici zajišťované a organizované městem Sušice s finanční podporou Plzeňského kraje, která bude poskytována na základě memoranda, které bude v této věci uzavřeno mezi Plzeňským krajem a městem Sušice

III.          Ukládá

hejtmance Plzeňského kraje doc. PaedDr. Iloně Mauritzové, Ph.D., informovat město Sušice o přijatém návrhu usnesení a jednat o návrhu memoranda, které by mělo být uzavřeno mezi Plzeňským krajem a městem Sušice
 
Ukázalo se, že rozhodnutí Rady města Sušice 30.8.2021 - rozpracování pouze jedné varianty nabízené krajem - byla chyba. Stárková na potřebu rozpracovat obě varianty poukazovala od začátku (viz záznam ze srpnového zastupitelstva). Většina zastupitelů to však odmítla, viz hlasování výše.
 

Sušická nemocnice s.r.o. - informace jednatele

Jednatel Vlček podal stručnou informaci o současném stavu Sušické nemocnice s.r.o. (viz zveřejněné podklady pro jednání ZM, dostupné na https://www.mestosusice.cz/mususice > zastupitelstvo města > ):
-  péče o Covid pacienty běží bez problémů, očkovací centrum funguje a je naprosto vytížené (bylo otevřeno další očkovací místo), kontroly (např. z hygienické stanice), které na nemocnici jsou neustále posílány, proběhly bez závad, některé interní (FV a KV zastupitelstva) ještě probíhají; bylo podáno oznámení na Policii ČR, že není zajištěná péče – to je dosud v šetření
-  jednatel absolvoval několik jednání v okolních a vzdálenějších nemocnicích;
-  ztráta je v září 2021 ve výši 3 mil. Kč byla údajně způsobena: pozdním vyúčtováním bonifikačních plateb, dále poklesem počtu pacientů LDN, vratku 1,5 mil. Kč za 2020, revize VZP(artroskopie) 339 tisíc Kč

Návštěva ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha 22. 10., byl přítomen místostarosta. Ministr doporučil změnu akutní chirurgické lůžkové péče na péči jednodenní (v oborech chirurgie, ortopedie a gynekologie). Dle ministra by měl nemocnici provozovat Plzeňský kraj. Ministr údajně řekl, že je adresátem   řady ataků ze Sušice.
Jednatel uvedl, že byl zaměstnanci písemně vyzván, aby čelil atakům paní H.H., které nemocnici poškozují. Údajně výzvu do 1.11. podepsalo 80 zaměstnanců.

Diskuse:
Hais – dotaz, zda v rámci šetření pojišťoven /vratek za výkony, probíhalo dohadné řízení;
Vlček – neprobíhalo, pojišťovna se o tomto odmítla úplně bavit, když jsem to zkusil;
Staněk – dotaz na P. Haise, zda o tom jako bývalý jednatel věděl (operace bez oprávnění)
Hais – samozřejmě že jsem to nemohl vědět. Dělali jsme nasmlouvané výkony, pan jednatel říká, že takové kroky činit nebude, že to vidí jako podvod, tak já to beru, že je to jeho názor, ale my nejsme ani jeden lékař a od toho to dohadné řízení je, aby ten lékař si to zdůvodnil – to je celé;
Javorský – nabídl pomoc na triage
Kroupová – dotaz na zajištění chirurgické ambulance a ARO v horizontu do konce roku a I. čtvrtletí 2022; dotaz na příspěvek jednatele v Sušických novinách, kde je informace o žádosti jednatele o VŘ na poskytování jednodenní chirurgické péče a ocitovala část uvedeného článku; jak to koresponduje s prohlášením DR o tom, že ta nesouhlasí s tím, že se chystá VŘ na poskytování jednodenní chirurgické péče – dotaz na předsedu DR;
Vlček - provoz chir. amb. do konce roku zajištěno, ohledně jednodenní péče jsou připraveni lékaři – rozjezd jednodenní chirurgie poskytování chirurgické péče v nemocnici bude v souladu se závěry referenda (jen hned nebude akutní), lékaři zjistí, že to v Sušici funguje a třeba se podaří zvýšit její zájem o práci v Sušici. Samozřejmě všechny plány a studie budou předány dozorčí radě i valné hromadě. Považuji to za logický postup, i cestu využití kapacity operačních sálů
Jelínek – valná hromada zatím nic z toho neprojednala, nedostala žádné podklady od dozorčí rady; až je dostane, projedná;
Kroupová – dotaz, zda je reálné, aby pojišťovna nasmlouvala jednodenní i akutní chirurgickou péči najednou;
Vlček – zdravotní pojišťovna nasmlouvá takovou péči, pro kterou splníme podmínky;
Chejn – doplnil informace o procesu přípravy plánované jednodenní chirurgie: dozorčí rada se o plánované chirurgii dozvěděla víceméně náhodou, nemá k tomu žádná čísla, vyhodnocení, zvenčí to vidí jako Mgr. Kroupová, vidí nedostatek lidí na běžný provoz a jednateli nemocnice 16. 10. jako předseda DR napsal e-mail, ve kterém mu nedoporučil, aby pokračoval ve VŘ na plánovanou jednodenní chirurgii;(je vidět, že dozorčí rada už není v souladu s jednatelem)
Stárková – dotaz na jednatele, jak to vypadá s pořízením CT přístroje pro sušickou nemocnici; pokud není cesta k pořízení zavřena, pak dotaz na starostu, zda jsou v rozpočtu připraveny finance na pořízení CT;
Vlček – nikdy neřekl, že by CT v sušické nemocnici být nemělo; s původně vybraným přístrojem byl ale problém – ten přístroj se nedal nainstalovat; povolení končilo někdy v létě, požádali jsme o roční prodloužení, tedy nyní je stále platné rozhodnutí komise o pořízení; ovšem v této situaci si nedovede představit vypsání VŘ na pořízení; pokud k tomu valná hromada dá pokyn, je připraven začít realizaci;
Mottl – ani on nikdy netvrdil, že CT nemá smysl, pokud budou splněny a připraveny podmínky (veškeré – personální, technické atd.) a bude mít nákup tohoto zařízení smysl, pak je město připraveno jej podpořit, třeba zatím finanční rezervou v rozpočtu ve formě např. „fondu nemocnice“;
Stárková – prosím o krátkou informaci na prosincovém zastupitelstvu, zda se toto někam posunulo;
Švelchová – dotaz na jednatele – plánovaná chirurgie – pomůže její realizace i v zajištění chirurgické ambulance - zajištění jejích služeb v režimu 24/7?
Vlček – přínos by to byl určitě, služby by se určitě nasmlouvávaly jednodušeji a přínosem by bylo i CT, pochopitelně;
Bartoš – požádal ty, kteří negativně napadají nemocnici, aby si své jednání rozmysleli a zamysleli se nad tím, jak nemocnici pomoci;

Zastupitelé vzali na vědomí informaci jednatele.

 
Pošumavská odpadová s.r.o. – navýšení základního kapitálu (Předkladatel: Ing. Vladimír Marek)

Zastupitelé schválili navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na 2.345.150,-Kč, s upsáním: město Klatovy navýší svůj vklad na 1.180.000 a noví společníci město Švihov, obec Pocinovice, obec Libkov, obec Loučim a obec Neurazy vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč; konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy, která byla schválena.


Zápis z 3. zasedání finančního výboru (Předkladatel: Ing. Jaroslav Macháček)

Nejprve na návrh starosty zastupitelé zvolili Ing. Václava Švehlu členem finančního výboru. poté vzali zprávu FV na vědomí.

 

Architekt města (Předkladatel: Mgr. Ing. arch. Karel Janda)

Dne 1.10.2021 proběhla ve staré lékárně akce Pecha Kucha Night se spojujícím tématem „architekt města“.Zkušenosti z jiných měst ukazují, že institut architekta města je nezastupitelný a potřebný. Předpoklad činností: územně plánovací dohled a činnost, formulace potřeb změn, - činnost investora - odborně zpracované iniciační popř. ověřovací návrhy záměrů města;- činnost účastníka řízení – odborně zpracované návrhy na formulace stanovisek města k různým projektům třetích osob, které by pak buď vydával sám anebo je někdo „kontrasignoval“ (např. rada města) ;- činnost poradenská – odborné konzultace pro malé i velké soukromé investory i pro městské orgány, organizace i zájmové skupiny;- činnost osvětová, metodická a mediátorská – odborná veřejná vyjádření a sdělení, formulace iniciačních námětů a úkolů (např. co s reklamním smogem), veřejná odborná obhajoba záměrů města, odborná osvěta.

Jak by mohl institut architekta města fungovat? Buď externě, jako to mají např. Klatovy (arch.

Kováříková) nebo v rámci struktury úřadu města, což by byla v situaci, kdy je třeba zásadně řešit budoucnost OMRM, zajímavá příležitost, jak členit „provoz města“ od „rozvoje města“. Návrhy na usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo o potřebnosti zřízení funkce architekta města pro správní území města Sušice.

… a pokud bude usnesení přijato, pak navrhuji další:

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit písemné stanovisko České komory architektů k záměru zřízení funkce městského architekta s doporučujícím obsahem, jak by mohlo město Sušice postupovat.

… a pokud bude diskuse směřovat daným směrem, pak navrhuji ještě:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení funkce architekta města formou zřízení samostatného odboru a ukládá tajemníkovi úřadu připravit varianty řešení se začleněním a náplní činností.

V diskusi vystoupili: Ing. Staněk, P. Javorský, Bc. Mottl, Ing. Staňková, Ing. Marešová, Mgr. Švelchová, Mgr. Ing. arch. Janda, Mgr. Kroupová.
Zaznělo, že organizační struktura je v kompetenci rady města, zastupitelstvo nemůže o takto formulovaném usnesení hlasovat, vyplynuly další dotazy k uchopení funkce architekta města, jeho zařazení, náplně činnosti pro město ad.
Staňková – požádala arch. Jandu, zda by nemohl tento bod odložit až na prosincové jednání zastupitelstva, ona sama podniká kroky k získání dalších informací o činnosti architekta a domnívá se, že zastupitelům by tyto informace byly rovněž prospěšné a možná by jim pomohly více vhlédnout do situace; z časových důvodů zpracování připomínek a podnětů k předloženému materiálu si myslí, že více času k rozhodnutí by bylo nyní zapotřebí.
Marešová – souhlasí s návrhem Ing. Staňkové a připojuje podnět na sestavení pracovní skupiny těch, kteří se v této otázce chtějí angažovat, ohledně vytvoření výstupů pro zastupitelstvo k hlasování;
Mottl – rovněž s tím nemá problém, doporučuje se obrátit i na radu města
Švelchová – podporuje získání více času a nabízí spolupráci, uvedla některé pozitivní poznatky z akce Pecha Kucha Night;
Kroupová – připomíná, že už je v této věci uložené usnesení místostarostovi, jen aby nebylo duplicitně uloženo Ing. Jandovi;
Marešová – ano, je pravda, že ukládací usnesení zmíněné Mgr. Kroupovou bylo uloženo a je stále platné;
Janda – souhlasí s návrhem na odložení, stahuje tento bod z dnešního jednání a předloží jej na prosincové zasedání.
Jelínek – prosí všechny zastupitele, kteří budou zpracovávat dotazy či podněty, aby v komunikaci nevynechali Odbor majetku a rozvoje města - Ing. Soňu Švelchovou.

 
Návrh na odložení zahájení výstavby sportovní haly (Předkladatel: Mgr. Ing. arch. Karel Janda)

Jelikož mi není lhostejný postoj cca 1/2 voličů Sušicka vyjádřený výsledkem místního referenda, formuluji tento bod a návrh na usnesení. Zároveň sleduji aktuální vývoj ve stavebnictví v ČR s důsledky pandemie Covid-19 i možný budoucí stav veřejných rozpočtů avizovaný nejen z odborných, ale i politických kruhů po aktuálních parlamentních volbách.

Novou sportovní halu pro Sušicko vnímám jako vhodný rozvojový projekt města, ale na jiném místě a v jinou dobu. Jsem přesvědčen, že zahájit nyní výstavbu nové sportovní haly, s relativně malou měrou dotací (v porovnání s jinými obdobnými stavbami v ČR, kde byly v poslední době zaznamenány dotace až ve výši 80%!) a navíc na skutečně nevhodném místě, a v této opravdu nejisté době, o které pochybují nejen uznávané finanční autority i analytici, je opravdu velmi, velmi riskantní krok pro naše město. Dosud vynaložené prostředky města do přípravy výstavby nové sportovní haly se mohou dle mého soudu ještě efektivně (užitečně) využít, např. projekt sportovní haly lze po přezkoumání a aktualizaci využít pro jiné, vhodnější území např. v rámci existujícího sportovního a odpočinkového areálu, když lze zároveň pracovat na získání mnohem vyššího podílu dotace. Dále je možno náklady na přípravu území (technická infrastruktura aj.) vložit do nového projektu výstavby multifunkčního bydlení (společně s jinými funkcemi) v daném území, což by bylo urbanisticky a městotvorně mnohem vhodnější.

Připomínám jen, že jediný, kdo měl v programu komunálních voleb roku 2018 „natvrdo“ stanoven cíl výstavby nové sportovní haly, byla pouze ODS, tedy pouze čistá 1/3 ze současného 21 členného zastupitelstva. Nutno také zopakovat, že kdo chtěl o umístění nové sportovní haly ještě diskutovat, kromě nás Nezávislých ze Sušice, a zřejmě na to zcela zapomněli, byli Rozumní, když dosud jsem nezaznamenal jejich stanovisko, že jejich program buď platí anebo již neplatí.

Ubezpečuji Vás, že jsem veden čistě svým odborným vědomím a intuicí v dané problematice.

Na základě výše uvedeného navrhuji, aby se naše zastupitelstvo města jmenovitě vyjádřilo formou hlasování k této otázce: „Souhlasíte, aby se odložila výstavba nové sportovní haly?“

Diskuse:
Mottl - je to 5 let připravovaný projekt, je vysoutěženo, VŘ uzavřeno, skončila kontrola SFŽP (kvůli dotaci), můžeme podepsat smlouvu a začít. Stavba je v souladu s ÚP.
Kříž - odpovídal jsem v roce 2018, to je vše. Na některé věci se neshodnu s p. Jandou.
Marešová - různost názorů bude i úskalí architekta města. Když by bylo úplně špatně umístění haly, řekli by nám to architekti projektanta.
Stárková - v 11/2015 zastupitelé odsouhlasili záměr výstavby, ale proto, že rekonstrukce staré haly byla Šumavaplánem odhadnuta na cca 30 mil. korun a stavba nové haly na 40 mil.. Poté rada města zadala projekt a z projektu na budovu za 40 mil. se dodatky stala hala za 185 mil. Projekt se zvětšoval na základě toho, jaké tady byly požadavky různých zájmových skupin sportovců (záznam 4:38) a rada s tím souhlasila. Po výměně vedení, kdy přišli Piráti do rady a řekli: halu ano, ale do 120 mil. korun. Tak projekt se zase za nemalé peníze (asi 800 tisíc) měnil, hala se zmenšovala. jde o nepromyšlené plýtvání s prostředky města.
Mottl - nemohu s názorem souhlasit, mě zastavují lidi a říkají, už s tím něco udělejte, trvá to 5 let, my jsme to měli ve volebním programu a snažíme se sliby plnit
Janda - jakým způsobem chcete zajistit klid obyvatel, kteří bydlí okolo?Neproběhla široká debata, lidi mě zastavují a ptají se.
Kroupová - na halu se těším, souhlasím s výstavbou, ale ne s umístěním a dobou realizace

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s odložením zahájení výstavby nové sportovní haly.
Návrh nebyl schválen.
PRO: 4 (Janda K., Kroupová J., Stárková M., Švehla V.)
PROTI: 11 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M., Staněk J., Švelchová J.)
ZDRŽELO SE: 4 (Hais P., Jelínek F., Majer F., Nikodem P.), NEHLASOVALO: 1 (Staňková A.), OMLUVENO: 1 (Černý V.)

 

Program regenerace MPZ – aktualizace 2021 a schválení dotace MPZ pro rok 2021 (Předkladatel: Mgr. Lenka Bernátková)

Zastupitelé schválili návrh akcí obnov kulturních památek připravovaných v Programu regenerace MPZ Sušice na rok 2022 a poskytnutí dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně Sušice pro rok 2021 ve výši 1.600.000,- Kč jednotlivým žadatelům:

1

Marie Černíková, František Černík, Miřenice 61, 341 01 Nalžovské Hory

Obnova oplocení u objektu č.p. 221, Na Valše. Sušice

(náklady 40 978,- Kč)

10.000,-

2

Helena Šafaříková, Na Valše 150, 342 01 Sušice

Obnova fasády a oplocení na objektu č.p. 1204, Na Valše, Sušice

(náklady 858 005,- Kč)

245.000,-

3

Hana Reitmajerová, Na Valše 149, 342 01 Sušice

Obnova krytiny a vstupních dveří u objektu č.p. 149, Na Valše, Sušice

(náklady 947 180,- Kč)

270.000,-

4

Hana Karásková, Janovského 1252/20, 170 00 Praha

Obnova výplní a výměna krytiny na objektu č.p.102/II, ul. Příkopy, Sušice

(náklady 907 962,- Kč)

260.000,-

5

Mirka Švíková, náměstí Svobody 34/I, 342 01 Sušice

Obnova krytiny na objektu č.p. 52/I, nám. Svobody, Sušice

(náklady 597 121,- Kč)

170.000,-

6

Petra Beránková, Rok č.p. 2, 342 01 Sušice

Obnova fasády na objektu č.p. 19/II, ul. Příkopy, Sušice

(náklady 220 662,- Kč)

60.000,-

7

Petra Bičíková, Lyčkovo nám. 472/8, 186 00 Praha

Obnova krytiny na objektu č.p 86/I, ul. Americké armády, Sušice

(náklady 996 583,- Kč)

285.000,-

8

Jiří Flanderka, Příkopy 199, 342 01 Sušice

Obnova krytiny na objektu č.p. 199/II, ul. Příkopy, Sušice

(náklady 204 385,- Kč)

60.000,-

9

Věra Hadačová, Sirkařská 979, 342 01 Sušice

Obnova fasády na objektu č.p. 93/I, Havlíčkova, Sušice

(náklady 94 760,- Kč)

30.000,-

10

Ing. Pavel Vlček, T.G. Masaryka 121, 342 01 Sušice

Obnova fasády na objektu č.p. 121/I, ul. T. G. Masaryka, Sušice

(náklady 54 500,- Kč)

15.000,-

11

KP

Antonín Polák, Příkopy 91, 342 01 Sušice

Obnova krytiny a fasády na objektu č.p. 91/II, ul. Příkopy, Sušice

(náklady 201 510,- Kč)

60.000,-

12

KP

Marie Petříková, nám. Svobody č.p. 5/I, 342 01 Sušice

Obnova vjezdových vrat do objektu č.p. 5/I. Nám. Svobody, Sušice

(náklady 138 319,- Kč)

45.000,-

13

KP

Ing. Arch. Pavel Lejsek, Krátká 98/III, 342 01 Sušice

Obnova fasády na objektu č.p. 16/III a č.p. 98/III, ul. Krátká, Sušice

(náklady  307 300,- Kč)

90.000,-

14

KP

Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice

Obnova fasády na kostele sv. Václava, Sušice

(náklady  612 332,- Kč)

0,-

 

 

 

celkem

1.600.000,-

 

 Diskuse:
Stárková – dohledala usnesení o záměru zřízení funkce architekta města, kterým je pověřena rada města přípravou potřebných kroků – usnesení trvá tři roky, bylo by dobré, aby se naplnilo; dále dotaz na starostu města – v zápisech z jednání rady se dočetla, že firmě Sefima dosud nebyla zaplacena analýza sušické nemocnice - proč?
Mottl – odpověděl, že se společností Sefima vede město soudní spor, protože rada rozhodla, že práce nebyla provedena v požadované kvalitě
Jelínek – doplnil ohledně usnesení o zřízení funkce architekta města, že po přijetí toho prvního ukládacího usnesení se účastnil spolu s arch. Jandou akce ve Vimperku a bylo domluveno, že se podobná akce uskuteční i v Sušici, pak se bude postupovat dál; v uplynulých dvou letech bylo vše výrazně ztíženo Covidem, proto i taková dlouhá doba plnění…;
Kříž – navrhuje změnu jednacího řádu a vypustili z něj videovysílání - opakovaně se potvrdilo, že audio funguje spolehlivě, ale video má jednak slabiny a hlavně se ukazuje, že to není dobře; z dnešního jednání dnes „šel ven“ pouze zvuk z mikrofonů; poděkoval nicméně za snahu technicky zabezpečit audiovizuální přenos.
Marešová – také k jednacímu řádu – navrhuje změnu, aby zastupitelé nebyli omezeni třemi příspěvky, když veřejnost takto omezena není?
Mottl – omezení se vztahuje i na veřejnost, obdobně jako na zastupitele (Mgr. Novák doplnil citací z jednacího řádu zastupitelstva); to že se jednací řád vždy nedodržuje, je spíše vstřícnost k širší diskusi, i když ne vždy je to samozřejmě dobře.
Kroupová – neporozuměla poznámce Mgr. Kříže, že video z jednání není správné. Prosí o vysvětlení, apeluje na to, aby předkládané materiály a návrhy byly poskytovány s dostatečným předstihem, zamezilo by se různým negativním jevům.
Kříž myslel jsem to tak, že někteří diváci se sem chodí jen předvádět, aby byli vidět venku, není jejich vystoupení určeno nám; stejně tak je to s výkřiky – sedají si schválně pod kameru, kde jsou ty výkřiky snímány mikrofonem pod kamerou – nejsou určeny nám, ale jsou součástí vysílání ven.
Janda – souhlasí s úpravou jednacího řádu v tom smyslu, že zastupitel má právo na reakci a není mu tím ubírána jedna z možností řádného diskusního příspěvku.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Zapsala Milena Stárková

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48103
DnesDnes1
VčeraVčera25
Tento týdenTento týden1
Tento měsícTento měsíc561
CelkemCelkem48103
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 1
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012