PostHeaderIcon Zastupitelstvo 11. listopadu 2020 - chybí vůle stabilizovat nemocnici

Jednání bylo z důvodu nouzového stavu v sokolovně, omluveni byli František Jelínek a MUDr. Rudolf Voldřich.

Záznam na webu města: ZM11112020anonym - YouTube


Program:

1.   - 4. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení
5. Městský program regenerace MPZ Sušice – aktualizace 2020
6. Schválení poskytnutí dotace na obnovu objektů v MPZ pro rok 2020
7. Majetková agenda
8. Rozpočtová opatření
9. Plnění příjmů rozpočtu města roku 2020
10. Rozšíření dozorčí rady společnosti Sušická nemocnice s.r.o.
11. Dozorčí rada společnosti Sušická nemocnice s.r.o. – rozpor mezi skutečným stavem a zápisem v obchodním rejstříku
12. Sušická nemocnice s.r.o. – aktuální stav – převolba rady města Sušice
Starosta doplňuje bod 13 „Nominace člena dozorčí rady společnosti „Pošumavská odpadová, s.r.o.“.
Diskuse, závěr

Ing. Arch. Karel Janda - navrhl předřadit bod 12 - Nemocnice, z důvodu epidemické situace.
Jeho racionální návrh byl schválen těsně, 11 hlasy.
PRO: 11 (Černý V., Hais P., Janda K., Javorský P., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Majer F., Nikodem P., Staňková A., Stárková M.) PROTI: 2 (Bartoš J., Macháček J.)
ZDRŽELO SE: 6 (Fornousová V., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Staněk J., Švelchová J.)


Sušická nemocnice s.r.o. – aktuální stav – převolba rady města Sušice

Karel Janda poukázal na nedodržování koaliční dohody a konstatoval: ..."Bc. Petr Mottl skutečně nedokázal za 14 let vyjednat ani s orgány ČR ani s Plzeňským krajem efektivní a oprávněnou finanční podporu sušické nemocnici anebo její začlenění do struktur zdravotní péče v našem regionu! A k tomu ještě společně radní za ODS a ANO zásadně destabilizovali chod znovu rodící se Sušické nemocnice s.r.o. tím, že 14.9.2020 odvolali jednatele Pavla Haise a Václava Radu." Rada města ve funkci valné hromady Sušické nemocnice s.r.o. již dvakrát zásadně pochybila, a to tím, že:

1) nerozhodla za 10 měsíců, zda naplní či nenaplní doporučení zastupitelstva města z 18.12.2019 (!), což by mělo být již předmětem činnosti kontrolního orgánu zastupitelstva,
2) nedodržela vůči zastupitelstvu města informační zvyklost před odvoláním jednatelů Pavla Haise a Václava Rady. Z důvodu, že následně v pondělí 16.11. bude jednat valná hromada se zástupci Plzeňského kraje, Karel Janda stáhl návrh na odvolání rady města.

Následně došlo k incidentu. Zastupitel J. Bartoš upozornil (22. minuta), že je jednání nahráváno a přenášeno na FB, což je dle jeho názoru v rozporu s GDPR. Tajemník toto nepotvrdil, ale poukázal na skutečnost, že v sále by měli být osoby buď s trvalým bydlištěm nebo s vlastnictvím nemovitosti v Sušici. Názor J. Bartoše a tajemníka rozporoval občan Vladimír Říha (26. minuta) a poukázal na informace MV - nahrávání je možné a účast nelze nikomu upřít i v nouzovém stavu. Jitka Kroupová - Zákon o obcích nevylučuje nikoho z jednání a GDPR není věcí zastupitelstva.
Milena Stárková - komentovala 4 dopisy k nemocnici (z MZ - nám. Regnerová, od MUDr. Jakuba Cimického, od MUDr. Petry Vyhnalové ze ZZS a od prim. MUDr. Tocháčka).
Všichni poukazovali na potřebu akutní péče v Sušici.
Pavel Javorský - děkuje zdravotníkům a sociálním službám, současná situace se musí řešit, požádali jsme dozorčí radu, aby prezentovali jejich práci, děláme vše pro to, abysme nemocnici udrželi.
Petr Mottl - (42. minuta)- Jednání se všemi hejtmany jsem vedl bezpočet. Nemocnice potřebuje klid na práci. Pořád se tady vyvolává pocit strachu, nenávisti, agrese, přesně jenom to, co té nemocnici škodí. Byl bych optimista, předpokládám, že se PK po 14 letech postaví k nemocnici čelem.
Karel Janda - Co se v nemocnici podařilo od 14.9.2020?
Jonáš Bartoš - Situace v SN byla finančně neudržitelná, je třeba uklidnit situaci, děkuji všem v SN. Pan ředitel by měl dostat možnost.
Milena Stárková - dotaz - Valná hromada naše doporučení v 12/2019 nepřijala. Pane starosto, jaká je vize nemocnice?
Petr Mottl - ZM doporučilo variantu, ale neschválilo. Dlouhodobě udržitelný rozvoj nemocnice máme v koaliční smlouvě.
Milena Stárková - Nikdy jste neměl v úmyslu, aby tady byla akutní péče.(potlesk)
Petr Mottl - Nepodsouvejte mi něco, co jsem neřekl. V koaliční smlouvě je cíl, aby po 14 letech to tady fungovalo.
Milena Naglmüllerová - První zádrhele mezi zastupiteli a jednateli bylo to, že jsme nedostávali účetnictví.

Ředitel Jiří Vlček - (1:12 hod.) - Nemocnice dělá vše pro to, aby lůžkovou chirurgii otevřela od ledna. Pokud bude pokračovat ta kampaň vůči nemocnici, tak chirurgii neotevřeme. Ti lékaři, co jsou domluveni, nepřijdou. Nemůžete dělat chirurgii, která má za 9 měsíců ztrátu 18 mil. Kč, když jí nevytížíte minimálně na 90% kapacity a budete operovat 5 dní v týdnu. Ale jestliže se operovalo 3 dni v týdnu a obložnost byla 60%, tak to prostě ekonomicky fungovat nebude. (potlesk některých zastupitelů)
Pavel Hais - vysvětlovat VŘ na CT (UHOS), finanční prostředky na LSPP a ústní dohodu s účetní firmou. Po volbách jsme 3 týdny řešili do koaliční smlouvy 1. bod - nemocnici. Když odejdou lékaři, péče končí. v pondělí přijde budoucí hejtmanka a V. Bernard na valnou hromadu.
Petr Mottl - pondělní jednání nebude o tom, že se něco vyřeší.

 
Rozšíření dozorčí rady společnosti Sušická nemocnice s.r.o.
Předkladatel: Ing. Milena Stárková

Zastupitelé 24.6.2020 schválilo nové znění zakladatelské listiny společnosti Sušická nemocnice s.r.o. o zřízení dozorčí rady v počtu pěti členů. Zastupitelé zároveň pověřili radu města, aby ve funkci valné hromady členy dozorčí rady jmenovala.
V době schvalování počtu členů DR nemocnice jsem se domnívala, že její funkce bude obvyklá, jako je tomu v jiných nemocnicích či jako tomu bylo v Nemocnici Sušice, o.p.s.
K obnovení funkce nemocnice došlo 6. ledna 2020, od té doby nedocházelo ke změnám v rozsahu služeb. Ekonomika nového provozu, postaveného na zálohách zdravotních pojišťoven, dává objektivní obraz až při vyúčtování poskytované péče, tedy v roce následujícím. S vysokými počátečními náklady, které nemohly být v prvních měsících provozu kryty příjmy, jsme přece museli počítat. Záhy se ukázalo, že většina valné hromady (členové ODS a hnutí ANO) měla jiný názor a dozorčí rada posloužila jako nástroj k odvolání obou jednatelů, Václava Rady a Pavla Haise. Že vše bylo dopředu domluveno, je dnes jasné.

Protože dozorčí rada by měla být kontrolním orgánem vyváženým, navrhuji její doplnění na počet devět členů a to tak, aby každý politický subjekt stávajícího zastupitelstva měl v DR zastoupení. Devátý člen zůstává z řad zaměstnanců společnosti.

Doporučuji tedy valné hromadě jmenovat členy dozorčí rady, navržené za zbývající politické subjekty:

·       ČSSD - Jaroslava Kolářová, nar. 2.10.1965, Na Vojtěšce 1296, 34201 Sušice

·       KDU-ČSL - MUDr. František Musil, nar. 28.7.1957, Tajanov 99, 33901 Klatovy

·       KSČM - Karel Kalista, nar. 14.10.1954, V Rybníčkách 714, 34201 Sušice

·       Piráti - MUDr. Jiří Šedivý, nar. 21.1.1965, Pod Hrází 60, 34201 Sušice – Dražovice

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302,
v článku IX. – Dozorčí rada: "Dozorčí rada má 9 členů".
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města pověřuje radu města, aby ve funkci valné hromady jmenovala další čtyři členy dozorčí rady společnosti Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302, a to dle návrhů politických stran: Jaroslava Kolářová, MUDr. František Musil, Karel Kalista, MUDr. Jiří Šedivý.

K předloženému návrhu proběhla krátká diskuse, z které bylo zřejmé, že návrh nezíská většinovou podporu.
PRO rozšíření DR bylo 7 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Majer F., Nikodem P., Stárková M.) PROTI: 9 (Bartoš J., Javorský P., Kříž Č., Macháček J., Mottl P., Naglmüllerová M, Staněk J., Staňková A., Švelchová J.)
ZDRŽELO SE: 3 (Fornousová V., Lhoták J., Marešová V.)

Dozorčí rada společnosti Sušická nemocnice s.r.o. – rozpor mezi skutečným stavem a zápisem v obchodním rejstříku
Předkladatel: Mgr. Jitka Kroupová
O žádném z těchto navržených usneseních nebylo hlasováno, protože předkladatelka stáhla z programu návrh o hlasování o předložených usneseních.

K diskutovanému bodu patřil nový bod "na stůl" - Nominace člena dozorčí rady společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o.

Dle společenské smlouvy společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. je funkční období členů dozorčí rady 5 let. Jmenování prvních členů proběhlo dne 26. října 2015. Město Sušice obdrželo před pár dny pozvánku k jednání valné hromady společnosti na den 24.11.2020, kdy je jedním z bodů je i volba členů DR. Dle ustanovení §84, odstavce f) zákona 128/2000 Sb. o obcích je navrhování zástupce obce do orgánů společností, v nichž má město majetkový podíl, v pravomoci zastupitelstva obce (vyjma případů 100% podílu majetku). S ohledem na situaci je vhodné využít probíhajícího jednání zastupitelstva a navrhnout zástupce obce, člena dozorčí rady společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. Doposud vykonává tuto funkci starosta města Bc. Petr Mottl, je vhodné jej navrhnout do dalšího funkčního období s ohledem na zachování kontinuity probíhajících jednání a prosazování cílů města na jednání valné hromady. Dozorčí rada má 7 členů, kdy město Sušice navrhuje dva, město Klatovy tři členy a dva volí valná hromada.

Pan Hais - žádá, aby zastupitelé dostávali zápisy z dozorčí rady Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pan Nikodem - podal protinávrh - navrhuje za město Sušici do funkce člena DR společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. na další funkční období paní Mgr. Jitku Kroupovou, Na Vojtěšce 243, Sušice.
PRO: 6 (Černý V., Hais P., Janda K., Majer F., Nikodem P., Stárková M.) PROTI: 3 (Fornousová V., Staněk J., Švelchová J.) ZDRŽELO SE: 10 (Bartoš J., Javorský P., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Staňková A.)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města navrhuje za město Sušici do funkce člena dozorčí rady společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. na další funkční období pana Bc. Petra Mottla,
Na Fufernách 7, Sušice.

PRO: 11 (Bartoš J., Fornousová V., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Staněk J., Staňková A., Švelchová J.)
PROTI: 3 (Janda K., Kroupová J., Stárková M.) ZDRŽELO SE: 5 (Černý V., Hais P., Javorský P., Majer F., Nikodem P.)

Diskuse
Pan starosta 23.11.2020 budou rozeslány členům zastupitelstva podklady k rozpočtu města na rok 2021.
Ing. Macháček požádal zástupce KSČM, aby navrhli doplnění člena do finančního výboru do příštího jednání zastupitelstva.
Mgr. Kroupová na podatelnu byl dnes předán návrh na referendum.
Ing. Stárková - příslušný úřad posuzuje návrh ve lhůtě 15 dnů ode dne podání. Pokud neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce. Pokud shledá nedostatky, vyzve zmocněnce, aby nedostatky odstranil, a určí lhůtu k nápravě (ne kratší než 7 dnů). Pokud městský úřad neoznámí, že je návrh bezvadný, ani nevyzve k odstranění vad, platí po uplynutí lhůty 30 dnů, že návrh přípravného výboru nedostatky nemá. To poskytuje přípravnému výboru dobrou ochranu před nečinností orgánu veřejné moci. Bezvadný návrh přípravného výboru pak předloží městský úřad prostřednictvím rady k projednání zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání. Je třeba však upozornit, že bohužel v době nouzového stavu tyto lhůty neběží a místní referendum se nekoná, 
Ing. Arch. Janda a Mgr. Kroupová vyzývá radu města, aby nepodepisovala smlouvu s dodavatelem na výstavbu sportovní haly.

                                                     Zapsala Milena Stárková

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48563
DnesDnes6
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden70
Tento měsícTento měsíc227
CelkemCelkem48563
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012