PostHeaderIcon Zastupitelstvo 11. září 2019 - dotace z kraje do sportu i pro hasiče

Ze zářijového jednání byli omluveni Ing. František Majer, Mgr. Milena Naglmüllerová, MUDr. Rudolf Voldřich. Kompletní materiály jsou na webu města - záložka ZASTUPITELSTVO, MATERIÁLY: https://www.mestosusice.cz/mususice/user/ZM/2019/Materialy_2019_09_19_Anonym.pdf

 
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Zápis z jednání finančního výboru
6. Zápis z jednání kontrolního výboru
7. Návrh do rozpočtu města na rok 2020 – akce: “Úpravy a doplnění sauny v bazénu Sušice“ – projektová dokumentace
8. Městský program regenerace MPZ Sušice – aktualizace 2019
9. Majetková agenda
10.    Rozpočtová opatření
11.    Smírné řešení soudního sporu ve věci pojistného plnění
12.    Ostatní
13.    Diskuse
14.    Závěr 

Po úvodních formalitách zastupitelé vzali na vědomí zápisy z finančního i kontrolního výboru. Kontrolní výbor se zabýval veřejnou zakázkou rohového domu na náměstí č.p. 10 (Sutex), která se neúměrně prodražila a protáhla. Vše na webu města.

Návrh do rozpočtu města na rok 2020 – akce: “Úpravy a doplnění sauny v bazénu Sušice“ – projektová dokumentace - předkládala Ing. Marešová
Bazén je pět let v provozu, získal popularitu, včetně saunové části, která nebyla na takový počet návštěvníků koncipována. Již v minulých letech jsme s ředitelem Sportovišť města Sušice a projektantem stavby bazénu probírali možnosti rozšíření provozu právě sauny. Jako reálná možnost se jeví horní venkovní terasa objektu. Ta je v současné době napojena na vnitřní bazén a není moc využívána. Projektant zpracoval návrh možného využití a propojení se saunou. V současné době je dlouhý proces přípravy každé akce – projektová dokumentace, povolovací proces, výběrové řízení a následně realizace, což Ing. Marešová odhadla na dva až tři roky. Bylo by vhodné sušický bazén doplnit a zatraktivnit. Návrhla zařadit akce: „Úpravy a doplnění sauny v bazénu Sušice“ do rozpočtu města na rok 2020, finanční náklady 400,00 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace a na zajištění povolení. Samotná realizace by mohla být v rozpočtu roku 2021. Odhadovaná částka na realizaci je cca 4,0 mil Kč.

Diskuse:
Kroupová - souhlas, ale navrhuje další úpravy
Javorský - nesouhlasí, do sportu je aktuálně investováno dost
Stárková - souhlas, ale pokud koalice není jednotná (hnutí ANO), je zbytečné vydávat peníze na projekt, pokud nebude v dalším roce realizace

Rozhodnutí zastupitelstva:
PRO: 11 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Švelchová J.)
PROTI: 3 (Janda K., Javorský P., Jelínek F.)
ZDRŽELO SE: 4 (Hais P., Kroupová J., Staňková A., Stárková M.)

 
Městský program regenerace MPZ Sušice – aktualizace 2019
Zastupitelstvo města schválilo návrh akcí obnov kulturních památek připravovaných v Programu regenerace MPZ Sušice na rok 2020.

Majetková agenda

Zastupitelstvo:
- rozhodlo o bezúplatném převodu p. parcely p.č. 215/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 487 m2 z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města.
- rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 179/2 o výměře 111 m2 (ost. plocha – jiná plocha) a p.č. 180/7 o výměře 242 m2 (ost. plocha – manipulační plocha, s ochranou PUPFL), obě k.ú. Rok, panu J.H. , bytem Rok, za cenu ve výši 165,- Kč
za m2, tj. za celkovou kupní cenu 58 245,- Kč.

Rozpočtová opatření
- Single trek/Bike trail navýšení o částky 800.000,- Kč (cena díla není navýšena, jde o rozložení do let 2018, 2019)
- nová rozp. org. „Sportovní hala u gymnázia - opravy“- 1,95 mil. Kč - oprava střechy
- dotace MPSV na Sociálně právní ochranu dětí nižší o 255.700 Kč
- přijetí doplatku dotace na Sociálně právní ochranu dětí za rok 2018 z MPSV Kč 309.689
- příjem dotace od MPSV na činnost Sociální práce ve výši 388.489 Kč
- příjem dotace z Operačního programu Životního prostředí na projekt „Dovybavení sběrného dvora v Sušici, vzhledem k nárůstu odpadů“ ve výši 1.994.997,60 Kč
- příjem dotace od Úřadu práce z Operačního programu Zaměstnanost na asistenta prevence kriminality za období leden až srpen 2019 ve výši 124.816 Kč
- příjem účelové dotace na projekt „Údržba významného krajinného prvku Kalich 2019“ ve výši 50 000 Kč od Plzeňského kraje
- příjem dotace od MMR, Integrovaný regionální operační program,
na projekt „Sušice – mobilita sociálních služeb“ ve výši 447.019,65 Kč
- navýšení akce ul. Pod Vodojemem - propojení -
o částku 100.000,- Kč, vícepráce
- příjem dotace z rozpočtu PK na projekt „Sportovní akademie Sušice“ ve výši 100.000 Kč
- odměny členů zastupitelstva navýšení o 230 tis. Kč
a pojistné na zdravotní pojištění o 21 tis., celkem 251 tis. Kč
- hospodářská správa města povýší o celkovou částku 1.169 tis. Kč

 
Smírné řešení soudního sporu ve věci pojistného plnění
V srpnu roku 2017 došlo k dopravní nehodě vozidla CAS (cisternová automobilová stříkačka) Tatra 148. Šetřením nehody bylo zjištěno, že nehoda byla způsobena vinou olejové skvrny. Dopravní policie proto řízení proti konkrétní osobě zastavila. Město Sušice má pro tyto případy uzavřenou pojistnou smlouvu se společností „Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21,
Praha 8“. Po oznámení nehody pojišťovně se dostavil k šetření likvidátor uvedené pojišťovny, který provedl fotodokumentaci vozidla po nehodě. Pojišťovna na základě provedeného šetření stanovila škodu jako totální a po vyhodnocení na účet města Sušice převedla částku 2.844.000 Kč, když stanovila obecnou cenu vozidla před nehodou částkou 3.703.000 Kč a dále byla odečtena cena využitelných zbývajících částí vozidla. Město Sušice nesouhlasilo s výší stanovené obecné ceny vozidla, která nebyla nijak doložena, a proto byl objednán znalec, který provedl podrobné ohledání vozidla a stanovil obecnou cenu vozidla na 4.823.000 Kč. Na základě doporučení makléře, byla oslovena Advokátní kancelář CINK a partneři, Veleslavínova 33, Plzeň pro zastupování města Sušice v soudním sporu. Znalecký posudek byl předán právnímu zástupci, který po neúspěšném jednání s pojišťovnou předal žalobu o zaplacení rozdílu obecné ceny s příslušenstvím Obvodnímu soudu pro Prahu 8.
Ve věci byl soudem vydán platební rozkaz o zaplacení částky 1.062.000 Kč s příslušenstvím. Žalovaný podal proti rozkazu odpor a obvodní soud nařídil před samým jednáním mediaci, kdy mediátor měl před vlastním soudním jednáním o podané žalobě, žalobci a žalovanému navrhnout zřejmě smírné vyřešení sporu. Město Sušice však na schůzce nemohlo dohodnout smírné řešení a změnit výši požadované částky, která byla stanovena na základě znaleckého posudku, proto byla mediační schůzka bezúspěšně ukončena (v tomto případě je nutné rozhodnutí zastupitelstva). Žalovaný však naznačil, že by v případě nepožadování vznikajícího penále a snížení nákladů řízení byl ochoten uhradit požadovanou částku a přistoupit na smírné řešení. Úrok z prodlení činil v červnu, kdy byl stanoven termín pro jeho počátek (6/2018), činil 88.000 Kč a každý další měsíc se zvyšuje o částku 7.120 Kč. V září bude tedy činit cca 110.000 Kč. Dále je možné snížit náklady řízení, které do současné doby činí 115.000 Kč, avšak zatím nejsou vyúčtovány všechny právní úkony s naším zástupcem (veškeré konzultace, jednání s žalovaným,….), kdy celkové náklady mohou představovat cca 171.000 Kč. Tyto, zatím neúčtované náklady ve výši 56.000 Kč, by byly právě předmětem navrhovaného snížení. Tudíž by celkově bylo navrženo upustit od částky
166.000 Kč.
Pokud bychom se nedohodli s žalovaným na smírném řešení, lze předpokládat, že
při soudním jednání žalovaná strana nebude opět souhlasit s požadovanou částkou včetně příslušenství (soudní jednání bylo stanoveno na 7/2019, avšak již nebylo možné předem předložit do zastupitelstva, proto se nyní částka navyšuje díky přeloženému jednání na 10/2019), kterou stanovil námi zvolený znalec, a navrhne provedení nového znaleckého posudku a tím pádem další neurčitý počet konzultací, jednání, odvolání, … atd. Navíc nelze předpokládat, jak bude ve věci město Sušice úspěšné ve věci žaloby a od toho se také odvíjí výše uznatelných nákladů.

Diskuse nad tímto bodem byla dlouhá. Protože jde o rozhodnutí, které bude znamenat dopad do rozpočtu města, měl být přítomen právník města. Ing. Stárková na toto upozornila a doporučila, aby právník města jednání zastupitelstva navštěvoval.

Pan Černý podal protinávrh:
Zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením smírného řešení s žalovanou stranou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, ve věci plnění pojistné smlouvy, vzniklého poškozením vozidla CAS TATRA 815 při dopravní nehodě dne 11. 8. 2017. V případě smírného řešení bude po žalovaném požadováno vzniklé penále ve výši 110.000,- Kč stanovené k 9/2019 a dále bude město Sušice požadovat úhradu pouze snížených nákladů na právní zastoupení ve výši 115.000 Kč, úhradu soudního poplatku a zaplacení částky 1.062 tis. Kč jako doplatek do celkové výše znaleckého posudku.

Návrh neschválen.
PRO: 4 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J.)
PROTI: 9 (Bartoš J., Fornousová V., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Nikodem P., Staněk J., Švelchová J.)
ZDRŽELO SE: 5 (Javorský P., Marešová V., Mottl P., Staňková A., Stárková M.)

Rozhodnutí zastupitelstva:
Zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením smírného řešení s žalovanou stranou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, ve věci plnění pojistné smlouvy, vzniklého poškozením vozidla CAS TATRA 815 při dopravní nehodě dne 11. 8. 2017. V případě smírného řešení nebude po žalovaném požadováno vzniklé penále ve výši 110.000,- Kč stanovené k 9/2019 a dále bude město Sušice požadovat úhradu pouze snížených nákladů na právní zastoupení ve výši 115.000 Kč, úhradu soudního poplatku a zaplacení částky 1.062 tis. Kč jako doplatek do celkové výše znaleckého posudku.

PRO: 13 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Stárková M., Švelchová J.)
PROTI: 2 (Janda K., Kroupová J.)
ZDRŽELO SE: 3 (Černý V., Hais P., Staňková A.)

 
Ostatní

Pan Pavel Hais podal aktuální informace ohledně Nemocnice Sušice.

Na základě doporučení finančního výboru ke zřízení fondu odměn pro školské organizace podal Mgr. Čestmír Kříž návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města pověřilo vedoucí finančního odboru ve spolupráci s finančním výborem vypracováním podkladů v otázce zřízení fondu odměn pro všechny příspěvkové organizace města Sušice.

PRO: 17 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J.)
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 1 (Lhoták J.)

Ing. Milena Stárková v diskusi sdělila, že částka uvedená ve Zprávě o činnosti Dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. s. – kontrola a inventarizace majetku v roce 2018, byla o několik milionů Kč lišící se. Dokument byl uveden s chybou.

Ing. Milena Stárková informovala členy zastupitelstva města o jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje, které schválilo dotaci 1000 tis. Kč pro město na nákup nové cisternové automobilové stříkačky a dále schválilo poskytnutí neinvestiční finanční dotace na zajištění provozu chirurgické ambulance od 9. 9. 2019 do konce roku 2019 ve výši cca 1.800 tis. Kč.

Ing. Arch. Janda požadoval informaci ohledně sjednání schůzky s majiteli bývalého podniku SOLO, dále připomínkoval zastavení vodoprávních řízení z důvodu odchodu referentky úřadu, požadoval zdokonalení sečení zeleně na městském veřejném prostoru
a oslovení firmy na osázení kruhové křižovatky u restaurace Zlatá Otava, dopravního značení rekonstruovaného parkoviště u „Gábora“ a zřízení funkce architekta města.  


Diskuse
Ing. Arch. Janda upozornil na výsledky celorepublikového srovnání rozvoje měst, kde došlo k poklesu města Sušice.

Paní Holečková sdělila opětovný požadavek městu na zjištění příčiny zatékání vody
pod garáž.


 

                                                                                        Zapsala: Milena Stárková

                                              

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
45498
DnesDnes7
VčeraVčera20
Tento týdenTento týden27
Tento měsícTento měsíc893
CelkemCelkem45498
Denní maximum 12-28-2022 : 511
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012