PostHeaderIcon Zastupitelstvo 13. listopadu 2019 - dům č.p. 10 (Sutex) stojí další miliony

Listopadového jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů, omluveni byli Ing. Andrea Staňková a MUDr. Rudolf Voldřich. Audiozáznam najdete na https://www.youtube.com/channel/UCaCl-LnSTDE8AcQIgrBKCfQ?view_as=subscriber
 
Program:
1.   Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Zápis z jednání finančního výboru
6.   Přijetí dotace pro město Sušice – JSDHO Sušice, JSDHO Volšovy, JSDHO Chmelná
7.   Veřejnoprávní smlouvy k přenosu působnosti k projednávání přestupků
8.   Poskytnutí dotace na obnovu objektů v MPZ Sušice pro rok 2019
9.   Majetková agenda
10.    Smlouva o poskytnutí účelové dotace na provoz chirurgické ambulance
11.    Rozpočtová opatření
12.    Mimořádný příspěvek pro Oblastní charitu Sušice na dofinancování sociálních služeb v r. 2019
13.    Založení organizace destinačního managementu Sušicko
14.    Ostatní
15.    Diskuse, závěr

Po počátečních procedurách se diskutovalo o podobě zápisu z předchozího jednání. Poté, co úřad zveřejňuje audiovizuální záznam, pořizuje zápis stručnější. S tím někteří zastupitelé nesouhlasí a žádají zápis se všemi důležitými údaji (kdo a o čem diskutoval). Zářijový zápis bude doplněn o poznámky A. Staňkové.
Při projednávání zápisu z jednání finančního výboru nebylo přijato navrhované usnesení, které radě ukládalo plnit fond odměn příspěvkové organizace a zápis byl na návrh starosty pouze vzat na vědomí.

Přijetí dotace pro město Sušice – JSDHO Sušice, JSDHO Volšovy, JSDHO Chmelná1. Dne 29.4.2019 rada schválila vyhlášení veřejné zakázky na nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro město Sušice. Plzeňský kraj vyhověl žádosti města na dotaci pro JSDHO Volšovy ve výši 1.000.000,- Kč. Zastupitelé schválili přijetí finanční dotace ve výši 1.000.000,- Kč na nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro město Sušice – JSDHO Volšovy.2. Byla schválena dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 29.900,- Kč (pro každou jednotku)jako příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro město Sušice – JSDHO Sušice, JSDHO Volšovy a JSDHO Chmelná. 3. Byly schváleny dotace MV – GŘ HZS ČR jako příspěvek za odbornou přípravu členů, zásahy mimo územní obvod města Sušice a na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDHO Sušice - 20.400,- Kč a JSDHO Volšovy - 14.800,- Kč.

Veřejnoprávní smlouvy k přenosu působnosti k projednávání přestupků
Z důvodu změny legislativy bylo schváleno uzavření nových Veřejnoprávních smluv k přenosu působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Sušice a obcemi, městysy a městy: Budětice, Bukovník, Čímice, Dlouhá Ves, Dobršín, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek, Kolinec, Mokrosuky, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Petrovice u Sušice, Podmokly, Prášily, Rabí, Soběšice, Strašín, Velhartice, Žihobce, Žichovice za stejných podmínek, které jsou uvedeny v původní smlouvě (platnost smlouvy na dobu neurčitou, 800,- Kč za projednání každého přestupku). Uzavřením nové smlouvy skončí platnost stávající smlouvy.

Poskytnutí dotace na obnovu objektů v MPZ Sušice pro rok 2019
Zastupitelé schválili poskytnutí dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně Sušice pro rok 2019 ve výši 900.000,- Kč, na základě předchozích usnesení.

Majetková agenda
Byl schválen bezúplatný převod pozemkových parcel p.č 154/1 k.ú. Divišov u Sušice o výměře 1421 m2, p.č. 154/2 k.ú. Divišov u Sušice o výměře 140 m2, p.č. 4/2 k.ú. Vrabcov o výměře 98 m2 a p.č. 240/2 k.ú. Rok o výměře 1221 m2, vše ostatní plocha – ostatní komunikace, o celkové výměře 2880 m2, z majetku ČR – Státního statku Jeneč, st.p.
Byl schválen odkup pozemkových parcel p.č. 278 k.ú. Vrabcov o výměře 2308 m2, p.č. 249 k.ú. Rok o výměře 396 m2, p.č. 251/2 k.ú. Rok o výměře 290 m2, p.č. 273 k.ú. Milčice u Sušice o výměře 1494 m2 a p.č. 259/2 k.ú. Dolní Staňkov o výměře 2613 m2, vše ostatní plocha – ostatní komunikace, o celkové výměře 7101 m2, z majetku ČR - Státního statku Jeneč, st.p. do majetku města Sušice, za cenu obvyklou v celkové výši 428 880,- Kč.
Byl schválen odkup pozemkové parcely p.č. 401/16 k.ú. Odolenov o výměře 391 m2, ost. plocha – ost. komunikace, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za kupní cenu ve výši 47 000,- Kč.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace na provoz chirurgické ambulance - 9-12/2019
Plzeňský kraj na základě žádosti o podporu provozu chirurgické ambulance poskytne městu Sušici dotaci ke krytí výhradně mzdových nákladů souvisejících s výkonem služby mimo standardní pracovní dobu (tj. ve všední dny od 15:30 do 6:00 hodin a celé soboty, neděle a svátky). Současný poskytovatel lékařské služby odhadl náklady září - prosinec 2019 ve výši 1,8 mil Kč. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ke krytí osobních nákladů zdravotnických pracovníků souvisejících se zajištěním provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin poskytovatelem Plzeňským krajem.

Rozpočtová opatření
·       zřízení společných hrobů - sociální pohřby a neznámí - 200.000,-
·       Poštovní č. p. 10 – 1. nadzemní podlaží - 2,4 mil.
·       příjem dotace MK-regenerace MPZ - 845,000,-
·       příjem dotace PK sociální služby - 506,931,-
·       příjem dotace MF sčítání lidu 2021 - 80.605,-
·       příjem dotace MŠ program MŠ Smetanova - 738.120,-
·       výdaj komunální odpady 2019 - 950.000,-
·       SOHZ sociální služby KÚ PK - 1.659.367,-
·       příjem dotace MŠ program MŠ Tylova - 672.932,-
·       bezbariérový přístup nemocnice - 1 mil.
·       snížení popl. reklamy, stojany - 17.000,-
·       auto pro odbor ŽP - 250.000,-
·       příjem dotace MŠ ZŠ Lerchova - 2.142.443,-
·       příjem dotace MŠ ZUŠ - 913.962,-
·       příjem dotace MŠ TGM - 1.142.671,-
·       mimoř. dotace TJ Sušice bruslení - 150.000,-

 
Mimořádný příspěvek pro Oblastní charitu Sušice na dofinancování sociálních služeb v r. 2019
Oblastní charita Sušice požádala o poskytnutí mimořádného příspěvku na dofinancování terénních soc. služeb poskytovaných v Sušici v r. 2019 ve výši 124.089,- Kč a to pečovatelské služby 90% a odlehčovací služby 10%. Žádost je podána z důvodu, že byla výrazně pokrácena pro letošní rok dotace přidělovaná MPSV prostřednictvím Plzeňského kraje.

Diskuse - Ing. Helena Vejstrková informovala o snížení dotace od KÚ PK pro Oblastní charitu Sušice. Dále hovořil pan starosta, Mgr. Naglmüllerová, Mgr. Kroupová, p. Javorský, p. Černý Ing. Stárková a Ing. Janda. Převládl názor požadavku charity vyhovět, a to i přesto, že rada dotaci neschválila.
V průběhu jednání se dostavila Mgr. Jana Švelchová. Od této doby přítomno 19 členů zastupitelstva.
Protinávrh p. starosty – schválit částku 124 100,- Kč (zaokrouhlení částky).
Technická poznámka: Mgr. Naglmüllerová, Bc. Mottl, Mgr. Ing. arch. Janda, Ing. Jan Staněk, p. Javorský, Ing. Stárková.
Rozhodnutí zastupitelstva: Zastupitelstvo města schválilo přiznání dotace Oblastní charitě Sušice na dofinancování terénních soc. služeb poskytovaných v Sušici v r. 2019 ve výši 124 100,- Kč a to 90% na pečovatelskou službu (ID 2850203) a 10% na odlehčovací službu (ID 5968813) z přiděleného příspěvku a pověřilo starostu města podpisem smlouvy.

PRO: 13 (Bartoš J., Fornousová V., Janda K., Kroupová J., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M., Švelchová)
PROTI: 3 (Černý V., Hais P., Javorský P.)
ZDRŽELO SE: 3 (Jelínek F., Kříž Č., Majer F.)
OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.)

Založení organizace destinačního managementu Sušicko
Zastupitel Javorský předkložil návrh na založení DMO Sušicko (Organizace destinačního managementu Sušicko) formou zapsaného spolku. Destinační management je dlouhodobý nástroj, pomocí kterého lze podporovat komunikaci, koordinaci a kooperaci v oblasti cestovního ruchu (CR), rozvíjet destinaci a její prestiž, zvyšovat zaměstnanost.
DMO Sušicko by měla za úplatu poskytovat servis v oblasti CR okolním obcím, městysům a soukromým subjektům podnikajícím v oblasti CR, kteří budou členy zapsaného spolku.
Založení DMO Sušicko, která by měla lokální působení, zapadá do systému řízení CR v Plzeňském kraji a je v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje.
Komise pro rozvoj cestovního ruchu založení organizace doporučila, zastupitelstvo města schválilo založení DMO Sušicko (Organizace destinačního managementu Sušicko) formou zapsaného spolku.

Ostatní
Mgr. Ing. arch. Karel Janda
S odkazem na diskusi při minulém zasedání ZM vyvolanou příspěvkem paní Jaroslavy Holečkové, bytem Nerudova 835 v Sušici, která navazovala na její dopis všem zastupitelům předložil tento bod k řešení. S lokalitou se seznámil, navrhuje zjistit stav komunikace a toku vody sondami. Požádal Odbor majetku a rozvoje města, aby se tím zabýval a položil otázky.
Ing. Ronová – vodovod byl prověřovaný, když se tato kauza začala řešit, i kanalizace, vše proběhlo bez závad. Bylo provedeno kamerovou prohlídkou.
P. Jelínek – Odbor majetku udělal maximum, prověřil stav. Po rozmluvě s pí Holečkovou dochází k podmáčení po stavebních pracích prováděných v podniku Pap.
Pí Holečková – vše řeším už 2 roky, skutečnou věc nikdo neřeší.

Technická poznámka: Mgr. Ing. arch. Janda, Ing. Stárková, p. Černý, Mgr. Kříž.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s provedením objektivního průzkumu stavu dopravní a technické infrastruktury města Sušice v ulicích Pod Svatoborem a pověřuje Odbor majetku a rozvoje města, aby průzkum bezodkladně připravil, realizoval a jeho výsledky sdělil při nejbližším řádném zasedání ZM.

Rozhodnutí zastupitelstva - návrh nebyl schválen:
PRO: 5 (Janda K., Kroupová J., Kříž Č., Nikodem P., Stárková M.)
PROTI: 1 (Švelchová J.)
ZDRŽELO SE: 11 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Javorský P., Jelínek F., Lhoták J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Staněk J.)
NEHLASOVALO: 1 (Macháček J.)
OMLUVENO: 2 (Staňková A., Voldřich R.)
NEPŘÍTOMNO: 1 (Naglmüllerová M)

Ing. Miroslava Šafaříková - Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření, kterým se organizace č. 192 Charita povýší o 124.100 Kč a org. 98 konečný zůstatek minulých let se povýší o tutéž částku.

Diskuse
P. Chejn – kde má trvalé bydliště p. Hais a kde skutečně bydlí. Tutéž otázku položil Ing. Majerovi. Oba zastupitelé odpověděli. K této záležitosti odpověděl p. tajemník s tím, že úřad toto prověří a příště předá informaci.
P. Nikodem – byl jsem osloven občanem ve Chmelné, v obci nejde radar. Prověří MP.
Ing. Stárková – dotaz k objektu Roušarka. Odpověděl pan starosta.
Mgr. Kříž – do příštího zápisu bude výstup hlasovacího zařízení rychlejší, doporučuje k jednotlivým bodům diskuse zapsat jen, kdo se jmenovitě přihlásil, a to bez obsahu.
P. Hais – poděkoval Ing. Stárkové za pomoc při zajištění dotace pro hasiče Volšovy.
P. Hais podal informaci, která se týkala nemocnice, dále vysvětlili situaci Ing. Václav Rada a MUDr. Ondřej Krajník.
MUDr. Ondřej Krajník vystoupil s tím, že se nově rozjíždí interna, proběhne výběrové řízení na oddělení chirurgie, JIP, CT. Dnes ministerstvo schválilo nákup CT pro nemocnici. Některé přístroje jsou zastaralé. Letos nemocnice obdržela 22 mil. Kč od města. Pro příští rok je částka zatím neurčena. Nemocnice si musí do budoucna na provoz vydělat.
Dále vystoupili v diskusi p. Kolář, p. Drobný, p. Řezníček.
Mgr. Kroupová – na minulém zastupitelstvu bylo projednáno zřízení městského architekta – v usnesení ze zastupitelstva 21.11.2018 je uveden záměr, kde ZM rozhodlo o věcném záměru zřízení funkce městského architekta, pověřilo radu přípravou potřebných kroků, jak je toto usnesení plněno. Odpověděl pan starosta.
Mgr. Ing. arch. Janda – žádá zaslat do e-mailu základní informace o objektu „Branka“ - příjmy a výdaje za 6 let.
P. Javorský – prosí oba jednatele nemocnice, aby veškeré nákupy přístrojů byly projednány v radě města. Odpověděl p. Hais – připravujeme soupis technického vybavení nemocnice.
Ing. Stárková – doporučuje předložit radě města návrh stanov a dohodu o výkonu funkce jednatelů.
P. Jelínek - audiozáznam shlédlo 67 osob, z toho 37 zaměstnanců úřadu, v délce max. 9 minut.


                                                                                              
Zapsala: Milena Stárková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48561
DnesDnes4
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden68
Tento měsícTento měsíc225
CelkemCelkem48561
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 6
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012