PostHeaderIcon Zastupitelstvo 16. prosince 2020 - městu zbude cca 86 miliónů Kč

Na posledním zastupitelstvu roku 2020 se sešlo 19 zastupitelů (omluveni: MUDr. Rudolf Voldřich a Ing. Jan Staněk) a asi 95 ostatních občanů. V úvodu zastupitel Hais požádal o doplnění bodu nemocnice. Mgr. Naglmüllerová doporučuje projednat až na závěr. Mgr. Bartoš navrhuje zařadit za bod 9 jako bod 10. Ing. arch. Janda doporučuje projednat až na závěr. Pan starosta nechal hlasovat o zařazení bodu Sušická nemocnice s.r.o. za bod 9 na bod 10. Návrh byl schválen.
PRO: 18 (Bartoš, Černý, Fornousová, Hais, Janda, Javorský, Jelínek, Kroupová, Lhoták, Macháček, Majer, Marešová, Mottl, Naglmüllerová, Nikodem, Staňková, Stárková, Švelchová) PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 NEHLASOVALO: 1 (Kříž)

 

Program schválen v tomto pořadí:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023
 6. Rozpočet města na rok 2021
 7. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací 2022-2023
 8. Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2021
 9. Rozpočtová opatření
 10. Sušická nemocnice s.r.o. – aktuální informace
 11. Odpis pohledávky
 12. Cena vodného a stočného na rok 2021
 13. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Sušice
 14. Zpráva kontrolního výboru
 15. Finanční výbor – doplnění členů
 16. Úprava statutu sociálního fondu
 17. Odměna členů komisí
 18. Diskuse
 19. Závěr  
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2023

Návrh projednala rada 7. 12. - výše změn bude upřesněna po obdržení aktualizovaného plánu nemocnice (pracovní neschopností jednatele).

Diskuse k návrhu rozpočtu se vztahovala i k následujícímu bodu - rozpočtovému výhledu:

Ing. Stárková – žádá vysvětlení situace, kdy v květnu při informaci o možném „covidovém“ rozpočtu, ukazoval předběžnou uvažovanou ztrátu 18 mil. Kč, dnes se hlasuje o rozpočtu, kdy úspora z letošního roku zapojená do rozpočtu příštího, je bezmála 70 mil. Kč; od té doby neměla informace o průběhu plnění rozpočtu – proč?

Ing. Šlajsová – v květnu letošního roku byl uvažován zhruba 20 % propad oproti minulému roku, nikdo nebyl schopen říct, jak se situace bude vyvíjet, i někteří zastupitelé se vyjádřili v tom smyslu, že se dá ještě očekávat spíše horší situace; při odhadu vývoje daní jsme vycházeli z průběhu roku 2020, není možné „tipnout“ vývoj do konce roku, nebyl by to kvalifikovaný odhad. Vzhledem k vývoji v průběhu roku (příjmy vs. výdaje) byly v květnu navrhovány dvě varianty hospodaření – v případě potřeby úvěr pro město (v květnu se vyčerpal konečný zůstatek z roku 2019 zapojený do rozpočtu 2020), nebo provést rozpočtové škrty v letošním rozpočtu. Vzhledem k celkové situaci se především nenaplnily výdaje jednotlivých organizací, byl příznivější vývoj daní, než jsme předpokládali.

Ing. Stárková – ano, i já jsem měla za to, že situace bude ještě horší, jen jsem chtěla dát do souvislosti jasná čísla: květen s výsledkem -18 milionů, prosinec s výsledkem + 75 milionů korun. Proč jsme třeba v polovině září nebyli informováni o tom, že ta situace je mnohem příznivější? Já si myslím, že jsme o tom nebyli informováni právě pro to, že to bylo týden po odvolání jednatelů sušické nemocnice a ta informace, že je v rozpočtu peněz dost, se prostě nehodila.

Bc. Mottl – to že si to tak myslíte, neznamená, že je to pravda; jak v květnu letošního roku, tak i v příštím roce bude spousta otazníků kolem financí města. Nevíme, zda a jaké budou kompenzace, daňové balíčky, otazníků je celá řada. Chováme se zodpovědně a postavili jsme se k celé situaci dobře a zodpovědně.

Mgr. Naglmüllerová – podotkla, že už na listopadovém zastupitelstvu bylo jasně řečeno, že se příjmy vyvíjejí daleko příznivěji, než jsme předpokládali.

Mgr. Kroupová – dotazy k rozpočtu: požádala Ing. Šlajsovou o odhad plnění rozpočtu za rok 2020 do konce roku; dále dotaz na starostu nebo vedení města: co je pro město nejdůležitější, co je méně důležité, pro určení výdajů zbytných a nezbytných.

Ing. Šlajsová – předpoklad plnění rozpočtu k 31. 12. 2020 předložila a doplnila již v e-mailové komunikaci se zastupiteli, dohad je zanesen i do střednědobého výhledu.

Bc. Mottl – zastupitelé dostali s podklady pro jednání také seznam velkých oprav a investic, v něm je přesně vidět to, co považujeme za důležité.

Ing. Macháček – doplňuje Ing. Stárkovou informací, že finanční výbor hodnotil kvartální přehledy plnění rozpočtu průběžně.

Mgr. Kroupová – doplňující dotaz: rok 2020 se tedy předpokládá, že vyjde zhruba -29 mil. Kč?

Ing. Šlajsová – předpoklad použitelných /volných/ - prostředky jsou vyčísleny v konečném střednědobém výhledu.

Mgr. Naglmüllerová - požádala Ing. Šlajsovou o jedno číslo - předpokládaný výsledek rozpočtu na konci roku 2020; výsledek: zhruba + 86 mil. Kč.

Ing. Marešová – za důležité považuje řešení objektu staré lékárny; soutěž byla ukončena v roce 2018, dosud není hotová projektová dokumentace, musí se řešit zabezpečení objektu, situace se posunula jinam vzhledem k umístění IC do domu čp. 10 v Poštovní ulici; není doba na to, aby město dělalo dům za desítky milionů korun, který bude vyžadovat jen provozní náklady, není dosud určené jeho naplnění; navrhuje posouzení celého záměru a začít pracovat na využití a rekonstrukci objektu znovu – komerční prostory, byty, tak, aby negeneroval pouze náklady na provoz.

V. Černý – ke staré lékárně se vyjádří lépe PhDr. Lhoták; k rozpočtu – zůstatek rozpočtu je lepší díky nevyčerpaným výdajům a sníženým investicím, žádá o upřesnění částky, se kterou se počítá na sportovní halu v letošním roce (dotace?); dále je vidět, že do 2021 je zapojeno cca 70 mil. Kč ze zůstatku z letošního rozpočtu, ale je vidět, že do rozpočtu 2022 bude třeba zhruba 70 mil. Kč úvěr.

Ing. Šlajsová – vysvětlila příjmovou stránku financování sportovní haly – příjem rozdělené dotace a výdajovou stránku – plné výše předpokladu na financování průběžné, vzhledem k plnění v souvislosti s průběžně nabývaným dotačním titulem; úvěry jsou předpokladem při realizaci veškerých plánovaných investic a výdajů v plné výši (pouze předpoklad), je uvažováno se splátkami jistin, potom celkové zatížené vykresluje možnosti úvěrových rámců a zadlužení.

PhDr. Lhoták – objasnil proces zpracování návrhu na rekonstrukci staré lékárny; soutěž o návrh ani následný výběr a postup by neměnil, na procesu se pracuje intenzivně, nyní je poměrně problematické jednání s NPÚ, které je i neúměrně dlouhé; řeší se některé rozpory, které NPÚ musí finálně schválit tak, aby se mohlo začít pracovat na projektové dokumentaci.

Mgr. Ing. arch. Janda – nebylo dosud zmíněno konání 1. referenda o tom, zda sportovní hala má být vůbec stavěna – jeho výsledek je pro zastupitele zavazující, tedy když referendum ukáže, že sportovní hala se stavět nemá, pak by se to mělo zohlednit i v návrhu rozpočtu a rozpočtovém výhledu, pokud se toto zohlední, pak je ochoten rozpočet a rozpočtový výhled dle návrhu podpořit, je ochoten zformulovat i usnesením, kterým se výsledek referenda do budoucna zohlední, pokud se to nezohlední, pak s ním nesouhlasí; v rozpočtu mu chybí zásadnější, strategičtější a významnější věci – pro město nezbytné, chybí ochrana před splašky do řeky Otavy, chybí zásadní koncepce strategie v dopravě a technické infrastruktuře, pozitivně hodnotí, že se řeší kanalizace ve Chmelné, chybí mu ve vodohospodářské a dopravní infrastruktuře ve vztahu ke změně ÚP č. 1, která je v návrhu – plánu se v něm poměrně masivní výstavba RD, prodeje pozemků apod.; navrhuje usnesení: Zastupitelstvo města nesouhlasí s výdaji pro přípravu a zahájení stavby nové sportovní haly v roce 2020-2021 do doby vyhlášení výsledku souvisícího referenda, neboť výsledky referenda jsou dle zákona závazná. 

 Ještě před hlasováním usnesení navrženého Mgr. Ing. arch. Jandou do diskuse vstoupili:

Ing. Stárková – v podstatě navrhované usnesení říká, že do doby výsledků referenda nechceme vydávat z rozpočtu města peníze na výstavbu sportovní haly.

Mgr. Naglmüllerová – v referendu ale, pokud se nepletu, otázka zní, jestli obyvatelé města souhlasí s odkladem výstavby sportovní haly? Pokud by výsledek byl takový, že se výstavba o dva roky odloží, pak stejně, i když se letos nějaké finance vynaloží, dá se předpokládat, že stavba bude pokračovat. Druhá věc je, že i když v rozpočtu peníze zůstanou a referendum vyjde tak, že občané prosadí odklad o dva roky, tak se vždy dá udělat rozpočtové opatření.

P. Hais – souhlasí s Mgr. Naglmüllerovou a za stranu Piráti deklaruje stanovisko k této akci – čekají na výsledek referenda, ale teď se schvaluje kompletní rozpočet a jeho čerpání či nečerpání bude věcí průběhu událostí v nadcházejícím roce.

 Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města nesouhlasí s výdaji pro přípravu a zahájení stavby nové sportovní haly v roce 2020-2021 do doby vyhlášení výsledku souvisícího referenda, neboť výsledky referenda jsou dle zákona závazná. Návrh nebyl schválen.
PRO: 3 (Janda, Kroupová, Stárková)
PROTI: 11 (Bartoš, Fornousová, Jelínek, Kříž, Lhoták, Macháček, Majer, Marešová, Mottl, Naglmüllerová, Švelchová)
ZDRŽELO SE: 5 (Černý, Hais, Javorský, Nikodem, Staňková)

 Další diskuse k rozpočtu:
Ing. Stárková – dotaz na plánovanou výstavbu a náklady na zřízení zastávky u ÚP, nenašla rozpočtovanou částku na realizaci chodníku u čp. 10?

Ing. Šlajsová, Ing. Marešová – vysvětlily financování (podmíněno dotací) a realizaci celé zastávky.

Mgr. Ing. arch. Janda – chodník u čp. 10 by se udělat měl, je třeba jej dořešit současně se stavbou.

Ing. Marešová – podporuje doplnění ubytování U Roušarky skladovým prostorem na jízdní kola; preferuje toto zrealizovat z rezervy na projekty v dohledné době.

Bc. Mottl – v souvislosti s vývojem rozpočtu v následujícím roce počítáme s tím, že podpoříme realizaci i některých akcí, které v rozpočtu nyní nejsou výslovně uvedené, nicméně je považujeme také za důležité.

Ing. Stárková – doporučuje rychlejší řešení využití objektu bývalé lékárny; doporučuje zvážit zhodnocování bytového fondu komplexně, byty jsou postupně upravovány „zvenčí“, ale hojně se vyskytují problémy i uvnitř bytových domů, chybí koncepce hospodaření s bytovým fondem města, myslí si, že se dává přednost zbytným věcem.

Bc. Mottl – bytový fond má město jeden z nejvyšších, zvyšujeme postupně kvalitu bydlení – výměna oken, zateplení, v návrhu rozpočtu je částka na zahájení řešení pasportu bytového fondu, který by to měl umět řešit komplexně, dále je vnímáno jako problém i málo bytů ke koupi, chceme to řešit komplexně, budeme na tom pracovat.

Ing. Staňková – pasport bytového fondu, je třeba zahájení prací na pasportu bytů, je třeba zvážit důkladně to, jaký by ten pasport měl být, co by měl obsahovat a jak se s ním bude dále pracovat. Celou problematikou je třeba se intenzivně v příštím roce zabývat, měl by doplnit celkovou koncepci hospodaření města s majetkem.

Mgr. Ing. arch. Janda – ohledně oprav bytů a bytových domů v majetku města uvedl své stanovisko k tomu, jak by se měly opravy a úpravy následně v souvislosti třeba s novou výstavbou, plánovat, jak plánovat nové investice s dlouhodobým výsledkem a ohledem na kvalitu bydlení. Preferuje více rozmyšlenou strategii.

Mgr. Kroupová – dotaz na to, zda v nájemním vztahu funguje vazba nájemník - vlastník, zda město podporuje zvelebování bytů jednotlivými nájemníky, např. snížením nájmu, v případě, že tyto úpravy jsou trvalého charakteru a byt zhodnotí.

Bc. Mottl, Ing. Staňková - rekonstrukce se povolují i pro individuální případy, jednání o podpoře ze strany vlastníka probíhají individuálně, proces dohody o částečné úhradě nákladů řeší správce – Bytservis s nájemníkem, pokud jde o opuštění bytu nájemníkem, který jej upravil (zhodnotil) a byt je dále pronajímán, pak jde o to, zda další nájemník, který bude byt užívat, s provedenými změnami souhlasí – pokud ne, je to předmětem dalšího jednání o navrácení bytu do původního stavu ad.

Mgr. Kroupová – bylo by dobře zohlednit větší investice trvalého charakteru např. dočasným snížením nájemného.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled města pro roky 2022-2023 dle aktualizovaného návrhu.
Rozhodnutí zastupitelstva:
PRO: 16 (Bartoš, Černý, Fornousová, Hais, Javorský, Jelínek, Kříž, Lhoták, Macháček, Majer, Marešová, Mottl, Naglmüllerová, Nikodem, Staňková, Švelchová)
PROTI: 3 (Janda, Kroupová, Stárková)

 Rozpočet města na rok 2021
Návrh projednala rada města 7. 12. 2020 s těmito změnami oproti návrhu rozpočtu ze dne 23. 11. 2020.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet pro rok 2021 v součtu za organizace dle aktualizovaného návrhu. 

                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORG

 

 

tis. Kč

 

 

 

povýšení KZ 2020

doporučení rady

 

 

návrh 23.11.

upravený návrh

navýšení-nárok na rozpočet

 

 

 

ano/ne

2119

Hřiště ZŠ Lerchova-projekt

0

100

100

 

 

100

ano

2047

Dotace Destinace Sušicko

75

115

40

přesun z r. 2020

 

40

ano

1913

Kotelna Vodní

300

1 550

1 250

přesun z r. 2020

 

1250

ano

1535

Sportovní hala

60 000

30 000

-30 000

 

 

 

ano

1933

Sušická nemocnice

12 000

32 000

29 000

20 000

17 000

upřesněné částky 

 

 

ano

2019

Dopravní řešení Lerchova

0

800

800

přesun z r. 2020

 

800

ano

1928

Pošum. Odpadová-rek.

0

100

100

přesun z r. 2020

 

100

ano

1828

Nemos

4 500

0

-4 500

změna org.

 

 

ano

2118

Dotace PK Sušická nemocnice

0

4 500

4 500

změna org.

 

 

ano

2120

Pasporty bytů a nebyt. Prostor

0

500

500

 

 

500

ano

 

Návrh schválen.
PRO: 16 (Bartoš, Černý V., Fornousová, Hais, Javorský, Jelínek, Kříž, Lhoták, Macháček, Majer, Marešová, Mottl, Naglmüllerová, Nikodem, Staňková, Švelchová)
PROTI: 3 (Janda, Kroupová, Stárková)

Všichni zastupitelé schválili střednědobé výhledy 2022 - 2023 a rozpočty příspěvkových organizací města: Sušické kulturní centrum, Sportoviště města Sušice, Sociální služby města Sušice, ZUŠ F. Stupky, MŠ Smetanova, MŠ Tylova, ŠJ Nuželická, ZŠ T.G.Masaryka, ZŠ Lerchova- na roky 2022-2023 dle předloženého návrhu. 

Všechna rozpočtová opatření byla schválena.

Sušická nemocnice s.r.o. – aktuální informace

Bc. Vlček – podal aktuální informace z provozu sušické nemocnice, nemocnice má zásadní personální problém – velká část zaměstnanců je Covid pozitivních, průběžně se řeší provozní záležitosti, předpokládá ještě zhoršení situace; žádá o maximální vstřícnost, toleranci, trpělivost vůči všem zaměstnancům nemocnice. Odstartovala druhá vlna testování, teď se bohužel budou tvořit fronty zájemců na testování, protože antigenní testování je prodlužuje dobou čekání na „okamžitý výsledek“, řeší se umístění čekajících do vnitřních prostor v rámci zachování hygienických opatření; co se týká zabezpečení ochrannými zdravotnickými pomůckami – sušická nemocnice je na tom naprosto srovnatelně s ostatními nemocnicemi, pomůcek je dostatek, do současné doby nás toto zajištění stálo kolem 1 mil. korun.

Provozní záležitosti ve všech agendách jsou aktuálně řešeny, snažíme se zajistit řešení některých situací, které jsme převzali, nebo které dále nastávají: z toho podstatného uvádím stěžejní kroky, které nás nyní čekají:

 • účetnictví – převzato minulý týden, bohužel nebylo definováno smluvní předání mimo nemocnici a nedostali jsme tedy ani žádné smluvní zajištění při převzetí – na tom předpokládáme zhruba 2-3 měsíce práce, abychom byli schopni zajistit vše dle regulí;

 • provádění výkonů, které nebyly nasmlouvány s pojišťovnami a vykazovaly se jinak – stály nemocnici zhruba 1,08 mil. Kč;

 • čeká nás revize všech smluvních dokumentů se zdravotními pojišťovnami – musíme zjistit, co firma, které bylo předáno smluvní zajišťování s pojišťovnami, vlastně nasmlouvala nebo nenasmlouvala;

 • zároveň bylo zahájeno ve spolupráci s odborovou organizací komplexní revizi mezd; byla ne úplně dodržena pravidla pro vyplácení mzdových prostředků, je třeba postavit nový systém tak, aby byl jednak atraktivní a pochopitelně v souladu s platnými předpisy. Nález auditora hovoří o tom, že tyto předpisy dodržovány nebyly.

  Další zjištěné věci budou napravovány průběžně.

  Jednatel požádal všechny, aby poskytli nemocnici klid, všichni „jedou nadoraz“, každý atak bez znalosti věci může zaměstnance a nemocnici velice poškodit.

  Bc. Mottl – souhlasil se žádostí jednatele společnosti, poděkoval všem za práci a nasazení, je si plně vědom, že situace je skutečně hodně závažná.

  Ing. Stárková – žádala ředitele o informace: kolik Covid pacientů je v nemocnici, kolik Covid pacientů je v LDN, kolik jste za dobu svého působení ve funkci jednatele uzavřel pracovních smluv – protože jeden z důvodů odvolání jednatelů byl, že v nemocnici je mnoho dohod, málo pracovních smluv; víme dobře, že po vašem nástupu odešlo 9 lidí, také jste slíbil od ledna otevření chirurgické lůžkové péče – tedy pokud to byl slib, musel jste mít již zajištěné lékaře.

  Bc. Vlček – na chirurgii je 15 Covid pacientů, 27 na LDN; uzavřeny byly 3 pracovní smlouvy na plné úvazky – 1 anesteziolog a 2 chirurgové.

  Mgr. Ing. arch. Janda – kolik tedy „plných úvazků skončilo“?

  Bc. Vlček – výpověď sice dalo 9 lékařů, ale z toho na smlouvy to byly 4, ostatní dohodáři.

  Chirurgii chceme stále otevřenou, ale je tam podmínka utlumení Covid pandemie.

  P. Hais – krizový stav, pandemický plán, krizový štáb. Krizový štáb – kdo v něm je? Žádal jsem o zápisy z primářských porad a krizového štábu – nedostal jsem je. Díky omezení péče z důvodu Covidu došlo k propadu výkonnosti a tím i ekonomických výsledků – to je fakt. Řešená je situace ohledně zajištění ARO a interny, ředitel by měl objasnit, jak je ten provoz zajištěn. Nedošlo naplnění usnesení rady města ze dne 14. 9. 2020 – uložení úkolů jednateli nemocnice – snížení výdajů a stanovení finančního plánu. Valná hromada v čele s předsedou neřeší aktuální situaci tak, jak by měla. Snaží se o získání informací, ale nedostává je – vyslovil domněnku, že se pravděpodobně stal někým, kdo informace dostávat nemá. Promítl některé hospodářské ukazatele z oddělení v nemocnici (tyto podklady zastupitelé před jednáním k dispozici neměli).

  Bc. Mottl - zdroj promítnutých informací?

  P. Hais – dotazoval se jako člen valné hromady způsobilých osob.

  Bc. Vlček – stručně k bodům P. Haise: krizové a pandemické plány a postupy – lidé, kteří v nich figurují, jsou převzatí, jsou to věci, které jsme převzali v září; ekonomický propad problém je, souvisí i s nařízením (září) postarat se o všechny Covid pacienty, současně onemocněl personál; ekonomický propad bude kompenzován díky právě péči o Covid pacienty, dále máme informace, že nebudou kráceny platby pojišťoven + generální záruka pojišťoven na nekrácení záloh, tj. nemělo by se to až tak dramaticky promítnout do hospodářských výsledků.

  Ing. Stárková – vyjádřila se k časovému posunu mezi výkony a platbami, nadprodukce mohla být ukazatelem pro následující období, má nemocnice takovou výkonnost, aby v polovině příštího roku nemusela peníze pojišťovnám vracet?

  Bc. Vlček – informace jsou takové, že se žádné peníze vracet nebudou ve vztahu k vyúčtování za rok 2020.

  Mgr. Kroupová – některé výplaty nebyly v souladu s platnými právními předpisy – o co konkrétně jde? Krizový štáb – aktivně zasedal v době, kdy jste dával jména jeho členů radě města? Na minulou radu města, která zasedala jako valná hromada sušické nemocnice – rada odsouhlasila, aby jednatel podepsal smlouvu o odkupu pohledávek VZP.

  Bc. Vlček – se vyjádřil k uvedeným dotazům:
 
 • ke mzdám – uvedl na jednom příkladu nesoulad mezi platbami za služby a příslužby lékařů. Podle kolektivní smlouvy se měly vyplácet každá z těchto činností jinak (jinou sazbou), ale vyplácely se shodně.

 • krizové řízení - ředitel sám v nemocnici, pokud se nedomluví s klíčovými hráči, neudělá, tj. všechna opatření, která jsou prováděna v rámci nejen Covidu, je týmová práce, ten tým se ad hoc schází dle potřeby.

 • k pohledávkám, smlouvě s bankou – reagovali jsme na nabídku banky, která má program pro nemocnice, že odkoupí od VZP pohledávky nemocnice a pomůže vybalancovat Cash Flow nemocnice, po podpisu smlouvy proběhl odkup a peníze jsou na účtu nemocnice.

  Mgr. Kroupová – formálně tedy krizový štáb, se zápisem a všemi náležitostmi, zasedal? Výplata za službu a příslužbu - kolektivní smlouva není právní předpis, ale interní předpis, její nedodržení není porušení právního předpisu. Odkup pohledávek – může se stát, že něco by nemocnice mohla i pojišťovnám vracet?

  Bc. Vlček – dovysvětlil postup při krizovém řízení, dovysvětlil porušování vyplácení mezd - nejen podle kolektivní smlouvy, ale i podle zákoníku práce; nemocnice pojišťovnám nic vracet nebude, tento vztah je již mezi bankou a pojišťovnami.

  Mgr. Ing. arch. Janda – podklad který měli zastupitelé k nemocnici u materiálů ze zastupitelstva města, nebyl datován ani podepsán, s tím není spokojen. Zjištění předložená jednatelem jsou pro něho málo. Podle P. Haise nejsou věci v pořádku a vyzval valnou hromadu k činnosti, informování a úkolování dozorčí rady.

  Mgr. Bartoš, Bc. Mottl – jedná se o materiál Bc. Vlčka – uvedeno v záhlaví, zjištění která jednatel nemocnice uvedl zastupitelům, jsou skutečně zásadní a závažná, rozhodně nejsou „málo“.

  Mgr. Ing. arch. Janda – informovanost je neúplná, žádal informace o společnosti Sefima, jsou podle něho neúplné. Dále komentoval analýzu zpracovanou firmou Sefima, a uvedl, že podle něho starosta města „nevěří projektu sušická nemocnice“, tak jako věří „projektu město sportu a volného času“. Z analýzy společnosti Sefima vyplývá podle něho, že je projekt nemocnice životaschopným, ale protože mu starosta nedůvěřuje, tak zase vede k zániku a dále podle jeho názoru valná hromada nepracuje – nereflektuje podněty svých členů, neposkytuje informace, starosta pociťuje sušickou nemocnici jako tíži a chce se jí zbavit.

  Bc. Mottl – reagoval, že v zastupitelstvu je skoro patnáctým rokem, celou tu dobu se nemocnice řeší, dostávala to, co potřebovala, kdyby jí nevěřil, tak už dávno nefunguje. Věří tomu, že je nutné nastavit jiný systém, aby mohla i sušická nemocnice být provozována spravedlivě – začlenit sušickou nemocnici do systému krajských nemocnic. Konečně je po letech i na kraji snaha, řešit a napravit tuto „nespravedlnost“ a věří, že vyřešena bude. Ke společnosti Sefima – přesně ti lidé, kteří se nyní ohánějí analýzou společnosti Sefima, proti zpracování analýzy ostře vystupovali; je s podivem že se některé dokumenty a informace objevují dříve v rukou některých zastupitelů než rady města, které toto přísluší – jak je to možné? Pak se nabízí otázky, čí zájmy kdo zastupuje…? Věřím tomu, že sušická nemocnice tu má být a bude, musí ale fungovat v dlouhodobě udržitelném systému.

  Mgr. Bartoš – informace, které zformuloval Bc. Vlček ve své zprávě jsou pro něj závažné, věří vizi, kterou předložil jednatel společnosti pro následující měsíce a vidí hlavní cestu udržitelnosti nemocnice v Sušici v dohodě s Plzeňským krajem. Zároveň zmínil přítomného předsedu dozorčí rady, který by mohl informace předložené Bc. Vlčkem také doplnit.

  Mgr. Kroupová – v jaké fázi je komunikace s plzeňským krajem? Vznikla pracovní skupina pro tuto otázku? Nepoškodí jednání s plzeňským krajem současná Covidová situace v sušické nemocnici?

  Bc. Mottl – kraj projevil vůli pomoci řešit provoz sušické nemocnice před volbami a dostál slibům ohledně zájmu i po volbách, první kroky nové hejtmanky vedly právě do Sušice kvůli nemocnici, kraj už schválil částečné pokrytí ztráty pro sušickou nemocnici ve výš 1,5 mil. Kč měsíčně na dobu následujících tří měsíců, je založena pracovní skupina, aby ve spolupráci se sušickou nemocnicí proběhla analýza, po jejímž ukončení se Plzeňský kraj vyjádří k možnostem provozování sušické nemocnice pod krajem.

  Mgr. Kroupová – požádala o výstupy z jednání s Plzeňským krajem pro všechny zastupitele, což starosta přislíbil.

  Ing. Stárková – varianta „Plzeňský kraj“ tu byla už v roce 2015, to jste ho nechtěli, kraj byl tehdy osloven jako poslední, bude zajímavé sledovat, jak se k tomu zastupitelé, které si dobře pamatuje, že v té době v zastupitelstvu byli a tehdy se postavili proti kraji, postaví nyní. Upozornila na to, že kraj do Sušice žádné lékaře nepošle – to je teď úkol pro ředitele, aby znovu postavil dvě oddělení, která tu do 14. 9. 2020 fungovala a druhá věc je ta, jak se s krajem dohodneme, protože kraj k Sušici určitě nebude přistupovat „dárcovsky“. Otázka na jednatele Bc. Vlčka – když nastupují dva chirurgové a jeden lékař na ARO – úvazky jsou od nového roku. Otázka na předsedu dozorčí rady – kde jsou přístupné zápisy z jednání dozorčí rady? V obchodním rejstříku nejsou.

  Bc. Vlček – zopakoval, že anesteziolog nastupuje 1. ledna, chirurgové v okamžiku, kdy se chirurgie otevře. Již písemně v médiích prezentoval, co je s plzeňským krajem předjednáno, které záměry, o čem se bude dále jednat. Pro jednání s krajem – 90 % podkladů jsme již kraji poskytli, spolupráce běží v maximální možné míře. V tento moment má sušická nemocnice jedinečnou šanci se dostat do tohoto systému krajských nemocnic, proto musí zůstat otevřená.

  Mgr. Ing. arch. Janda – reakce na info k Sefimě – kontaktoval společnost jako zastupitel města, společnost mu sdělila, jaké informace proběhly mezi městem a společností, není spokojen s postojem města. Vyzývá valnou hromadu k tomu, aby paralelně připravovala i jinou možnost, než provozování nemocnice krajem.

  P. Javorský – kraj považuje situaci v naší nemocnici za vážnou, zařadil ji i do koaliční smlouvy, což považuje za velmi zásadní. Vidí velkou šanci pro to, aby se sušická nemocnice konečně zařadila do krajského systému, a veškeré snahy vnímá pozitivně.

  P. Hais – na podklad Bc. Vlčka, jsem s kolegou V. Radou reagoval, abychom měli vůbec prostor pro vyjádření. Uvedl, že vnímá, že se v roli majitele, či spolumajitele společností, ze strany města přistupuje k rozhodnutím s „dvojím metrem“ – příklad Pošumavská odpadová s. r. o., kde je město Sušice také spolumajitelem. Vznikl problém, jednatel ale dostal korektní prostor pro vyjádření a obhajobu. Ale odvolaní jednatelé sušické nemocnice nedostali prostor žádný. Věřím, že kraj schválí podporu 4,5mil. Kč, protože to prošlo radou, ale bude to viset a padat na personální situaci nemocnice. Podle toho se bude vyvíjet další scénář. Teď je tedy důležité, aby kraj viděl, že přebírá správně funkční nemocnici.

  Navrhl tři usnesení k diskusi o nemocnici:

  Ing. Marešová – když zastupitelstvo města schvalovalo založení Sušické nemocnice s. r. o. – bylo jasně zdůvodněno, že se zakládá k tomu, aby se překlenulo období přechodu mezi původní o.p.s. a nástupnictvím kraje. Vyplývá pro ni, že je jasné, že město by pro to mělo dělat všechny kroky, aby nemocnici v budoucnu provozoval kraj. Jiná varianta ani uvažovaná nebyla a tento směr bude i nadále podporovat.

J. Chejn - nejprve k dotazu Ing. Stárkové: nikdy neuvedl, že by zápisy z dozorčí rady byly uloženy v obchodním rejstříku, pokud by zápisy chtěla valná hromada a dále s nimi nakládala, určitě budou poskytnuty. K prezentaci P. Haise uvedl, že v nich sice viděl poklesy tržeb, ale postrádal důležité snížení mzdových nákladů tím, že skončil personál nejdražšího oddělení – akutní chirurgie. Dále doplnil vysvětlení ohledně výplat služeb a příslužeb – z průběžného zjištění auditora vyplývá, že došlo k neoprávněnému vyplacení mezd ve výši 2,67 mil. Kč, u dorovnání mezd sestrám je to 1,5 mil. Kč tj. celkem téměř 5 mil. Kč neoprávněně vyplacených nákladů.

J. Chejn, předseda dozorčí rady Sušické nemocnice s r. o, byl vyzván na žádost zastupitelů k tomu, aby přečetl informace z průběžné zprávy z prováděného auditu Sušické nemocnice s. r. o., která zachycuje nejvážnější skutečnosti v provozu a hospodaření organizace. Body, které byly ze zjištění uvedeny:

- financování / péče řádného hospodáře: jednatelé neměli neomezený mandát k tomu aby „rozjeli“ nemocnici bez ohledu na to, co to bude stát, město počítalo s přiměřenou ztrátou, proto požadovalo finanční plán, ze kterého byla patrná potřeba financování ze strany města;

- podle předloženého finančního plánu město počítalo s financováním ve výši 17,3 milionu pro rok 2020, finanční plán byl ale v průběhu roku neustále upravován tak, že se předpokládaná ztráta neustále zvyšovala, předpokládaná ztráta na rok 2020 činila 29,3 mil. Kč; auditor ale zjistil skutečnou ztrátu ve výši 43 mil. Kč;

- jednatelé nereagovali na zhoršující se finanční výhled – nepodnikli žádné kroky ke snížení nákladů nebo restrukturalizaci nemocnice, společnosti vznikla neočekávaná ztráta zapříčiněná nečinností jednatelů;

- řízení společnosti / kontrolní systémy – jednatelé se zaměřili na získávání lékařů za nepřiměřených finančních podmínek (neúměrné přeplácení) i za cenu nedodržení platné legislativy;

- nejsou nastavené relevantní mzdové a účetní interní předpisy, nefungují kontrolní mechanismy, jsou porušovány obecně závazné předpisy;

- neoprávněné vyplacení mzdových nákladů v případě příslužeb; nesprávné vyplácení mzdových nákladů (diskriminace), čerpání naturálních výhod – doprava zdarma, ubytování zdarma, na základě ústních dohod, nebyly odvedeny povinné odvody;

- dorovnání mzdy sestrám – provedeno tzv. „dorovnání dohody“-plnění jednostranně nad rámec kolektivní smlouvy, v situaci, kdy společnost vykazuje vysoké ztráty;

- souběh HPP, DPP a DPČ – porušení zákoníku práce, porušení limitů odpracované doby v případě DPP a DPČ – může zapříčinit pokuty od inspektorátu práce, překračování limitu odpracovaných a přesčasových hodin u lékařů – může vyústit ve fatální důsledky;

- přestávky mezi směnami – společnost nařizovala/akceptovala nedodržení povinných přestávek, tj. porušení zákoníku práce;

- podvodný e-mail – došlo k odeslání částky 500 tis. Kč; absence relevantního kontrolního systému se podílela na vzniku škody a zapříčinila i to, že škodu není po kom vymáhat, škodu způsobil ten, kdo nezajistil funkční a kontrolní systém, ač tak měl učinit, navíc mohlo dojít i k dalším, dosud nezjištěným škodám (systém objednávek a plateb);

- manko na zásobách – zhruba 250 tis. Kč – opět absence relevantního kontrolního systému zapříčinila i to, že škodu není po kom vymáhat, škodu způsobil ten, kdo nezajistil funkční a kontrolní systém, ač tak měl učinit, v tomto případě dokonce nebyla uzavřena ani dohoda o hmotné odpovědnosti;

– zadávání účetnictví a výkaznictví pro zdravotní pojišťovny externímu subjektu- probíhalo od dubna 2020, kolem tohoto je mnoho nejasností bude předmětem pohovoru s bývalými jednateli; pověřený subjekt nemá právní subjektivitu, jedná jako středisko církevní společnosti, jde o spřízněnou osobu s MUDr. Krajníkem a nemocnicí sv. Kříže, na vedení účetnictví nebyla uzavřena písemná smlouva, není dohodnutá odpovědnost za účetnictví a účetní operace – v rozporu se zákonem toto účetní doklady neobsahují.

Bc. Mottl – požádal o předložení celé zprávy na první jednání valné hromady.

Mgr. Ing. arch. Janda – domnívá se, že předseda dozorčí rady porušil mlčenlivost.

Ing. Stárková – první by tento materiál měla projednat valná hromada, pak bychom to měli mít také právo vidět my. Vyjádřila se k položce finančního plánu – podle ní byl finanční plán jednatelů předložený v květnu 2020 v pořádku. 

 Zpráva auditora je před dokončením, probíhá finální kontrola všech jednotlivých dokladů, poté bude bezodkladně předložena na jednání valné hromady v lednu 2021.

Ing. Marešová – požádala o předložení usnesení navrhovaných P. Haisem.

H. Harantová, J. Chejn, F. Jelínek – diskuse o zadání auditu, účetnictví a skladových zásobách, inventurách majetku, epidemiologické situaci v nemocnici, fungování nemocnice za bývalých jednatelů a nyní ad.

Diskuse se ze strany H. Harantové postupně odehrávala nedůstojným způsobem, zastupitelky Ing. Marešová a Mgr. Naglmüllerová navrhly předsedajícímu ukončení této diskuse a přesunutí se k dalším bodům. 

Ing. Říha – dokument, z něhož citoval předseda dozorčí rady, by měl vidět nejdřív jednatel a dozorčí rada, to se zatím nestalo a považuje to za nestandardní postup.

 Diskuse k tomuto bodu byla ukončena, byl vyzván P. Hais k předložení avizovaných tří návrhů usnesení k hlasování zastupitelů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města doporučuje radě města ve funkci hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o., aby ve spolupráci s jednatelem společnosti Bc. Vlčkem, zajistili do 28. února 2021 personální obsazení tak, aby nemocnice mohla provozovat tři lůžková oddělení s komplementem (CT, RDG, SONO a laboratoř) a ambulancemi, včetně pohotovostní služby dle usnesení zastupitelstva ze dne 18. prosince 2019 a usnesení rady města č. 576 ze dne 14. září 2020.

Návrh nebyl schválen.
PRO: 7 (Černý, Hais, Janda, Kroupová, Majer, Nikodem, Stárková)
ZDRŽELO SE: 12 (Bartoš, Fornousová, Javorský, Jelínek, Kříž, Lhoták, Macháček, Marešová, Mottl, Naglmüllerová, Staňková, Švelchová)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města doporučuje radě města ve funkci hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o., aby ve spolupráci s jednatelem společnosti Bc. Vlčkem, do 31. prosince 2020 zajistili provozování společnosti v souladu se zákonnými a vnitřními předpisy, a aby řádně společnost plnila své obchodní a provozní povinnosti.

Návrh nebyl schválen.
PRO: 6 (Černý, Hais, Janda, Kroupová, Majer, Stárková)
ZDRŽELO SE: 13 (Bartoš, Fornousová, Javorský, Jelínek, Kříž, Lhoták, Macháček, Marešová, Mottl, Naglmüllerová, Nikodem, Staňková, Švelchová)

  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby jako předseda valné hromady Sušické nemocnice s.r.o., zajistil nejpozději do konce následujícího měsíce pravidelné informování zastupitelů přehledným dokumentem o vývoji v nemocnici za uplynulý měsíc:

 1. vývoj personální situace,

 2. struktura a množství provedených výkonů,

 3. přehled opatření provedených ke splnění úkolů dle usnesení …
Pan starosta předložil – pozměňovací návrh v tomto znění:
Návrh usnesení - byl schválen všemi zastupiteli:
Zastupitelstvo města žádá jednatele společnosti Sušická nemocnice s.r.o., aby vždy do konce kalendářního měsíce poskytl zastupitelům souhrnné informace o vývoji personální situace, struktuře a množství provedených výkonů, a to vždy za předcházející měsíc.

 Odpis pohledávky
Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za dluh z platebního rozkazu Okresního soudu v Klatovech č.j. 6 C 316/2010-15 z důvodu úmrtí povinné paní Aleny Kožnarové v celkové výši 415.086,59 Kč. 

  
Cena vodného a stočného na rok 2021
Pro r. 2021 se zvyšuje nájemné za vodohospodářský majetek (je příjmem města) podle schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na r. 2014 – 2023. Poplatky státu za odběr surové vody a za vypouštěné odpadní vody zůstávají beze změn, meziroční inflace se zvýšila na 3,2 % (vloni 2,6 %). Na výslednou cenu má tedy vliv zejména výše inflace a snížená spotřeba vody (koronakrize - bazén, SPAK, restaurace, hotely...).

Pohyblivá složka ceny vodného a stočného pro rok 2021 ve dvousložkové formě se zvyšuje o 2,11 Kč/m3 bez DPH na 56,64 Kč m3 bez DPH, pevná složka se nemění.

Finanční dopad na spotřebitele při spotřebě 120 l/osobu/den: 101,66 Kč za rok/1 osobu.

Ing. Macháček – dotaz na kolaudaci 3. větve vodovodu ve Volšovech - špatná kvalita vody; dále dotaz na stanovení výše inflace.

Ing. Ronová – inflace je stanovena dle vzorce, počítá se meziročně v období od srpna do srpna. Vodovod ve Volšovech je čerstvě zkolaudovaný, je třeba udělat posouzení tlakových průměrů, bude to problémová záležitost, možné je i řešení tlakovou stanicí, to ale budeme vědět až po posouzení.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2021 a schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2021 podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 10 %):

 

Výpočet pevné a pohyblivé složky

 

 

 

 

 

Vodoměr

Pevná složka

Pohyblivá složka

(Kč/vodoměr/rok)

(Kč/m3)

(m3/hod.)

 

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

2,5

 

527

334

861

22,46

 

34,18

56,64

6,0

 

1 960

1 012

2 972

10,0

 

4 219

1 934

6 153

15,0

 

7 752

3 233

10 985

  
Návrh byl schválen, zdržel se p. Macháček.

 Zastupitelé schválili „Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Sušice“ z 08/2020.
Zastupitelé vzali na vědomí zápisy z 9. a 10. jednání kontrolního výboru.

 Finanční výbor – doplnění členů
Ke dni 1. 10. 2020 rezignovala na svoji funkci Mgr. Božena Kudová, nominována za KSČM. Tato strana navrhuje nového člena, kterým je Ing. Karel Kalista bytem v Rybníčkách 714, Sušice, zastupiteli byl zvolen.

Úprava statutu sociálního fondu
Na základě smutných zkušeností z letošního roku navrhl tajemník úpravu statutu sociálního fondu tak, aby bylo možné jeho prostředků využít i pro zmírnění tíživých životních situací a mimořádných událostí.

Doplnění textu:
„Jednorázová peněžitá pomoc zaměstnanci nebo rodinným příslušníkům zaměstnance v tíživé životní situaci (např. úmrtí, vážná újma na zdraví), či mimořádné události (např. živelné pohromy)“ zastupitelé schválili.

Zastupitelstvo města rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů města.

  
Diskuse
Ing. Stárková – dotaz na starostu k tomu, zda se JUDr. Samek vyjádřil, podle dříve zaslané žádosti, k zakladatelské listině Sušické nemocnice s r. o. Jednalo se o omezení jednatelů při nakládání s prostředky nad 500 tis. Kč, což bylo vytýkáno bývalým jednatelům sušické nemocnice.

Ing. Marek – JUDr. Samek se písemně vyjádří, zatím tlumočil jeho názor, že toto omezení v zakladatelské listině se nevztahuje na mzdové prostředky.

Ing. Stárková – pokud je to tak a dostaneme to potvrzené od JUDr. Samka, pak tento důvod nebyl relevantní.

Mgr. Ing. arch. Janda - dotčení práv města Sušice v případě vymezení hranic pozemků v k. ú. Dolní Staňkov, ohledně toho psal na úřad, dosud mu nikdo neodpověděl. Do podkladů které dostáváme do zastupitelstva prosím vždy jméno předkladatele a datum, kdy byl podklad zpracován.

Mgr. Kroupová – vrátila se k předchozímu jednání zastupitelstva města a tlumočila souvislost nařízení GDPR s ohledem na natáčení a streamování jednání zastupitelstva – z Úřadu pro ochranu osobních údajů dostala odpověď, že toto v rozporu s legislativou GDPR není; dále se současně obrátila na Ministerstvo vnitra ohledně výkladu krizového opatření (nařízení o omezení pohybu) týkajícího se přítomnosti veřejnosti z jiné obce na jednání sušického zastupitelstva, kdy jí bylo odpovězeno, že právo jakéhokoliv občana (sušického nebo mimosušického) na účast na jednání zastupitelstva dotčeno opatřením nebylo.

Mgr. Novák – reagoval na stanoviska přednesená Mgr. Kroupovou, zopakoval své důvody pro odlišný názor, který podle něj více vypovídá k současné situaci.

Mgr. Ing. arch. Janda – pakliže to tajemník hodnotí jako pohledy dvou různých právníků, které se měly konfrontovat na jiné úrovni, pak by toto neměl prezentovat v Sušických novinách. Žádá o přesné uvedení svých slov do zápisu z jednání zastupitelstva města:

„Domnívám se, že tajemník porušuje duch zákona o úřednících, protože by měl vystupovat jako nestranný tajemník, jako služebník veřejné správy a nikoliv jako vykladatel zákona nebo něco jiného, nebo jako občan Petr Novák.“

Mgr. Kříž – k termínu jednání zastupitelstva města – podle plánu je termín příštího jednání 17. 2. 2020, a to jsou jarní prázdniny. Nebude to pro někoho ze zastupitelů problém? Nezauvažujeme o posunutí termínu?

 • zastupitelé se následně dohodli na posunutí termínu prvního jednání zastupitelstva města v roce 2021 na 24. 2. 2021.

   

  H. Harantová – poznámka směrem k práci tajemníka, dále dotaz na starostu ohledně auditu nemocnice – kdo bude audit platit? Dotaz na to, jestli starosta vůbec o auditu ví a informoval o tom valnou hromadu. Dotaz na to, co si starosta představuje, že bude v nemocnici fungovat od 1. ledna 2021.

  Bc. Petr Mottl – platba proběhne přes nemocnici, to je v kompetenci jednatele, o auditu starosta ví a ví o něm i valná hromada.

Mgr. Kroupová – tajemník má právo se vyjadřovat jako občan. Veřejnosti můžeme upřít jen rušení, pokud se občan na veřejnosti chová nedůstojně, může být vykázán.

                                                                                                              Zapsala Milena Stárková

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48563
DnesDnes6
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden70
Tento měsícTento měsíc227
CelkemCelkem48563
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 6
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012