PostHeaderIcon Zastupitelstvo 16. září 2020 - jednání více jak 6 hodin - Analýza nemocnice 2020

Zastupitelstvo se konalo v budově kina, omluvili se MUDr. Rudolf Voldřich a Ing. Věra Marešová.

Program:
1.       Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Stanovy spolku „Destinace Sušicko“, z. s.
6.   Zápis z 3. zasedání finančního výboru
7.   Rozpočtová opatření
8.   Majetková agenda
9.   Sušická nemocnice s. r. o. – aktuální informace
10.    Podnět k prozkoumání kvality technické a dopravní infrastruktury města
11.    Diskuse, závěr

Zastupitelé schválili Stanovy spolku Destinace Sušicko, z. s. a zprávu FV s tím, že provede šetření v sušické nemocnici.

K projednávání situace v Sušické nemocnici, s. r. o., která souvisela i s dalšími materiály, se rozvinula několikahodinová diskuse, viz https://www.mestosusice.cz/mususice/zaznam-zastupitelstvo.asp

Záznam o sušické nemocnici od 1:01:27 do 2:35:56 hod.

Diskuse:
Starosta Bc. Petr Mottl uvedl, že od doby, kdy město převzalo zpět nemocnici (cca rok), stála nemocnice město (rozpočet) zhruba 60 milionů korun, což je cca 136 000,- Kč denně.
Dále uvedl, že od doby předložení materiálu pro jednání ZM došlo k několika skutečnostem: na návrh dozorčí rady došlo v pondělí dne 14. září 2020 na radě města k odvolání obou dosavadních jednatelů společnosti Sušická nemocnice s.r.o. pana Pavla Haise a pana Ing. Václava Rady. Byl zvolen nový jeden jednatel společnosti, pan Bc. Jiří Vlček MBA. Odvolání jednatelů je v kompetenci rady města. Stávající situace financování nemocnice je pro město neudržitelná, nejen vzhledem k tomu, že se nyní nacházíme ve složitém období (výpadek příjmů díky Covidu). Na financování ztrát nemocnice byly použity prostředky, které město dlouhodobě svým hospodařením „získalo“, ale teď jsou tyto zdroje téměř na nule. A nebýt města, není dnes v nemocnici na výplaty. To nás všechny, kteří máme odpovědnost za finance města, skutečně znepokojuje. A nevidíme stále žádné „světýlko na konci tunelu“.

Jedinou snahou všech kroků, učiněných v rámci fungování sušické nemocnice, je to, abychom tento nepříznivý vývoj zvrátili. Že to bude těžké, věděli i odvolaní jednatelé, kterým jsem za jejich práci poděkoval.

Ke kroku valné hromady, která odvolala stávající jednatele:

Zaměstnance jsem vyzval ke spolupráci, za mne je toto rozhodnutí správné, hlasoval jsem pro odvolání jednatelů. Je potřeba udělat změny organizační, finanční a možná i personální. Sušická nemocnice a její prezentace není taková, jaká je prezentována na sociálních sítích.
Mám poznatky i o dalších negativních zkušenostech se sušickou nemocnicí a to je pro mě signál, že organizace nefunguje správně; například při spolupráci nemocnice s ostatními subjekty např. se Sociálními službami města. Starosta dále požádal o vyjádření ředitelku Sociálních služeb města Sušice Mgr. Renatu Vácovou, dále vyzval k vyjádření Ing. Šlajsovou jako správce městského rozpočtu a zastupitele Pavla Haise.

Starosta si pozval "na pomoc" ženy jemu podřízené. Čekal někdo jiné vyjádření?

Ing. Šlajsová, vedoucí finančního odboru města, uvedla fakta a srovnání původně plánovaných a skutečných ztrát nemocnice, uvedla některé zásadní nedostatky ve  vyúčtování příspěvků (záznam: 1:11: hod.).
Mgr. R. Vácová – nejde jen o peníze, ale o lidi, pacienty. My se staráme o 150 klientů v pobytové službě a 400 klientů v terénu. Byla ráda, že zpočátku spolupráce s Ing. Radou a panem Haisem byla skvělá. Bohužel v době covidové situace nemocnice odmítala klienty, ale i ty zdravé, nikoli jen ty nemocné. Lékaři odmítali naše pacienty léčit. Poslední uzdravený pacient se uzdravil až koncem května, v našem zařízení bylo 20 nakažených osob. Museli jsme si poradit sami. Sestřičky jsme z nemocnice nepřetahovali, ale, zřejmě po poradě s pí. Harantovou, ony nechtějí spolupracovat. Dále vytkla jednateli, že vše, na čem se domlouvali, bylo následně konzultováno s MUDr. Krajníkem a paní Harantovou, a dál ta spolupráce nebyla dobrá.
Pan Hais – zareagoval na příspěvky paní ředitelky Vácové. Navrhoval schůzku, k setkání do dnešní doby nedošlo.
Pan starosta poznamenal, že sociální sítě jsou naplněny nepravdivými informacemi.
S technickou poznámkou vystoupil Ing. arch. Janda a to, že p. Hais zpracoval podklad, který by měl být projednán.
Pan Hais – domluva byla, že se schůzka uskuteční za účasti pana místostarosty, ke schůzce nedošlo. Dochází zde k nepravdivým informacím. Měl jsem několik telefonních hovorů, byly zapůjčeny masky pro nemocné klienty. Pokud mi nemocnice dá návrh, že pacienta s nemocí covid nemocnice nemůže přijmout, musí jít na infekční oddělení, já jej nemohu do nemocnice přijmout. Dále se vyjádřil k vyúčtování příplatku za rok 2019.
Ing. Stárková – umísťování pacientů s Covid 19. Jediná nemocnice v celém kraji, která má infekční vybavení včetně přístrojů je Fakultní nemocnice v Plzni. V některých nemocnicích došlo k nákaze, potom se musel chránit pacient i zaměstnanci. Převoz nakaženého pacienta nelze naplánovat.
MUDr. Nová - doplnila situace nejen kolem sociálních služeb a Covid-19.
Pan starosta poděkoval pracovníkům a pracovnicím v Sociálních službách, protože v covidové době udělali veliký kus práce a doufá, že tato situace se už nebude opakovat.
Dále starosta vyjádřil podporu nové dozorčí radě ohledně jejího konání pro budoucnost sušické nemocnice a předal slovo předsedovi dozorčí rady Sušické nemocnice s. r. o. Jiřímu Chejnovi, který uvedl důvody, pro které DR navrhla odvolání jednatelů. Návrh byl dozorčí radou schválen jednomyslně, všemi 5 členy:

1.     Ztráta společnosti Sušické nemocnice s.r.o. ve výši 29,5 mil. Kč za 7 měsíců roku 2020 – mzdové náklady převyšují o 15 % tržby, z dalších dokladů se lze domnívat, že ta ztráta je mnohem vyšší, než je uváděná. Z hospodaření sušické nemocnice (SN) není vidět, že jednatelé usilují o snížení těchto nákladů.

2.     Překračování pravomocí jednatelů – porušování zakladatelské listiny uzavírání smluv přesahující rámec 500 000,- Kč (např. uzavírání smluv na nadstandardní mzdy).

3.     Odmítnutí podpisu smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti, kterou schválila VH – jednatelé tímto de facto odmítají spolupráci s VH.

4.     Podávání zkreslených a neúplných informací o skutečném stavu SN pro VH, DR a zastupitelstvo + nutnost jejich dodání neustále urgovat. Dle DR je toto způsobeno tím, že jednatelé těmito důležitými podklady nedisponují a tvoří je až na základě žádosti DR.

5.     Nedostatečná erudice a manažerské zkušenosti pro vedení zdravotnického zařízení nemocnice.

6.     Špatné vedení týmu SN – ze SN odchází dlouholetí zaměstnanci – DR nemá, ani po urgencích, k dispozici personální data.

7.     Neochota jednatelů věnovat se vedení nemocnice na plný úvazek – oba uvedli, že se na plný úvazek nemocnici věnovat nemohou, že mají své vlastní práce, své byznysy.

Ing. Říha – položky uvedené v tabulce obsahují finance, které by ještě měly přijít. Pojišťovny hradí výkony zálohově. Dochází ke zkresleným informacím, oba subjekty by se měly domluvit. Nemocnice začínala od nuly, neměla lékaře ani personál, které musela přijmout. Nedostali jsme informaci o tom, jak se plánuje rozvoj nemocnice. Cílem je dostat ji do stavu, aby byla schopna provozu s minimálním vkladem města. Šetřením se peníze nevydělají, je potřeba hledat zdroje. Zastupitelstvo přijalo před rokem usnesení, které stále platí. Co se týče hledání zdrojů, mělo by hledat i město, je to věc minulého zastupitelstva, správní rady nemocnice, která nehledala řešení. Valná hromada má odpovědnost za hospodaření subjektu, který vytvořila. Je třeba velice intenzivně jednat, najít spolupráci s Plzeňským krajem apod. Počet návštěvníků Sušice je veliký a nemocnice je zde potřeba.

Pan Chejn - to, co prezentoval Ing. Říha je spíš názor jeho, ne názor DR.
Pan Hais – poděkoval Ing. Říhovi, vyjádřil se k důvodům odvolání, jednání rady města bylo podle něj silně nedůstojné. „Podklad DR jsme dostali na místě, my jako jednatelé jsme se nemohli vyjádřit, připravit se na to. Dozorčí rada má právo nahlížet, ale ne úkolovat jednatele tak, aby ohrožovali chod nemocnice a byli úkolováni, aby do zítra předali podklady, nikomu jsme nevyplatili odměnu nad 500 tis. Kč, vše mi přijde nedůstojné“. Dále se vyjádřil k jednotlivým bodům, které uvedl předseda DR p. Chejn. „Ztráta v nemocnici je pravdou. Odmítnutí podepsání dohody bylo z důvodu, že je protizákonné a druhá věc se týkala mlčenlivosti; neochota jednatelů podepsat smlouvy na plný úvazek je pravdou, nechtěli jsme pracovat na plný úvazek, proto jsme tam byli dva“.
Ing. Stárková – jednatelé porušovali zakladatelskou smlouvu, když podepisovali mzdy nad 500 tis. Kč. V zakladatelské smlouvě musí být výjimka, bohužel tam není. Podívala se na společnost Sules s.r.o., která nemá ve smlouvě žádné omezení.

Odpověděl pan starosta, že vysvětlení je obsaženo v zápise finančního výboru.

Mgr. Kroupová – děkuje předsedovi DR p. Chejnovi a p. Haisovi za vyjádření. Vznesla dotaz, proč DR ještě není zapsána v obchodním rejstříku, funguje cca 3 měsíce, kolikrát se sešla. Uvedla, že je nepromyšlené odvolat jednatele po tak krátké době, a v době covidové situace. Poděkovala bývalým jednatelům za velice dobře odvedenou práci a popřála novému jednateli mnoho úspěchů. Doufá, že bude probíhat lepší komunikace mezi jednatelem, DR, zástupci města a nemocnice.

Pan starosta souhlasí.
Ing. Stárková – nebylo pochybení, že smlouva nad 500 tis. Kč byla uzavřena. Došlo k jedné krátkodobé smlouvě a to, když byla nemocnice v takovém finančním stavu, že neměla dostatek finančních prostředků na účtu nemocnice a pan jednatel zapůjčil své peníze bezúročně, aby nemocnice fungovala a místo aby byl pochválen, VH ho za to odvolala.
Ing. arch. Janda – my, jako zastupitelé, jsme volili 2 jednatele, kteří měli vytáhnout nemocnici ode dna. Rada je za to odvolala. Způsob vyměňování zámku v pondělí v nemocnici, způsob jednání, arogance a jednání s lidmi mi připadá nedůstojné. Město ve spolupráci s Finančním odborem mělo podat žalobu na společnost Penta, za to co tady udělala a ne odvolat nynější jednatele. DR měla jednat jinak, Ing. arch. Janda doporučuje požádat radu, aby revokovala své rozhodnutí, dále navrhuje, převolit radu města. Dochází k jednostranným informacím zadržování a zkreslení informací. Nemocnice v době covidové fungovala normálním způsobem, byla zpracována analýza, která je zde již 5 týdnů. Na podnět Ing. arch. Jandy reagoval pan starosta.
Ing. Majer – poděkoval oběma jednatelům, členům DR a vedení města.
Dále v diskusi vystoupil p. Podlešák, na jeho odpověď reagoval pan starosta s tím, že nebude trpět vyřizování osobních účtů.
Dále vystoupil p. Hais starší, na jeho dotaz odpověděl pan starosta.

Ing. arch. Janda – požádal o představení Bc. Vlčka a položil mu následující dotazy:

1.               Rok Vašeho nástupu do nemocnice Neratovice, rok ukončení?
2.               Zda měl dále, s nemocnicí Neratovice, po ukončení jeho působení tam, soudní spory?
3.               Kdy jste nastoupil do Nemocnice Klatovy?
4.               Kdy jste začal pracovat ve společnosti Medica Filter v Kašperských Horách?

Na otázky Bc. Vlček odpověděl s tím, že: “… společnost Militera mě vyslala do neratovické nemocnice, došlo ke změně majitelů nemocnice, já jsem odešel, vedli jsme soudní spor o vyplacení odstupného. V Klatovech jsem pracoval od roku 2008 cca 3,5 roku, nechtěl jsem řídit nefungující nemocnici, nemocnice KT je špatně postavená, nevyhovující, z firmy Medica Filter jsem byl odvolán valnou hromadou“.
Ing. arch. Janda ve svém vystoupení uvedl, že v něm Bc. Vlček nevzbuzuje důvěru a nevěří tomu, že je schopen docílit, aby nemocnice snížila ztrátu. Pokud snížíte mzdy lékařům, odejdou jinam, to není problém, nemocnice skončí… a tak, jak rozhodla rada města v pondělí, odsoudila nemocnici k zániku. To co provedla DR, bez názoru zastupitelů, to je neuvěřitelné.
Pan starosta – diskuse by měla být neosobní. Nemocnice není stabilizovaná a není zajištěno personální obsazení. Není vhodné napadat nového jednatele, který je krátce zvolen.
Mgr. Švelchová – „…nemocnice nás stála cca 60 mil. Kč. Finance, které půjdou do nemocnice letos, příští rok a další roky, budou někde chybět, jestli chceme zvyšovat nájemné, vodné a stočné a poplatky za odpady, to bychom si měli všichni rozvážit, peníze jsou jen jedny. Po změně ve vedení a zvolení p. Haise a Ing. Rady jsme si mysleli, že nemocnice se z dluhů dostane za rok. To říkali i další. Teď tahle vize vypadá jako nesmyslná. Musíme vymyslet něco jiného. DR udělala všechno pro to, aby zjistila, jaké nedostatky jsou tam, jak se z toho dostat. Není udržitelné, aby město dávalo každý rok do nemocnice 60, 50, 40 milionů - finance z rozpočtu města, požádali jsme o finanční pomoc kraj, který nám finance neposkytl. Kraj nám nepomohl finančně ani personálně. Když jsme přebírali nemocnici zpět pod město, počítalo se s tím, že se nemocnice převede pod kraj. Ing. Stárková, když jsem se jí ve vyhrocené situaci s Pentou ptala, co nám kraj nabídne, jaké řešení, co bude dál – protože jsme všichni, nebo já určitě, věděli, že nám kraj těžko pomůže personálně, nebo finančně. Ing. Stárková říkala, abychom se ptali, až tu nebudeme mít Pentu. Tak se ptáme, co kraj pro nás udělá. Zatím jsme se nedočkali. Ještě tu byl dotaz, kdo zvolil p. Chejna. Zvolila si ho dozorčí rada. Je složená z 5 členů, zvolila si svého předsedu – jednomyslně, takže nemůžeme p. Chejna podezřívat z toho, že by jednal ve svém zájmu, ve smyslu nějakého konkurenčního boje mezi firmami. Pro odvolání jednatelů hlasovala DR jednomyslně. Nebyl tam žádný problém, aby se domluvili. Děkujeme jednatelům, že se snažili a stalo se to – jsou za rok odvolaní. Nechme pana Vlčka pracovat, uvidíme, jaké bude mít výsledky. Z nemocnice jsme měli znepokojivé zprávy od zaměstnanců a museli jsme jednat. Jednali jsme v dobré víře, bez emocí, racionálně, ne tak, jak se teď začíná diskuse vyvíjet.“

Mgr. Kroupová – dotaz na Bc. Vlčka – ohledně důvodů pro odvolání jednatelů - jak by se zachoval on a jaká bude jeho strategie? Uvedla několik podrobnějších otázek, na které Bc. Vlček odpověděl. Vyjádření Bc. J. Vlčka na vznesené dotazy je v záznamu v čase 2:25:18 až 2:31:00 hod.
Mgr. Kroupová – poděkovala za vyčerpávající odpovědi a dodala, že nerozumí tomu celému sporu - co dělali jednatelé špatně.

Ing. Stárková – já jsem stále ještě radní PK Plzeň a mám právo vystupovat na každém zastupitelstvu města či obce v našem kraji. Reagovala jako zastupitelka PK na vystoupení Mgr. Švelchové a to, že kraj nemocnici již pomohl, poslal 7 mil. Kč. Vysvětlila, proč nepomohl nyní a to z důvodu, že současné vedení města si za nemocnicí nestojí. Pokud vedení města nebude stát za nemocnicí, kraj finance neposkytne. Dále se obrátila s prosbou na Bc. Vlčka, jako zastupitelka města Sušice, a to ve věci - pokud by nemocnice směřovala k prodlení finančních závazků, nebo by byly problémy v personálním obsazení, aby ji neodkladně informoval, stačí e-mailem. Podle zákona o obcích mají zastupitelé právo na informační povinnost, která se vztahuje na založené organizace pod městem a to platí i pro nemocnici.
Pan starosta doporučuje shlédnut online přenos Zastupitelstva Plzeňského kraje, kde argumenty byly úplně jiné, než jsou nyní prezentovány.
Mgr. Naglmüllerová – záznam z jednání zastupitelstva PK viděla, nezaznamenala na něm, při diskusi o podpoře sušické nemocnice ten argument, že by si za město za nemocnicí nestálo Naopak, byl špatně předložen podklad krajskému zastupitelstvu od Ing. Stárkové
Starosta města ukončil tuto část diskuse a předal slovo Pavlu Haisovi, který byl předkladatelem dalších informací o Sušické nemocnici s. r. o.
Pan Hais podal aktuální informaci v Sušické nemocnici s.r.o., mj.:
Výkonnost se kontinuálně zlepšuje, nadprodukce byla pojišťovnou dle domluvy uhrazena, dále se o úhradách nadprodukce jedná tak, že je příslib o úhradách. Nový jednatel by měl požádat o přípravu podkladů a zažádat o proplacení nadprodukce ve výši zhruba 5 mil. Kč. Přístup pojišťovny byl velmi vstřícný. V příloze je kompletní výkonnost nemocnic. Bylo jednáno o úvěru ve výši cca 22 mil. Kč na pořízení rentgenu a CT. CT přístroj byl řádně vysoutěžený, padly tam námitky, které byly zamítnuty. Běží lhůta, která platí cca 1 měsíc, jinak by se muselo výběrové řízení opakovat. Dále bylo jednáno o úvěru na jednotlivé přístroje. Dále předložil radě města na den 21.9.2020 podklad, v tu dobu ještě netušil, že bude odvolán. Minulý týden se účastnil jednání zastupitelstva kraje a byl velice zklamán, protože nebyly předloženy dostatečné podklady.

(čas záznamu vyjádření P. Haise 2:36:00 – 2:45:42)

Mgr. Kroupová – Dotaz k novému jednateli nemocnice: jak to zamýšlíte tedy s CT? CT zde potřeba je a město na to nemá? Jaká je jeho vize ohledně šíře lékařské péče?

Bc. Vlček – v současné době nemocnice na pořízení CT nemá peníze, nejsou ani peníze na nový rentgen, studie proveditelnosti je nedostatečná. Není definován správně počet pacientů, odkud tito pacienti budou, způsob financování. Ověřil si situaci v Klatovech, ve Strakonicích, nemocnice nemají problém se statimovými CT vyšetřeními, s indikovaným vyšetřením na CT je nutné počítat i s lhůtami danými vyhláškou. Teď o CT uvažovat nebudu (v prvním řízení doporučeno odbornou komisí nebylo, až ve druhém jednání), na druhou stranu, CT by nemocnici slušelo, ale teď je podle mého názoru potřeba spíš rozšířit péči nemocnice o odborné ambulance. Nechci nic rušit, ba naopak, rozšířit o to, co region potřebuje.
Bc. Vlček dále uvedl, že se nechce schovávat za město, chce docílit toho, aby se nemocnice do co nejlepší úrovně starala o své věci sama. Až bude ustanovené Zastupitelstvo Plzeňského kraje, pojede s panem starostou na další jednání na kraj.

MUDr. Krajník – reagoval na odvolání jednatelů v pondělí večer, je to nedůstojné, poděkoval jednatelům. Pan Bc. Vlček mu řekl, že CT nebude, on s tím nesouhlasí, žádá o vytažení usnesení z archivu. Bez CT nemocnice nepřežije.

Pan starosta znovu připomněl, že financování nemocnice je teď 136.000,- Kč denně, které jdou z rozpočtu města. Starosta se vrátil k původnímu usnesení z prosince.

MUDr. Krajník – my jsme za 9 měsíců nehovořili s radními ani s členy DR, odborně jsme nekomunikovali. To, co se odehrálo v pondělí na radě města, jsem ještě nezažil.

Pan starosta – o finančním plánu jsme se bavili, původní finanční plán byl na 17,3 mil. Kč.

Ing. Šlajsová – jde o to, kdo nemocnici zaplatí, já nejsem pro to, aby tu nemocnice nebyla. Nikdo neví, jaký tok bude z veřejných financí. Sestavení rozpočtu není jednoduché. Všechny úspory, které město našetřilo, jdou do nemocnice. Mluvím o reálných číslech, které potřebuji, aby se rozpočet nechal sestavit.

P. Černý – vyhledal usnesení z prosince, které přečetl. Váží si Ing. Šlajsové, protože práci odváděla správně. V červnu jsme stáli před rozhodnutím, postavit sportovní halu, nemocnici zde chceme, měli bychom si vybrat priority, co chceme.

P. Zuzana Hrabá – CT bylo v prosinci schváleno. Bývalí jednatelé se snažili přes úvěr zakoupit CT. Nový ředitel řekl, že s tím nepočítá.

Odpověděl pan starosta, že bez úvěru nepůjde financovat, ale vždy za úvěr ručí město.

Informace předložené P. Haisem:

Sušická nemocnice s.r.o. – aktuální informace

1.               Výkonnost Sušické nemocnice

                Výkonnost se kontinuálně zlepšuje, nadprodukce do května 2020 byla ze strany VZP jednorázově proplacena (1.152 tisíc Kč), i přesto, že jsme byli od března do května negativně ovlivněni epidemií COVID-19.

                Nyní budeme žádat o další proplacení nadprodukce ve výši cca 5 milionů Kč.

                V příloze zasíláme kompletní analýzu výkonnosti za měsíce 1 až 8 roku 2020 i v porovnání s minulými roky.

                Pro zlepšení finanční situace plánujeme otevřít dalších až 16 lůžek následné péče. Postupný náběh reflektován v přiloženém finančním plánu.

2.               Zvětšení spádovosti

                Na základě dohody s Plzeňským krajem převzala Sušická nemocnice spád v počtu 7.200 obyvatel od Klatovské nemocnice. Celkový spád je cca 43.000 obyvatel. Za tuto službu kraj poskytl nemocnici finanční podporu ve výši 1 milionu Kč do začátku října 2020.

3.               Výměna technického vybavení

                Během srpna a září dochází v nemocnici k výměně skiagrafického přístroje (rentgenu), který byl poruchový a na který již nebyly k dispozici náhradní díly ani servisní podpora. Nový přístroj byl vysoutěžen ve výběrovém řízení a jeho pořizovací cena včetně úpravy prostor je 5,3 milionu Kč.

                Nemocnice dále nahradila zastaralý SONO přístroj novým pronajatým přístrojem s tím, že je v plánu tento pronajatý přístroj zakoupit.

                CT přístroj byl řádně vysoutěžen ve výběrovém řízení s tím, že po jeho ukončení a výběru nejlepší nabídky se jeden z neúspěšných a nespokojených účastníků výběrového řízení odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS rozhodl v náš prospěch a konstatoval, že výběrové řízení proběhlo v naprostém pořádku, dotčený účastník podal rozklad k předsedovi úřadu. Začátkem srpna jsme obdrželi vyjádření předsedy ÚOHS, kterým potvrdil předchozí rozhodnutí a rozklad zamítl bez nároku na odvolání.

4.               Úvěr na nákup technického vybavení

                Na základě doporučení zastupitelstva nemocnice poptala úvěr na nákup veškerého plánovaného technického vybavení (i již pořízeného), bohužel se přihlásil pouze jeden účastník, který nesplnil podmínky zadávací dokumentace.

                Nyní budeme žádat o úvěr na nákup jednotlivých přístrojů, aby podmínky nebyly tak striktní a mohlo se přihlásit více účastníků.

5.               Žádost o finanční podporu u Plzeňského kraje – 7.9.2020 se jednatelé zúčastnili jednání zastupitelstva PK, na kterém se projednávala žádost o finanční podporu Sušické nemocnice. Bohužel tato podpora nebyla zastupiteli schválena. Jako hlavní důvod byla označena absence podkladů, které nebyly zastupitelům předány radou PK. Zastupitelé schválili vytvoření komise, která zhodnotí fungování Sušické nemocnice a její důležitost pro kraj.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o aktuálním stavu společnosti Sušická nemocnice s.r.o.
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (Mottl P., Švelchová J.).

Společnost Sefima s.r.o. - Prezentace “Analýzy procesů a doporučení ke zlepšení provozu a fungování Sušické nemocnice s.r.o.”

O tom, zda předložit závěry Analýzy Sušická nemocnice 2020, proběhla dlouhá diskuse, čas na záznamu: 3:10:00 až 4:30 hod.
Zástupci společnosti Sefima byli přítomni na jednání zastupitelstva, aby odprezentovali Analýzu procesů a doporučení ke zlepšení provozu a fungování Sušické nemocnice s.r.o.

Zastupitelé obdrželi dokument, který předložil p. Hais – tento podklad dal do programu P. Hais, protože se zajímal o to, proč do teď není minimálně radním k dispozici. Bylo mu sděleno, že existuje zatím pouze pracovní verze. Bylo mu to divné, proto jako radní města požádal společnost Sefima, jestli existuje hotová verze. Firma Sefima dodala podklad, který pan Hais předkládá. Požádal sám také zástupce společnosti, aby na zastupitelstvo přijeli podklad odprezentovat.

Pan starosta předložil zastupitelům harmonogram kroků tak, jak od zadání analýzy proběhly, doplněný přehled podkladů pro analýzu na stůl, každý si může udělat srovnání. První zpracování zadání analýzy dle pana starosty nesplňuje to, co bylo v zadání požadováno. Je předložen pouze koncept (pracovní verze), který ještě nebyl projednán v radě města. Dnes (16. 9. 2020) přišla nová varianta analýzy společnosti Sefima se zapracovanými připomínkami a pan starosta doporučuje tento bod odložit do doby, než se s dopracovanou verzí budou moci zastupitelé seznámit.

P. Černý – proč jsme nebyli seznámeni s podkladem, kdo skupinu stanovil, radou města nic takového neprošlo.

Pan starosta – společnost Sefima zaslala analýzu (koncept) a požadavek na doplnění dat, obratem jsem ji poslal jednatelům, proběhlo seznámení analýzy a studie za účasti starosty, místostarosty, jednatelů. Ano, materiál ve finální verzi by měla posoudit rada a předložit ZM, tento způsob předložení v podstatě nehotového materiálu nepovažuje za dobrý.

P. Černý - rada měla námitky proti zpracované analýze zpochybnit, zpracování zadání dělala pracovní skupina? Radou města nic takového neprošlo, je to podle něj procesní pochybení.

Starosta uvedl, že žádná pracovní skupina ustanovena nebyla, seznámení zastupitelů s výsledky bylo plánované, pravděpodobně na nějakém pracovním setkání.

Tajemník MěÚ vyjádřil názor ohledně předkládaného materiálu a navrhl nechat hlasovat o usnesení bud o odložení, nebo o projednání tohoto podkladu.

Starosta vyzval zastupitele, aby řekli, zda je podle nich předložený materiál P. Haisem skutečně odpovídající zadání a znovu upozornil, proč tedy dnes přišlo „dopracování?

Ing. arch. Janda – tu analýzu máme týden, ale to zadání ani neví, kdo zpracoval, to si napíše i sám…

Starosta – podklad je součástí smlouvy, smlouva je řádně na odboru majetku…

Ing. Jiří Samek (Sefima) – chce zastupitele provést analýzou a celým procesem zadání.

Starosta – znovu zopakoval svůj návrh na usnesení o odložení projednání tohoto bodu s tím, že skutečně dnes ráno obdržel datovou schránkou novou verzi dokumentu.

Ing. Stárková – koncept analýzy jsem dostala v materiálech ZM, byla jsem na VŘ na tuto zakázku, dobře víte, že jsem připustila, že firmu znám (název), protože pracuje i pro nemocnice PK.
Ing. Švelchová – máme jednat podle jednacího řádu, podklady máme dostat týden před jednáním ZM, vzhledem k tomu že nová verze přišla dnes a nemáme je k dispozici, nemůžeme o nich jednat.
V. Černý – předal by slovo pánům ze Sefimy, aby vysvětlili rozdíl mezi analýzou, kterou mají zastupitelé v podkladech a tou, kterou dnes zaslali.
Starosta – slovo uděluje předsedající; znovu zopakoval, že podá návrh na odložení projednání dna další ZM.

Mgr. Bartoš – připojuje se k tomu, aby byl tento bod odložen, až se zastupitelé seznámí s kompletním zněním ze dne 16. 9. 2020.

Ing. arch. Janda - analýza byla týden v podkladech, je v programu, pánové jsou snad natolik erudovaní, že změny okomentují. Pokud to oni považují za naplnění smluvního vztahu, měli by se vyjádřit.
Ing. Švelchová – naše povinnost je nejdřív si materiál prostudovat, a pak vznášet dotazy na zpracovatele.
V. Černý – ať pánové vysvětlí rozdíl, pokud s tím nebudete souhlasit, ať odprezentují to, co jsme měli týden v podkladech. Ten materiál, který byl připraven a odeslán (připomínky), je tak erudovaný, že to mohla ta „pracovní skupina“ udělat? Připomínky nejsou jako právoplatný podklad, měli jsme je na stole až dnes… Pánové mohou leccos vysvětlit.
Starosta – materiál, který mají zastupitelé na stole, jsou informace o průběhu (ne podklad pro jednání); znovu vyzval zastupitele, aby se vyjádřili, zda si myslí, že předložená analýza (v podkladech), splňuje zadání.

Ing. arch. Janda – proč ty připomínky, které byly k pracovní verzi, nemáme také týden předem?

Starosta – tento materiál nepředkládám, máte k dispozici informace o průběhu.

Mgr. Kroupová – právo na předkládání materiálu zastupitelem v souladu se zákonem; tento bod má být projednán, nesouhlasí s odložením bez projednání – neprojednání, protože by bylo odejmuto právo předložit materiál do ZM k projednání…

Tajemník MěÚ – vysvětlení procesu „projednání x neprojednání“, rozhodnutí o odložení projednání bodu např. z důvodu pochybností – lze odložit, je to rozhodnutí jako jakékoliv jiné; příprava podkladu do ZM, vyjádřil osobní názor na kvalitu provedené analýzy (nespokojenost), zadání podpořil ve smyslu, že takový dokument město potřebuje.

Ing. arch. Janda – základní rozdíl mezi prezentacemi je pouze v tom, že se v ní pouze promítly další měsíce, z hlediska hospodaření k lepšímu, já bych rád tu prezentaci slyšel.

Starosta – zopakoval, že z jeho pohledu analýza neodpovídá zadání a bude navrhovat dopracování.
Mgr. Kroupová – jmenovaná do návrhové komise, nesouhlasí s návrhem usnesení o odložení bodu – důvodem je to, že vlastně ZM obchází zákon a nedává příležitost členovi ZM předložit materiál.
Ing. Stárková – nepochybně s celým procesem bylo něco divného, když první verzi nedostala rada, ale s vámi tři lidé, které jste si zvolil, aby to připomínkovala, ukazuje se, že to měla být pro vás berlička proti jednatelům nemocnice, která se nevyvedla podle představ, a proto to starosta tak zdržoval, aby se to lidé nedozvěděli a proto ani nechce, aby pánové, kteří sem vážili dlouhou cestu, toto odprezentovali.

Ing. arch. Janda – informace by měly být předloženy, bere to jako cílené zamlčování informací, pak se může rozhodovat o odložení…

 Mgr. Švelchová – navrhuje usnesení o tom, že tento bod odložíme, až budou mít zastupitelé kompletní materiály projednané radou města.

F. Majer – kdo rozhodne o tom, že materiál je vyhovující k projednání?

Starosta – rada města. Nikdo z nás zatím připomínky zaslané dnes ráno neviděl.

V. Černý – podle něj je jasně upíráno, aby bylo z pohledu zpracovatele řečeno, zda analýza v podkladech je konečná nebo ne a v čem spočívají úpravy zaslané dnes ráno.
Tajemník MěÚ – ve smlouvě bylo, že firma „odprezentuje“; tím že jí dá ZM tedy možnost odprezentovat zde nehotový materiál, tak tím firmě splní bod smlouvy, který je docela složitý, náročný, a je potřeba se na něj připravit a současně tím umožní, aby bylo i vyfakturováno za něco, co třeba neodpovídá požadované kvalitě.

Ing. Říha – stále zaznívá, že analýza (nová i první) neodpovídá zadání, máte obojí u sebe, takže můžete posoudit, v čem se liší, bylo by korektnější, kdyby se prezentace provedla.
Ing. Samek – „…prezentace je naše dobrá vůle, nemáme to ve smlouvě. Vy hovoříte o nějakém konceptu, my jsme vám v souladu se smlouvou předali dokument, v souladu se smlouvou jsme udělali doplnění, reagovali jsme jenom na ty připomínky, které jsou relevantní k analýze, podle našich nejlepších možností a schopností jsme vám dali dokument, který vám má pomoct v rozhodování. Nemocnice je v zájmu města. Měli jsme důvod to zanalyzovat to velmi pečlivě, materiál jsme doplnili, požádali jsme o další data“.

Ing. Staněk – podle něho předložená analýza nekoresponduje se zadáním.

Mgr. Naglmüllerová – vyjádřila se, že podle ní předložený materiál neodpovídá zadání.

Po dlouhé diskusi pan starosta předložil tento návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo o přesunutí projednání „Analýzy procesů a doporučení ke zlepšení provozu a fungování Sušické nemocnice s.r.o.” na příští jednání zastupitelstva.

Návrh nebyl schválen.
Pro: 10, Proti: 8, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0, Omluveno: 2
PRO: 10 (Bartoš J., Fornousová V., Jelínek F., Lhoták J., Macháček J., Mottl P., Naglmüllerová M., Staněk J., Staňková A., Švelchová J.)
PROTI: 8 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Kříž Č., Majer F., Nikodem P., Stárková M.)
ZDRŽELO SE: 1 (Javorský P.)

Po přijetí tohoto usnesení byl Ing. Jiřím Samkem (Sefima s. r. o.) odprezentován materiál, který byl zaslán starostovi města v den jednání zastupitelstva města (16.9.2020). Vyzval, pokud budou mít posluchači dotazy, aby je předkládali přímo v průběhu prezentace.

I v rámci prezentace se odvíjela dlouhá diskuse ohledně předkládaných informací – čas na záznamu 4:32:00 – 6:00:45 hod.

Diskuse
Ing. Macháček - dotaz na p. místostarostu – jak se jeví zpracování změny ÚP jednotlivých žadatelů ÚP. Pan místostarosta nedokázal odpovědět, jak se k tomu vyjádří dotčené orgány, kdo územní studii zpracuje, kdo ji zaplatí. Pokud se jedná o p. Drobného, zaplatí investor.
Ing. Staňková – poděkovala za činnost MP – silnice kolem ZŠ Lerchova při zahájení školního roku. Dále upozornila, že na ostrově Santos bylo v letošním roce mnoho aktivit, které by bylo pro příště dobré, vzhledem k požadavkům na jeho využití nejen pro večerní hudební produkce, koordinovat s dalšími akcemi ve městě v letní sezóně a předeslala, že předloží kulturní komisi návrh na doporučení pro radu města, aby byla zpracována OZV stanovující výjimky z nočního klidu a doporučení na schvalování plánu kulturních akcí na ostrově Santos radou města.

Reagoval pan starosta s tím, že letošní sezóna byla výjimečná z důvodu Covidu, který ovlivnil i podmínky pro pořadatele a rozvolnění přineslo i více akcí v kratších termínech, souhlasí s tím, aby se kulturní komise tímto zabývala.
Ing. arch. Janda - doporučuje zveřejnit veřejnou anketu ohledně pořádání akcí na Santosu přes média, přes SN.
Pan Javorský – poděkoval společnosti Sules za zajištění zeleně a na kruhových objezdech.

P. Černý – oznámil za Pirátskou stranu veřejně kolegům z rady města za strany ANO a ODS, že dají členské základně Pirátů hlasovat ohledně setrvání v koaliční smlouvě.
Ing. arch. Janda - analýza mi ukázala, že jsme měli našlápnuto správnou cestu a tu jsme opustili. Chci tomu dát ještě jednu šanci a doufám, že si přítomní zastupitelé uvědomí opravdovou závažnost této situace, a proto navrhuje usnesení o revokaci usnesení rady města o odvolání jednatelů a jmenování nového jednatele.

Starosta – upřesnil, že se neprojednávala analýza, ale byla přednesená prezentace analýzy.
Mgr. Bartoš – zda toto hlasování nenechat až na příště nebo na jiné jednání, i vzhledem k pokročilé době, zda má smysl o tom teď vůbec hlasovat.
V. Černý – k tomu vyslovil své stanovisko, že na pondělní radě (14. 9. 2020) se ocitli ve stejné situaci, kdy rada jednala ve funkci valné hromady; na programu byly pouze dva body, které z minulé rady byly podmíněny tím, že jednatelé doloží podklady k tomu, aby v to pondělí kdy byli odvoláni, by schválen příplatek nemocnici… Když bylo zahájeno jednání valní hromady, de facto p. Chejn začal rovnou předčítat to, co měli radní na stole… to přesně odráží situaci, jakou se k tomu přistupuje.
Ing. Říha – doporučuje ponechat současný stav v nemocnici, aby doběhl alespoň 1 rok. Svou vinu přiznává, že si nezjistil více informací, do jisté míry pro to měl jisté důvody a zvedl ruku. Apeluje na zastupitele, aby zvážili své rozhodnutí. Doporučuje zvážit pondělní rozhodnutí rady města. Město má investice na zajímavé objekty, ale v podstatě zbytné, nespěchají, a pokud bude zájem, mohou se realizovat i potom, třeba za 3 až 4 roky – konkrétně má na mysli přímo sportovní halu.

Valná hromada by měla přísně sledovat dění v nemocnici, je třeba projevovat velice intenzivní zájem v nemocnici ze strany města. Chce, aby zastupitelstvo zvážilo, zda to rozhodnutí rady města z pondělí 16. 9. bylo správné.

Návrh na usnesení předložený Ing. Jandou:

Zastupitelstvo města vyzývá radu města ve funkci valné hromady, revokovat usnesení o jmenování nového jednatele společnosti Sušická nemocnice s.r.o. Bc. Jiřího Vlčka, MBA, a dále revokovat usnesení o odvolání původních jednatelů společnosti Sušická nemocnice s.r.o. Ing. Václava Rady a Pavla Haise.

Návrh neschválen.
PRO: 6 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Majer F., Stárková M.)
PROTI: 8 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Lhoták J., Mottl P., Staňková A., Švelchová J.)
ZDRŽELO SE: 3 (Kříž Č., Macháček J., Naglmüllerová M.)

Dále proběhla diskuse občanů z řad veřejnosti.
Z další diskuse (čas na záznamu: 6:46:22 hod. –7:03 hod.):

P. Harantová vznesla dotaz na nového ředitele, zda se nechce vzdát funkce ve prospěch původních jednatelů. Dále v diskusi poděkovala všem zaměstnancům za práci v ‚době covidové‘.
Bc. Vlček odpověděl, že nechce.
P. Straka – proč a kolik peněz pan Hais půjčil nemocnici, jak se transakce uskutečnila.
P. Hais odpověděl, že bylo nutné zaplatit mzdy, a než přišly peníze z města, byla časová prodleva, tak aby nemusel vyhlásit insolvenci na nemocnici, využil své volné finance bezúročně na mzdy, půjčil cca 3 nebo 4 mil. Kč.
P. Knotková – vyjádřila se ve smyslu, že nesouhlasí s odvoláním jednatelů a chtěla by navrátit nemocnici pod jejich vedení.
Mgr. Kroupová – také mě zaujalo, co řekl předseda dozorčí rady, to že v době covidu klesaly výkony a neklesaly mzdy. To byla jedna z výtek vůči nemocnici – resp. vůči jednatelům.
Ing. Stárková – uvedla, že „covidová doba“ postihla hospodařením všechny nemocnice a odpověděla na dotaz ohledně zajištění záchranné služby.
MUDr. Fedorová – za mnoho zaměstnanců nemocnice vnímá odvolání jednatelů za negativní krok. Řada klíčových lékařů se podle jejích informací chystá k odchodu. Cesta pro Bc. Vlčka nebude pro něj moc dlouhá. Hovořila i za zaměstnance, berou to jako svou prohru.
MUDr. Šedivý – varoval, že přichází 2. vlna covidu a může se stát, že do několika dnů nemocnice nebude schopna poskytovat akutní péči.

                                                                                                                                                                                                                                      Zapsala: Milena Stárková

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48561
DnesDnes4
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden68
Tento měsícTento měsíc225
CelkemCelkem48561
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012