PostHeaderIcon Zastupitelstvo 17. dubna 2019 - vznik Sušická nemocnice s.r.o.

Zastupitelé se sešli v počtu 17, později 18 (F.Jelínek přišel později), omluveni byli M. Naglmüllerová, J. Lhoták, R. Voldřich.

 

Program:
1.   Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Schválení plánu práce finančního výboru pro rok 2019
6.   Dozorčí rada společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o.
7.   Smlouva o poskytnutí účelové dotace
8.   Hlasovací zařízení pro jednání zastupitelstva města
9.   Oblastní charita Sušice – žádost o poskytnutí dotace
10.    Program regenerace MPZ 2019
11.    Rezerva Programu regenerace 2019
12.    Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací 2019
13.    Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací 2019
14.    Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích 2019
15.    Majetková agenda
16.    Plánovací smlouvy – nová investice „K Vyhlídce“, „Na Valše“ a „Pod Svatoborem“
17.    Sušická nemocnice s. r. o.
18.    Rozpočtová opatření
19.    Výběr provozovatele vodohospodářského majetku
20.    Jednací řád zastupitelstva města
21.    Zveřejňování zápisů z jednání kontrolního výboru
22.    Ostatní
23.    Diskuse
24.    Závěr 

Kontrola usnesení
Ke kontrole usnesení byly vzneseny připomínky.
Mgr. Bc. Jitka Kroupová uplatnila námitku k zápisu ze dne 20. února 2019 na straně 9, kdy se hlasovalo o předsedovi finančního výboru a došlo k záměně jmen u Mgr. Bc. Jitky Kroupové a Mgr. Ing. Arch. Karla Jandy. Tímto zápisem dojde ke změně a opravě článku uvedeného níže.

Původní znění:
Mgr. Bc. Jitka Kroupová – 6 hlasů PRO – Petr Nikodem, Ing. Milena Stárková, Mgr. Bc. Jitka Kroupová, Ing. František Majer, Pavel Hais, Václav Černý. 15 členů SE ZDRŽELO hlasování – MUDr. Rudolf Voldřich, Mgr. Čestmír Kříž, Mgr. Ing. arch. Karel Janda, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. Věra Marešová, František Jelínek, Pavel Javorský, Ing. Jan Staněk, Ing. Jaroslav Macháček, Věra Fornousová, Mgr. Jonáš Bartoš, PhDr. Jan Lhoták, Mgr. Jana Švelchová, Bc. Petr Mottl. Návrh nebyl přijat.

Nové znění:
Mgr. Bc. Jitka Kroupová – 6 hlasů PRO – Petr Nikodem, Ing. Milena Stárková, Ing. František Majer, Pavel Hais, Václav Černý, Mgr. Ing. arch. Karel Janda. 15 členů SE ZDRŽELO hlasování – MUDr. Rudolf Voldřich, Mgr. Čestmír Kříž, Mgr. Bc. Jitka Kroupová, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. Věra Marešová, František Jelínek, Pavel Javorský, Ing. Jan Staněk, Ing. Jaroslav Macháček, Věra Fornousová, Mgr. Jonáš Bartoš, PhDr. Jan Lhoták, Mgr. Jana Švelchová, Bc. Petr Mottl. Návrh nebyl přijat.

Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru pro rok 2019.

Bod Dozorčí rada společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o. předkložila Ing. Věra Marešová.
Od 6. 10. 2015 jsem členkou dozorčí rady společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o., dle Společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným. Ve Společenské smlouvě je mimo jiné uvedeno:

3. Dozorčí rada
Společnost zřizuje dozorčí radu. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Člen dozorčí rady má právo ze své funkce odstoupit. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatele, nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek, kontroluje tam obsažené údaje a podává nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Na člena dozorčí rady se vztahují omezení stanovená v § 199 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada má 7 členů. Tři členy navrhuje valné hromadě město Klatovy, dva členy navrhuje valné hromadě město Sušice a dva členy navrhuje valné hromadě kterýkoli z ostatních společníků. Členem dozorčí rady nemůže být nikdo, kdo nebyl navržen v souladu s těmito pravidly. Pokud by uvedeným způsobem k volbě nedošlo, volí člena valná hromada bez ohledu na osobu navrhovatele.

Ve smyslu tohoto odstavce využívám právo odstoupit z dozorčí rady společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o. , a to ke dni konání první následující valné hromady společnosti. Vzhledem k tomu, jak je uvedeno, že město Sušice navrhuje valné hromadě dva členy dozorčí rady (druhým stávajícím členem je starosta Bc. Petr Mottl), doporučuji zastupitelstvu města navrhnout nového člena dozorčí rady, aby mohl být valnou hromadou zvolen.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí záměr odstoupení Ing. Věry Marešové z dozorčí rady společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o., a to ke dni konání první následující valné hromady společnosti.

Zastupitelstvo města navrhlo za město Sušice nového člena dozorčí rady společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o., pana Ing. Vladimíra Marka.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Byla schválena „Smlouva o poskytnutí účelové dotace“ o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti PK veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou - 390 110,- Kč.

Hlasovací zařízení pro jednání zastupitelstva města
V souladu s usnesením RM dne 12. 3. 2019 byly osloveny firmy 1. FS Codes, s.r.o., Třebohostická 1244/12, 100 00 Praha Strašnice, IČ: 25623257, 2. MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil – Pardubice, IČ: 018630453. Data-Video-Media s.r.o, Cílkova 640/ 22, 142 00 PRAHA 4 – Kamýk, IČ: 27621880, 4. Jakub Truhlář, Br. Veverkových 587, 530 02 Pardubice, IČ: 04857313 s poptávkou na dodání „Elektronického hlasovacího a komunikační systému“.
Dne 3. 4. 2019 se sešla komise pro hodnocení nabídek. Městu Sušice byly doručeny 2 nabídky: MINISTR SYSTEMS s.r.o. a Jakub Truhlář. Komise rozhodla:
1)   MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil – Pardubice, IČ: 01863045  
počet bodů 100,00 s cenou 285 900,-Kč bez DPH tj. 345 939,- Kč s DPH

2)   Jakub Truhlář, Br. Veverkových 587, 530 02 Pardubice, IČ: 04857313
počet bodů 97,73 s cenou 299 500,- Kč bez DPH tj. 362 395,- Kč s DPH

Uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení tj. firmou MINISTR SYSTEMS s.r.o. doporučuje rada města. Zastupitelstvo města schválilo jako dodavatele zakázky „Hlasovací a komunikační systém“ pro jednání ZM firmu  MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil – Pardubice,
IČ: 01863045 za cenu 285 900,- Kč bez DPH tj. 345 939,- Kč s DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Ing. Jan Löffelmann informoval členy zastupitelstva o zřízení e-mailových schránek na webu města Sušice.

Oblastní charita Sušice – žádost o poskytnutí dotace
Dotaz Ing. Stárkové k provozu charity - noclehárna. Vysvětlila Mgr. Šafaříková. Ing. Stárková dále žádá o vyhodnocení dotace Oblastní charity Sušice z  dlouhodobého pohledu a výsledek předložit dalšímu zastupitelstvu. Starosta – rozsah služeb funguje dobře, ale nepracuje jen v Sušici a považuje tuto činnost za potřebnou.

Mgr. Ing. arch. Janda – vyhodnotit potřebu zřízení noclehárny, či azylového domu. Kolik vykazují výjezdů a ke kolika lidem vyjíždí.

Ing. Macháček – reagoval na dotazy Ing. Stárkové, bude se jím zabývat finanční výbor.
Dne 18. 2. 2019 žádost Oblastní charity Sušice o poskytnutí pravidelné dotace na poskytování sociálních služeb na rok 2019. Finanční příspěvek chce Oblastní charita Sušice využít na podporu poskytování sociálních služeb: Pečovatelskou službu (identifikátor: 2850203) 140.000,- Kč a Sociální poradnu Racek (identifikátor: 5968813) 60.000,- Kč.
Zastupitelstvo města schválilo znění smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb Oblastní charitou Sušice ve výši 200.000,- Kč a schválilo přidělení příspěvků na soc. služby: Pečovatelská služba (identifikátor: 2850203) 140.000,- Kč a Sociální poradna Racek (identifikátor: 5968813) 60.000,- Kč a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy. Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 15 hlasy, 2 hlasy proti (hnutí ANO) 1 člen se zdržel hlasování.

Program regenerace MPZ 2019
Komise MK pro schválila rozdělení státní finanční podpory v tomto programu. Výše kvóty státní finanční podpory v programu pro rok 2019 byla pro městskou památkovou zónu Sušice stanovena ve výši 845.000 Kč. Tato částka je určena pro akce navržené v anketním dotazníku.
Komise regenerace MPZ Sušice na svém jednání dne 4. 3. 2019 doporučila k financování
z programu regenerace v letošním roce obnovu tří objektů.
Podmínkou programu je spoluúčast města v min. výši 10% z celkových nákladů akce. Maximální podíl dotace MK ČR je 50% z celkových nákladů akce.

Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu:
a) Městský dům č.p. 128/I, ul. Americké armády v Sušici – výměna oken, dveří a výkladců (přední dům) v celkové sumě 1.103.175 Kč bez DPH, z MK 300.500 Kč, příspěvek z rozpočtu města 111.000 Kč, podíl vlastníka 691.675 Kč.

b) Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova a výměna oken v celkové sumě 748.501 Kč vč. DPH, z MK ČR 320.000 Kč, z rozpočtu města 75.000 Kč, podíl vlastníka                     353.501 Kč.

c) Dvorní stavení městského domu č.p. 146/I, ul. Vodní v Sušici – obnova střešního pláště, v celkové sumě 449.492,50 Kč vč. DPH, z MK 224.500 Kč, příspěvek z rozpočtu města 45.000 Kč, podíl vlastníka 179.992,50 Kč.  

Zastupitelé schválili zařazení obnovy všech tří objektů z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 a schválili navržené finanční částky.

Rezerva Programu regenerace 2019
Komise regenerace MPZ Sušice na svém jednání dne 4. 3. 2019 podpořila návrh na podání žádosti o navýšení finančních prostředků z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019. RM schválila podání žádosti ve výši 130.000 Kč na obnovu fasády průčelí objektu městského domu č.p. 5/I, nám. Svobody v Sušici. Celkové náklady na akci činí 264.081 Kč vč. DPH.

V případě odsouhlasení MK bude finanční spoluúčast města ve výši min. 10% z celkových nákladů (27.000 Kč) hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče.

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o navýšení finančních prostředků z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
na rok 2019 ve výši 130.000,- Kč na obnovu fasády průčelí objektu městského domu č.p. 5/I, nám. Svobody v Sušici. V případě odsouhlasení akce obnovy Ústřední komisí Ministerstva kultury pro Program regenerace bude finanční spoluúčast města ve výši min. 10%
z celkových nákladů (27.000,- Kč) hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče.

Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací 2019
Na základě Pravidel pro „Dotační program Města Sušice na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací“ schválených ZM dne 16. 12.2015 byly do 28. 2. 2019 přijímány žádosti. Bylo přijato 7 žádostí: Český rybářský svaz, MO Sušice; Junák – český skaut, středisko Vydří stopa Sušice; Pionýrská skupina Otava Sušice; Sbor dobrovolných hasičů Sušice; Sbor dobrovolných hasičů Volšovy; Spolek přátel Sušického dětského sboru; Taneční klub Fialka.

Rozdělení žadatelů do kategorií + návrh výše dotace

 

 

 

 

 

 

Kate-gorie

Organizace

 

 

 

Počet členů do 18 let

Výše dotace

1.

 

 

 

 

 

 

2.

Sbor dobrovolných hasičů Sušice

 

 

 

36

48 484 Kč

2.

Sbor dobrovolných hasičů Volšovy

 

 

 

34

48 484 Kč

3.

Český rybářský svaz, MO Sušice

 

 

 

66

121 212 Kč

3.

Pionýrská skupina Otava Sušice

 

 

 

61

121 212 Kč

3.

Taneční klub Fialka Sušice                                                  *

 

 

 

67

100 262 Kč

4.

Junák - český skaut, středisko Vydří stopa Sušice

 

 

 

189

169 696 Kč

4.

Spolek přátel Sušického dětského sboru

 

 

 

197

169 696 Kč

 

CELKEM

 

 

 

650

779 046 Kč

 

Výsledná výše dotace dle tabulky pro výpočet musela být Tanečnímu klubu Fialka Sušice snížena, neboť dle schválených pravidel může být dotace poskytnuta maximálně do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených organizací na činnost mládeže.

V rozpočtu města Sušice pro rok 2019 je v org. 190 – Příspěvky na pravidelnou činnost dětí – kulturní a zájmová činnost, vyčleněno 800.000,- Kč. V org. 190 zůstane po přidělení těchto dotací 20.954,- Kč. S příjemci dotace bude uzavřena.

Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2019 a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací.

Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací 2019
Na základě Pravidel pro „Dotační program Města Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací“ schválených ZM dne 16. 12. 2015 byly do 28. 2. 2019 přijímány žádosti, bylo přijato 6 žádostí: JK Bobři Sušice, Judoclub Sušice, Klub vodních sportů Sušice, Lawn Tennis Club Sušice, TJ Sokol Sušice, TJ Sušice.

 

ORGANIZACE

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

 

 

 

DOPRAVA

 

ČLENOVÉ

 

DOTACE

 

provoz

pronájem

náklady

dotace

náklady

dotace

počet bodů

dotace

celkem

JK BOBŘI Sušice

0

15 620

15 620

10 977,6

8 241

5 941,5

37

16 570,7

33 490

JUDOCLUB Sušice 

0

27 170

27 170

19 094,9

30 060

21 672,3

103

46 129,2

86 896

KLUB VODNÍCH SPORTŮ Sušice

15 532

95 823

111 355

78 259,7

24 936

17 978,0

50

22 392,8

118 631

LAWN TENNIS CLUB Sušice

73 185

92 750

165 935

116 618,2

6 096

4 395,0

195

87 332,1

208 345

TJ SOKOL Sušice

0

34 289

34 289

24 098,3

35 172

25 357,9

223

99 872,0

149 328

TJ SUŠICE - celkem 

817 806

108 428

926 233

650 951,3

450 305

324 655,3

955

427 703,1

1 403 310

TJ - ASPV

0

6 750

6 750

4 744

0

 

46

20 601,4

25 345

TJ - Atletika

0

19 925

19 925

14 003,2

58 193

41 955,3

179

80 166,3

136 125

TJ - Kopaná

0

57 815

57 815

40 632,1

220 189

158 749,1

453

202 879,1

402 260

TJ - Lední hokej

86 104

23 938

110 041

77 336,2

171 923

123 950,9

242

108 381,3

309 668

TJ - Odbíjená

0

0

0

0

0

0

35

15 675,0

15 675

TJ Sušice

731 702

0

731 702

514 236,0

 

 

 

 

514 236

CELKEM 

906 523

374 080

1 280 602

900 000

554 810

400 000

1 563

700 000

2 000 000

Koeficient

 

 

 

0,703

 

0,721

 

447,857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené finanční prostředky v rozpočtu Města Sušice na rok 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000

Dotace na provoz a pronájem sportovních zařízení

 

 

 

 

45%

ze schválených finančních prostředků

 

 

900 000

Dotace na dopravu

 

 

 

 

20%

ze schválených finančních prostředků

 

 

400 000

Dotace na člena

 

 

 

 

35%

ze schválených finančních prostředků

 

 

700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rozpočtu města Sušice pro rok 2019 je v org. 183 – Příspěvky na sportovní činnost dětí vyčleněno 2.000.000,- Kč, z toho je:

-      45 % tj. 900.000,- Kč určeno pro dotaci na provoz a pronájem sportovních zařízení

-      20 % tj. 400.000,- Kč určeno pro dotaci na dopravu

-      35 % tj. 700.000,- Kč určeno pro dotaci na člena

Návrh na rozdělení dotací na pravidelnou činnost pro 6 výše jmenovaných organizací činí celkem 2.000.000,- Kč. S příjemci dotace bude uzavřena smlouva.

Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací na rok 2019 dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací.

Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích 2019
Na základě Pravidel pro „Dotační program Města Sušice na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích“ schválených ZM dne 14. 12. 2016 byly
do 28. 2. 2019 přijímány žádosti o dotaci na pravidelnou reprezentaci dospělých v mistrovských soutěžích v roce 2019, bylo přijato 5 žádostí – JK Bobři Sušice, Judoclub Sušice, Lawn Tennis Club Sušice, ŠK Sušice (pozn. šipkové družstvo), TJ Sušice (oddíly: atletika, kopaná, lední hokej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace

náklady na řízení soutěžních utkání (rozhodčí)

náklady k účasti v mistrovských soutěžích (startovné, poplatky)

náklady na dopravu

náklady CELKEM

nároková výše dotace

konečná výše DOTACE          (max. 75 % z uznatelných nákladů)

počet členů

JK BOBŘI Sušice

0

960

3 189

4 149

5 351

3 111

2

JUDOCLUB Sušice 

0

1 400

1 812

3 212

4 143

2 409

10

LAWN TENNIS CLUB Sušice

0

4 800

2 178

6 978

9 000

5 233

176

ŠK Sušice

0

3 245

0

3 245

4 185

2 433

7

TJ SUŠICE - celkem 

58 768

31 330

124 917

215 015

277 321

161 261

126

TJ - Atletika

44 918

24 430

34 211

103 559

133 568

77 669

19

TJ - Kopaná

4 350

5 400

74 204

83 954

108 282

62 965

79

TJ - Lední hokej

9 500

1 500

16 502

27 502

35 471

20 626

28

CELKEM 

58 768

41 735

132 096

232 599

300 000

174 447

321

Koeficient

 

 

 

1,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené finanční prostředky v rozpočtu Města Sušice na rok 2019

 

 

 

 

300 000

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla stanovují, že dotace může být poskytnuta maximálně do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených organizací na účast v pravidelných mistrovských soutěžích. Celková výše skutečně vynaložených nákladů činí 232.599,- Kč. 75 % z této částky je 174.447,- Kč. Z tohoto důvodu nemůže být rozdělena celá částka vyčleněná v rozpočtu města Sušice. V rozpočtu města Sušice pro rok 2019 je v org. 194 – Příspěvky – pravidelná reprezentace – dospělí vyčleněno 300.000,- Kč. V org. 194 zůstane po přidělení těchto dotací 125.553,- Kč.   S příjemci dotace bude uzavřena smlouva.

Dotaz Ing. Stárkové kam bude převedena částka ve výši 125.553,- Kč. Odpověděla Ing. Marešová.

Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích na rok 2019 dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou reprezentaci dospělých v mistrovských soutěžích.

Majetková agenda

Prodej pozemku - chata pod Svatoborem    
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely st. 3953 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 34 m2 k.ú. Sušice nad Otavou panu JK Sušice, za cenu ve výši 380,- Kč za m2, tj. za celkovou cenu 12 920,- Kč a náklady spojené s prodejem, s tím že bude zřízeno předkupní právo k tomuto pozemku jako právo věcné ve prospěch města Sušice, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Směna částí pozemků – Velká Chmelná    
Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemku p.č. 624/1 o výměře cca 54 m2
ve vlastnictví města Sušice, v ceně obvyklé ve výši 160,- Kč za m2, za pozemky p.č. 624/2 o výměře 21 m2 a p.č. 624/4 o výměře 33 m2 ve vlastnictví manželů V., v ceně obvyklé ve výši 160,- Kč za m2, vše k.ú. Velká Chmelná, ost. plocha – ost. komunikace, s tím, že smluvní strany si mezi sebou uhradí případný rozdíl v hodnotách pozemků ve výši 160,- Kč za m2 a s tím, že náklady na sepsání kupní smlouvy, vklad do KN, znalecký posudek a geometrický plán uhradí obě strany napůl, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Odkoupení lesních pozemků od ÚZSVM – Hájkova ul.  
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemkových parcel p.č. 1418/8 o výměře 20 m2, p.č. 1418/9 o výměře 1 m2 a p.č. 1418/10 o výměře 196 m2, vše k.ú. Sušice nad Otavou, lesní pozemky, se způsobem ochrany PUPFL, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za cenu obvyklou, a to max. za cenu 280,- Kč za m2, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Plánovací smlouvy – nová investice
Město Sušice se dlouhodobě podílí na rozvoji města formou odkupu dokončených investic v rozvojových lokalitách od soukromých investorů. Jedním ze základních požadavků nejen správců sítí je vyslovení garance města k převzetí a následnému provozování nových sítí ještě před jejich vybudováním. Je to z důvodu, kdy v případě nepřevzetí sítí musí být tyto nové části sítě odděleny měřením a provozovatelem zůstává investor. Aby město mohlo tyto sítě předat k provozování správcům sítí, musí být tyto nové části budovány podle přísných pravidel. Jako garance k převzetí sítí při splnění všech technických parametrů se před realizací předmětné investice uzavře na úrovni zastupitelstva města plánovací smlouva. Tato smlouva pro investora garantuje převzetí sítí do majetku města, deklaruje společný zájem na vybudování investic, definuje maximální výši předpokládaných investičních nákladů a zároveň určuje procentní podíl města, kterým se uvedená investice odkoupí. Smlouva zároveň stanovuje časové a technické podmínky. Konkrétní cena se stanoví ze skutečných doložených investičních nákladů. Výši procentního podílu je nutno stanovit s ohledem na podmínky, za jakých investice vzniká. Některé investice jsou novými stavbami s cílem realizace prodeje nových stavebních parcel. Některé investice řeší obnovu starých sítí, které jsou městem plánovány, a jen z důvodu požadavku na rychlejší řešení je investor ochoten převzít závazek k provedení této obnovy, přestože bude mít jen nepatrný vlastní užitek. Proto je potřeba zejména v těchto případech rozhodovat o procentním podílu následného odkupu velmi zodpovědně.

 
Plánovací smlouva - nová investice „K Vyhlídce“
Investorem je Mgr. TN, který svým jménem vybuduje 11 nových stavebních pozemků v lokalitě se svažitostí 11% na okraji města. Celkové náklady dle rozpočtu jsou kalkulovány ve výši 9.082.700,- Kč včetně DPH. Rada města projednala záležitost odkupu inženýrských sítí a doporučuje zastupitelstvu města uzavřít s investorem plánovací smlouvu, kterou se zajistí následný odkup a provozování nové infrastruktury. Odkup doporučuje realizovat ve výši 10% z maximální ceny 7.729.779,- Kč včetně DPH. K poklesu ceny oproti rozpočtu došlo ponížením nákladů na vybudování kanalizačního a vodovodního řadu a odečtením nákladů přípojek. K dalšímu ponížení ceny dochází u výsledných položek odkupu kanalizace a vodovodu, kdy v tomto případě nelze uplatnit odpočet DPH, protože investor je fyzická osoba neregistrovaná k dani z přidané hodnoty. Do přílohy přikládám celkovou situaci stavby, výpočet hodnoty k odkupu investic a návrh plánovací smlouvy.

Na dotaz Mgr. Ing. arch. Jandy, zda byly ceny porovnávané s cenami obvyklými, odpověděl Ing. Marek. Mgr. Ing. arch. Janda - jak jste dospěli k limitu ceny? Odpověděl Ing. Marek, že rozpočtované ceny jsou ponížené na limit ceny, který je určen historicky dosaženými průměrnými cenami při realizacích podobných investic a ověřovány podle metodiky a VÚME.

Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu s Mgr. TN na vybudování páteřního řadu splaškové kanalizace, páteřního řadu dešťové kanalizace, páteřního vodovodního řadu, sítě veřejného osvětlení a komunikací na pozemcích p.č. 2331/6, 1639/3, 1639/5, 2331/9, 1639/6, 1640/32 v k.ú. Sušice nad Otavou s předpokládanou kupní cenou ve výši 10 % z maximální výše investice 7.729.779,- Kč včetně DPH 21%.

 

Plánovací smlouva - nová investice „Na Valše“
V tomto případě je investorem paní HR, která provádí rekonstrukci objektu čp. 149. Celkové náklady dle rozpočtu jsou kalkulovány ve výši 1.567.083,10 Kč včetně DPH. Rada města projednala záležitost odkupu inženýrských sítí a doporučuje zastupitelstvu města uzavřít s investorem plánovací smlouvu, kterou se zajistí následný odkup a provozování nové infrastruktury. Odkup doporučuje realizovat ve výši 80% z maximální ceny 520.309,- Kč včetně DPH. K poklesu ceny oproti rozpočtu došlo ponížením nákladů na vybudování kanalizačního a vodovodního řadu a odečtením nákladů přípojek. K dalšímu ponížení ceny dochází u výsledných položek odkupu kanalizace a vodovodu, kdy v tomto případě nelze uplatnit odpočet DPH, protože investor je fyzická osoba neregistrovaná k dani z přidané hodnoty. Do přílohy přikládám celkovou situaci stavby, výpočet hodnoty k odkupu investic a návrh plánovací smlouvy. V tomto případě se nejedná o rozvojovou lokalitu, investor pouze požaduje rychlé řešení s ohledem na vlastní investiční aktivity. Podobný případ již město řešilo v Nádražní ulici.

Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu s paní HR Sušice na vybudování řadu splaškové kanalizace a vodovodního řadu v ulici Na Valše s předpokládanou kupní cenou ve výši 80 % z maximální výše investice 520.309,- Kč včetně DPH 21%.

 

Plánovací smlouva - nová investice „Pod Svatoborem“
Investorem je pan FP, který svým jménem vybuduje 6 nových stavebních parcel v lokalitě se svažitostí 25% na okraji města. Celkové náklady dle rozpočtu jsou kalkulovány ve výši 8.947.792,- Kč včetně DPH. Rada města projednala záležitost odkupu inženýrských sítí a doporučuje zastupitelstvu města uzavřít s investorem plánovací smlouvu, kterou se zajistí následný odkup a provozování nové infrastruktury. Odkup doporučuje realizovat ve výši 10% z maximální ceny 7.622.792,- Kč včetně DPH. K poklesu ceny oproti rozpočtu došlo ponížením nákladů na vybudování kanalizačního a vodovodního řadu a odečtením nákladů přípojek. Investor je fyzická osoba registrovaná k dani z přidané hodnoty, takže lze uplatnit odpočet DPH. Do přílohy přikládám celkovou situaci stavby, výpočet hodnoty k odkupu investic a návrh plánovací smlouvy.

Zastupitelstvo města schválilo plánovací smlouvu s panem FP, Praha 4 na vybudování páteřního řadu kanalizace, páteřního vodovodního řadu, sítě veřejného osvětlení a komunikací na pozemcích p.č. 699/3, 699/6, 699/9, 699/10, 699/11, 699/13, 699/14, zapsaném na LV 1619, na pozemku p. č. 699/12, zapsaném na LV 1622, na pozemku p. č. 700/1, 700/2, 2271, 571/1, 2285/1, 2285/4, zapsaném na LV 10001 a na pozemku p. č. 700/3, zapsaném na LV 1701, pro k. ú. Sušice nad Otavou, s předpokládanou kupní cenou ve výši 10 % z maximální výše investice 7.622.792,- Kč včetně DPH 21%.

 
Sušická nemocnice s. r. o.
Na základě řady jednání je doporučeno pro řešení vzniklé situace v místní nemocnici založení nové společnosti, která následně převezme od současného provozovatele jeho úkol – poskytování lékařské péče. Jednání se účastní JUDr. Samek, který veškeré dokumenty připravuje a navrhuje vhodný způsob k řešení situace. V příloze je jím zpracovaný návrh zakladatelské listiny. Rada města bude řešit problematiku spojenou se založením nové společnosti a materiály z tohoto jednání budou k dispozici k jednání zastupitelstva.

V diskusi vystoupila Ing. Stárková, co do zářijového zastupitelstva města 2 jednatelé budou podepisovat a o čem budou rozhodovat, když se bude vše měnit. Odpověděl p. Hais – pomohou s analýzou a převzetím nemocnice.
Na dotaz Ing. Stárkové, který se týkal převodu movitého majetku z nemocnice Sušice o.p.s do majetku města do 30.6.2019 odpověděl JUDr. Samek.
Mgr. Bc. Kroupová předložila návrh, aby jednatelé společnosti podepisovali společně.

Rozhodnutí zastupitelstva: 2 hlasy pro (Nezávislí), 12 hlasů proti, 4 členové se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.

Zastupitelstvo města rozhodlo podle ust. § 84 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že město Sušice, jako jediný zakladatel a společník, založí společnost s ručením omezeným s obchodním názvem Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem v Sušici, s předmětem podnikání: poskytování zdravotních služeb, výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Návrh schválen 18 hlasy.

Zastupitelstvo města jmenovalo do funkce prvních jednatelů společnosti Sušická nemocnice s.r.o. pana Pavla Haise, V Rybníčkách 650, Sušice a Ing. Václava Radu, Pod Stráží 120, Sušice. Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 18 hlasy.

Zastupitelstvo města rozhodlo o peněžitém vkladu do společnosti Sušická nemocnice s.r.o. ve výši 500.000,- Kč. Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 18 hlasy.

Zastupitelstvo města schválilo znění zakladatelské listiny společnosti Sušická nemocnice s.r.o. s tím, že k prvozápisu společnosti do Obchodního rejstříku nebude zřizována dozorčí rada společnosti. Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 18 hlasy.

 
Rozpočtová opatření
- nákup kompostérů - navýšení o 1 000 000 na 2 000 000 Kč
- rekonstrukce Pila - navýšení o 6 mil. Kč
Ing. Marešová navrhla, v souvislosti s touto akcí, aby byl zároveň vybudován prostor pro ukládání kol v původní kolně. Toto bylo zamýšleno již při přípravě akce. Ing. Staněk podpořil tento návrh. Pan starosta přislíbil, že se tím bude rada města zabývat.
- hlasovací zařízení - navýšení o 400 tis. Kč
- volby 2018 - příjem 40.660,86 Kč.
- daň - 16.560.020,- Kč
- dotace PK knihovna 394.737,- Kč
- sociální služby - SOHZ PK - 22.112.004,- Kč
- vzduchotechnika v DPS - 700 tis. Kč
- Sušická nemocnice - 600 tis. Kč

 
Výběr provozovatele vodohospodářského majetku
Smlouva o provozování vodohospodářského majetku města s ČEVAK a.s. České Budějovice skončí 31. 12. 2019. Vzhledem k očekávané délce výběrového řízení na nového provozovatele jsme zahájili přípravu na podzim 2018 výběrem administrátora tohoto výběrového řízení a přípravou zadávací dokumentace. Zakázku budeme zadávat podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání VZ (dále jen „zákon“), postupem pro zadávání koncesí na služby. Způsob provozování VH majetku v Sušici vykazuje znaky koncese (dodavatel má právo braní užitků vyplývajících z poskytování služeb, společně s platbou a zadavatel přenáší na dodavatele provozní riziko spojené s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb - § 174 odst. 3 zákona). Zároveň realizace koncesního řízení je základní podmínkou pro poskytování dotací z OPŽP. Dotace MZe zatím takto striktně podmíněné nejsou, ale lze předpokládat, že se podmínky jejich čerpání budou požadavkům OPŽP přibližovat. Vzhledem k předpokládané hodnotě koncese se jedná o nadlimitní zakázku. Za předpokládanou hodnotu koncese se považuje celkový obrat dodavatele bez DPH za dobu trvání koncese vyplývající z protiplnění za služby, jež jsou předmětem koncese, jakož i za dodávky, jež s těmito službami souvisejí (§ 175 odst. 1 zákona). Předpokládaná hodnota koncese 336.180.000,- Kč bez DPH je tedy příjmem za vodné a stočné od odběratelů za dobu 10 let. Naproti tomu provozovatel platí městu nájemné za VH majetek, které je stanovováno podle schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a je příjmem obce. Nájemné na r. 2020 činí 13 030 000 Kč bez DPH a každoročně se zvyšuje o 250 000 Kč. Z příjmů za vodné a stočné dále hradí provozovatel veškeré náklady související s provozováním – poplatky státu za odebranou surovou vodu a za vypouštění odpadních vod, mzdy, energie, chemikálie, běžné opravy apod. Podle zákona je smlouvu na koncesi možné uzavřít pouze na dobu určitou. Pokud doba trvání smlouvy přesahuje 5 let, musí zadavatel trvání smlouvy odůvodnit v zadávací dokumentaci. Navrhujeme dobu trvání koncese na 10 let, odůvodnění je na str. 3 zadávací dokumentace. Návrh koncesní smlouvy vychází ze stávající smlouvy, která se v praxi osvědčila, a je aktualizovaný podle aktuální legislativy a připomínek právníka města. Jedná se o pacht majetku. Nyní je příprava koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského majetku města dokončena. Rada projednala zadávací dokumentaci koncesního řízení dne 8.4.2019.

Rozhodnutí o vyhlášení veřejné zakázky, rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení smlouvy s vybraným dodavatelem je v kompetenci rady. Vzhledem k rozsahu zakázky předkládáme před rozhodnutím o vyhlášení veřejné zakázky zadávací dokumentaci k seznámení zastupitelům. Pro zájemce z řad zastupitelů o bližší informace o podmínkách a průběhu koncesního řízení, o obsahu koncesní smlouvy a podmínkách provozování se uskuteční pracovní setkání ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 14 hod. ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Zúčastní se zástupci administrátora veřejné zakázky a současného provozovatele. Případné připomínky budou před vyhlášením veřejné zakázky zapracovány. Následně rada rozhodne o vyhlášení veřejné zakázky. Podle časového harmonogramu koncesního řízení je při vyhlášení začátkem května nejbližší termín možnosti uzavřít smlouvu v polovině srpna 2019 (při bezproblémovém průběhu koncesního řízení). Musíme počítat s časovou rezervou pro případné prodloužení soutěže (žádosti o dodatečné informace, námitky atd.).

V podkladech byl návrh zadávací dokumentace, návrh koncesní smlouvy a informace k regulaci zisku provozovatele. Vzhledem k velkému rozsahu jsou další podklady k dispozici v kanceláři OMRM.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o dosavadní přípravě a zadávací dokumentaci koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského majetku města.

 
Jednací řád zastupitelstva města
Pan Václav Černý předložil zastupitelstvu města návrh „Jednacího řádu zastupitelstva města Sušice“.
Mgr. Bc. Kroupová – předložila návrhy k jednacímu řádu, které budou připomínkovány na červnovém jednání. Po diskusi k jednacímu řádu, byl tento návrh vzat zpět.

Zastupitelstvo města schválilo Jednací řád zastupitelstva města Sušice s účinností
od 1. 5. 2019. Návrh schválen 18 hlasy.


 
Zveřejňování zápisů z jednání kontrolního výboru
Předkládá: Ing. Milena Stárková
Dne 20. 2. 2019 vzali zastupitelé na vědomí zápis z 1. jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města Sušice, které se uskutečnilo 10. 1. 2019. Obsahem zápisu byl i vyjádřený souhlas všech členů kontrolního výboru se zveřejňováním zápisů z jednání výboru na webu města. Pan tajemník mi sdělil, že ke zveřejňování zápisů KV je potřeba „rozhodnutí města“,proto předkládám ke zveřejňování zápisů z Kontrolního výboru města Sušice následující usnesení:

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasilo se zveřejňováním zápisů z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sušice na webu města.

Protinávrh Ing. Staňkové
Zastupitelstvo města souhlasí se samostatným zveřejňováním zápisů z jednání finančního výboru a kontrolního výboru zastupitelstva města na webu města po projednání zápisu zastupitelstvem.

Rozhodnutí zastupitelstva: Schváleno 10 hlasy, 8 členů se zdrželo hlasování. (ODS, hnutí ANO). Návrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasilo se zveřejňováním zápisů z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sušice na webu města.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 6 hlasy, 12 členů se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.

 
Ostatní
Pan místostarosta požádal zastupitele, aby materiály do zastupitelstva předložili nejpozději do úterý do 12:00 hodin před jednáním, aby mohly být rozvezeny vždy ve středu týden před jednáním zastupitelstva.
Mgr. Bc. Kroupová - nemáme ve finančním výboru žádného zástupce a na červnové zasedání předložíme návrh.
Ing. Stárková – požádala o informace Ing. Marka a to, jak bylo postupováno v roce 2015 při přípravě smlouvy na pronájem nemovitého majetku nemocnice, kdo kdy se sešel před podpisem smlouvy a jaké byly zápisy z těchto setkání.
Ing. Staněk – rada města rozhodla o změně umístění Informačního střediska a žádá někoho z rady o vysvětlení. Vysvětlil pan Javorský. Ing. Staněk nesouhlasí s tím, že čp. 10 je vhodné pro Infocentrum.
Ing. Janda navrhl změnu termínu příštího jednání zastupitelstva z důvodu čerpání dovolené. Po proběhlé diskusi tento návrh stáhl.


Návrh schůzky s hlavním majitelem bývalého podniku Solo Sušice (K. Janda)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s neformální pracovní schůzkou s hlavním majitelem bývalého podniku Solo Sušice panem Martinem Davidem, žádá tímto Martina Davida o schůzku na půdě města Sušice a pověřuje starostu, místostarostu, Karla Jandu jejím sjednáním a přípravou.

Na toto téma proběhla diskuse a poté Ing. Janda stáhl tento bod z programu.

Podněty pro přezkum hospodárného postupu města Sušice kontrolním a finančním výborem

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru zahrnout do své činnosti na rok 2019 přezkum hospodárného postupu a zodpovězení všech dotazů dle předlohy.

Rozhodnutí zastupitelstva: Schváleno 4 hlasy, (Nezávislí, ČSSD, KSČM), 1 hlas proti, 12 členů se zdrželo hlasování, 1 člen nepřítomen. Návrh nebyl přijat.

 
                                                                                        Zapsala Milena Stárková
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48561
DnesDnes4
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden68
Tento měsícTento měsíc225
CelkemCelkem48561
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012