PostHeaderIcon Zastupitelstvo 19. 12. 2018 - Penta už nemocnici nechce

Zastupitelé se dostavili v plném počtu. Před bodem Prezentace projektu „Revitalizace průmyslového parku Sušice nad Otavou“ byl projednán bod Nemocnice Sušice.

Program:
1.       Zahájení
2.       Volba návrhové komise
3.       Volba ověřovatelů zápisu
4.       Kontrola usnesení
5.       Prezentace projektu „Revitalizace průmyslového parku Sušice nad Otavou“
6.       Nemocnice Sušice
7.       Střednědobý výhled rozpočtu města Sušice 2020-2021
8.       Rozpočet na rok 2019
9.       Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 2020-2021
10.    Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2019
11.    Smlouva o návratné finanční výpomoci pro Sušické kulturní centrum
12.    Smlouva o návratné finanční výpomoci pro ZŠ Lerchova
13.    Rozpočtová opatření
14.    Odkup investice v lokalitě Pod Viničkami
15.    Smlouvy o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy na rok 2019
16.    Smlouva o poskytnutí dotace pro požární sport na rok 2019
17.    Cena vodného a stočného na rok 2019
18.    Schválení jednacího řádu kontrolního a finančního výboru
19.    Ostatní
20.    Diskuse
21.    Závěr

 

Nemocnice Sušice - předložil Ing. arch. Janda (projednávání tohoto bodu již na předchozím zastupitelstvu zastupitelé neschválili

Vzhledem k tomu, že jak v nemocnici, tak i na veřejnosti zaznívají dotazy, jak to bude s nemocnicí v příštím roce, zda bude zajištěna široká péče, jak bude financován provoz chirurgické ambulance 24/7, udrží-li se interna, když zjevně chybějí pracovní lékařské síly, nemá-li problémy už i LDNka, jak hodlá město dále postupovat a pomůže-li městu kraj apod., otevíráme na půdě zastupitelstva v Sušici právě tento bod, který by měl vyústit v jednoznačné usnesení zastupitelstva a okamžitému konání pověřených osob, protože je to v zájmu občanů!
Další budoucnost sušické nemocnice závisí mj. na aktivním konání města, a proto formulujeme tento úkol pro město. Měli bychom se nyní jasně přihlásit ke spoluzodpovědnosti za zajištění základní zdravotní péče v území. Programově se na tom shodla většina kandidujících stran, hnutí a sdružení. Nestačí čekat, zda se nájemce dohodne s krajem či jiným subjektem, musíme být sami aktivní.
Je třeba, aby kraj zaznamenal aktivitu města a zároveň aby vedení našeho města dostalo jasné zadání pro další konání. Proto navrhuji:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvu města Sušice vzniklému po letošních komunálních volbách není dosavadní stav v sušické nemocnici lhostejný a vyjadřuje nespokojenost s činností současného nájemce sušické nemocnice. Zastupitelstvo města proto ukládá garantům dle Dohody o povolební spolupráci pro téma nemocnice starostovi Bc. Petru Mottlovi a místostarostovi Františku Jelínkovi, aby do pátku 21. 12. 2018 společným dopisem vyzvali nájemce a provozovatele sušické nemocnice k okamžitému ukončení porušování smluvních závazků a k zodpovězení následujících dotazů zastupitelstva města, které mohou zajímat i Plzeňský kraj jakožto regionálního garanta zdravotní péče, a to nejpozději do termínu konání dalšího řádného jednání zastupitelstva:

a) do jakého nejzazšího termínu 100% naplníte svou nabídku dle výběrového řízení
na provozovatele sušické nemocnice a navazující smluvní závazky, především pak smlouvu o poskytování zdravotních služeb ze dne 16. 09. 2015?


b) do jakého nejzazšího termínu podáte zastupitelstvu města informace, jakým způsobem bude zajištěno fungování oddělení a ambulancí sušické nemocnice v roce 2019?
c) za jakých podmínek jste ochotní městu Sušice předložit přehled všech výkonů a činností v sušické nemocnici v členění a struktuře využívané pro zdravotní pojišťovny, a to od počátku svého působení do současnosti, resp. ke konci roku 2018?

d) za jakých podmínek jste ochotni jednat o případném ukončení nájmu a zpětnému převodu všech souvisejících aktiv, smluv, licencí, akreditací atd., které Vám byly předány městem Sušice a Nemocnicí Sušice o.p.s.?

 

K dané problematice se rozvinula diskuse:

Pan starosta informoval zastupitele o schůzce s hejtmanem PK, zástupkyní Penty Hospitals, Ing. Kýhose, radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje, na které bylo hlavním tématem najít společné řešení jak zachovat sušickou nemocnici. Předpokládá se vytvoření pracovní skupiny, která se bude pravidelně setkávat k dané problematice jednou za měsíc. V příštím roce by mělo dojít k reálnému řešení. V polovině ledna proběhne první schůzka. Ing. Stárková doplnila pana starostu o sdělení, že zástupce Penty navštívil Plzeňský kraj před půl rokem a vyjádřil přání, aby PK převzal sušickou nemocnici.
Ing. Staňková měla dotaz, proč tato informace nezazněla již dříve. Dle Ing. Stárkové je toto jednání vztahem mezi Plzeňským krajem a Pentou Hospitals. V sušické nemocnici probíhají v současné době inventury, veškerý majetek je připraven k předání městu.
MUDr. Toufar měl dotaz, v jakém rozsahu zastupitelé chtějí, aby nemocnice fungovala?
Starosta sdělil, co je reálné udržet v nemocnici, nedostatek lékařů je v celé republice. Tyto závěry jsou předmětem jednání pracovních skupin. Provozování nemocnice by mělo být na úrovni Plzeňský kraj a město.
Ing. Stárková podotkla, zda je vůbec vůle zastupitelů k provozování nemocnice Plzeňským krajem.
MUDr. Voldřich sdělil potřebu stanovení personální stability, noví lékaři nemají zájem vstoupit do pracovněprávního vztahu s Pentou.
Ing. Stárková – obory v nemocnici rozhoduje personální obsazení – lékaři a sestry, není možné slíbit, co bude fungovat delší dobu.
Pan starosta vyjádřil pochvalu k postoji Plzeňského kraje a myslí si, že v tuto chvíli je kraj pro nemocnici ta nejlepší varianta.

V tuto chvíli je přítomna Mgr. Švelchová – 21 zastupitelů.

Ing. Stárková ještě sdělila, že Nemos dostal všechny smlouvy s pojišťovnami zadarmo, doufá, že je Penta také zadarmo vrátí.
MUDr. Voldřich upozornil, že některé smlouvy již zanikly,
Ing. Janda - zastupitelstvo města by mělo přijmout odpovědnost a donutit nájemce ke spolupráci. Město by mělo být garantem zdravotní péče.

Ing. Staňková navrhla usnesení:
Zastupitelstvo města vyzývá provozovatele sušické nemocnice zastoupeného jednatelkou
Mgr. B. Vaculíkovou, aby zaslala písemné stanovisko k dalšímu provozování sušické nemocnice, zejména pak zda je společnost schopna naplnit nabídku, kterou prezentovala
ve výběrovém řízení v roce 2015, především co se týká zajištění rozsahu péče; dále za jakých podmínek je ochotna jednat o případném ukončení nájmu movitých i nemovitých věcí, které do nájmu získala na základě smluvních vztahů z roku 2015 a za jakých podmínek je ochotna městu předložit ekonomické ukazatele provozu za dobu pronájmu.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 21 hlasy.
 
 
Chirurgická pohotovostní služba v roce 2019
V roce 2018 byla chirurgická ambulance zajištěna na základě pověření k zajištění veřejné služby a smlouvy o poskytování tzv. vyrovnávací platby. Vyrovnávací platba může obsahovat veškeré ekonomické náklady na zajištění služby včetně přiměřeného zisku, poníženo o veškeré přijaté platby za výkon služby. Zajištění chirurgické pohotovostní služby je službou obecného hospodářského zájmu. Evropský soudní dvůr (dnes Soudní dvůr Evropské unie) ve věci Altmark (C-208/00) stanovil 4 kumulativní podmínky, za jejichž splnění vyrovnávací platba není veřejnou podporou:

1-subjekt, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být výkonem veřejné služby pověřen,
a to jasně vymezeným způsobem,

2-ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanoveny předem a objektivním způsobem,

3-výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady vynaložené subjektem při plnění závazku veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku a přičtení přiměřeného zisku (nástroje proti překompenzaci) a

4- a) subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné zakázky

nebo
b) na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný, řádně řízený podnik, jež disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění výkonu dané veřejné služby
Zastupitelstvo města společnost Nemos pověřila svým rozhodnutím k závazku veřejné služby a ke splnění všech čtyř podmínek uzavřelo s poskytovatelem smlouvu, kterou se stanovuje mechanizmus vyrovnávací platby. Ke splnění čtvrtého bodu nebylo nutno zpracovávat nákladnou analýzu, ale pouze se provedlo porovnání mzdových nákladů srovnatelného zařízení, v daném případě Domažlické nemocnice (viz příloha č. 6 ke smlouvě tzv. „Informace“). Vyrovnávací platba se totiž poskytuje pouze ve výši přímých mzdových nákladů, společnost Nemos hradí veškeré ostatní náklady ze svých prostředků.
Všechna kumulativně předepsaná kritéria jsou tím splněna.
Pověření i smlouva jsou platné do konce roku 2018. Pokud má být chirurgická pohotovostní služba zachována ve stejném rozsahu i v roce 2019, je nutno:

a)              Pověřit provozovatele k závazku veřejné služby na další období
b)              Uzavřít smlouvu o poskytování vyrovnávací platby

Zastupitelstvo města schválilo Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU k závazku veřejné služby Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie současného poskytovatele lékařské péče v objektu nemocnice v Sušici Nemos Sokolov s. r. o., se sídlem na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, IČ: 247 47 246, a pověřuje starostu města podpisem pověřovacího aktu.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 20 hlasy, 1 se zdržel (Stárková).

Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o zajištění závazku veřejné služby
na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie v roce 2019 a poskytnutí vyrovnávací platby současnému poskytovateli lékařské péče v objektu nemocnice v Sušici Nemos Sokolov
s. r. o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, IČ 247 47 246,
a pověřuje starostu města podpisem slouvy.

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 20 hlasy, 1 se zdržel (Stárková).

 
Prezentace projektu „Revitalizace průmyslového parku Sušice
nad Otavou“

Ing. Mazáč představil prezentaci projektu.
Dále sdělil, že v současné době nemá firma Accolade ještě schválené územní řízení, očekává se vyřízení včetně stavebního povolení do konce roku 2020. Na základě toho pak budou moci uzavřít smlouvu na pronájem. V současné době se tyto smlouvy uzavírají minimálně na 7 let.
Pan starosta poděkoval za prezentaci.


Střednědobý výhled rozpočtu města Sušice 2020-2021

Návrh projednala rada města 10. 12. 2018 s těmito změnami:

Změny střednědobého výhledu oproti návrhu ze dne 22. 11. 2018

Střednědobý výhled 2020-2021

navýšení tis. Kč

 

Velké investice a opravy

10 000

Sportovní hala - navýšení v r. 2021 - venkovní úpravy

 

Ing. arch. Janda podal protinávrh:

Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled města pro roky 2020-2021
dle aktualizovaného návrhu vyjma investice na Sportovní halu.

Rozhodnutí zastupitelstva: Pro 2 hlasy, (Janda, Stárková) proti 13, zdrželo se 6 členů zastupitelstva.Návrh nebyl schválen.

Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled města pro roky 2020-2021
dle aktualizovaného návrhu.

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 19 hlasy, 2 proti (Janda, Stárková)

 
Rozpočet na rok 2019
Návrh projednala rada města 10. 12. 2018 s těmito změnami:

Změny rozpočtu oproti návrhu ze dne 22. 11. 2018

ROZPOČET 2019

navýšení tis. Kč

 

org. 1827 Sokolovna PD úpravy

150

navýšení

Org. 264 Městská policie navýšení mezd o 420 tis. Kč /vč. ZP, SP/ pol. 5011 navýšení o 313 tis. Pol. 5031 navýšení o 79 tis, pol. 5032 navýšení o 28 tis.

420

upravení návrhu, ve kterém nebylo zohledněno 5% navýšení mezd

Org. 1613 - změna číslování na 1929 - Veř. osvětlení Na Štěbetce

0

 

org. 1719 - změna číslování na 1928 Pošumavská odpadová- rek. areálu

0

 

org. 1708 Teplofikace - BD 5. května č.p. 749-750

 

úprava názvu /vypuštěno č.p. 670/

org. 1733 Svatobor chata / již dokončeno v r. 2018/ nahrazeno org. 1927 Nuželická č.p. 60 vchodové dveře /uvedeno v seznamu I+O

 

cena 250 tis. Kč - nemá vliv na rozpočet

org. 191 Příspěvky ostatním sdružením

100

25. ročník Šumava Rocks

org. 1930 Dopravní řešení lokalita Smetanova

500

dopravní řešení ul. Smetanova-příjezd do Otavských strojíren

org. 1828 Nemos -provoz chir. ambulance

1 300

navýšení o platbu za I.Q.2019

org. 1739 Dynamické osvětlení

1 700

navýšení bude hrazeno ze zůstatku roku 2018 - jedná se pouze o přesun fin. prostředků

org. 1702 Smuteční síň studie

100

navýšení bude hrazeno ze zůstatku roku 2018 - jedná se pouze o přesun fin. prostředků

org. 252 Sušické kulturní centrum

280

povýšení příjmů - návrat. fin. výpomoc

org. 252 Sušické kulturní centrum

300

úprava rozpočtu podle návrhu SKC – správná výše 13.860 tis. Kč

 
Ogr. 1627 – Singl trek – povýšení o 500 tis. Kč, bude hrazeno ze zůstatku 2018 /této organizace/ - jedná se pouze o přesun finančních prostředků.

 
Kruh přátel hudby v Sušici (dále jen KPH) - Ing. Janda
je spolek, který nyní končí již pátou sezónu abonentních koncertů klasické hudby v Sušici. Jedná se o 6 koncertů ročně (leden – prosinec), které jsou na velikost našeho města velmi dobře navštěvované (cca 90 – 120 posluchačů/1 koncert !) a získali si dle mého soudu velikou oblibu.
Hnacím motorem je pan Jakub Waldmann se svými spolupracovníky ze Sušice a okolí, který má obrovské profesní kontakty a také, myslím, zásluhy za živou aplikaci klasické hudby na Sušicku za posledních cca 10 let (myslím, že to může potvrdit i pan Josef Baierl).
Na koncerty jsou vždy velmi kladné ohlasy ohledně kvality, výběru interpretů a pestrosti nabídky. Návštěvníky koncertů jsou většinou občané starší generace, která by se jinak k tomuto žánru v místě nedostala, neboť by musela cestovat do vzdálenějších větších měst. Z toho důvodu je výše vstupného přizpůsobena a není taková, aby pokryla celkové náklady koncertů.
Pro Vaši představu - 1 koncert komorního orchestru vyjde nákladově zhruba na 35 - 50 tis Kč, komorních souborů na 20 - 25 tis. Kč. Cena je také ovlivněna dostupností Sušice, kdy cestovné tvoří poměrně vysokou část celkových nákladů (účtované částky).
Vstupné pro seniory je snížené na 100,- Kč (!), základní vstupné pro ostatní činí 150,- Kč. Podpora od města Sušice v rámci grantového programu byla v posledních čtyřech letech 40 tis. Kč na celou sezónu a podpora z nadace Českého hudebního fondu je 10 tis Kč. Každoročně se KPH obrací na sponzory, a když neuspějí, dotují koncerty ze svých osobních zdrojů. Organizátoři koncertů dělají vše zdarma, z lásky k hudbě a hlavně pro potěchu již vytvořené „rodině milovníků klasické hudby v Sušici“.

KPH nyní stojí před zásadní otázkou, zda má jít do další sezóny, tedy do sezóny 2019. Byla by dle mého názoru velká škoda skončit se zaběhlým a již uznávaným projektem. Smutní by byli, myslím, i posluchači, mezi nimiž je řada opravdu vážených občanů Sušice.

Aby se nemusely zvedat ceny vstupného, aby mohl být zajišťován stále kvalitnější program, aby ještě rostl zájem o kvalitní kulturní program KPH, aby KPH mohl dlouhodoběji plánovat, uvolnit se ze stresu příprav a soustředit se výhradně na uměleckou složku klasické hudby pro obyvatele Sušicka, doporučuji spolku KPH zásadně přispět na rok 2019! Prosím Vás, zastupitelé,
o podporu této velmi dobré věci.


Pro představu přikládám na další straně přehled výdajů a příjmů, a pokud budete mít dotazy, prosím o jejich včasnou formulaci, abych je mohl předat směrem ke KPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o výši příspěvku pro Kruh přátel hudby v Sušici na rok 2019, a to ve výši 150 tis. Kč a pověřuje radu města přípravou potřebných materiálů a kroků.
Mgr. Naglmüllerová a Ing. Staněk navrhují řešit schválení finančního příspěvku pro rok 2019 pro Kruh přátel hudby v rámci nastaveného systému grantů, případně další žádostí radě města. Toto řešení zastupitelstvo města akceptovalo.

Přítomno 20 členů zastupitelstva.


Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet pro rok 2019 v součtu za organizace
dle aktualizovaného návrhu. Návrh schválen 18 hlasy, 2 hlasy proti.

     
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 2020-2021
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobé výhledy příspěvkových organizací města

·     Sušické kulturní centrum
·     Sportoviště města Sušice
·     Sociální služby města Sušice
·     ZUŠ Fr. Stupky
·     MŠ Smetanova
·     MŠ Tylova
·     ŠJ Nuželická
·     ZŠ T.G.Masaryka
·     ZŠ Lerchova
na roky 2020-2021 dle předloženého návrhu.

Zastupitelé schválili rozpočty těchto příspěvkových organizací města

 
Smlouva o návratné finanční výpomoci pro Sušické kulturní centrum
Sušické kulturní centrum má, na základě projektu „Hudba nezná hranic“ obdržet 76,93% uznatelných nákladů, což představuje cca 280 tis. Kč. Prostředky na tento projekt má ve svém rozpočtu. Přijetí dotace se očekává v roce 2019. Příspěvek na provoz je nutné snížit o 280 tis. Kč a na základě smlouvy o návratné finanční výpomoci překlenout dobu do poloviny příštího roku, kdy Sušické kulturní centrum dotaci obdrží. Tu pak vrátí na základě této smlouvy zpět městu. Účetní přesuny řeší rozpočtové opatření č. 78
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o návratné finanční výpomoci pro Sušické kulturní centrum ve výši 280 tis. Kč.

Smlouva o návratné finanční výpomoci pro Základní školu Lerchova
Základní škola Lerchova má, na základě projektu „Modernizace odborných učeben“, obdržet dotaci ve výši 90% uznatelných nákladů projektu ve výši 3.051.433,- Kč. Přijetí dotace se očekává v roce 2019. Na základě smlouvy o návratné finanční výpomoci je nutné překlenout dobu do poloviny příštího roku, kdy ZŠ Lerchova dotaci obdrží. Tu pak vrátí na základě této smlouvy zpět městu. Prostředky na celý projekt jsou alokovány v rozpočtu města v celkové výši 3.403.000,- Kč jako rezerva. Z této rezervy se použije 3.051.433,- Kč na návratnou finanční výpomoc a 339.048,- Kč jako příspěvek /rozdělení na investiční a neinvestiční proběhne na základě faktur ZŠ Lerchova/. Účetní přesuny řeší rozpočtové opatření č. 79.
Zastupitelé schválili smlouvu o návratné finanční výpomoci pro Základní školu Lerchova ve výši 3.051.433,- Kč.

Rozpočtová opatření byla všechna schválena.

Odkup investice v lokalitě Pod Viničkami
Město Sušice se podílí na rozvoji města formou odkupu dokončených investic v rozvojových lokalitách.
Na základě řady jednání s investorem a splnění kladených podmínek na vybudování investice předkládám návrh na vypořádání odkupu investice (prostředky byly do rozpočtu 2018 schváleny). Protože se společně s komunikací, která je investičně nejvyšší položkou, odkupuje i pozemek, je nutno tento nákup schválit zastupitelstvem města. Společně předkládám k rozhodnutí o odkupu i zbývající položky. Rada města schválila na svém jednání znění kupní smlouvy a v souladu s pravidly doporučuje odkup v cenách uvedených ve smlouvě. V příloze je přiložena kalkulace pro stanovení cen jednotlivých položek v porovnání s již provedenými odkupy. V příloze též přikládám rychlý náhled na historicky odkoupené investice.
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu dokončených nových investic v lokalitě Pod Viničkami od  xxxxxxx 34101 Horažďovice, a to páteřní řad jednotné kanalizace, páteřní vodovodní řad, inženýrskou síť kabelového rozvodu veřejného osvětlení
a stavbu komunikace, a to včetně pozemkové parcely č. 546/16 o výměře 954 m2 a části pozemkové parcely č. 546/9 o výměře 23m2, vše v k.ú. Sušice nad Otavou, na nichž se uvedené inženýrské sítě a stavby nacházejí, za celkovou cenu kupní ve výši 688.970,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.


Smlouvy o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy na rok 2019
Jako v předchozích letech, i letos mohly organizace žádat o dotace na pronájem ledové plochy, které se již řadu let objevují v rozpočtu města a jimiž město podporuje sportovní aktivity mládeže i dospělých.
Důvodem existence dotací jsou vysoké náklady na pronájem ledové plochy (platí pro zimní stadiony obecně). Výroba a údržba ledu je totiž energeticky náročná a také klade vysoké nároky na obsluhu a provoz zařízení. Proto je, zejména při větší potřebě času na ledě, pro organizace s omezeným rozpočtem, pronájem ledové plochy obtížně financovatelný pouze z vlastních prostředků.
Proplácení dotace je vázáno přísně účelově na pronájem ledové plochy na ZS v Sušici a probíhá na základě podkladů/ faktur skutečně probruslených hodin, které měsíčně vyúčtovávají Sportoviště města Sušice, p.o., coby provozovatel zimního stadionu. V konečném důsledku jsou tedy veškeré proplacené dotace příjmem této organizace.
Na rok 2019 jsme obdrželi celkem 3 žádosti o dotaci. V příloze předkládám návrhy smluv
o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy, a to těmto organizacím: TJ Sušice 650.000,- - Gymnázium, Sušice 77.000,- Kč, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice 70.000,- Kč. Zastupitelé dotace schválili.

Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění přístřešku pro tréninkové pomůcky pro požární sport, na rok 2019
Letos si o jednorázovou dotaci požádal i SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), Sbor dobrovolných hasičů Sušice, a to na zajištění přístřešku pro tréninkové pomůcky a materiál v areálu ZŠ Lerchova (v prostoru atletického hřiště). Podrobněji viz žádost s popisem záměru v příloze podkladů. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na krytí nákladů na zajištění přístřešku pro tréninkové pomůcky ve výši 50.000,- Kč organizaci SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), Sbor dobrovolných hasičů Sušice, Na Hrázi 1, 342 01, Sušice, IČ: 65579500 za podmínky, že poskytnutí dotace bude schváleno do rozpočtu města na rok 2019.

 
Cena vodného a stočného
Na základě platné nájemní smlouvy předložil provozovatel vodohospodářského majetku města ČEVAK a.s. návrh cen vodného a stočného na r. 2019.
Kalkulovaná cena odpovídá podmínkám podle smlouvy za použití kalkulačního vzorce.
Zvyšuje se nájemné za vodohospodářský majetek (příjem města) podle schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na r. 2014 – 2023. Poplatky státu za odběr surové vody a za vypouštěné odpadní vody zůstávají beze změn, meziroční inflace se zvýšila na 2,3 % (vloni 2 %). Tento nárůst nákladů je částečně kompenzovaný stále zvýšeným odběrem fakturované pitné a odpadní vody, zejména u největších odběratelů – DOPLA PAP a.s., Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI s.r.o., SPAK Foods s.r.o. - a vzhledem k suchému roku také u malých spotřebitelů. Nárůst spotřeby vody pokračuje už pátým rokem.
Pohyblivá složka ceny vodného a stočného pro rok 2019 ve dvousložkové formě se zvyšuje o 0,28 Kč/m3 bez DPH, pevná složka se nemění.

Součástí návrhu je kalkulace stočného pro Velkou Chmelnou, podle zásad schválených radou města 23. 4. 2018, tj. ve výši odlišné od ceny stočného v Sušici do doby vybudování centrální čistírny odpadních vod v obci.

Vývoj pohyblivé složky vodného a stočného celkem (pevná složka se měnila minimálně):

2012 – 50,11 Kč/m3     + 0,93 Kč/m3        

2013 – 52,10               + 1,99

2014 – 53,41               + 1,31

2015 – 52,35                 - 1,06

2016 – 51,88                 - 0,47

2017 – 51,88                   0,00

2018 – 51,88                   0,00

2019 – 52,16               + 0,28               (ceny bez DPH)

 Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2019
a schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2019 podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 15 %):


Výpočet pevné a pohyblivé složky

 

 

 

 

 

Vodoměr

Pevná složka

Pohyblivá složka

(Kč/vodoměr/rok)

(Kč/m3)

(m3/hod.)

 

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

2,5

 

527

334

861

20,67

31,49

52,16

6,0

 

1 960

1 013

2 973

10,0

 

4 219

1 934

6 153

15,0

 

7 752

3 233

10 985

 
Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (vlastní studna, srážkové vody – netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení): 1,37 Kč/m3

 
Schválení jednacího řádu kontrolního a finančního výboru
Předsedové Kontrolního výboru a Finančního výboru zastupitelstva města Sušice předkládají ke schválení „Jednací řád Kontrolního výboru a Finančního výboru Zastupitelstva města Sušice“.
Město Sušice nemá jednací řád výborů. Jde o soubor pravidel, kterými se výbor řídí. Jednací řád upravuje postavení, přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování výborů. Návrh byl konzultován a schválen právníkem města Mgr. Jindřichem Sojkou.
Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád Kontrolního výboru a Finančního výboru zastupitelstva města.

 

Ostatní
Zastupitelstvo města zvolilo pana Josefa Nového členem kontrolního výboru, PRO 21.
Zastupitelstvo města zvolilo paní Mgr. Boženu Kudovou členkou finančního výboru, PRO 21.
Pan Hais informoval o návrhu metropolitní sítě, připraví prezentaci k představení zastupitelům i veřejnosti projektu z jiného města.

 
Diskuse
Ing. Stárková požadovala na webových stránkách města aktualizaci sušického zdravotnictví (složka zdravotnictví a sociální služby) a složky Ztráty a nálezy.

Do záložky členů zastupitelstva požaduje přidat členy kontrolního a finančního výboru.
V Sokolovně by uvítala úpravu sociálního zařízení, které je ve špatném stavu a návrh metodiky od místostarosty pro členy komise pro výpočet na pronájmy při dvou a více hodnotících kritériích.
Ing. arch. Janda by uvítal pro příští jednání zastupitelstva města podklady v PDF souboru. Pan Černý připraví systém pro tyto podklady.
MUDr. Prajerová upozornila na křižovatku z Dlouhoveské ulice, kde při odbočování vlevo není dobře viditelné dopravní značení na komunikaci a dochází tam ke kolizím. Doporučuje osadit svislou značkou.

                                                                                    Zapsala: Milena Stárková

 

 

 

 
 


Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
45498
DnesDnes7
VčeraVčera20
Tento týdenTento týden27
Tento měsícTento měsíc893
CelkemCelkem45498
Denní maximum 12-28-2022 : 511
Přihlášení uživ. 0
Hosté 1
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012