PostHeaderIcon Zastupitelstvo 19. února 2020 - nemocnice se rozjíždí

Zastupitelé se sešli v plném počtu.
Program:
1.   Zahájení, 2.   Volba návrhové komise, 3.   Volba ověřovatelů zápisu,
4.   Kontrola usnesení, 5.   Majetková agenda, 6.   Projekt SCORE,
7.   Zpráva finančního výboru, 8.   Rozpočtová opatření
9.   Žádost o dotaci – Oblastní charita Sušice - 2020
10.    Ostatní, 11.    Diskuse, 12.    Závěr 

 
Majetková agenda

Pozemek Velhartice
Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku p.č. 154/1 k.ú. Velhartice do vlastnictví Obce Velhartice, a to za kupní cenu 1,- Kč. Kupní cena byla sjednána s vědomím, že jde o cenu nižší než obvyklou, a to z důvodu, že se pozemek nachází v I. ochranném pásmu vodního zdroje, který vlastní a provozuje Obec Velhartice, a že převodem dojde k narovnání majetkoprávních nesouladů vzniklých při privatizaci zdravotnického majetku v obci.  

Prodej části pozemku – Volšovská ul.
O odprodej části pozemku p.č. 200/1 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 5,4 m2 si podali manželé Opavovi. Důvodem je chybné umístění jejich garáže cca o 45 cm. Na pozemku p.č. 200/1 se nachází parkoviště a komunikace, která se loni opravila, prodejem této malé části nebude dotčená, proto jsme doporučili záměr prodeje schválit.

V diskusi vyšlo najevo, že plechová garáž je černá stavba, bod byl odložen.

Projekt SCORE - schváleno přistoupení k projektu
Společnost Porsenna o.p.s. nabídla městu Sušici možnost přistoupení do projektu konsorcia SCORE (financováno z programu HORIZON 2020). Řešitelské konsorcium se skládá ze zástupců univerzit, společností a měst z Německa, Polska, České republiky, Itálie a Bulharska. Tento projekt se zabývá možností realizace malých fotovoltaických elektráren na stávajících plochách budov s cílem zvýhodnění energetické bilance. Do tohoto programu se zapojilo v ČR město Litoměřice. S ohledem na dostatečnou kapacitu projektu je nabídnuta městu možnost zapojení se bez jakýchkoliv finančních požadavků. V první fázi se provede vytipování vhodných objektů a ekonomicky a právně se vyhodnotí možnosti řešení (provede Porsenna o.p.s.).

Ing. Arch. Janda – součástí pracovního týmu projektu by měl být architekt, doporučuje oslovit architekta z města Litoměřice. Zamyslet se nad budoucností panelových domů.
Ing. Marešová – zda fotovoltaickým systémem bude zajištěn ohřev vody nebo dodávka do sítě či baterie. Odpověděl Ing. Marek – spotřeba el. energie a ohřev vody.
 
 
Zpráva finančního výboru
Zastupitelé schválili plán práce FV na rok 2020 a doporučili radě delegovat na všechna výběrová řízení, týkající se zakázek města, člena FV.


Rozpočtová opatření
- dotace na výkon st. správy přesně 23.961.000,- Kč
- vratka dotace na Sčítání lidu, domů a bytů 15.813,- Kč
- vratka dotace na volby do EP 17.458,15 Kč
- navýšení "Chemická úpravna TUV-kotelny“ 250.000,-Kč
- příjem dotace od UP z OP Zam. na asist.prevence kriminality-12/2019-16.242,00 Kč
- MP - Vláda na svém zasedání 16.12.2019 neočekávaně v katalogu prací zařadila strážníky do 8. platové  třídy. Navýšení, posun ve třídách strážníků je 869.979,- Kč s odvody
- dotace PK CHIR AMB 1,8 mil Kč

Žádost o poskytnutí dotace na financování sociálních služeb v roce 2020 – Oblastní charita Sušice
Zastupitelé schválili smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb Oblastní charitou Sušice ve výši 200.000,- Kč a schvaluje přidělení příspěvků na soc. služby: Pečovatelská služba 140.000,- Kč, Odlehčovací služba 20.000,- Kč a Sociální poradna Racek 40.000,- Kč.

Ostatní
Pan starosta informoval, že dne 18. 3. 2020 proběhne mimořádné zastupitelstvo k územnímu plánu od 16:00 hodin v kině.

Pan Hais podal informaci o nemocnici, došlo k otevření chirurgického a interního oddělení. Interna je využívána ze 100%. Chirurgie vytížena ze 3/4. Od 1. 2. máme nasmlouvané výkony se zdravotními pojišťovnami. LDN na plném stavu 58, je možno otevřít ještě 20 lůžek. Vyhlášeno výběrové řízení na dodávku CT a rentgenu. Jednáme se 3 lékaři.
Ing. Staňková – na minulém jednání vznesl dotaz Ing. Říha s tím, jaké aktivity vyvíjí o.p.s. a jaké jsou náklady. Tuto záležitost převzal určený likvidátor a ředitel nedostává žádnou odměnu.
Pan Javorský – správní rada nemocnice není placena, nemáme návrh na vybavení interiéru IC - doporučuje otevřít do června tohoto roku.
Ing. Stárková – klatovská nemocnice vítá otevření naší nemocnice, v nejbližších měsících předloží klatovská nemocnice studii na přístavbu bloku.
Ing. Janda – co udělala rada města v usnesení o záměru zřízení funkce městského architekta, které bylo přijato na jednání zastupitelstva dne 21.11.2018? Odpověděl pan starosta s tím, že v rámci ÚP se pracuje s arch. Komrskou. Ing. Janda - záměr o zřízení této funkce byl popsán v zastupitelstvu města dne 21.11.2018 a bylo přijato usnesení, bylo v podkladech. Dále uvedl, že otázka architekta města nesouvisí s arch. Komrskou.
Mgr. Bartoš – jak vypadá vybavení IC tak, aby mohlo být včas otevřeno. Odpověděl pan starosta, že bude projednáno v radě města dne 24. února 2020. Ing. Janda uvedl, že je uzavřena smlouva s ním a městem, docházelo ke změnám a čeká se na kalkulace.
Ing. Janda – projekt a realizace objektu Klíček. Seznámil jsem se s projektem, záměr města a Sociálních služeb se mi nelíbí. 27.8.2019 jsem zaslal e-mail, kde projekt připomínkuji, v bodě 1, 2 a 3 mi nebylo vůbec odpovězeno ze strany města a ředitelky Sociálních služeb. Zda tento stacionář je dobře umístěn, stavba je v areálu nemocnice, není koncepční uvažování usazení stavby. Chybí stavební program a zadání stavby. Dále zpochybnil existenci Klíčku z důvodu, že v Sušici již podobná služba existuje.
Pan starosta navrhuje, aby do bodu ostatní byly předkládány písemné materiály. Co se týče Klíčku, je dlouhodobě připravovaný, patří do sociálního spektra. Pan starosta navrhuje řešit v diskusi, vzhledem k tomu že nebyly předložené písemné materiály.
Ing. Janda – Klíček se začíná stavět, sdělil jsem pochybnosti, rada neodpověděla.
Mgr. Naglmüllerová - není zde žádné jiné zařízení, bojovali jsme, aby Klíček přešel pod Sociální služby, není zde žádná jiná organizace, která by se starala o handicapované osoby.
Pan Černý – proběhne seminář na neveřejném zastupitelstvu, bod ve věci architekta předloží na radě. Ing. Janda bude pověřen zajištěním seminářem.

Diskuse
Ing. Janda – rád se ujmu semináře, prosím zastupitele, zaměstnance úřadu o účast na semináři.
Ing. Janda – vyzval paní Fišerovou, aby se vyjádřila ke stavbě Klíčku. Odpověděla s tím, že Klíček zajišťuje terapii pro dospělé a speciální škola je pro děti. Není zde žádná jiná organizace. Obě jsou zde oprávněně.
Ing. Janda – rekonstrukce TGM. Obrací se mnoho lidí, jak bude probíhat, chybí informace. K projektu jsem měl výhrady z důvodu, že nebyl přítomen urbanista, architekt. Prosí o koordinované vysvětlení občanům, dopravní zátěž bude obrovská, bojím se o bezpečnost dětí. Zátěž na historické jádro – není dobrá. Žádá vedení města o informace.
Odpověděl starosta a Ing. Vošalík – proběhla 2 stavební a územní řízení.
Ing. Janda – projekt běží, důležitá je informovanost lidí, každá ulice si architekta zaslouží, jedná se o veřejné prostranství.
Ing. Janda – v SN 22/2019 bylo publikováno, že proběhla pracovní schůzka s firmou Czech Invest – jednání proběhlo 9.12.2019, žádá informaci od starosty, který odpověděl, že se byl představit nový ředitel.
Mgr. Švelchová – doporučuje schůzku s podnikateli, poděkovala společnosti Sules za úklid nebezpečných stromů u cyklostezky.
Ing. Janda – doporučuje vypustit z jednacího řádu omezení – 3 výstupy. Nemělo by docházet k omezení projevu zastupitele. Doporučuje projednat s právníkem města, vznesl dotaz na ministerstvo vnitra. Odpověděl pan starosta, 3 vstupy jsou dostačující, nikoho neomezujeme.
Ing. Stárková – zda budou pozváni na jednání zastupitelstva města dne 18.3.2020 majitelé bývalého podniku Sola, zda bude představena studie. Odpověděl pan starosta s tím, že zástupci firmy se zúčastní.
Mgr. Kroupová – žádá veřejnost o účast na mimořádném zasedání zastupitelstva. Na pracovním jednání zastupitelstva nebude shoda, tam by se měl vypustit regulativ velké obchodní plochy.
Ing. Macháček vznesl dotaz na p. Haise ve věci uzavření smluv s pojišťovnami, jaké jsou finanční prostředky a jaká je návratnost. Pan Hais odpověděl, že bude požádáno o změnu záloh, limit je 1 mil. Kč od VZP, strop 10 mil. Kč. Je poskytováno více zdravotní péče, než je poskytována záloha. Dále jsme vycházeli z plánu, budeme žádat o změnu dotace.
Ing. Macháček – vznesl dotaz na Ing. Jandu u stavby čp. 10, na rohu objektu tečou okapy. Začátkem března proběhne kolaudace, není zde žádný pohyb dělníků, provoz měl být zahájen už koncem listopadu. Odpověděla pí Jandová, kolaudace je plánována na 3.3.2020 v 9.30 hod. Dále pan starosta uvedl, že se jedná o nejdelší rekonstrukci. Ing. Janda – projekt se 3x předělával, docházelo k prasklinám, doporučení statika, dochází k podmáčení stavby, doporučuje dešťové vody odvádět, jinak budou domy praskat.

                                                                                        Zapsala Milena Stárková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19086
DnesDnes0
VčeraVčera15
Tento týdenTento týden85
Tento měsícTento měsíc585
CelkemCelkem19086
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012