PostHeaderIcon Zastupitelstvo 20. února 2019 - ODS porušila koaliční dohodu

Zastupitelé se sešli v plném počtu a schválili následující program s tím, že za bod č. 8 bude zařazen bod „Memorandum k zajištění provozu nemocnice Sušice a zdravotních služeb pro území Sušicka“.
 

1.       Zahájení
2.       Volba návrhové komise
3.       Volba ověřovatelů zápisu
4.       Kontrola usnesení
5.       Schválení plánu práce kontrolního výboru pro rok 2019
6.       Majetková agenda
7.       Vybudování nové technické infrastruktury
8.       Rozpočtová opatření
9.       Nemocnice Sušice
10.    Volba předsedy finančního výboru
11.    Ostatní
12.    Diskuse
Závěr

Po pravidelných bodech programu byl všemi zastupiteli vzat na vědomí zápis z 1. jednání kontrolního výboru a byl schválen plán práce pro rok 2019.
 
 
Majetková agenda

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 282/7 k.ú. Dolní Staňkov (trvalý travní porost) o výměře cca 35 m2 paní I. H. , Sušice, za kupní cenu ve výši 160,- Kč za m2 + DPH.

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. st. 73/2 k.ú. Červené Dvorce (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 15 m2 paní Z. M., bytem Sušice, za kupní cenu ve výši 310,- Kč za m.2

 

Vybudování nové technické infrastruktury

Město Sušice se dlouhodobě podílí na rozvoji města formou odkupu dokončených investic v rozvojových lokalitách tak, že má zájem na vybudování konkrétní inženýrské sítě, kterou by pak následně převzalo do svého majetku a provozovalo by ji. Postup je, že před realizací investice se plánovací smlouva, která negarantuje dohodnutou kupní cenu, ale pouze deklaruje společný zájem na vybudování investic a definuje maximální výši předpokládaných nákladů a zároveň určuje předběžný podíl města, kterým se uvedená investice odkoupí. Smlouva zároveň stanovuje časové a technické podmínky. Konkrétní cena se stanoví ze skutečných fakturovaných nákladů a smluv.

Jako první takto projednávanou investicí je páteřní řad splaškové kanalizace v bývalém areálu kasáren Nádražní, žádost Ing. J. P., vlastníka nemovitosti, který řeší napojení na kanalizační řad, který je v této lokalitě nevyhovující. Dle požadavku provozovatele kanalizace je nutno vybudovat páteř řadu a do této páteře zaústit všechny uvažované přípojky – žadatele, města, Úřadu práce, nové stavby na dosud neřešených plochách.

Firma EGF s.r.o. provedla studii řešení a předběžný rozpočet (v příloze), celková částka na realizaci řadu je 736.500,- Kč bez DPH. Pouze na realizaci řadu bez obnovy asfaltu, bez přípojek a projektu činí 442.000,- Kč bez DPH. Po úpravě položek (právní služby = 0, rezerva = 0, obnova asfaltu = 30 tis – není nutno provádět nákladnou opravu do doby realizace dopravního řešení v areálu) vychází celková částka 608.500,- Kč.

Město má také zájem na vybudování tohoto řadu, avšak v současné době to není prioritou a také nedisponujeme dostatečnými kapacitami. Žadatel má zájem o co nejrychlejší vybudování řadu a je tak ochoten v této věci zastoupit město jako investor a stavebník s tím, že následně město hotovou investici odkoupí do svého majetku. Lokalita však není charakteru lokalit nových, kde je investice inženýrských sítí rozpočtena do cen nových stavebních parcel. Sám žadatel bude využívat řad cca z 20ti %, proto navrhuje finanční spoluúčast města ve výši 75%.

Zastupitelé schválili plánovací smlouvu s Ing. J. P. na zhotovení páteřního kanalizačního řadu na pozemku p.č. 2731/1 v k.ú. Sušice nad Otavou s předpokládanou finanční spoluúčastí ve výši 75 % z maximální výše 600 tis. Kč celkových nákladů bez DPH.

 
Rozpočtová opatření

  1. Dotace na výkon st. správy se z 20. 000. 000, - Kč navyšuje na 22.597.400,- Kč.
  2. Havárie ústředny evakuačního rozhlasu - 150 tis. Kč.
  3. Splátka půjčky - půdní vestavba - 73 tis. Kč.
  4. Pozůstalost - 70 tis. Kč.
  5. Kino - 3D projekce - 650 tis. Kč.
  6. Dotace ÚP asistent kriminality - 16 tis. Kč.
  7. DPS výtah - 500 tis. Kč.
 
Memorandum k zajištění provozu nemocnice Sušice a zdravotních služeb pro území Sušicka

Pan starosta podal informaci o jednání v Plzni na krajském úřadě, dne 19. 2. 2019 za přítomnosti členů města (p. Mottl, p. Hais), kraje (p. Stárková, p. hejtman omluven, p. Kýhos, p. Zeithaml, p. Provalil, právník) a společnosti Penta (p. Vaculíková, p. Hofferek, právníci, šéflékař, mluvčí). Všichni máme společný zájem, aby nemocnice fungovala. Doporučuje schválit memorandum k zajištění provozu nemocnice Sušice a zdravotních služeb pro území Sušicka za účasti Plzeňského kraje, Města Sušice a Nemos Sokolov s.r.o.

Mgr. Bc. Jitka Kroupová upozornila na chybu v čl. 5, memoranda, dále vznesla dotaz, zda je předjednáno se všemi koaličními partnery. Odpověděl pan starosta s tím, že Nemos převede smlouvy, kdo bude provozovatelem, a jak to proběhne, bude předmětem dalšího jednání, důležité je, aby memorandum odsouhlasil kraj.

Ing. arch. Karel Janda – dle jeho názoru chybí zásadnější přihlášení města k zodpovědnosti.

MUDr. Rudolf Voldřich – důležité je, že se všechny subjekty přihlásily, v nemocnici stále panuje nejistota, proto doporučuje memorandum. Odpověděl pan starosta, že jednání jsou věcná, Plzeňský kraj má největší možnosti.

Ing. Milena Stárková – Penta má zájem tuto situaci co nejrychleji vyřešit.

Ing. Vladimír Říha – ukončení činnosti mezi městem a Nemosem a zahájení další činnosti mezi městem a Plzeňským krajem, Penta odejde a co bude následovat dále. Důležité je, aby nemocnice nepřestala fungovat. Doporučuje doplnit memorandum, udělat samostatný subjekt, předat městu a potom oslovit Plzeňský kraj. Předat fungující nemocnici a schválit memorandum rámcově. Odpověděl pan starosta, součinnost všech 3 stran musí být kladná.

MUDr. Tomášek – jak uhradí pojišťovny? Při ukončení činnosti s Pentou, nikdo nemá nové smlouvy.

Po dlouhé diskusi byla všemi zastupiteli přijata dvě usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje návrh znění „Memoranda k zajištění provozu nemocnice Sušice a zdravotních služeb pro území Sušicka“ a pověřuje starostu města jeho podpisem."

Zastupitelstvo města žádá a pověřuje zastupitelku města Sušice a členku rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví paní Ing. Milenu Stárkovou, jeho projednáním „Memoranda k zajištění provozu nemocnice Sušice a zdravotních služeb pro území Sušicka“ na nejbližším jednání rady a zastupitelstva Plzeňského kraje.

 
Nemocnice Sušice

Ing. Arch. Karel Janda předložil podklad k jednání o nemocnici. Byla navržena tato usnesení:

Návrhy na usnesení:
a)   Zastupitelstvo města Sušice vyjadřuje své odhodlání znovu se zásadně spolupodílet na zajištění zdravotní péče v Sušici a pověřuje …….. (starostu? místostarostu? radu města?) k vytvoření vlastního návrhu trojstranného memoranda, ve kterém bude deklarován především:
-  zájem a zvýšená aktivita města (vlastní aktivní kroky, tedy příprava zpět převzetí provozování nemocnice, zhotovení analýzy stavu a návrhu rozsahu budoucí péče včetně zajištění profesionalizace řízení),
-  politický a finanční závazek kraje (pomoc v jednání s VZP a s Min. zdrav., zajištěný každoroční příspěvek z rozpočtu),
-  organizační a legislativní závazek současného provozovatele (zpětný převod práv a povinností na vlastníka včetně registrací).

O tomto usnesení nebylo hlasováno, bylo projednáno v bodě 9.

b)   Zastupitelstvo města Sušice ukládá …….. (starostovi? místostarostovi? radě města?) připravit a realizovat vyhledání krizového manažera města (nebo krizových manažerů města) pro zajištění plynulého zpětného převodu práv a povinností provozovatele Nemocnice Sušice.
c)  Zastupitelstvo města Sušice ukládá …….. (starostovi? místostarostovi? radě města?) připravit a realizovat vyhledání zhotovitele analýzy stavu a návrhu budoucího optimálního rozsahu zdravotní péče v Nemocnici Sušice.

Zastupitelstvo města ukládá radě města oslovit odborníky v oboru zdravotnictví a najít pro město konzultanta pro přípravu a realizaci plynulého převodu práv a povinností spojených s poskytováním zdravotní péče v sušické nemocnici a vypracování analýzy stavu a návrhu budoucího optimálního rozsahu zdravotnické péče v sušické nemocnici.

Návrh schválen 20 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování.

Ing. Andrea Staňková předložila
Zprávu o činnosti Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s., Dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. s., obsahující zprávu o kontrole účetní závěrky, dokončených inventurách, návrh smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku na město Sušice ad. Požádala o schválení dvou usnesení, jimiž zastupitelstvo města bere uvedené zprávy na vědomí.

Ing. Milena Stárková - ve zprávě Dozorčí rady je uvedeno, že v roce 2015 smlouva na pronájem drobného hmotného a nehmotného majetku, do 40 a 60 tisíc korun uzavřena nebyla, nebyly přiloženy soupisy tohoto majetku a nebyla ani stanovena žádná částka za jeho pronájem. Přitom šlo v roce 2015 o majetek za cca 14 mil. korun. Nemocnice Sušice, o.p.s. se tedy nechovala jako řádný hospodář a velmi drahý majetek vlastně darovala NEMOSU (dnes Pentě). Z důvodu vyšetřování smluv nemocnice policií se domnívá, že nemůžeme přijmout usnesení, že “bereme na vědomí”, protože pokud jde o trestný čin, vlastně jako zastupitel s tím souhlasíme.
K soudnímu sporu záchranářů poslala předsedkyním SR a DR dotazy: kdo rozhodl o tom se soudit (neznám město, které se soudí se svými záchranáři), kolik stál právník nemocnice, jak to, že se soudilo 26 záchranářů, řidičů a zdravotních sester (tedy střední zdravotnický personál) a nesoudili se lékaři, kteří byli placeni za celých 12 hodin. Odpovědi nedostala, zeptá se dle z. o obcích.


Bc. Petr Mottl, Ing. Andrea Staňková – k vyjádřením, až obviněním, paní Ing. Mileny Stárkové se vyjádří právníci zastupující Nemocnici Sušice o.p.s. v soudním sporu a při řešení majetkových záležitostí.

Petr Málek /člen Správní rady Nemocnice, o.p.s/ - Smlouva na pronájem dlouhodobého majetku mezi Nemocnicí o.p.s. a Nemosem z roku 2015 řeší pronájem jak dlouhodobého majetku, tak drobného hmotného a nehmotného majetku, v pořizovacích cenách do 40 a 60 tis. Kč. Smlouva pouze postrádá přílohu tohoto drobného majetku. Majetek je však řádně Nemosem evidován jako pronajatý a pravidelně dle zákona o účetnictví inventarizován. Není pravda, že by s ním Nemos neoprávněně hospodařil. Správní rada přistoupila na základě rozhodnutí zastupitelstva města ke kroku převodu majetku Nemocnice o.p.s. na město a v procesu tohoto převodu budou revidovány všechny smlouvy s Nemosem a napraven nejen tento konkrétní drobný nedostatek.

Dále Ing. Milena Stárková požádala o jmenovité hlasování.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu předsedkyně Dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. s. o ukončené kontrole a inventarizaci majetku v roce 2018.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 16 PRO - Petr Nikodem, Mgr. Čestmír Kříž, MUDr. Rudolf Voldřich, Mgr. Milena Naglmüllerová, Pavel Hais, Václav Černý, František Jelínek, Pavel Javorský, Ing. Andrea Staňková, Ing. Jan Staněk, Ing. Jaroslav Macháček, Věra Fornousová, Mgr. Jonáš Bartoš, PhDr. Jan Lhoták, Mgr. Jana Švelchová, Bc. Petr Mottl,
3 hlasy PROTI – Ing. Milena Stárková, Mgr. Bc. Jitka Kroupová, Mgr. Ing. arch. Karel Janda, 2 členové nepřítomni - Ing. Věra Marešová a Ing. František Majer.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu předsedkyně Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. o situaci a ukončení soudního řízení se záchranáři, předložení návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Sušice a Nemocnice Sušice o. p. s., informaci o trvání řízení ve věci vymáhání úhrady pokuty dle platebního rozkazu vydaného Obvodním soudem pro Prahu 1 proti Nemos Sokolov s. r. o.

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 17 PRO - Petr Nikodem, Mgr. Čestmír Kříž, MUDr. Rudolf Voldřich, Mgr. Ing. arch. Karel Janda, Mgr. Milena Naglmüllerová, Pavel Hais, Václav Černý, František Jelínek, Pavel Javorský, Ing. Andrea Staňková, Ing. Jan Staněk, Ing. Jaroslav Macháček, Věra Fornousová, Mgr. Jonáš Bartoš, PhDr. Jan Lhoták, Mgr. Jana Švelchová, – Bc. Petr Mottl,

1 hlas PROTI– Ing. Milena Stárková, 1 člen se zdržel hlasování – Mgr. Bc. Jitka Kroupová, 2 členové nepřítomni – Ing. Věra Marešová a Ing. František Majer.

 
Volba předsedy finančního výboru

Vzhledem k rezignaci MUDr. Davida Toufara na mandát zastupitele a dále na funkci předsedy finančního výboru je nutné, aby zastupitelstvo města zvolilo nového předsedu tohoto výboru.
Návrhy na předsedu finančního výboru – jmenovité hlasování navrhla p. Stárková.

Karla Jandu navrhl p. Hais, Jitku Kroupovou navrhl Karel Janda (poté,co nebyl zvolen) a Jaroslava Macháčka navrhl p. Staněk.

Ing. arch. Karel Janda8 hlasů PRO– Petr Nikodem, Ing. Milena Stárková, MUDr. Rudolf Voldřich, Mgr. Bc. Jitka Kroupová, Ing. František Majer, Pavel Hais, Václav Černý, Ing. Andrea Staňková, 13 členů se zdrželo hlasování – Mgr. Čestmír Kříž, Mgr. Ing. arch. Karel Janda, Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. Věra Marešová, František Jelínek, Pavel Javorský, Ing. Jan Staněk, Ing. Jaroslav Macháček, Věra Fornousová, Mgr. Jonáš Bartoš, PhDr. Jan Lhoták, Mgr. Jana Švelchová, Bc. Petr Mottl. Návrh nebyl přijat.

Mgr. Bc. Jitka Kroupová6 hlasů PRO – Mgr. Ing. arch. Karel Janda, Petr Nikodem, Ing. Milena Stárková, Ing. František Majer, Pavel Hais, Václav Černý, 15 členů se zdrželo hlasování – Mgr. Bc. Jitka Kroupová, MUDr. Rudolf Voldřich, Mgr. Čestmír Kříž, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. Věra Marešová, František Jelínek, Pavel Javorský, Ing. Jan Staněk, Ing. Jaroslav Macháček, Věra Fornousová, Mgr. Jonáš Bartoš, PhDr. Jan Lhoták, Mgr. Jana Švelchová, Bc. Petr Mottl. Návrh nebyl přijat.

Ing. Jaroslav Macháček11 hlasů PRO – Mgr. Čestmír Kříž, MUDr. Rudolf Voldřich, Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. Věra Marešová, Ing. Jan Staněk, Ing. Jaroslav Macháček, Věra Fornousová, PhDr. Jan Lhoták, Mgr. Jonáš Bartoš, Mgr. Jana Švelchová a Bc. Petr Mottl, 2 hlasy PROTI – Mgr. Bc. Jitka Kroupová a Mgr. Ing. arch. Karel Janda, 8 členů se zdrželo hlasování – Petr Nikodem, Ing. Milena Stárková, Ing. František Majer, Pavel Hais, Václav Černý, František Jelínek, Pavel Javorský, Ing. Andrea Staňková. Návrh byl přijat.

Rozhodnutí zastupitelstva:
Zastupitelstvo města zvolilo předsedu finančního výboru pana Ing. Jaroslava Macháčka.

Návrh schválen 11 hlasy, 2 hlasy proti, 8 členů se zdrželo hlasování.

Dle uzavřené Dohody o povolební spolupráci, kterou pro období 2018 - 2022 uzavřely koaliční strany ODS, hnutí ANO a Piráti by předsednictví Kontrolního a Finančního výboru mělo náležet opozici. Citace z Dohody: "Zastupitelstvo města zřizuje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Kontrolní a Finanční výbor. Z důvodu maximální transparentnosti všech rozhodnutí zúčastněných stran, budou funkce předsedy kontrolního a finančního výboru nabídnuty opozičním stranám."

Diskuse

Mgr. Ing. arch. Karel Janda – dočetl jsem se v tisku, že město jednalo se společností Solodoor, a požádal o informaci, na kterou odpověděl pan starosta.

Dále měl připomínku ke komisím rady města – ve školské komisi jsou pouze pracovníci školy, nejsou tam zástupci rodičů a dětí, doporučuje připustit otevřenou diskusi. Odpověděl pan starosta, že podněty ze stran rodičů se projednávají.

Dále požaduje, aby pronájmy větších nemovitostí jako je např. chata Svatobor, Ostrov Santos byly projednávány nejen v radě města, ale i v zastupitelstvu. Při zadávání rozvojových projektů diskutovat vše v zastupitelstvu města, aby bylo jasné, co město chce.

Dále žádá, aby podklady pro členy zastupitelstva nebyly zasílané jen v papírové podobě, ale aby byly seskenovány do 1 souboru a zasílány e-mailem všem členům zastupitelstva.

Ing. Milena Stárková – řešíme zde i záležitosti, které potřebují právní konzultaci, myslí si, že by právník města měl být přítomen na každém jednání zastupitelstva. Odpověděl pan tajemník s tím, že právník města se může vyjádřit k podkladům v předstihu, nikoliv na zasedání zastupitelstva v časové tísni.

                                                                                          Zapsala: Milena Stárková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48561
DnesDnes4
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden68
Tento měsícTento měsíc225
CelkemCelkem48561
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 7
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012