PostHeaderIcon Zastupitelstvo 21. dubna 2021 - nemocnice neplní informační povinnost

Únorové jednání zastupitelstva bylo zrušeno z důvodu covidové situace, v dubnu se omluvil MUDr. Rudolf Voldřich. Po zahájení měl p. Hais připomínku k bodu 21 – tento bod byl pojmenován jako Sušická nemocnice, v programu je pouze "informace p. Haise" - dotaz, zda bude přítomen pan jednatel a zda bude poskytnuta zpráva o nemocnici. Odpověděl pan starosta, že pan jednatel je pozván na 17.00 hodinu.
Ing. Janda – žádá o přejmenování bodu č. 21, navrhuje přehodit bod na začátek.
Pan Macháček žádá o doplnění bodu 13 – zápis finančního výboru ze dne 3. 2. 2021.
Mgr. Bartoš – ponechat bod 21 dle programu.
Ing. Janda žádá o přejmenování bodu č. 21 a navrhuje toto usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o přejmenování bodu č. 21, a to Sušická nemocnice s.r.o.
Návrh byl schválen. PRO: 12 (Bartoš J., Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Kříž Č., Macháček J., Majer F., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M.), PROTI: 1 (Marešová V.), ZDRŽELO SE: 6 (Fornousová V., Javorský P., Lhoták J., Mottl P., Naglmüllerová M, Švelchová J.) NEHLASOVALO: 1 (Jelínek F.), OMLUVENO: 1 (Voldřich R.).
Zastupitelstvo města rozhodlo o doplnění bodu 13 – zápis z jednání finančního výboru ze dne 3. 2. 2021. Návrh byl schválen všemi zastupiteli.

 
Program:

1. Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Program regenerace 2021
6.   Návrh na mimořádnou úpravu pravidel pro dotační programy města Sušice 2021
7.   Návrh na rozdělení dotací - pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací 2021
8.   Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací 2021
9.   Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích 2021
10. Oblastní charita Sušice – žádost o poskytnutí dotace - sociální služby 2021
11. Rozpočtová opatření
12. Zápis z 11. jednání kontrolního výboru
13. Finanční výbor - doplnění člena
14. Smlouvy o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy 2021
15. Plán rozvoje sportu města Sušice
16. Majetková agenda
17. Odkup investice Pod Svatoborem
18. Odkup investice Na Valše
19. Základní technická vybavenost pro 11 RD Hájkova ulice
20. Základní technická vybavenost pro X RD ulice Pod Kalichem
21. Informace člena rady p. Pavla Haise
22. Návrh kandidátů na funkci přísedících Okresního soudu v Klatovech
23. Změna OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
24. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o nočním klidu
25. Diskuse, závěr           

Program regenerace 2021
Z MK bylo v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón schválena finanční podpora pro rok 2021 400 000,- Kč. Podmínkou programu je spoluúčast města v min. výši 10 % z celkových nákladů akce. Max. podíl dotace MK ČR je 50 % z celkových nákladů akce.
Zastupitelé schválili zařazení obnovy kulturních památek:
Kostel sv. Václava v Sušici – obnova jižní fasády a kamenických prvků
v celkové sumě                                                                        612 353 Kč vč. DPH
příspěvek z rozpočtu MK ČR                                                 200 000 Kč
příspěvek z rozpočtu města                                                      90 000 Kč
podíl vlastníka                                                                       322 353 Kč

Městský dům č. p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova severní a východní fasády
v celkové sumě                                                                        563 083 Kč vč. DPH
příspěvek z rozpočtu MK ČR                                                 200 000 Kč
příspěvek z rozpočtu města                                                      70 000 Kč
podíl vlastníka                                                                       293 083 Kč


Návrh na mimořádnou úpravu pravidel pro dotační programy města Sušice 2021
Město každoročně poskytuje dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže do 18 let v rámci těchto dotačních programů:

-  „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací“
- „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací“ a na pravidelnou reprezentaci dospělých v rámci tohoto dotačního programu:
-„Dotační program města Sušice na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích“

Po většinu roku 2020 platila různá opatření Vlády ČR proti šíření koronaviru, která omezovala nebo zakazovala kulturní, zájmovou, volnočasovou a sportovní činnost.
Nízké skutečně vynaložené výdaje znamenají i výrazně nižší poskytnutou dotaci na rok 2021, která by pro některé organizace mohla znamenat existenční problém (pozn. - dotace jsou poskytovány max. do výše 75 % skutečně vynaložených výdajů). Předpokládá se, že činnost organizací bude postupně obnovena. Je třeba schválit mimořádnou úpravu pravidel - zajistit „obvyklou“ výši dotací dle roku 2019 (místo 2020).

K tomuto bodu proběhla diskuse Mgr. Kroupové, Ing. Jandy a Bc. Turkové.

Byla schválena mimořádná úprava pravidel pro „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací“, „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací“, „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích“ pro rok 2021 spočívající v použití údajů potřebných pro výpočet výše poskytnuté dotace z roku 2019.

Návrh na rozdělení dotací - pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací 2021
Přijato 6 žádostí: Český rybářský svaz, MO Sušice; Junák – český skaut, středisko Vydří stopa Sušice; Pionýrská skupina Otava Sušice; Sbor dobrovolných hasičů Sušice; Sbor dobrovolných hasičů Volšovy; Spolek přátel Sušického dětského sboru.
Vzhledem ke koronavirovým opatřením Taneční klub Fialka žádost o dotaci na pravidelnou činnost na rok 2021 nepodal. Schválen návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti pro 6 organizací - 678.784 Kč.

Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací 2021
Přijato 7 žádostí: JK Bobři Sušice; Judoclub Sušice; Klub vodních sportů Sušice; KOC – Sušice, stolní tenis; Lawn Tennis Club Sušice; Tělocvičná jednota Sokol Sušice; TJ Sušice.
Schválen návrh na rozdělení dotací - 2 mil. Kč.

Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích 2021
Přijaty 4 žádosti: KOC – Sušice, stolní tenis; Lawn Tennis Club Sušice; ŠK Sušice (pozn. šipkové družstvo); TJ Sušice (oddíly: atletika, kopaná, lední hokej).
Vzhledem ke koronavirovým opatřením Judoclub Sušice žádost o dotaci na pravidelnou reprezentaci dospělých na rok 2021 nepodal.
Schválen návrh na rozdělení dotací - 203.837 Kč.

Oblastní charita Sušice – žádost o poskytnutí dotace - sociální služby 2021
Dne 29.01.2021 žádost od Oblastní charity Sušice o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb na rok 2021 ve výši 250.000,- Kč.
                                                                                    Požadavek      v roce 2020 návrh 2021

·       Pečovatelskou službu (identifikátor: 2850203)             160.000            140.000      140.000

·       Odlehčovací službu (identifikátor: 5068876)                 40.000              20.000        20.000

·       Sociální poradnu Racek (identifikátor: 5968813)     ___50.000              40.000        40.000

Celkem                                                                         250.000            200.000      200.000

Ve schváleném rozpočtu města Sušice na rok 2021 je v org. 192, kap. 61 – Příspěvek na činnost Charity vyčleněna částka ve výši 200.000,- Kč, rada města dne 8. 2. 2021 doporučila dotaci 200.000,- Kč s rozdělením příspěvků na soc. služby: Pečovatelská služba (identifikátor: 2850203) 140.000,- Kč, Odlehčovací služba (identifikátor: 5068876) 20.000,- Kč a Sociální poradna Racek (identifikátor: 5968813) 40.000,- Kč.

Diskuse:
Mgr. Kroupová – proč nevyhovujeme žádosti v plné výši požadavku, o kterou požádala Oblastní charita. Vysvětlil ředitel p. Weishäupel.
Ing. Staňková – kolik Kč máme v rozpočtu. Odpověděla Ing. Šlajsová s tím, že v rozpočtu je plánována částka ve výši 200 tis. Kč. Ing. Staňková doporučuje schválit 200. tis. Kč a poté schválit rozpočtové opatření na některém dalším zastupitelstvu.
Ing. Janda – navrhuje schválit částku ve výši 250 tis. Kč
Ing. Marešová – přiklání se k návrhu ing. Staňkové, doporučuje vyplatit schválenou částku, která je v rozpočtu a řešit na podzimním zastupitelstvu.
Ing. Stárková – počet klientů, o které se charita stará roste, rozšiřuje se poradenská služba. Nechává zvážit schválení rozpočtového opatření.
Mgr. Naglmüllerová ředitel charity předložil 1 žádost, je ochoten podat druhou žádost ke konci roku. Pan starosta vznesl dotaz, jak přispívají jednotlivé obce, odpověděl ředitel, některé obce navyšují příspěvek.
Ing. Staňková navrhuje dorovnání dotace na plnou částku, s tím že ředitel charity požádá na podzim o další finance.
Ing. Janda navrhuje vyhovět žádosti v plné výši a to schválit částku ve výši 250 000,- Kč.
Mgr. Kroupová souhlasí s návrhem Ing. Jandy.
Mgr. Bartoš ponechat částku ve výši 200 tis. Kč.
Ing. Staňková nemůžeme schválit něco, co není v rozpočtu, doporučuje schválit rozpočtové opatření na dalším jednání zastupitelstva.
Ing. Šlajsová je potřeba nejdříve schválit rozpočtové opatření a následně přidat 50 tis. pro charitu.
Ing. Janda navrhuje vyhovět žádosti v plné výši a to ve výši 250 000,- Kč.
Zastupitelstvo hlasovalo o návrhu Ing. Jandy.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 17, kterým se org. 192 povýší o 50 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 72 rezerva na investice a provoz.
PRO: 15 (Bartoš J., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Staněk J., Staňková A., Stárková M.), PROTI: 1 (Kříž Č.), ZDRŽELO SE: 4 (Černý V., Fornousová V., Nikodem P., Švelchová J.)
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb Oblastní charitou Sušice pro rok 2021 ve výši 250.000,- Kč s rozdělením na soc. služby: Pečovatelská služba (identifikátor: 2850203) 160.000,- Kč, Odlehčovací služba (identifikátor: 5068876) 40.000,- Kč a Sociální poradna Racek (identifikátor: 5968813) 50.000,- Kč.
Částka bude hrazena z org. 192, kap. 61.
PRO: 16 (Bartoš J., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Staněk J., Staňková A., Stárková M.), PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 4 (Černý V., Fornousová V., Nikodem P., Švelchová J.)

Rozpočtová opatření
- Lokalita Pod Kalichem – infrastruktura zvýšeno o částku 350 tis. Kč a o tutéž částku sníženo org. 73 – Rezerva na investice a provoz.
- „Kotelna K2 teplovod PD“ zvýšeno o 300 tis. Kč a o tutéž částku sníženo rozpočtová organizace č. 73 – „Rezerva - investice a provoz“.
-„Kotelna Vodní - demolice“ zvýšeno o 1,400 mil. Kč proti – „Konečný zůstatek minulých let“.
- Vodovod pro HZS Nádražní zvýšeno o částku 500 tis. Kč
- DPS čp. 56 kuchyně – podlaha, elektroinstalace zvýšeno o částku 350 tis. Kč a o tutéž částku sníženo org. 1923 – Daliborka – stavební úpravy.
- zřizuje se org. 2121 – Dotace COVID SMS a zároveň se org. 2121 – Dotace COVID SMS povýší v příjmové i výdajové části o částku 93.736,50 Kč.
- MK Na Valše, povrchy povýšeno o 600 tis. Kč a org. 73 – rezerva na investice a provoz sníženo o tutéž částku.
- přijetí dotace od KU PK, povýší se příjmová i výdajová část org. 250 Soc.sl.města Sušice v celkové výši 29.605.980 Kč.
- zvýší org. 201 Hospodářská správa města o 1.797,40 Kč v příjmové části a o tutéž částku se sníží org. 98 Konečný zůstatek z minulých let.
- org. 250 – SS města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 311.827,83 Kč.
- SS města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 347.963,62 Kč.
- zvýší org. 252 – SKC v příjmové části o 414.013 Kč a sníží org. 98 – Konečný zůstatek z minulých let o tutéž částku.
- zvýší organizace 89 – Daň z příjmů za město – proúčtování v příjmové i výdajové části
ve výši 15.700.080 Kč.
- Dotace COVID SMS povýší v příjmové i výdajové části o částku 64.352,62 Kč.
 
Zápis z 11. jednání kontrolního výboru
K tomuto bodu proběhla diskuse Ing. Stárkové, Ing. Jandy, Ing. Staňkové a pana starosty.
Ing. Janda se vyjádřil k prodeji objektu Mabet. Byl to velice nevýhodný prodej pro město. Jde o území lukrativní u řeky, jde o znehodnocení majetku, není známý znalecký posudek. Je to velice špatný nákup, město vyhodilo peníze. Požádal zastupitele, aby při prodeji majetku města rozhodovali odpovědně.
Pan starosta uvedl, že prodej bývalého zámku Kněžice před několika léty, byl prodán za nízkou cenu.
Zápis z 11. jednání kontrolního výboru ze dne 8.4.2021 byl vzat na vědomí, zdržel se p. Macháček.

Finanční výbor - doplnění člena
Ke dni 8. 2. 2021 rezignovala na svoji funkci ve finančním výboru paní Ing. Helena Vejstrková, jež byla nominována do tohoto výboru za Politické hnutí – ANO 2011. Toto hnutí navrhuje za rezignující členku výboru nového člena, kterým je dle návrhu Bc. Vratislav Němec, Pravdova 162, 342 01 Sušice, kterého všichni zastupitelé zvolili a vzali na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 3. 2. 2021.

 
Smlouvy o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy 2021
Byly schváleny dotace na pronájem ledové plochy na zimním stadionu: TJ Sušice, z.s. 750.000,- Kč, Gymnázium 80.000,- Kč, SOŠ a SOU 80.000,- Kč.

 
Plán rozvoje sportu města Sušice
Plánu rozvoje sportu města Sušice vypracoval v únoru 2021 kolektiv organizace Sportoviště města Sušice, p.o., vedeným Ing. Lukášem Hamákem.

Tento dokument je vypracován na základě požadavku zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (zejm. novela zákona č. 178/2019 Sb.), kde je pro tento bod podkladů podstatný zejm. § 6 Úkoly obcí, čl. (2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.
V témže §6, odstavci (1) zákona, se pak vymezují úkoly obce takto:
(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Město Sušice podmínky tohoto ustanovení zákona beze sporu plní, neboť od roku 2012 má právě pro tento účel zřízenou příspěvkovou organizaci SMS, která se od svého založení soustředí na budování vazeb mezi sportovními institucemi a městem, provozuje městská sportoviště. Strategický dokument podle výše uvedených požadavků zákona však dosud řídící orgán města neschválil.
Oficiální schválení Plánu rozvoje sportu města Sušice je podmínkou pro možnost podat žádost o dotaci na výstavbu sportovní haly z dotačního investičního programu Národní sportovní agentury, 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024, č.j. NSA-0007/2020/D/1, výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura - Investice nad 10 mil. Kč.  Z tohoto programu je možno získat nejvýše 70% uznatelných nákladů projektu, maximálně však 50 mil. Kč. Dotace se tedy zdá o mnoho výhodnější, než již přiznaná dotace z 61. výzvy Ministerstva životního prostředí (MŽP_61. výzva PO5, SC 5.2, průběžná), z „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, podporovaná z Evropského fondu regionálního rozvoje, kde se dá očekávat po přepočtu dotace ve výši cca 32 mil. Kč.

Administrátor dotací ověřil, že kombinace dotací bohužel není možná, z důvodů podmínek OPŽP.
K tomuto bodu proběhla diskuse Ing. Stárkové, Ing. Staňka, Mgr. Bartoše, pana starosty, Mgr. Kroupové, Ing. Jandy, Ing. Staňkové, Mr. Naglmüllerové, Ing. Hamáka a p. Sovy.
Zastupitelé schválili Plán rozvoje sportu města Sušice, vypracovaný kolektivem organizace Sportoviště města Sušice, p.o. v únoru 2021.
PRO: 16 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Švelchová J.), PROTI: 2 (Janda K., Kroupová J.), ZDRŽELO SE: 2 (Majer F., Stárková M.)

 
Majetková agenda
Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji pozemku p.č. st. 3363 o výměře 53 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a části pozemku p.č. 1926/12 o výměře cca 40 m2 (ostatní plocha - jiná plocha) v k.ú. Sušice nad Otavou Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje, za kupní cenu 650,- Kč za m2.

Zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemků p.č. 2261/11 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 826 m2, 2261/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 69 m2, 2261/13 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 339 m2 , 2261/14 (ostatní plocha - jiná plocha) 67 m2, 2261/15 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 16 m2 , 2261/16 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 52 m2, 2261/17 (ostatní plocha - jiná plocha) 46 m2 v k. ú. Sušice nad Otavou z majetku Plzeňského kraje.

 
Odkup investice Pod Svatoborem
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu : pozemkové parcely č. 699/13 o výměře 938 m2, v k.ú. Sušice nad Otavou, za celkovou kupní cenu ve výši 18.760,- Kč bez DPH (22.699,- Kč včetně DPH 21%), stavby komunikace s příslušenstvím za celkovou kupní cenu ve výši 373.368,42 Kč bez DPH (451.775,70 Kč včetně DPH 21%), inženýrské sítě páteřního řadu jednotné kanalizace za celkovou kupní cenu ve výši 72.706,- Kč bez DPH (87.974,26 Kč včetně DPH 21%), inženýrské sítě páteřního vodovodního řadu za celkovou kupní cenu ve výši 167.624,- Kč bez DPH (202.825,04 Kč včetně DPH 21%), inženýrské sítě kabelového rozvodu veřejného osvětlení včetně 9 ks sloupů VO se svítidly za celkovou kupní cenu ve výši 32.425,67 Kč bez DPH (39.235,- Kč včetně DPH 21%), to vše nacházející se na pozemkových parcelách č. 699/13, 700/1, 700/2, 2285/4, 2285/1, 571/1, 572/1 v katastrálním území Sušice nad Otavou od pana Františka Pressla, U družstva Práce 795/44, Praha 4. Za tím účelem schvaluje kupní smlouvu číslo A- 003542 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 
Odkup investice Na Valše
Zastupitelstvo města rozhodlo o navýšení realizační hodnoty díla na cenu 722.778,- Kč bez DPH v plánovací smlouvě s paní Hanou Reitmajerovou uzavřené za účelem realizace inženýrské sítě páteřního řadu jednotné kanalizace v ulici Na Valše a zároveň rozhodlo o odkupu této vybudované sítě za celkovou kupní cenu ve výši 578.222,40,- Kč.

 

Základní technická vybavenost pro 11 RD Hájkova ulice
Zastupitelstvo města schvaluje plánovací smlouvu s Ing. Františkem Šperlem, Ph.D., Pod Skálou 322, Sušice na vybudování páteřního řadu splaškové kanalizace, páteřního řadu dešťové kanalizace, páteřního vodovodního řadu, sítě veřejného osvětlení a komunikací na pozemcích p.č. 1422/1, 1474/1, 1474/26, 2261/1, 2688/33 v k.ú. Sušice nad Otavou s předpokládanou kupní cenou ve výši 10% z maximální výše investice 4.439.257,- Kč včetně DPH 21%.

 
Základní technická vybavenost pro X RD ulice Pod Kalichem
Zastupitelstvo města schvaluje plánovací smlouvu s Ing. Janem Marešem JMS, Hluboká 373, 34201, Sušice, IČO: 12485128 na vybudování páteřního řadu splaškové kanalizace na pozemcích p.č. 1340/3, 1340/2, 1342/2, 2320/1, 1362 v k.ú. Sušice nad Otavou s kupní cenou odpovídající realizační hodnotě díla ponížené o 650.000,- Kč s tím, že se stanovuje limit realizační hodnoty ve výši 1.758.053,- Kč bez DPH.

 

 

Informace člena rady p. Pavla Haise - Sušická nemocnice s.r.o.

1 - Sušická nemocnice s.r.o. – poskytnutí informací zastupiteli města
Odůvodnění:

Sušická nemocnice byla požádána o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádost zastupitele města Sušice a podle § 82 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení) na jednatele městské společnosti Sušická nemocnice s.r.o. od zastupitelky Jitky Kroupové a zastupitele Pavla Haise. Do dnešní doby ani přes podání stížnosti nedošlo k řádnému vypořádání žádosti. Tímto nekonáním Sušická nemocnice s.r.o. neplní své zákonné povinnosti.

K tomuto bodu proběhla diskuse p. Haise, Mgr. Kroupové, Bc. Vlčka, pana starosty, Ing. Stárkové, Ing. Jandy, Ing. Staňkové, Ing. Staňka, Ing. Říhy, p. místostarosty, Mgr. Bartoše, Ing. Marešové, Mgr. Naglmüllerové
Starosta - o tom co je pravda a není pravda, nebude ani nemůže rozhodovat zastupitel. Je věcí jednatele a valné hromady, kterou svolává jednatel.
Ing. Janda - sušická nemocnice je městská organizace, dle mého názoru funguje špatně, město jménem rady města a valné hromady pověří jednatele a on odmítá dávat informace, pak dle mého názoru není něco v pořádku. Audit nebo konečná zpráva musí být označen kulatým razítkem, jinak dokument nemá žádnou hodnotu. Dále se mi nelíbí, jak funguje valná hromady našeho největšího majetku města, vyplývá ze zápisů rady, navrhuje změnit valnou hromadu a radu města, protože nekoná, co má konat. Pokud na žádost jednoho člena valné hromady není svolána valná hromada, je to protizákonný postup.
Pan starosta - jak toto souvisí s poskytováním informací zastupitelům města dle § 82 a k projednávanému bodu. Odpověděl Ing. Janda, že souvisí, protože valná hromada nekoná, jak má konat, má jednatele kontrolovat a jednatel informace neposkytuje.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá jednateli Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA společnosti Sušická nemocnice s.r.o., neprodleně konat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích.

Návrh nebyl schválen.
PRO: 7 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Majer F., Nikodem P., Stárková M.)
PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 6 (Bartoš J., Lhoták J., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Švelchová J.), NEHLASOVALO: 7 (Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Macháček J., Staněk J., Staňková A.)

 
2 - Sušická nemocnice s.r.o. – nečinnost starosty města ve funkci člena valné hromady

Odůvodnění:
-   Dne 15. 3. 2021 jsem řádně předložil na jednání rady města konané dne 22. 3. 2021, bod týkající se Sušické nemocnice s.r.o.
-  Dne 6. 4. 2021 jsem řádně předložil na jednání rady města konané dne 12. 4. 2021, body ohledně Sušické nemocnice s.r.o.
-   Starosta města se opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že valnou hromadu společnosti Sušická nemocnice s.r.o., svolává a její program stanovuje jednatel společnosti, nikoliv její jednotliví členové.
-  Výklad starosty města ohledně procedurálních záležitostí týkajících se konání a svolání valné hromady je chybný v rozporu se zákonem, což mj. vyplývá i z přiloženého dokumentu, kterým je Komentář zákona o obcích, jehož autory jsou legislativci, autoři předmětného zákona a přední čeští odborníci na správní právo.
-   Žádám pouze to, aby starosta města, potažmo rada města v dané věci respektovala zákon obcích, z kterého vyplývá, že pro rozhodování rady města podle § 102 odst. 2 písm. c) (rozhodování ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti) se nepoužijí pravidla zákona o obchodních korporací pro jednání valné hromady. Rada obce se za obec jako jediného společníka obchodní společnosti usnáší, resp. přijímá rozhodnutí obce jako jediného společníka, postupem podle zákona o obcích.
-   Z uvedeného vyplývá, že i v situaci, kdy rada města jedná ve funkci valné hromady Sušické nemocnice s.r.o., se na toto jednání užijí procedurální pravidla, která se běžně užívají při jednání rady města. Tedy dle zákona o obcích § 103 odst. 5 platí, že starosta mj. svolává a zpravidla řídí zasedání rady obce. Dále pak v souladu se zákonem i s Jednacím řádem rady města Sušice platí, že materiály pro jednání rady města je oprávněn předkládat její člen.

K tomuto bodu proběhla široká diskuse p. Haise, Mgr. Kroupové, Bc. Vlčka, pana starosty, Ing. Stárkové, Ing. Jandy, Ing. Staňkové, Ing. Staňka, Ing. Říhy, p. místostarosty, Mgr. Bartoše, Ing. Marešové, Mgr. Naglmüllerové, Ing. Macháčka, p. Sovy, p. Javorského, p. Černého, Bc. Vlčka a p. tajemníka (viz záznam).
Pan starosta – uvědomme si, v jakém období se nacházíme, životy jsou přednější než nějaké úkoly a diskuse, které nic neřeší. Do konce března měl Krajský úřad Plzeňského kraje předložit stanovisko, je prodlouženo do konce června a poté bychom rozhodli. Město obdrželo dotaci ve výši 4,5 mil. a teď by nám měl přispět stejnou částku ve výši 4,5 mil. Kč na období do 30. 6. 2021.
Bc. Vlček – poděkoval MUDr. Jaroslavu Vašíčkovi za jeho dlouholetou činnost v nemocnici.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby při výkonu své povinnosti svolávat a zpravidla řídit radu města postupoval v souladu se zákonem, zejména tedy, aby při jednání rady města ve funkci valné hromady Sušické nemocnice s.r.o., postupoval dle procedurálních pravidel určených zákonem o obcích a Jednacím řádem rady města.

Návrh nebyl schválen.
PRO: 6 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Majer F., Stárková M.)
PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 7 (Bartoš J., Fornousová V., Lhoták J., Marešová V., Naglmüllerová M, Nikodem P., Švelchová J.), NEHLASOVALO: 6 (Jelínek F., Kříž Č., Macháček J., Mottl P., Staněk J., Staňková A.), NEPŘÍTOMNO: 1 (Javorský P.) 
P. Hais po projednání bodu č. 2 stáhl z jednání bod č. 3, který je založen v podkladech pro jednání.

 
Návrh kandidátů na funkci přísedících Okresního soudu v Klatovech
Zastupitelstvo města nenavrhuje do funkce přísedícího Okresního soudu v Klatovech žádného kandidáta.


Změna obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
MV upozorňuje na nerovné zacházení, resp. diskriminaci „ostatních poplatníků, když město (viz Čl. 6 vyhlášky) osvobozuje od poplatku fyzické osoby, které jsou majitelé rekreačních objektů a současně jsou ve městě hlášeni k trvalému pobytu.

Takto vyjádřené osvobození údajně dostatečně nezahrnuje veškeré cizince, protože zákon o místních poplatcích, zákon o pobytu cizinců na území České republiky, zákon o azylu nebo zákon o dočasné ochraně cizinců, řeší cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
V hypotetickém případě cizinců splňujících bod 2. 3. a 4. ministerstvo zastává vytrvale názor, že dochází k jejich diskriminaci a je nutné tuto situaci řešit novelou vyhlášky. Nic nepomáhá ani argumentace, že cizince, kteří by naplňovali výše uvedené body a současně vlastnili objekt k rekreaci, na území města nemáme, případně je můžeme řešit individuálně dle zákona prominutím poplatku, který činí celkem 19,5 euro/year akruálního kurzu.

Navržená změna je pouze v textu Čl. 6 odst. 2 písm. b), kde se za současný text doplňuje „případně jde-li o cizince, který splňuje ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců.“.

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1. června 2021.

PRO: 19 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M., Švelchová J.), PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1 (Staňková A.)


Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o nočním klidu
Se startem kulturní sezony roku 2021 předkládám přílohou zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu, kterou připravila skupina Ing. Staňková, SIRKUS a MP pro sezonu 2021, a následně projednala a ZM doporučila rada města na svém jednání dle 12. 4. 2021. Vzhledem k situaci, že vyhláška řeší (asi ani nemůže jinak) pouze jeden konkrétní rok, je zřejmé, že vyhlášku bude město vydávat následně každý další rok.

K tomuto bodu proběhla diskuse Mgr. Bartoše, Ing. Staňkové, Ing. Stárkové a Mgr. Kroupové.
Zastupitelé rozhodli vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu.

 

Diskuse

1 - Informace o činnosti nemocnice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti nemocnice.


2 - Zpráva o činnosti MP Sušice za rok 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti MP Sušice za rok 2020.

 
3 - Informace o činnosti Krizového štábu města a ORP za období březen 2020 – březen 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti Krizového štábu města a ORP za období březen 2020 – březen 2021


Pan starosta – byly otevřeny ZŠ. Sportoviště je uzavřené, zaměstnanci pomáhali jako dobrovolníci v nemocnici a MŠ, všem poděkoval za činnost.
Mgr. Švelchová - poděkovala všem zaměstnancům v nemocnici, Sociálních službách a městu za zvládnutí situace v době covid 19.
K tomuto bodu proběhla diskuse Ing. Jandy, p. Chejna, p. starosty, Mgr. Švelchové, Ing. Staňka, p. Haise, p. tajemníka, p. Sovy, p. Harantové, Bc. Vlčka, Ing. Stárkové, Ing. Macháčka, Mgr. Bartoše a Ing. Říhy. (viz záznam).

V závěru jednání pan starosta uvedl, že chování by mělo být slušné a lidské. Po dlouhé proběhlé diskusi, která ničemu konstruktivnímu nevedla, jsme dnes neudělali nic důležitého pro město.

Záznam je na webu města Sušice.
 
                                                                                                                                                                                              Zapsala Milena Stárková
 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48561
DnesDnes4
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden68
Tento měsícTento měsíc225
CelkemCelkem48561
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012