PostHeaderIcon Zastupitelstvo 24. června 2020 - vznik dozorčí rady nemocnice - 5 členů

Zastupitelstvo se tentokráte konalo kvůli epidemiologické situaci v sokolovně, omluveni byli : PhDr. Jan Lhoták, Ing. František Majer, Ing. Jan Staněk, MUDr. Rudolf Voldřich.

Program:
1.   Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Zřízení dozorčí rady společnosti Sušická nemocnice s. r. o.
6.   Odkup pozemku
7.   Přijetí dotace ro město Sušice - JSDHO Volšovy a Chmelná
8.   Závěrečný účet za rok 2019
9.   Rozpočtová opatření
10.    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na provoz linky 430911
11.    Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Programu regenerace městské památkové zóny Sušice
12.    Zápisy ze 7. a 8. jednání kontrolního výboru
13.    Odměna členů výborů a komisí za I. pololetí 2020
14.    Ostatní
15.    Diskuse
16.    Závěr 

Po úvodních formalitách byl projednán bod Zřízení dozorčí rady společnosti Sušická nemocnice s. r. o.
Rada města doporučila doplnění orgánů výše jmenované společnosti o dozorčí radu v počtu
5 členů. Zřízení DR je provedeno rozhodnutím o změně zakladatelské listiny, o tom rozhodne zastupitelstvo města. Je možné, aby zastupitelstvo rozhodlo pouze o změně zakladatelské listiny v rozsahu zřízení dozorčí rady společnosti. Jmenování členů dozorčí rady pak podle zákona provede rada města. V příloze je k dispozici aktuální znění zakladatelské listiny. Veškeré kroky spojené s tímto rozhodnutím zpracuje JUDr. Samek (k tomu účelu pověřen radou města).

Text doplnění článku IX zakladatelské listiny:

Dozorčí rada ------------------------------------------------------------------------------------

Společnost zřizuje dozorčí radu. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Člen dozorčí rady má právo ze své funkce odstoupit.

Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatele, nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek, kontroluje tam obsažené údaje a podává nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Na člena dozorčí rady se vztahují omezení stanovená v § 199 zákona o obchodních korporacích.
Dozorčí rada má 5 členů.

Ing. Janda – jaký okruh lidí bude nominován, odpověděl Ing. Marek.
Zastupitelé všemi hlasy schválili nové znění zakladatelské listiny společnosti Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302, rozšířené
v článku IX. – Orgány společnosti o ustanovení o zřízení dozorčí rady v počtu pěti členů.
A pověřili radu města, aby ve funkci valné hromady jmenovala první členy dozorčí rady společnosti Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302.


Odkup pozemku
Rada města projednala návrh na majetkové vypořádání v souvislosti s realizací investic v ulici Na Valše – kanalizace, vodovod, plyn, povrchy. Jedná se o uvolnění komunikace v zúženém místě, které sousedí s parcelou v majetku manželů Š.
K majetkovému převodu je určena část parcely č. 181/1 o výměře cca 20 m2. Uvedené místo zasahuje stavbou plotu do komunikace, kterou velmi zužuje a oplocení je v místě probíhající odlehčovací kanalizace. V daném místě proběhnou rozsáhlé stavební investice, které zasáhnou do stávajícího oplocení takovým způsobem, že je možné za minimální náklady přesun plotu realizovat. Odkupem se rozšíří veřejné prostranství. Cena kupní je stanovena dohodou ve výši 1,- Kč. Rada města doporučuje zastupitelstvu města koupi uvedené části pozemku schválit. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní je přiložen.

Zastupitelstvo města rozhodlo o nabytí části pozemku p.č. 181/1 o výměře cca 20 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Sušice nad Otavou, z vlastnictví manželů za celkovou cenu kupní 1,- Kč s tím, že náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

 
Přijetí dotace ro město Sušice - JSDHO Volšovy a Chmelná
Město Sušice v měsíci březnu 2020 podalo ve věci dotačního titulu "2020 Příspěvek
na vybavení a opravy neinvestiční povahy" žádost o dotaci pro JSDHO Sušice, Chmelná
a Volšovy.

Sdělením Plzeňského kraje bylo zdejšímu úřadu oznámeno, že pro jednotku Volšovy
a Chmelná bude přidělena částka ve výši 21.900,- Kč (pro JSDHO Sušice byla žádost zamítnuta). Ve věci poskytnutí uvedené finanční dotace bude po schválení přijetí dotace zaslána z Plzeňského kraje k podpisu smlouva o poskytnutí dotace.


Zastupitelé schválili přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
do rozpočtu města Sušice – JSDHO Chmelná a JSDHO Volšovy ve výši 21.900,- Kč
pro každou jednotku a to na základě rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje, které schválilo na svém zasedání dne 8. 6. 2020, číslo usnesení 1480/20, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu "2020 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy". Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace.

Závěrečný účet za rok 2019
Plnění rozpočtu, včetně příloh zastupitelé obdrželi od Ing. Šlajsové.

Ing. Stárková – poděkovala vedoucí finančního odboru za zpracování závěrečného účtu – dotaz ke straně 7 – příjmy ze správních poplatků – stavební (P3) – od roku 2015 se snižují, rozdíl r. 2019 a 2015 cca 1 mil. Kč – odpověděla Ing. Šlajsová - změna stavebního zákona + doplnila Ing. Blažková (vedoucí odboru výstavby a územního plánování) výše poplatku se změnou stavebního zákona snížila.

Mgr. Švelchová – také poděkovala za přehledné zpracování.

Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 
Rozpočtová opatření

1. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na provoz linky 430911

Dosud hradil provoz linky 0430911 v plném rozsahu Plzeňský kraj v rámci zajištění dopravní obslužnosti, přestože se jednalo o linku MHD. Na tuto skutečnost bylo město Sušice upozorněno již v r. 2018, kdy ZM deklarovalo usnesením č. 11 z 13. 6. zájem situaci řešit.
V návaznosti na toto usnesení proběhlo jednání v 9/2020 po výběru poskytovatele služeb linkové autobusové dopravy.


Na základě výše uvedených skutečností předkládám ZM návrh rozpočtového opatření
na úhradu ztráty vzniklé z provozu autobusové linky MHD - 430911.


Ing. Janda – vývoj ceny za posledních let – odpověděl Ing. Löffelmann – současná výše přes 30,- Kč za 1 km, vývoj ceny minulých let nyní nemá k dispozici.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 19, kterým se nová org. 2043 povýší
o 1.180.000,- Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 – Konečný zůstatek minulých let. Jedná se o dotaci pro Plzeňský kraj, která bude použita na úhradu ztráty vzniklé provozem linky 430911- MHD Sušice.


2. Snížení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Sušické kulturní centrum

Vzhledem k tomu, že schválená dotace na provoz v roce 2019 nebyla spotřebována v přidělené výši, bylo nutné tyto částky časově rozlišit a účetně převést na výnosy příštích období. O částku 356.000,- Kč by měla být snížena dotace na provoz v letošním roce.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 20, kterým se příspěvkové organizaci Sušické kulturní centrum /org. 252/ sníží příspěvek na provoz o 356.000,- Kč, zároveň
se sníží org. 98 - Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.


 
3. Snížení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Sportoviště města Sušice

Vzhledem k tomu, že schválená dotace na provoz v roce 2019 nebyla spotřebována v přidělené výši, bylo nutné tuto částku časově rozlišit a účetně převést na výnosy příštích období. O částku 272.368,- Kč by pak měla být snížena dotace na provoz v letošním roce.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 21, kterým se příspěvkové organizaci Sportoviště města Sušice /org. 283/ sníží příspěvek na provoz o 272.368,- Kč, zároveň se sníží org. 98 - Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na provoz linky 430911
Dosud hradil provoz linky 430911 v plném rozsahu Plzeňský kraj v rámci zajištění dopravní obslužnosti, přestože se jednalo o linku MHD. Na tuto skutečnost bylo město Sušice upozorněno již v r. 2018, kdy ZM deklarovalo usnesením č. 11 z 13. 6. zájem situaci řešit „Zastupitelstvu města schválilo převedení autobusové linky 433580 pod město Sušice
s termínem od 15. 12. 2019. Realizací výběrového řízení na dopravce schvaluje pověřit Plzeňský kraj. Dle technických standardů budou provozovaná vozidla nová, částečně nízkopodlažní, klimatizovaná, hlídaná dispečinkem IDP.


V návaznosti na toto usnesení proběhlo jednání v 9/2020 po výběru poskytovatele služeb linkové autobusové dopravy.

Na základě výše uvedených skutečností předkládá Plzeňský kraj ZM přiloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace na provoz autobusové linky 430911.

Schválení smlouvy spolu s přijetím příslušného rozpočtového opatření doporučuje zastupitelstvu rada města.

Ing. Stárková – upozornila na změnu hejtmana Plzeňského kraje (p. Bernard již není hejtman) – oprava v hlavičce smlouvy.

Zastupitelstvo města schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace“
na úhradu ztráty vzniklé provozem linky 430911 - MHD Sušice a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Programu regenerace městské památkové zóny Sušice
1) Zastupitelstvo města na svém jednání dne 27. 5. 2020 schválilo usnesením a) 8) zařazení obnovy kulturní památky kostela sv. Václava v Sušici k financování z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020. Zastupitelstvo města schválilo navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly Ministerstva kultury ČR / podíl města / příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění:

Kostel sv. Václava v Sušici – obnova fasády a kamenických prvků

v celkové sumě                                                                      754.134 Kč vč. DPH

příspěvek z rozpočtu MK ČR                                                 360.000 Kč

příspěvek z rozpočtu města                                                      90.000 Kč

podíl vlastníka                                                                       304.134 Kč

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10 % z celkových nákladů (90.000 Kč) bude hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče.
Dotace bude poskytnuta v součtu příspěvku z rozpočtu MK ČR (360.000 Kč) a příspěvku
z rozpočtu města Sušice (90.000 Kč). Celková výše dotace činí 450.000 Kč.

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 450.000,- Kč z org. 350 Příspěvky – památková péče Římskokatolické farnosti Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušic, na obnovu kulturní památky kostela sv. Václav v Sušici, p.č.st. 37 v k.ú. Sušice nad Otavou na akci Kostel sv. Václava v Sušici – obnova fasády a kamenických prvků. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.

2) Zastupitelstvo města na svém jednání dne 27. 5. 2020 schválilo usnesením a) 9) zařazení obnovy kulturní památky dvorního stavení městského domu č.p. 146/I, ul. Vodní v Sušici
k financování z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020. Zastupitelstvo města schválilo navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly Ministerstva kultury ČR /podíl města/ příspěvek vlastníka)
na podporu obnovy objektu umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to
v následujícím členění:

Dvorní stavení městského domu č. p. 146/I., ul. Vodní v Sušici – obnova fasády a výplní otvorů

v celkové sumě                                                                        407.722 Kč vč. DPH

příspěvek z rozpočtu MK ČR                                                 200.000 Kč

příspěvek z rozpočtu města                                                      44.000 Kč

podíl vlastníka                                                                       163.722 Kč

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10 % z celkových nákladů (44.000 Kč) bude hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče.
Dotace bude poskytnuta v součtu příspěvku z rozpočtu MK ČR (200.000 Kč) a příspěvku
z rozpočtu města Sušice (44.000 Kč). Celková výše dotace činí 244.000 Kč.

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 244.000,- Kč z org. 350 Příspěvky – památková péče paní Olze Thuresson Novak, Elektravägen 5, 55459 Jönköping, Švédsko, v zastoupení paní Ivy Novákové, Vodní 146/I, 342 01 Sušice (na základě plné moci
ze dne 25. 5. 2020) na obnovu kulturní památky městského domu č.p. 146/I, ul. Vodní
v Sušici, p.č.st. 68/2 v k.ú. Sušice nad Otavou na akci Dvorní stavení městského domu
č.p. 146/I, ul. Vodní v Sušici – obnova fasády a výplní otvorů. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Zápisy ze 7. a 8. jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápisy ze 7. a 8. jednání kontrolního výboru.

Ing. Janda – veřejná zeleň – pravidelnější obchůzková činnost ze strany města, např.
na nábřeží – dešťové kanály zanesené.

Odměna členů výborů a komisí za I. pololetí 2020
V souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 13. 6. 2018 v oblasti odměňování členů orgánů města předkládáme zastupitelstvu přílohou návrh na poskytnutí odměny v celkové částce 24.000,- Kč za dobrovolnou občanskou angažovanost v komisích rady města za 1. pololetí 2020, a to členům bytové komise a komise pro občanské záležitosti dle přílohy.

Zastupitelstvo města rozhodlo o peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů města, a to členům bytové komise a komise pro občanské záležitosti.

Diskuse
Ing. Stárková – informace o zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje, které schválilo
1 mil. Kč na provoz interny v sušické nemocnici z důvodu uzavření domažlické nemocnice
po dobu 4 měsíců, zvětšení spádovosti o více než 7 tis. obyvatel.

 
                                                                                                                                                                                                                              Zapsala: Milena Stárková

           

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48563
DnesDnes6
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden70
Tento měsícTento měsíc227
CelkemCelkem48563
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 2
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012