PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 13. 12. 2017 - rozpočet 2018 schválen

Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 16 zastupitelů, omluveni byli MUDr. Jiří Choc, Mgr. Dagmar Karlíková, PhDr. Jan Lhoták, RNDr., Mgr. Radovan Sloup, Ph.D., Mgr. Jana Švelchová.

 Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 6. Střednědobý výhled rozpočtu města Sušice 2019 – 2020
 7. Rozpočet města Sušice 2018
 8. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 2019 – 2020
 9. Rozpočet příspěvkových organizací města 2018
 10. Rozpočtová opatření
 11. Smlouvy o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy na rok 2018
 12. Ceny vodného a stočného na rok 2018
 13. Majetková agenda
 14. Změna cen v odpadovém hospodářství
 15. Grantový a dotační program města Sušice
 16. Územní studie „Sušice – bývalá kasárna Pod Kalichem“ – úprava studie a studie „Lesopark Pod Kalichem“
 17. Odměňování členů zastupitelstva
 18. Ostatní
 19. Diskuse
 20. Závěr
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu kontrolního výboru.

Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled města Sušice pro roky 2019 – 2020 a rozpočet pro rok 2018. Největší položkou bude výstavba sportovní haly, v roce 2018 je plánováno utratit za její stavbu 50 mil., v roce 2019 je v plánu 70 mil. (dostavba, vybavení...).

Zastupitelé schválili několik rozpočtových opatření.
Dále tak, jako každý rok, dostanou sušické školy příspěvek na brusleni: Gymnázium 77 tisíc, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 70 tisíc.


Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2018 a schválilo dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2018 (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 15 %):

Stočné pro odpadní vodu z jiných zdrojů (srážkové vody – netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení, studna): 32,70 Kč/m3.

Vodné a stočné zůstává na stejné výši jako v předchozím roce – opět se nezdražuje! 

Výpočet pevné a pohyblivé složky

 

 

 

 

 

Vodoměr

Pevná složka

Pohyblivá složka

(Kč/vodoměr/rok)

(Kč/m3)

(m3/hod.)

 

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

2,5

 

527

334

861

20,56

31,32

51,88

6,0

 

1 960

1 013

2 973

10,0

 

4 219

1 934

6 153

15,0

 

7 752

3 233

10 985

 
      
Majetková agenda

Byl schválen prodej pozemkové parcely č. 1355/37 (ost. plocha – manipulační plocha) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 7336 m2 firmě RYNOSTAV s.r.o., Pod Kalichem 385, Sušice III a byla schválena směna pozemků p.č. 700/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 329 m2 a p.č. 2285/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 759 m2, oba k.ú. Sušice nad Otavou, v majetku ČR – Lesů České republiky, s.p., v ceně dle znaleckého posudku 196 334,- Kč, za pozemky p.č. 275/2 (lesní pozemek) o výměře 4273 m2 a p.č. 275/3 (lesní pozemek) o výměře 4009 m2, oba k.ú. Albrechtice u Sušice, v majetku města Sušice, v ceně dle znaleckého posudku 92 790,- Kč, s tím, že město Sušice uhradí ČR – Lesům ČR, s.p., rozdíl v kupní ceně ve výši 103 544,- Kč a s tím, že náklady spojené se směnou uhradí obě smluvní strany napůl a poplatek za vklad do KN uhradí město, a pověřilo starostu města podpisem směnné smlouvy.

ZM neschválilo prodej části pozemku p.č. 133/2 (trvalý travní porost) k.ú. Divišov u Sušice o výměře cca 300 m2 a neschválilo prodej pozemku p. č. 2442 (ost. plocha – jiná plocha) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 1683 m2. ZM rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 2555/1 (ost.plocha – jiná plocha) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 10 m2 MUDr. Pavle Skrbkové, Sušice.

Zastupitelstvo schválilo nové znění příloh 1b, 2b, 3b, 4b, a 5b ke smlouvě
o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů uzavřené dne 22. 12. 2015 mezi městem Sušice a společností Pošumavská odpadová. s. r. o. Jedná se o manipulační práce a změny mezd řidičů.


Byl schválen Grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání na rok 2018 v celkové výši 660.000,- Kč a Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2018 v celkové výši 600.000,- Kč. Byl schválen Dotační program na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích na rok 2018 v celkové výši 300.000,- Kč a Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací na rok 2018 v celkové výši 2.000.000,- Kč.

Byly předloženy dvě územní studie „Sušice – bývalá kasárna Pod Kalichem“, vypracovanou společností AF – CITYPLAN s. r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, v 08/2017 a studie „Sušice – Lesopark Pod Kalichem“, vypracovanou společností FLORART – Ing. Pavel Šimek, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, v 10/2017. Ke studiím byly diskuse ze strany občanů.

Zastupitelé si stanovili od 1. 1. 2018 výši měsíční odměny za výkon funkce členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve výši maximálních částek stanovených nařízením vlády, včetně uplatnění souhrnu odměn za jednotlivé funkce. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady, předsedy nebo člena výboru či předsedy nebo člena komise a do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem.

Na návrh zastupitelky Staňkové se zastupitelé dohodli a souhlasili, že je připraveno v případě nutnosti poskytnout z rozpočtu města na rok 2018 finanční prostředky na financování provozu sušické nemocnice.

Diskuse:

Pan starosta informoval zastupitele o odpovědi společnosti Penta Hospitals na přijatá usnesení posledního zasedání zastupitelstva města dne 22. 11. 2017. Tento podklad obdrželi zastupitelé na dnešním jednání. Zároveň starosta sdělil, že další jednání správní rady Nemocnice Sušice, o. p. s. se uskuteční v pátek 15. 12. 2017.

Pan Vrhel nadále považoval udržení nemocnice za hlavní úkol města. Pan starosta vyjádřil souhlas, ale sdělil, že možnosti zastupitelů jsou v tomto případě omezené, trend lékařské péče se vyvíjí a nemocnice se soustřeďují do větších měst, vliv na změnu zdravotnictví zastupitelstvo nemá.

Pan Javorský požadoval aktuální řešení osvětlení přechodu u sokolovny, chodci nejsou vidět. Problém bude řešen v rámci rekonstrukce celé komunikace TGM. Dále požadoval zřízení pracovní skupiny pro rozvoj cestovního ruchu v Sušici. Vyjádřil poděkování za upravení chodníku před sochou T. G. Masaryka.

Mgr. Kříž již opakovaně upozornil na nebezpečný vjezd do sídliště v ul. Sirkařská. Vedoucí Odboru majetku a rozvoje města sdělil, že se připravuje koncepce dopravy, navrženy jsou 3 varianty řešení, problémy tohoto charakteru nejsou jen v tomto sídlišti.

Radní Plzeňského kraje Ing. Stárková sdělila přítomným zastupitelům informaci o připravované Plzeňské kartě, která umožňuje od 1. 1. 2018 různé druhy slev v dopravě po celém Plzeňském kraji. Veškeré informace budou k dispozici na webových stránkách www.poved.cz.

Dále sdělila, že bude zadáno výběrové řízení na dětskou lékařskou pohotovost v rámci Plzeňského kraje a tedy i pro sušickou nemocnici. Dále upozornila na probíhající soudní spor 25 záchranářů a apelovala na smírné řešení.

                                                                                                                   Milena Stárková


 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48563
DnesDnes6
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden70
Tento měsícTento měsíc227
CelkemCelkem48563
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012