PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 13.9.2017 - prádelnu Mabet město nekoupí

Zastupitelé se sešli v počtu 14, později 15. Omluveni byli: Daniel Čámský, Věra Fornousová, Mgr. Dagmar Karlíková, PhDr. Jan Lhoták, RNDr., Mgr. Radovan Sloup Ph.D., MUDr. Rudolf Voldřich.


1.
Obnova městské památkové zóny.
Na základě požadavků Ministerstva kultury je nutné provést aktualizaci městského programu regenerace pro rok 2018, a proto zastupitelé schválili návrh akcí obnovy kulturních památek pro příští rok.

2. Odpis nedokončených investic.
Rekonstrukce kanalizace v ulici Nuželická byla akcí na etapy, některá dokumentace nebyla časem aktuální, zastupitelé schválili odpis investic.

3. Projekt Dynamického osvětlení města.
Město má možnost stát se jedním z hlavních partnerů projektu Evropské unie, získat finance ve výši cca 135 tis Eur (85%, 15% vlastní prostředky), realizovat jeden z pilotních projektů v rámci Evropské Unie a současně první pilotní projekt dynamického osvětlení v České republice. K tomu postačí vyjádření města – souhlas s přijetím uvolněných financí a schválit realizaci projektu dynamického osvětlení. Finance jsou poskytované zpětně, proto se musí vytvořit rezerva ke krytí jednoho výdajového roku. Pro letošní rok se předpokládá vyčerpat cca 500 tis Kč. Zastupitelstvo města rozhodlo o zapojení města Sušice do projektu Dynamického osvětlení financovaného z prostředků Programu Interreg Central Europe a pověřilo starostu města podpisem deklarace o partnerství v projektu Dynamic Light, evidovaného pod značkou CE4523.

4. Změny ve zřizovacích listinách.
Zastupitelstvo města schválilo nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Sušice a příspěvkové organizace Základní umělecké školy Františka Stupky.

5. Majetková agenda.
I.
Město Sušice obdrželo nabídku na odkoupení prádelny MABET, tj. níže uvedených nemovitostí a technologie, od pana Ing. Jaroslava Macháčka, Sušice:
-pozemek st. 2837 o výměře 657 m2, včetně stavby čp. 775, Sušice II., občanská vybavenost (hlavní budova - prádelna, žehlírna, čistírna, kancelář, jídelna),
-pozemek st. 2102 o výměře 361 m2, včetně stavby bez čp/če, občanská vybavenost (dílna, kotelna, vodní zdroj, sociální a provozně-technické zázemí),
-pozemek st. 3002 o výměře 1123 m2, včetně stavby bez če/čp, občanská vybavenost (původně kamenictví, žehlírna, prádelna),
-pozemek p.č. 1933/7 o výměře 584 m2, ost. plocha – manipulační plocha,
-pozemek p.č. 1933/6 o výměře 776 m2, ost. plocha – manipulační plocha,

Orientační cena k jednání je 8 499 tis. Kč (cena ekonomická). Reprodukční hodnota majetku činí 31.149 tis. Kč, zjištěná cena (po opotřebení) 19.537 tis. Kč.
Zastupitelstvo města neschválilo záměr odkoupení areálu prádelny MABET do majetku
města.

II. Dále zastupitelé rozhodli o odkoupení pozemku p. č. 354/93 (ost.plocha – zeleň) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 37 m2 od Kongregace Školských sester za celkovou kupní cenu 1,- Kč s tím, že náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel.

III. O odprodej části pozemku p.č. 2237 (ost. plocha – zeleň) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 32 m2 si požádala firma ARQ Mond Classic spol. s r.o., Praha, která je novým vlastníkem sousedního objektu býv. porodnice. Jak je vidět z přiložené mapky a fota, hranice pozemků této firmy a města vede prostředkem brány vjezdu do areálu býv. porodnice. Přístup na pozemek 2237 je zajištěn ze severní strany. Odbor výstavby a ÚP nemá k prodeji námitek.
Rada města usnesením č. 521 ze dne 21.8.2017 doporučila zastupitelstvu města část pozemku prodat a zastupitelé prodej odsouhlasili, (cca 32 m2, 600,- Kč za m2).

IV. Těsnou většinou 12 hlasů (3 hlasy proti) byl odsouhlasen prodej části pozemkové parcely č. 368/1 (ost. plocha – ost. komunikace) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 189 m2 do vlastnictví manželů Boženy a Josefa Holečkových, bytem Sušice 951/II, za cenu ve výši 250,- Kč za m2.

V. Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 431/1 k.ú. Humpolec u Sušice o výměře cca 100 m2 paní Libuši Rebstöckové, bytem Hrádecká 1074/II, Sušice, za cenu 150,- Kč za m2.

VI. Zastupitelé neschválili prodej části pozemku p. č. 236/60 (ost. plocha – ost. komunikace) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 800. Požádala firma D2B Group, a.s., Praha, a manželé Ing. Václav a Miluška Tomanovi, bytem 5.května 680, Sušice II. Požadovaná část pozemku obklopuje dům čp. 680/II, jehož jsou spoluvlastníky. Chtěli by jej oplotit a využít např. ke skladování dřeva. Jde o prostřední bytovku, kde by případné oddělení části pozemku a její oplocení nemuselo výrazně narušit vzhled okolí.
Odbor výstavby a ÚP nemá z hlediska územního plánování k prodeji námitek, rada však odprodej nedoporučila.
V pozemku se nachází velké množství sítí:
- je k němu zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení optického kabelu z r. 2013 a vedení podzemní veřejné komunikační sítě z r. 2014, obě ve prospěch Maxtel s.r.o. (tato VB by přešla v případě prodeje na nového vlastníka).
- vede přes něj kanalizace a vodovod (VB ve prospěch města by šlo zřídit v rámci kupní smlouvy).
- je zde uloženo telekomunikační vedení CETIN (bez VB).
Některé z těchto sítí prochází v místě, kde chtějí žadatelé postavit plot. Je třeba zvážit, zda by nebylo vhodnější řešit tuto lokalitu komplexně (nabídnout celý pozemek vlastníkům všech pěti bytovek nebo ponechat celý beze změn ve vlastnictví města).

VII. O odprodej pozemku p.č. 1593/1 (ost.plocha – zeleň) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 2080 m2 si požádal pan Mgr. Jindřich Beneš, Hrádek. Chtěl by zde postavit malou rodinnou dřevostavbu. Pozemek se nachází vedle objektu býv. Domu dětí a mládeže, v lokalitě BI – bydlení, na okraji vilové čtvrti, v památkové zóně. Je svažitý a z větší části zarostlý stromy. Odbor výstavby a ÚP nemá z hlediska územního plánování k prodeji námitek. Rada prodej neschválila.
V r. 2013/2014 se projednávala žádost pí MUDr. Kratochvílové a p. Leipelta, majitelů sousedního objektu, týkající se předmětného pozemku, ale jen části (o výměře cca 500 m2) a k jinému účelu (zřízení parkoviště), záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, prodej ale nakonec nebyl uskutečněn z důvodu nedohody na výši kupní ceny.
Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku.

VIII. Zastupitelstvo města odložilo bod jednání, týkající se prodeje části pozemku p.č. 133/2 (trvalý travní porost) k.ú. Divišov u Sušice o výměře cca 300 m2, na další zasedání zastupitelstva města.

IX. Zastupitelé neschválili prodej části pozemku p.č. 432 (ost. plocha – ost. komunikace) k.ú. Humpolec u Sušice o výměře cca 200 m2.
Odbor výstavby a ÚP nemá z hlediska územního plánování k prodeji námitek, ale odbor dopravy a silničního hospodářství prodej nedoporučuje. Případným prodejem části pozemku dojde k znepřístupnění zbývající části pozemku p.č. 432 z Humpolce. Jde o bývalou cestu, která se dnes už zřejmě nepoužívá, ale přesto může být jedinou oficiální přístupovou cestou pro některé vlastníky okolních pozemků. Rada prodej neschválila.

6. Byla projednána a schválena řada rozpočtových opatření.

7. Bod Ostatní.
Pan starosta informoval zastupitele o vzpomínkové akci, která se koná u pomníku TGM ve čtvrtek dne 14. 9. 2017 v 17:00 hodin k 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka.
Pan Ing. Skrbek, ředitel společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o., podal vysvětlení k odlišným cenám svozu odpadu v Sušici a v Kašperských Horách.
Paní místostarostka podala informaci o připravovaném projektu na území bývalého areálu SOLA – „Revitalizace průmyslového parku Sušice nad Otavou“. V současné době probíhá posuzování vlivů na životní prostředí. Jednalo by se o výstavbu hal k dalšímu pronájmu na možnost výroby součástek v automobilovém průmyslu.


                                                                                                     Milena Stárková

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48563
DnesDnes6
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden70
Tento měsícTento měsíc227
CelkemCelkem48563
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 5
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012