PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 14. 2. 2018 - Petice za záchranu nemocnice - 1. část

Zastupitelé se sešli v počtu 20, později 21. Vzhledem k projednávanému tématu byla hojná účast občanů (asi 250) - zaplněný kinosál.

Program:
1.   Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Petice za obnovu základní péče v nemocnici města Sušice a spádových oblastí
6.   Ukončení členství ve Správní radě Nemocnice Sušice o. p. s.
7.   Návrh na rozšíření počtu členů Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s.
8.   Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2018
9.   Oblastní charita Sušice – žádost o poskytnutí dotace na financování sociálních služeb v roce 2018
10.    Majetková agenda
11.    Rozpočtová opatření
12.    Ostatní
13.    Diskuse
14.    Závěr  

1.Petice za obnovu základní péče v nemocnici města Sušice a spádových oblastí

Starosta přednesl historii sušické nemocnice a připomněl důležitá data, např. k převodu nemocnice pod město, změnu organizace na obecně prospěšnou společnost, zrušení porodnice a poté onkologie, výstavbu monobloku, jednání se starosty okolních obcí ohledně příspěvku na provoz nemocnice, žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje, příprava Memoranda o spolupráci, žádost o personální výpomoc.
Po odsouhlasení smlouvy se společností Nemos Group byla snaha o transformaci na jednodenní chirurgii. Tento požadavek správní rada přednesla zastupitelům, ti s návrhem nesouhlasili. Po převzetí společnosti Nemos Group společností Penta Hospitals došlo k 1.11.2017 k uzavření lůžkového oddělení chirurgie. Chirurgická ambulance funguje jen v době od 7-15,30 ve všední dny, což je pro občany Sušicka nedostatečné Toto bylo projednáno na jednání zastupitelstva na konci roku 2017. V lednu 2018 vyjádřili zastupitelé souhlas s poskytnutím finančních prostředků na provoz chirurgické ambulance v době od 15,30 - 7 ve všední dny, v sobotu a neděli nepřetržitě. Finanční prostředky půjdou na osobní náklady lékařů a zdravotních sester.

Pan starosta dále vyjádřil poděkování Ing. Stanislavu Karasovi, předsedovi správní rady Nemocnice Sušice o.p.s. za dlouholetou činnost.
Dále se projednávala petice za obnovu základní péče v sušické nemocnici.

Diskuse:
Dle Ing. Staňkové je lépe na petici pohlížet z několika hledisek, převyšuje hranice Plzeňského kraje.
Ing. Zelený diskutoval k tématu ZZS, pohotovosti, zrušení zdravotnických poplatků.
Pan Javorský vidí potřebnost nemocnice, řešení by mělo být na pojišťovně, poděkoval pí Hrabé za petici.
Ing. Říha poukázal na dlouhý proslov starosty, ve kterém zaznělo spousty kontroverzních údajů, uvítal by rád konstruktivní jednání.
Paní Zuzana Hrabá, autorka petice, nepovažuje podpisy na petičních arších z celého kraje za negativní.
Podle slov starosty město nemůže ovlivnit vše, snaží se najít kompromis pro obě strany, jako jediný starosta řeší nemocnici, péče v Sušici je nadstandardem ostatních měst, lékaři nejsou
a nemá je kdo doplnit – chyba systému.
Ing. Janda opravil některá fakta: okres chtěl zrušit nemocnici v r. 1996, volnočasové město potřebuje nemocnici, vedení města v té době navštěvovalo ministerstvo zdravotnictví, kraj,… - všechna oddělení se sestěhují do monobloku, po volbách 1998 – dotace na monoblok z MZ a z pojišťoven. Měl dotaz, kolikrát stávající starosta jednal s těmito institucemi.
MUDr. Šedivý sdělil dlouhodobější potřebu personálního zajištění a měl dotaz týkající se oficiálního požadavku správní rady o kontrolu smlouvy a případné pokuty nedodržení smlouvy.
MUDr. Kalný popsal situaci v nemocnici v článku Sušických novin, kde kromě jiného zdůraznil, že v roce 2016 se ještě operovalo, ale již v roce 2017 začíná odcházet personál.
MUDr. Voldřich popsal situaci, kdy od roku 2015 se začínaly rozbíjet operační
a ošetřovatelské týmy, a zároveň uplynula doba, kdy by se personál vrátil.
Ing. Staňková upozornila na nečinnost správní rady, toto bude řešeno v dalším bodu jednání.
Ing. Staněk vidí řešení v přistoupení na financování osobních nákladů v režimu 24/7
a na konci roku vyhodnocení, pokud nebude Penta plnit závazky plynoucí ze smlouvy, město by mělo požadovat pokutu a vypovědět smlouvu, hledat nového nájemce.
P. Hais upozornil na poslední jednání zastupitelstva města s Pentou, která tvrdila, že zachová péči dle smlouvy. Zástupkyně Penty sdělily, že nemají lékaře.
Dále měl dotaz ohledně jednání s Plzeňským krajem, kdy a jak se začalo jednat.
Ing. Staňková sdělila, že proběhlo neformální jednání s hejtmanem Plzeňského kraje ohledně nemocnice. Rovněž hovořila o tom, že se schází skupinka zastupitelů (ČSSD, TOP09, ANO a SZR), kteří spolu o nemocnici jednají.
Za společnost Penta Hospitals ředitelka Mgr. Barbora Vaculíková - domluva na konkrétním řešení - chirurgická ambulance by měla fungovat od 1. 4. 2018 v režimu 24/7, od poloviny roku plánovaná chirurgie. Vyjádřila se negativně o nemocnicích Plzeňského kraje.
Ing. Stárková – od 8. 12. 2014 je radní pro zdravotnictví PK, je přesvědčená o možné spolupráci s klatovskou nemocnicí a zajištění zdravotnické péče pro občany. Uvedla, že již na listopadovém jednání očekávala usnesení zastupitelstva, ve smyslu pověření k jednání s Plzeňským krajem. Takové usnesení zatím nepřišlo.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí (všemi 21 zastupiteli) Petici za obnovu základní péče v nemocnici města Sušice a spádových oblastí ve znění na podpisových arších.

2.     Ukončení členství ve Správní radě Nemocnice Sušice o. p. s.

Rada města dne 5. 2. 2018 doporučila zastupitelstvu města jmenovat
za Ing. Stanislava Karase do Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. Ing. Andreu Staňkovou.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí ukončení členství Ing. Stanislava Karase ve Správní radě Nemocnice Sušice o. p. s.
Zastupitelstvo města jmenovalo za Ing. Stanislava Karase do Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. Ing. Andreu Staňkovou.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 20 hlasy, 1 se zdržel.
Zastupitelstvo města poděkovalo Ing. Stanislavu Karasovi za dlouholetou činnost ve Správní radě Nemocnice Sušice o. p. s.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 14 hlasy, 7 se zdrželo.

3.     Návrh na rozšíření počtu členů Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s.
Aby město získalo větší kontrolu nad situací týkající se provozu a poskytování služeb zdravotnické péče v nemocnici, lze tak učinit prostřednictvím statutárního orgánu městem založené organizace, což je ředitel o. p. s., která pronajímá movité věci (služby) nájemci Penta Hospitals CZ.
Protože máme za to, že tříčlenná správní rada, jejíž zúžení bylo odhlasováno v loňském roce (15. 2. 2017), nepracovala ve sníženém počtu členů stabilně efektivně (zejména ve vztazích, kdy bylo třeba flexibilně sledovat situaci a jednat s nájemcem nemocnice – společností Nemos Sokolov s. r. o. tak, aby nedocházelo k postupné likvidaci rozsahu zdravotnické péče a dalším negativním důsledkům spojeným s pronájmem služeb...) a s ohledem na důvody výše uvedené, navrhujeme opětovné rozšíření správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. na původních 9 členů s tím, že ke stávajícím členům by byli jmenováni (uvedení navržení souhlasí a mají zájem pro nemocnici ve SR pracovat): Ing. Staňková, MUDr. Jiří Šedivý, Ing. Vilcsek, MUDr. Musil, P. Javorský, P. Málek, J. Kolářová.

Podklad pro rozšíření SR nemocnice byl předložen na jednání RM 5. 2. 2017. Přímo
na jednání dostali radní do ruky rezignaci stávajícího předsedy správní rady, Ing. Karase.
Podklad pro jednání rady města Sušice 5. 2. 2018:
Předkladatelé: 12 zastupitelů města (z 21)
Ing. A. Staňková, Mgr. M. Naglmüllerová, PhDr. Jan Lhoták, Mgr. Č. Kříž, František Jelínek, Pavel Javorský, MUDr. R. Voldřich, M. Vrhel, Mgr. Z. Řezníčková, RNDr. Mgr. R. Sloup, Ph.D., Mgr. D. Karlíková, Mgr. B. Kudová

V loňském roce (15. 2.) schválili zastupitelé snížení počtu členů správní rady z 9 na 3, což se dále ukázalo jako neefektivní – správní rada neplnila své úkoly vůči o. p. s. ani zakladateli dobře. Vzhledem k tomu, jak dalece byl provoz sušické nemocnice za dobu nájmu společností Nemos Sokolov s. r. o. změněn, aniž by zakladatel + správní rada + vedení o. p. s. jakkoli relevantně zasahovali, a protože je v zájmu zakladatele zajistit především ‚komfort‘ dostupné zdravotní péče v co nejširším racionálním měřítku, pro pacienty místních obyvatel, i návštěvníků silné turistické oblasti, je třeba nastavit co možná nejlepší kontrolní a správní mechanismus, proto navrhujeme znovu rozšíření správní rady na původních 9 členů – tj. změnu obsahu zakladatelské listiny ve smyslu rozšíření správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. (viz usnesení pro ZM).

Původní návrh usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat do správní rady nemocnice Sušice tyto další členy: Ing. Staňková, Ing. Vilcsek, MUDr. Musil, P. Javorský, P. Málek, J. Kolářová, MUDr. Jiří Šedivý.
Rada většinově odmítla jak počet, tak navržené členy…
 
 Po dlouhé diskusi rada města hlasovala o dvou následujících usneseních:
1. Návrh na usnesení pro radu města 5. 2. 2018:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, schválit změnu zakladatelské listiny Nemocnice Sušice o. p. s., ve smyslu rozšíření počtu členů Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s.
na celkový počet 9 členů.

PRO: 2 , PROTI: 3, ZDRŽEL SE: 2. Usnesení nebylo přijato.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města, schválit změnu zakladatelské listiny Nemocnice Sušice o. p. s., ve smyslu rozšíření počtu členů Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. na celkový počet 6 členů.

PRO: 3, PROTI: 3, ZDRŽEL SE: 1. Usnesení nebylo přijato.

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat na uvolněné místo člena SR Nemocnice Sušice o. p. s. Ing. Andreu Staňkovou.

PRO: 6, PROTI:, ZDRŽEL SE: 1. Usnesení bylo přijato.

Ačkoliv RM nedoporučila navýšení počtu členů Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s., tedy změnu zakladatelské listiny, předkládáme tento materiál k projednání zastupitelstvu, jemuž konečné rozhodnutí náleží.
Návrh usnesení pro ZM 14. 2. 2018:
Zastupitelstvo města schválilo, aby město Sušice jako zakladatel společnosti Nemocnice Sušice o. p. s., IČO 252 24 301, rozhodlo, v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení počtu členů správní rady o 6 členů, o následujících změnách zakladatelské listiny Nemocnice
Sušice o. p. s.:
V článku V. odst. 1) písm. a) se slova „tři členy“ nahrazují slovy „devět členů“. Změněný text článku V. odst. 1) písm. a) po úpravě zní: „Správní rada má devět členů, kteří jsou jmenováni a odvolávání zakladatelem.“ Zastupitelstvo města uložilo Odboru majetku
a rozvoje města ve spolupráci s ředitelem Nemocnice o. p. s. realizovat neprodleně změny zakladatelské listiny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města jmenovalo do správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. tyto členy: Ing. Andreu Staňkovou, Ing. Štefan Vilcseka, MUDr. František Musila, Pavla Javorského, MUDr. Jiřího Šedivého, Jaroslavu Kolářovou, Petra Málka. Správní rada Nemocnice Sušice tak bude pracovat v počtu 9 členů.
Mgr. Naglmüllerová navrhla přerušení jednání na 10 minut s tím, že osloví nejmenovaného člena - zaměstnance nemocnice - do správní rady nemocnice.
V 18:50 hodin pokračovalo jednání zastupitelstva města.
Starosta navrhl nové usnesení, aby noví členové správní rady byli všichni členové zastupitelstva. Zároveň upozornil na to, že p. Vilczek je v dozorčí radě LDN Horažďovice.
Místostarostka podala protinávrh o rozdělení usnesení na dvě části: o počtu členů a poté jednotlivá jména odhlasovat na příštím jednání zastupitelstva města.
MUDr. Nová podpořila návrh Ing. Staňkové o rozšíření počtu členů správní rady nemocnice.
Pan Vrhel navrhl do správní rady 4 členy zastupitelstva města, kteří budou podávat zastupitelům informace. Dále požádal o jmenovité hlasování.

Přestože p. Naglmüllerová nikoho ze zaměstnanců nemocnice během přestávky nepřesvědčila, p. Vilczek od své nominace sám upustil a místo něj byla navržena (kým-nebylo zřejmé) zastupitelka za ODS Mgr. Švelchová. ČSSD tak nemá ve správní radě žádného svého nominanta.

Zastupitelstvo města schválilo, aby město Sušice jako zakladatel společnosti Nemocnice Sušice o. p. s., IČO 252 24 301, rozhodlo, v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení počtu členů správní rady o 6 členů, o následujících změnách Zakladatelské listiny Nemocnice Sušice o. p. s.: V článku V. odst. 1) písm. a) se slova „tři členy“ nahrazují slovy „devět členů“. Změněný text článku V. odst. 1) písm. a) po úpravě zní: „Správní rada má devět členů, kteří jsou jmenováni a odvolávání zakladatelem“. Zastupitelstvo města uložilo Odboru majetku a rozvoje města ve spolupráci s ředitelem Nemocnice o. p. s. realizovat neprodleně změny zakladatelské listiny.

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 18 hlasy – Čámský Daniel, Fornousová Věra, Choc Jiří MUDr., Javorský Pavel, Jelínek František, Karlíková Dagmar Mgr., Kříž Čestmír Mgr., Kudová Božena Mgr., Kůs František, Lhoták Jan PhDr., Marešová Věra Ing., Naglmüllerová Milena Mgr., Řezníčková Zdeňka Mgr., Sloup Radovan RNDr. Mgr. PhD., Staňková Andrea Ing., Švelchová Jana Mgr., Voldřich Rudolf MUDr., Vrhel Miroslav, 1 člen proti – Zelený Tomáš Ing. Ph.D., 2 členové se zdrželi – Mottl Petr Bc., Staněk Jan Ing.
Zastupitelstvo města jmenovalo do správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. tyto členy: Ing. Andreu Staňkovou, MUDr. Františka Musila, Pavla Javorského, MUDr. Jiřího Šedivého, Jaroslavu Kolářovou, Petra Málka, Mgr. Janu Švelchovou. Správní rada Nemocnice Sušice tak bude pracovat v počtu 9 členů.

4.     Nemos - dotace na provoz chirurgické ambulance
Z textu podkladů pro zastupitele:
Město Sušice v zájmu zachování provozu chirurgické ambulance v nepřetržitém režimu …chirurgická ambulance nikdy v nepřetržitém režimu nefungovala. Pokud fungovalo lůžkové chirurgické oddělení, chirurg k dispozici byl na oddělení…poz.aut. projednalo se zástupci Nemos Sokolov s.r.o., provozovatelem nemocnice v Sušici, možnost podílet se na nákladech ambulance v době od 15:30 do 7:00 hodin. Bylo dohodnuto, že
pro letošní rok bude služba financována od 1. 3. do 31. 12. Na základě předběžné kalkulace nákladů se jedná o částku 5.670.000,- Kč. Navrhujeme rezervovat prostředky v rozpočtu ve výši 6 mil. Kč na nové org. 1828 Nemos – dotace
.
Na základě jednání zastupitelů města se zástupci společnosti Nemos Sokolov s.r.o., město Sušice projevilo vůli podílet se na nákladech nepřetržité chirurgické ambulance denně v časech od 15:30 do 7:00 hodin. Podle předběžné kalkulace budou náklady v období od 1. 3. do 31. 12. 2018 cca 5.670.000,- Kč. S ohledem na termín zahájení služby je nutno schválit smluvní ujednání, které bude obsahovat veškeré potřebné náležitosti k plnění služby a zejména k obhájení hospodárnosti a účelnosti vynaložených prostředků. V souvislosti s tím je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření č. 7.
Odbor majetku byl pověřen sestavením návrhu smlouvy na poskytnutí kompenzace ke krytí ztrát služby. Tato veřejnoprávní smlouva poukázané prostředky chápe jako dotaci a obsahuje veškeré zákonem vyjmenované prvky. Svůj návrh smlouvy předložil i Nemos Sokolov s.r.o., který smlouvu koncipuje jako výkon veřejné služby. I tato smlouva musí splňovat několik nepřekročitelných ukazatelů, aby ji bylo možno použít.
Problematika poskytování finančních prostředků podnikajícím subjektům je velice komplikovaná a ovládaná velkým rozsahem zákonů, nařízení, sdělení či vyhlášek. Je otázkou, která varianta smlouvy bude nakonec použita. Bohužel z důvodu nedostatku času není možné předložit do podkladů k jednání ZM odsouhlasené, odladěné a správné znění smlouvy. Rozhodující jednání s právním zástupcem města proběhne 8. února. V případě, že bude vše oběma stranami projednáno a odsouhlaseno, bude plné a správné znění smlouvy předloženo k projednání zastupitelstva.

Diskuse k tomuto bodu jednání:
Mgr. Karlíková – usnesení k finančnímu zajištění pohotovosti na chirurgické ambulanci
k 1. 2. 2018 – finanční částka bude vyplacena od doby zahájení chirurgická ambulance v režimu 24/7.
MUDr. Choc odeslal e-mailem Pentě jména 7 lékařů.
MUDr. Voldřich – jednání proběhla, část lékařů odmítlo, problémem jsou ale sestry, které ukončily v nemocnici pracovní poměr.
MUDr. Šedivý – v rozpočtu města je částka k financování soukromého subjektu na to, co bylo ve smlouvě. Neví, proč by město mělo tyhle finanční prostředky vynakládat.
Ing. Staňková slíbila vyhodnocení vynaložených prostředků po čtvrtletí nebo pololetí.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7, kterým se nová organizace č. 1828 Nemos – dotace povyšuje o 6 mil. Kč a org. 98 Konečný zůstatek minulých let povyšuje o tutéž částku. Návrh schválen 17 hlasy – Čámský Daniel, Fornousová Věra, Choc Jiří MUDr., Javorský Pavel, Jelínek František, Kříž Čestmír Mgr., Kudová Božena Mgr., Kůs František, Lhoták Jan PhDr., Marešová Věra Ing., Mottl Petr Bc., Naglmüllerová Milena Mgr., Staněk Jan Ing., Staňková Andrea Ing., Švelchová Jana Mgr., Voldřich Rudolf MUDr., Zelený Tomáš Ing. Ph.D., proti nebyl nikdo, zdrželi se – Vrhel Miroslav, Sloup Radovan RNDr. Mgr. PhD., Karlíková Dagmar Mgr., Řezníčková Zdeňka Mgr.

Pan starosta přerušil jednání zastupitelstva města na příští týden ve středu dne 21. 2. 2018 od 16:00 hodin v budově kina v Sušici.

                                                                                          Zapsala: Milena Stárková

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48563
DnesDnes6
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden70
Tento měsícTento měsíc227
CelkemCelkem48563
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 7
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012