PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 18. 4. 2018 – tři noví členové správní rady ji záhy opustili

 Na dubnové jednání se dostavilo 16 zastupitelů, omluvili se MUDr. Jiří Choc, Mgr. Božena Kudová, František Kůs, MUDr. Rudolf Voldřich a Miroslav Vrhel.

Více než sto přítomných osob nejvíce zajímala
Informace a zpráva o činnosti správní rady Nemocnice Sušice o. p. s., se kterou přítomné seznámila Ing. Andrea Staňková.
Zpráva byla za období od 21. 2. do 18. 4. a byla rozdělena do 4 částí.

1) Informace Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s.
Písemná zpráva o činnosti je výchozím podkladem i pro níže navrhovaná usnesení.
Návrh na usnese:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu předsedky Správní rady o průběhu jedná a výsledcích činnosti SR za obdood 21. února do 18. dubna 2018.

2) Zjištění nedostat porušování smluvních závazků ze strany nájemce

Správní rada na zákla zjištění nedostatků ohledně kontroly a nápravy zjevných porušení smluvních vztahů, spočívajících v nečinnosti vedení Nemocnice Sušice o. p. s. či nájemci movitých věcí (dle Smlouvy o nájmu movitých věcí, uzavřené dne 16. 9. 2015 mezi Nemocni Sušice, o. p. s. a společnos NEMOS Sokolov s. r. o.), a dále vzhledem ke zjištění opakovaného porušení uvedené smlouvy (změna oprávnění k poskytovázdravotních služeb bez písemného souhlasu pronajímatele / zrušení obo listopad 2017, únor 2018) vyzvala ředitele o. p. s. k neprodlené nápravě těchto skutečnos a jednání v rámci práv pronajímatele ve smlouvě ustanovených.

Výzva nájemci Nemos Sokolov s. r. o. byla dle potvrzení ředitele odeslána 11. 4. 2018.
V souvislosti s tím doporučila správní rada obdobný postup radě města v rámci Smlouvy nájmu nemovitostí. (viz podklady)

Navržený postup při porušení Smlouvy o nájmu nemovitos nebyl RM akceptován.

Bylo uloženo OMRM a právnímu zástupci města Mgr. Sojkovi se k možnému porušení vyjáit. Do doby ípravy podkla pro ZM nebylo vyjádření Mgr. Sojky k dispozici, isbil ale, že bude do 13. 4. 2018, tedy bude zastupitelům dodatečně zasláno.

3) Konsolidace majetku pro zjednodušení majetkoprávch vztahů a možnost transparentní revize smluv (o nájmu movitých a o nájmu cí nemovitých)
Vzhledem k tomu že podle zákona o o. p. s. od roku 2015 Nemocnice Sušice o. p. s. nepl účel, pro který byla zřízena, po dobu delší než 6 síců, (mj. je toto uvedeno i ve výroční zprávě nemocnice 2016) a z vodu mnství uzavřených smluv a v nich figurujících subjek(viz příloha podkladový materiál), doporučuje SR revizi smluvních vzta a s tím souvisejí úpravu majetkoprávních vztahů pro posílení pozice města jako vlastníka VEŠKERÉHO (movitého i nemovitého majetku), ve smyslu konsolidace. Práva, povinnosti a odpovědnost za správu majetku, stejně tak i výraz leí vyjednáva pozice sta, které ale i v současnosti je tím klíčovým hráčem, který že ovlivnit nakládá s movitým i nemovitým majetkem, by tak byla transparentně pod vlivem nejvyššího orgánu – zastupitelstva města.

SR doporučuje ZM projednat návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá Odboru majetku a rozvoje města, aby do červnového jedná ZM prověřil možnosti způsobu naby movitého majetku, který je předmětem nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Sušice o. p. s. a Nemosem Sokolov s. r. o., do majetku města a předložil nejvhodnější variantu.

4) Změny v počtu členů Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s.
Na jednání SR dne 5. 4. 2018 oznámili svou rezignaci na členství ve SR: MUDr. František Musil, MUDr. Jiří Šedivý a Jaroslava Kolářová. Správní rada se dohodla, že bude dál pracovat v počtu 6 členů. Na zákla toho žádá ZM, aby uvedené členy SR odvolalo a následně hlasovalo o usnesení upravujícím změnu Zakladatelské listiny Nemocnice Sušice o. p. s. ve smyslu změny počtu členů (změna v OR dosud provedena nebyla).

Návrh na usnese:
Zastupitelstvo města odvolává, na zákla návrhu členů SR MUDr. Františka Musila, MUDr. Jiřího Šedivého a Jaroslavu Kolářovou tyto tři jmenova ze Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. ke dni 18. 4. 2018.
Pokud zastupitelstvo města dovolí tři členy správní rady, bude formulováno příslušné usnesení na místě jednání zastupitelstva, v opačném případě správní rada požádá o změnu zakladatelské listiny ve smyslu upravení počtu členů správní rady na 6.

Diskuse:
Pan starosta - správní rada se scházela téměř každých 14 dní, ale ne se všemi závěry ke kterým dospěla, souhlasím. Často dochází ke zkresleným informacím, spousta zpráv je nepravdivých a nemocnici škodí. Dále pan starosta poděkoval lékařům a sestrám za zajištění nepřetržitého provozu chirurgické ambulance. Dále podal informaci o jednání s Plzeňským krajem a s p. hejtmanem. 
Pan Javorský – provozovatel by měl zajišťovat veškerou činnost, aby zodpovědnost nebyla jen na členech zastupitelstva.
Mgr. Naglmüllerová sdělila, že o návrhu usnesení se jednalo na radě města dne 9. dubna 2018.
Ing. Marešová - stanovisko JUDr. Štancla není v podkladech, odpověděla Ing. Staňková, že v podkladech je smlouva Mgr. Sojky.
Ing. Staňková – správní rada bude zasedat v pátek dne 20. dubna 2018.
Pan starosta navrhuje ve spolupráci s Plzeňským krajem najít nějaké společné a dlouhodobě udržitelné systémové řešení zajištění nemocniční péče nejen v sušické nemocnici, ale v rámci celého Plzeňského kraje.
Ing. Janda – proč starosta neinicioval toto před 10 lety? Stav teď a předtím je velmi rozdílný. Pan starosta odpověděl, že vypracování koncepce zajištění zdravotnických služeb by měl být úkol Plzeňského kraje, na kterém by měli spolupracovat zástupci provozovatelů nemocnic, samospráv i dalších subjektů např. zdravotních pojišťoven.
Mgr. Švelchová podporuje usnesení, které je připravené. Smluvní vztahy jsou složité, my máme zájem o dostupné léčení pro občany.
Ing. Stárková – zastupitelstvo města má zjistit, zda je smlouva porušována. Nelze řešit sloučení movitého a nemovitého majetku. Je potřeba nechat zpracovat komplexní posudek smluv od roku 2015, ale toto nikdo neudělal. Doporučuje uložit panu starostovi nechat zhotovit právní posudek a nastavit cestu jak postupovat při případné výpovědi. Sloučit movitý a nemovitý majetek může vytvořit problém pro budoucnost.
Pan senátor Látka - nevěřil tomu, co slibovala společnost Penta v listopadu. Je třeba vyjasnit si, jak věřit nájemci po těchto zkušenostech. Pro Sušici a okolí je škoda, že nemocnice nebyla převedena pod Plzeňský kraj. Doporučuje jednání s krajem, v letošním roce zaplatí město cca 5,1 mil. Kč, v dalších letech se může tato částka značně zvýšit. Doporučuje převést pod Plzeňský kraj. Oslovil zastupitele, aby se k tématu vrátili a jednali znovu s krajem.
Ing. Marešová – stále se bavíme o akutní chirurgické péči, místo toho se nabízí něco jiného. Pokud kraj převezme všechno tak jak bylo, zvednu ruku pro to, ale to v nabídce nebylo.
Ing. Říha – nesouhlasí s místostarostkou, vývoj během nájemního stavu se snižoval, týká se to celé nemocnice. Požádal pana starostu, aby při diskusi nechal mluvit lidi z publika. Pokud zastupitelstvo přijme nějaké ukládací usnesení, zásadní rozhodnutí se odkládá o 2 – 5 měsíců.
Pokud by nemocnice byla převedena zpět pod o. p. s. získala by funkčnost, kterou nyní ztratila. V okamžiku pokud by k převodu došlo, přestane platit smlouva, jakým způsobem donutíme Pentu, aby se chovala korektně a slušně? Již před podpisem smlouvy se společností NEMOS probíhala jednání se společností Penta. Ta koupě Nemosu byla již smluvena. Stále se odsouvá možnost výpovědi a tím menší účinnost bude a Penta bude stále ve výhodě. Smlouvu o pronájmu movitého majetku je možné vypovědět bez jakýchkoli podmínek.
Dále se zeptal pana JUDr. Samka, jaká rizika hrozí při výpovědi smlouvy o nájmu movitých věcí. 
Paní Kroupová - smlouvu uzavřela o.p.s. můžeme ji vypovědět? Odpověděl JUDr. Samek a potvrdil, že tato možnost je. Paní Kroupová dále uvedla, proč se bavíme o sloučení nájmu movitých věcí, když je možnost smlouvu vypovědět.
Dále vystoupil pán, který neuvedl své jméno a řekl, že smlouvy byly od začátku špatně napsané, kdo nese za toto zodpovědnost. Je to majetek za cca 100 mil. Kč, zda není cíl nemocnici podhodnotit či koupit. Pan starosta odpověděl, že je to naprostý nesmysl, že nikdy v minulosti se o odprodeji sušické nemocnice neuvažovalo a považuje to za spekulace.
Ing. Staňková – upozorňovala už dříve, že smlouvy ji nepřipadaly v pořádku a ptala se zastupitelů, zda smlouvy viděli, potvrzuje, že smlouvy viděli až v loňském roce.
Ing. Staněk – neznám zastupitele, který by nechtěl zachovat nemocnici. Podat výpověď není řešením. Kraj dal nabídku, která se nedala přijmout. Pokud dáme výpověď Pentě, nemocnice fungovat nebude.
Pan Kampoš - pokud se všechno bude dále prodlužovat a odsouvat, dojde opravdu k uzavření, hodně lidí přijde o práci. Na podzim jsou komunální volby a na to, že smlouvy nebyly dodrženy, doplatí nové zastupitelstvo.
Ing. Říha – Penta provozovala nemocnici špatně, doporučuji vypovědět, byl bych rád, kdybychom se mohli o zastupitelstvo opřít.
Paní Kroupová – smlouvy se mají dodržovat, a pokud jedna z 2 stran smlouvu neplní – vypovědět. Právník města posuzoval smlouvu, doporučuje předložit nezávislému právníkovi. 
Pan Řezníček je uzavřeno 8 různých smluv, kde funguje NEMOS Sušice, MUDr. Choc a starosta, jaký je výsledek práce?
Mgr. Řezníčková – dozorčí rada prováděla fyzickou kontrolu pronajímaného majetku, závěr je takový, že majetek tam je, je správně evidovaný, je inventarizován, vše je v pořádku.
Dále vystoupila paní Harantová s tím, že chce nemocnici zachovat v takovém rozsahu, jako kdysi byla.
Ing. Říha – rozhodněte hned, zda to chcete nechat Pentě.
Mg. Naglmüllerová – pro výpověď hlasovat nebudu.
Pan Straka – vyzval pana Látku a Ing. Stárkovou, aby podpořili zdravotnictví v Sušici, když kraj dává cca 300 mil. Kč do zdravotnictví. Pan Látka odpověděl, že Plzeňský kraj je jediný kraj, který není zadlužený a proto může dotovat zdravotnictví. Ing. Stárková - máme nejlepší záchranku. Jsme jediný kraj, který není zadlužený, proto můžeme dotovat zdravotnictví, které je na nejlepší úrovni. Pan Látka o výpovědi nic neřekl, řekl jen, že by se město mělo domluvit s krajem, kraj sám nepřijde, musíte ho oslovit.
Ing. Říha - zaznělo zde, že správní rada byla a má strategicky řídit nemocnici, nesplnila úkol, který měla, suplovala dozorčí radu, měla sestavit plán. 2 měsíce do červnového zasedání zastupitelstva je pozdě, udělejte mimořádné zastupitelstvo, mám pocit, že chcete čas prodloužit a všechno nechat Pentě. Je třeba udělat plán A, B, C.
Mgr. Naglmüllerová – správní rada by se měla ocenit, ne odsoudit, odvedla mnoho práce za krátké období.
Ing. Staňková – nemocnici a město nechci hnát do soudních sporů.
JUDr. Samek řekl, že čl. 14. 2 je bez jakékoliv závady. Doporučuje jednat s krajem a sestavit skupinu. Je zbytečné zmiňovat, jaká byla nabídka kdysi, nečekat ať přijde kraj sám. Je nutné vyjet na kraj, požádat a celou záležitost znovu projednat, myslí si, že nabídka by byla jiná než před lety.
Mgr. Švelchová – v pátek je připravená schůzka s hejtmanem. Ing. Stárková potvrdila, že na správní radu je pozván hejtman, zástupce kraje a ona se sama zúčastní.
Pan Látka – zastupitelstvo by mělo pověřit správní radu nemocnice, mělo by být jasně řečeno, co město chce.
JUDr. Samek – nikdy nemůžu říci, že při výpovědi smlouvy nedojde k soudnímu sporu, řešit koncepčně a s rozumem.
Paní Harantová – kdo platil ředitele o.p.s. Odpověděl pan starosta, že je uzavřena smlouva o výkonu. Paní Harantová – je k nahlédnutí? Odpověděla Mgr. Naglmüllerová, že takové smlouvy nejsou veřejné.
Paní Harantová – žádá jednotlivé členy zastupitelstva a chce vědět, kdo chce v Sušici Pentu.
Pan starosta – dlouhodobě jsem přesvědčen, že neexistuje jednoduché řešení složitých problémů a tím rozhodně české zdravotnictví je. Jsem zastáncem hledání řešení se stávajícím provozovatelem.

Ing. Marešová - nebudete nás úkolovat, i já chci hledat rozumné řešení.
Mgr. Kříž – naše jednání uteklo někam jinam, nechte nás jednat, odhlasovat a pak můžete diskutovat. Paní Harantová – žádá o obnovení o.p.s. tak jak to bylo předtím, pokud tomu tak nebude hned dneska nechat smlouvu vypovědět. Správní rada ničeho nedosáhla. Mgr. Kříž – demokracie funguje trochu jinak, neříkám, že Pentu chci, držíme se zákonů, nechte nás jednat. Mgr. Kříž si nemyslí, že by kraj zajistil provoz nemocnice ve stavu, v jakém byla v roce 2015. Strávili jsme několik jednání mimo zastupitelstvo a mnohokrát jsme o tom jednali.
Paní Kolářová – byla jsem 2 měsíce členkou správní rady, nesouhlasím s tím, jak bylo odpovězeno na otázku, kdo platí ředitele o.p.s., zeptala jsem se osobně p. Vladimíra Sloupa jak je placený, je placený Nemosem, smlouvou o dohodě a šetří městu peníze. Navrhla jsem odvolání p. Vladimíra Sloupa, v zápise správní rady je to zapsáno, ale hlasováno o tom nebylo.
Ing. Janda – koncepce o.p.s. a co dál? Hledala pomoc, pomoc nepřišla. Neprotékaly tam zbytečně peníze, pokud se usnesete, že převedete majetek na město, je to v neprospěch města, nemocnice i Penty. Měl by se najít schopný manažer, který nemocnici povede, doporučuji převést movitý majetek na město, vy se usneste, že nebudete převádět, připravte mimořádné zastupitelstvo města, hledejte krizového manažera, i když to bude stát finance. Na podzim bude zvoleno nové zastupitelstvo, a aby nemohlo z této cesty sejít, připravte koncepci.
JUDr. Samek – pokud by se nemocnice přejmenovala, nebude mít zaměstnance, registrace a nevyřeší to žádný manažér.
Paní Harantová – je střetem zájmu, že platí ředitele o.p.s. Nemos.
Pan Řezníček - správní rada jednala a zatím není znám žádný výsledek.
Ing. Říha – chceme Pentu a nebo bez ní? To by se mělo rozhodnout.
Ing. Janda – zákon o obcích ukládá řádně se starat o svěřený městský majetek spravovat a zhodnocovat.
Paní Kroupová – příště nechat posoudit smlouvu nějakým jiným právníkem, ne právníkem města.
Ing. Říha – Mgr. Řezníčková chce vypovědět obě smlouvy, otevře nespočet možností pro Pentu.
Pan starosta – diskuse trvá 3 měsíce a nic se neřeší, nevede k cíli. Dochází k neustálé medializaci sušické nemocnice a to ji škodí. Negativní zprávy jsou v neprospěch toho zařízení. 

Po tříhodinové diskusi bylo přijato toto usnesení: 
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu předsedkyně Správní rady o průběhu jednání a výsledcích činnosti Správní rady nemocnice Sušice o. p. s. za období od 21. února 2018 do 18. dubna 2018. Návrh schválen 16 hlasy.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá Odboru majetku a rozvoje města, aby do červnového jednání zastupitelstva města prověřil možnosti způsobu nabytí movitého majetku, který je předmětem nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Sušice o. p. s. a Nemosem Sokolov s. r. o., do majetku města a předložil nejvhodnější variantu. Návrh schválen 16 hlasy.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města odvolává, na základě návrhu členů SR MUDr. Františka Musila, MUDr. Jiřího Šedivého a Jaroslavu Kolářovou ze Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. ke dni 18. 4. 2018. Návrh schválen 16 hlasy.

Doplnění členů Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s.
Pan starosta předložil návrh na doplnění 3 členů SR v tomto složení: Ing. Věra Marešová, RNDr., Mgr. Ph.D. Radovan Sloup, Ing. Jan Staněk

Pan Jelínek – navrhuje Ing. Vladimíra Říhu
Ing. Marešová se kandidatury vzdala. 
Hlasování pro RNDr., Mgr. Radovana Sloupa, Ph.D.
Pro – 15 hlasů - Daniel Čámský, Věra Fornousová, Pavel Javorský, František Jelínek, Mgr. Dagmar Karlíková, Mgr. Čestmír Kříž, PhDr. Jan Lhoták, Ing. Věra Marešová, Bc. Petr Mottl, Mgr. Milena Naglmüllerová, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Ing. Jan Staněk, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Jana Švelchová, Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.
Proti – nikdo. Zdržel se hlasování – 1 člen - RNDr., Mgr. Radovan Sloup, Ph.D.

Rozhodnutí zastupitelstva: Zastupitelstvo jmenuje do Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. pana RNDr., Mgr. Radovana Sloupa, Ph.D.

Hlasování pro Ing. Jana Staňka
Pro – 11 – hlasů - Daniel Čámský, Věra Fornousová, Mgr. Dagmar Karlíková, Mgr. Čestmír Kříž, PhDr. Jan Lhoták, Ing. Věra Marešová, Bc. Petr Mottl, Mgr. Milena Naglmüllerová, RNDr., Mgr. Ph.D. Radovan Sloup, Mgr. Jana Švelchová, Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.
Proti – nikdo. Zdrželo se hlasování – 5 členů - Ing. Andrea Staňková, Pavel Javorský, František Jelínek, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Ing. Jan Staněk

Rozhodnutí zastupitelstva: Zastupitelstvo jmenuje do Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. Ing. Jana Staňka.

Hlasování pro Ing. Vladimíra Říhu
Pro – 6 hlasů - Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Čestmír Kříž, Pavel Javorský, František Jelínek, Daniel Čámský
Proti – 2 členové - Věra Fornousová, Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.
Zdrželo se – 8 členů - Mgr. Dagmar Karlíková, PhDr. Jan Lhoták, Ing. Věra Marešová, Bc. Petr Mottl, Mgr. Zdeňka Řezníčková, RNDr., Mgr. Ph.D. Radovan Sloup, Ing. Jan Staněk, Mgr. Jana Švelchová
Návrh nebyl přijat.
Pan Javorský navrhuje paní Zuzanu Hrabou, pan starosta ji vyzval, zda souhlasí s kandidaturou, kterou potvrdila.
Hlasování pro paní Zuzanu Hrabou
Pro – 12 hlasů - Pavel Javorský, František Jelínek, Mgr. Dagmar Karlíková, Mgr. Čestmír Kříž, PhDr. Jan Lhoták, Ing. Věra Marešová, Mgr. Milena Naglmüllerová, Mgr. Zdeňka Řezníčková, RNDr., Mgr. Ph.D. Radovan Sloup, Ing. Jan Staněk, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Jana Švelchová
Proti – nikdo. Zdrželo se hlasování – 4 členové - Daniel Čámský, Věra Fornousová, Ing. Tomáš Zelený, Ph.D., Bc. Petr Mottl

Rozhodnutí zastupitelstva: Zastupitelstvo jmenuje do Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. paní Zuzanu Hrabou.

Mgr. Zdeňka Řezníčková předložila návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města Bc. Petru Mottlovi, aby neodkladně v souladu s čl. 19. 2. písm. c) Smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřené dne 16. 9. 2015 mezi městem Sušice a společností NEMOS Sušice s. r. o., zaslal společnosti NEMOS Sušice s. r. o. písemnou výzvu k zanechání porušování povinností, které spočívá v tom, že předmět nájmu nevyužívá pro poskytování služeb v plném rozsahu popsaném v registraci a registraci II.

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 10 hlasy, 6 členů se zdrželo hlasování.

Návrh nebyl přijat.

Příspěvek na dopravní obslužnost

Zastupitelstvo města schválilo „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Částka 367 191,- Kč bude hrazena z Org. 405, kap. 4, par. 2221, pol. 5193 – „Výdaje na dopravní územní obslužnost“ schváleného rozpočtu města.

Rozpočtová opatření
Bylo schváleno rozpočtové opatření, přijetí a použití dotace od KÚ PK ve výši 25.267.897 Kč – účelová dotace jako vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.Jedná se o účelovou dotaci
pro Sociální služby města Sušice – Podpora sociálních služeb, kterou město pouze přeposílá příspěvkové organizaci.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření - navýšení nové organizace 89 – Daň z příjmů za město – proúčtování v příjmové a výdajové části o 15.368.910 Kč. 

Úpravna vody-obnova řídicího systému
ČEVAK a.s. předložil návrh na obnovu řídicího systému a částečnou obnovu elektroinstalace na úpravně vody. V letošním roce bude zpracovaná projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele. Projekt bude zpracovaný tak, aby umožňoval realizaci rozdělit na etapy podle možností financování. Předpokládaná cena na realizaci je 5 mil. Kč bez DPH.Akce nebyla plánovaná v rozpočtu na r. 2018. Finanční prostředky navrhujeme převést z org. 1712 Hájkova ul., kde se předpokládá posun zahájení stavby na r. 2019.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 15, kterým se nová organizace 1831-Úpravna vody-obnova řídicího systému /projektová dokumentace/ povýší o 300 tis. Kč, o tutéž částku se sníží org. 1712 Hájkova-vodovod, kanalizace, chodníky.

Dovybavení sběrného dvora
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření, kterým se organizace 1720 Sběrný dvůr povýší o 800 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 rezerva na investice a provoz. Důvod – předfinancování.


Snížení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Sportoviště města Sušice
Vzhledem k tomu, že schválená dotace na provoz v roce 2017 nebyla spotřebována v přidělené výši, o částku 204.811 Kč je snížena dotace na provoz v letošním roce – schváleno. 

Snížení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Sušické kulturní centrum

Vzhledem k tomu, že schválená dotace na provoz v roce 2017 nebyla spotřebována v přidělené výši, o částku 330.000 Kč je snížena dotace na provoz v letošním roce-schváleno.

Schválen příjem dotace od MŠ ČR z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Šablony pro MŠ“ pro Mateřskou školu Sušice, Tylova ve výši 212.708,80.
Schválen příjem dotace od MŠ ČR z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Šablony pro MŠ“ pro Mateřskou školu Sušice, Smetanova ve výši 255.921,60.

Dům č.p. 10 – Poštovní ulice
Bylo schváleno rozpočtové opatření – dům č. p. 10- 6,3 mil. Kč. V loňském roce započala rekonstrukce, letos pokračuje. Obnovu fasády včetně výměny výkladců v 1. NP, opravu oken ve 2. NP, odstranění apsidy a vybudování markýzy.


Mobiliář města – schváleno 100 tis.

Restaurování sochy T. G. Masaryka v letošním roce stého výročí založení ČR.

Obnova Pomníku padlých - schváleno
Restaurování Pomníku padlých v  I. a II. světové válce, který byl prohlášen kulturní památkou. Na akci restaurování pomníku bude podána žádost o dotaci Plzeňského kraje, max. výše dotace může být 100.000,- Kč. Celková výše rozpočtu je 500.000,- Kč. 

Vrácení dotace - schváleno
Sušickému kulturnímu středisku, ochotnickému spolku Schody byl na rok 2018 přidělen účelový příspěvek ve výši 20.000 Kč na uvedení dvou divadelních her včetně jejich repríz. Z důvodu uvedení pouze jednoho divadelního představení a nevyčerpání dotace, rozhodla komise sportu a kultury o navrácení celé výše příspěvku 20.000 Kč.

Žádost o podání návrhu na zastavení exekuce a odpis pohledávky
Zastupitelstvo města rozhodlo o podání návrhu na zastavení exekuce č.j. 120 EX 14670/13. 

Majetková agenda
Prodej pozemku – Divišov  
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části parcely č. 147/6 k.ú. Divišov u Sušice cca 300 m2 T.Floriánovi,Sušice, za kupní cenu 140,- Kč za m2. Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části parcely č. 147/6 k.ú. Divišov u Sušice o výměře cca 25 m2 do podílového spoluvlastnictví  P.Ledvinkové, Sušice (spoluvlastnický podíl ½), a A.Soukupovi,Sušice (spoluvlastnický podíl ½), za kupní cenu 140,- Kč za m2
Prodej části pozemku – ul. Pod Stráží    
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 1896/9 (trvalý travní porost) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 100 m2 D.Urbánkové,Sušice, za cenu 250,- Kč za m2 + DPH.
Prodej garáží pod Kalichem  
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 2700 k.ú. Sušice nad Otavou, včetně objektu bez čp/če - garáže, panu Luboru Herltovi, bytem Sušice, za kupní cenu 147 000,-. Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 2699 k.ú. Sušice nad Otavou, včetně objektu bez čp/če - garáže, panu Milanu Penovi, bytem Sušice, za kupní cenu 160 000,-.
Nabídka odkupu pozemku - Malá Chmelná
Zastupitelstvo města neschvaluje odkoupení pozemku p.č. 91/3 o výměře 990 m2 k.ú. Malá Chmelná (zahrada), z pozůstalosti po zemř. p.Krčmářovi. 

Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací pro rok 2018 – schváleno - 599.997,-
Z „Dotačního programu města Sušice na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací“ bylo přijato a schváleno 7 žádostí: Český rybářský svaz, MO se sídlem v Sušici; Junák – český skaut, středisko Vydří stopa Sušice; Pionýrská skupina Otava Sušice; Sbor dobrovolných hasičů Sušice; Sbor dobrovolných hasičů Volšovy; Spolek přátel Sušického dětského sboru; Taneční klub Fialka.

Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost sportovních organizací pro rok 2018 – schváleno – 2.000.000,-
Z „Dotačního program uměsta Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací“bylo přijato a schváleno 6 žádostí: JK Bobři Sušice, Judoclub Sušice, Klub vodních sportů Sušice, Lawn Tennis Club Sušice, Tělocvičná jednota Sokol Sušice, Tělovýchovná jednota Sušice.

Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou reprezentaci dospělých v mistrovských soutěžích na rok 2018 – schváleno 250.416,-

Z „Dotačního programu města Sušice na podporu reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích“byly přijaty a schváleny 2 žádosti – Judoclub Sušice; Tělovýchovna jednota Sušice - 3 oddíly (Atletika, Lední hokej, Kopaná). V rozpočtu je 300.000 Kč. Pravidla stanovují, že příspěvek může být poskytnut maximálně do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených organizací. Celková výše skutečně vynaložených nákladů činí 330.789 Kč. 75 % z této částky je 250.416 Kč. Z tohoto důvodu nemůže být rozdělen celý příspěvek. 

Program regenerace na rok 2018
Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky městského domu č.p. 128/I., ul. Americké armády v Sušici k financování z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 a finanční částky.

 
Zvukové, zvukovo-obrazové a obrazové záznamy z veřejného zasedání zastupitelstva města
Na základě usnesení z minulého zastupitelstva (ZM ze dne 14. a 21. 2. 2018), kdy zastupitelstvo města uložilo tajemníkovi zpracovat do příštího řádného jednání zastupitelstva města návrh podmínek pořizování audiovizuálního záznamu v souladu s platnou legislativou a změnu jednacího řádu zastupitelstva města Sušice, předkládám zastupitelstvu města tento materiál.

Základní právní minimum:
Zákon o obcích ani žádný jiný právní předpis otázku pořizováni zvukových či obrazových záznamů ze zasedání zastupitelstva města speciálně neupravuje. Jedinou obecnou zákonnou úpravu této problematiky představuje občansky zákoník, který upravuje ochranu osobnosti člověka (viz § 81 a násl.) a zákon o ochraně osobních údajů (GDPR), který řeší nakládání s těmito údaji. Na problematiku pořizování záznamů je nutné pohlížet z úhlu pohledu toho, kdo pořizuje záznam, jednak z pohledu občana, jako účastníka jednání, a pak z pohledu města (či úřadu při správních řízeních).

Z pohledu občana nahlížíme na věc tak, že každý může činit vše, co zákon nezakazuje a jakékoliv nahrávání žádný zákon nezakazuje. Absolutně jej nemohou zakázat ani obce (zastupitelstva) při své činnosti. Zastupitelstvo města není oprávněno (v jednacím řadu, ani konkrétním usnesením) zakázat občanovi (komukoliv) pořizování obrazových a zvukových záznamů z veřejného jednání, pokud jeho pořizováním nedochází k rušení zasedání, neboť by porušilo ustanovení čl. 4 odst. 1 Listiny základních práva svobod, dle kterého povinnosti mohou byt ukládány pouze toliko na základě zákona a v jeho mezích. Jednací řád zasedání zastupitelstva, tak může omezit nahrávání jen pro případy, kdy by se tím narušil průběh zasedání (např. když nahrávání je provokací směřující k znevažování a komplikování, či maření cíle jednání zastupitelstva). Občan proto může, když nenarušuje jednání, pořizovat záznamy, avšak současně musí dodržet podmínky ustanovení o ochraně osobnosti dle občanského zákoníku a zákona o ochraně osobních údajů.

Zákon o ochraně osobních údajů se nevztahuje na pořizování jednotlivého záznamu pro osobní potřebu nebo na přímý přenos. Pokud však občan chce systematicky a dlouhodobě nahrávat všechna zasedání zastupitelstva a zejména, chcete-li je pak zveřejňovat nebo jinak systematicky zpracovávat, o zpracování osobních údajů se již jedná a je na jeho odpovědnosti, jakým způsobem osobní údaje jiných ochrání. Obecně platí, že zachytit něčí podobu a šířit takový záznam lze pouze se souhlasem daného člověka. Ten však není třeba v případě, že někdo „veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu“ (dle rozsudku ze dne 13. 3. 2012, č. j. 8 A 316/2011-47 nelze projevy zastupitelů ani projevy soukromých osob, učiněné při zasedání zastupitelstva, pokládat za projevy osobní povahy, nýbrž je nutné pokládat je za součást veřejného zasedání zastupitelstva, na které se nevztahuje ochrana osobnosti dle občanského zákoníku). Souhlas je tedy třeba jen na pořízení a šíření soukromých projevů, případně snímání pasivních diváků.

Z pohledu města nahlížíme na věc v souladu s právem následovně - pro posouzení legálnosti a legitimnosti každého zpracování je základním kritériem účel zpracování osobních údajů a jako účel zpracování se v těchto případech objevují v zásadě dva důvody, jednak pořízení záznamu jako podkladu pro pozdější vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva a jednak pořízení záznamu za účelem informování veřejnosti o činnosti města a zastupitelstva, typicky prostřednictvím jeho zveřejnění na internetových stránkách.

Pořízení záznamu pro potřeby vyhotovení zápisu
Z každého zasedání zastupitelstva města je dle § 95 zákona o obcích povinnost pořídit zápis, a to do 10 dnů po skončení zasedání a jedním z podkladů, na základě kterého bude zápis vyhotoven, může být také zvukový nebo zvukovo-obrazový (audiovizuální) záznam z jednání.
V případě zvukového záznamu lze podmínky pro postup obce shrnout tak, že záznam může být pořizován bez souhlasu přítomných osob (subjektů údajů), a to na základě výjimky dle § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů; takové zpracování slouží k ochraně práv obce při plnění její zákonné povinnosti, stejně jako k ochraně práv jednotlivých zastupitelů v souladu s požadavkem na přesnost a správnost pořízeného zápisu. Při pořizování záznamu je povinností města informovat ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů přítomné o tom, že záznam bude pořizován a za jakým účelem.

Pro pořizování audiovizuálního záznamu pouze pro účely vyhotovení zápisu bude platit v zásadě výše uvedené. Město jako správce bude muset pouze dbát na to, aby obrazový záznam byl pořizován pouze z prostor, kde se nacházejí zastupitelé, neboť pro potřeby zápisu není nutné zaznamenávat veřejnost, která aktivně na zastupitelstvu nevystupuje (tj. její přítomnost se v zápise nijak neprojeví). Prakticky to znamená nasměrování kamery pouze na zastupitele, případně na osoby vystupující k projednávaným bodům.

Pro vlastní zacházení se záznamem, přístupu k němu atd. by město mělo v souladu s § 13 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů přijmout a dokumentovat pravidla, kterými se bude řídit. V souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů je povinností správce zlikvidovat osobní údaje, jakmile pomine účel jejich zpracování. Tím je v daném případě pořízení zápisu. Jelikož proti zápisu může vznést člen zastupitelstva námitku, o které by se rozhodovalo na nejbližší schůzi zastupitelstva, je v zásadě možné uchovávat záznam až do tohoto okamžiku, neboť právě záznam může být podkladem pro rozhodnutí zastupitele o námitce zastupitele proti zápisu. Poté je ovšem město na základě § 20 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů (dle názoru ÚOOÚ) povinno osobní údaje zlikvidovat. V případě tohoto účelu zpracování osobních údajů nebude obec povinna plnit oznamovací povinnost vůči Úřadu na ochranu osobních údajů a to na základě výjimky dle § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Pořízení záznamu pro informování veřejnosti
Pro informování veřejnosti prostřednictvím záznamu (zvukového nebo audiovizuálního) se uplatní v zásadě stejná pravidla, lze tedy problematiku zjednodušit konstatováním, že město může bez jakéhokoliv omezení informovat o své vlastní činnosti, pokud tato informace nesouvisí s konkrétní fyzickou osobou.

Otázkou, se kterou se bude muset správce (město) vypořádat prvotně, je právní titul pro zpracování osobních údajů. U zastupitelů, úředníků města a dalších úředních osob je tento právní titul obsažen v § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, neboť lze předpokládat, že informace, které k těmto osobám zaznějí (stejně jako jejich samotná přítomnost) na zasedání zastupitelstva, mají přímou souvislost s jejich úřední činností. Proto v jejich případě není třeba získávat souhlas s pořízením a zveřejněním záznamu, ani není nutné jejich osobní údaje jakkoliv anonymizovat s výjimkou případů, kdy by se projednávané osobní údaje bezprostředně dotýkaly rovněž jejich osobního či rodinného života mimo veřejnou nebo úřední činnost.

U osob z řad veřejnosti, které budou přítomny na zasedání zastupitelstva, lze konstatovat, že z pohledu informačního účelu záznamu není třeba souhlas s jejich zaznamenáním, pokud budou tyto osoby na záznamu zachyceny přiměřeným způsobem, tedy např. pouze krátkým záběrem do prostoru pro veřejnost apod. Naopak u osoby z veřejnosti, která aktivně na jednání zastupitelstva vystoupí k některému z bodů, lze její osobní údaje související s vystoupením zpracovávat bez jejího souhlasu, neboť takové vystoupení je projevem politického práva a aktivity konkrétního občana, která již z povahy věci není a nemůže být anonymní. Je ovšem třeba rozlišovat příspěvek k diskuzi na zastupitelstvu a vystoupení s konkrétní žádostí vůči městu např. v sociální oblasti (zde bude třeba posuzovat situaci individuálně).

V takovém případě by snad bylo možné zpracování podřadit pod výjimku podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, tedy jako zpracování nezbytné pro ochranu práva obce informovat o jednání zastupitelstva, které nepředstavuje nepřiměřený zásah do soukromí subjektu údajů.

Na základě výše uvedeného lze tedy opět doporučit, aby kamera byla umístěna tak, aby zaznamenávala prostor pro zastupitele a pro řečníky z řad veřejnosti, neměla by ovšem zabírat prostor pro veřejnost.

Nejproblematičtější otázkou jsou osobní údaje třetích osob, které při jednání zastupitelstva zaznějí při projednávání jednotlivých bodů. Pro tyto případy se uplatní právní názor ÚOOÚ, že neomezené zveřejnění těchto osobních údajů, typicky prostřednictvím internetu, ze strany města není možné a tyto osobní údaje je třeba před zveřejněním záznamu anonymizovat. Proto v případě pořízeného záznamu pouze v těchto případech bude obec povinna osobní údaje vhodným způsobem anonymizovat. Pro úplnost lze uvést, že v případě fyzických osob, na které se bude vztahovat § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, není potřeba anonymizaci osobních údajů v rozsahu citovaného ustanovení provádět, protože dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se poskytne o příjemci veřejných prostředků jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Zásadní význam pro zpracování osobních údajů výše uvedeným způsobem má splnění informační povinnosti dle § 11 zákona o ochraně osobních údajů. Prostor, kde probíhá jednání zastupitelstva, by měl být tedy označen informací o pořizování záznamu, jeho účelu atd., stejná informace může být součástí jednacího řádu zastupitelstva. Ze strany řídícího schůze zastupitelstva by ještě před zahájením vlastního pořizování záznamu měla také zaznít informace o tom, že bude pořizován záznam, za jakým účelem, jakým způsobem bude se záznamem dále zacházeno a o právu přítomných na námitku proti takovému zpracování ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Jelikož nelze plně zobecnit veškeré možné situace, ke kterým při jednání zastupitelstva dojde, včetně osobních údajů, které na něm zaznějí, má právo na námitku význam v tom, že obec jako správce je poté povinna vyhodnotit, zda zveřejněním záznamu nedojde k nepřiměřenému zásahu do soukromí subjektu údajů nebo lidské důstojnosti, a zda není důvod záznam částečně upravit a nad rámec výše uvedeného dále anonymizovat. Takové posouzení by měla na základě § 10 zákona o ochraně osobních údajů provádět ostatně automaticky u každého záznamu i bez výslovné námitky.

Z dalších povinností vztahujících se na obec jako na správce osobních údajů je třeba upozornit na stanovení doby uchování osobních údajů (resp. obecně dobu zveřejnění). Jako nejvhodnější se jeví stanovení doby zveřejnění záznamu po dobu cca jednoho funkčního období zastupitelstva, tj. čtyř let, ale vzhledem k účelu, kterým je informování veřejnosti, lze akceptovat i dobu delší. Povinnost dle § 13 zákona o ochraně osobních údajů se v daném případě zúží na zabezpečení záznamu před jeho neoprávněnou změnou či jiným zásahem do jeho obsahu. V případě tohoto zpracování je také správce povinen splnit oznamovací povinnost dle § 16 zákona o ochraně osobních údajů (minimální lhůta je 30 dní před zpracováním).

Shrnutí
V případě rozhodnutí zastupitelstva města o pořizování záznamu se vždy uplatní následující pravidla, která se musí dodržet:

- stanovit účel takového zpracování osobních údajů;

- splnit informační povinnost vůči přítomným osobám, případně ÚOOÚ;

- možnost zásahu do soukromí, a tedy otázku anonymizace;

- je třeba umožnit subjektům údajů právo na námitku proti zpracování osobních údajů a každou námitku individuálně posoudit, zda nedochází k nedůvodnému a nepřiměřenému zásahu do soukromí.

Technicky by vzhledem ke skutečnosti, že jednání zastupitelstva města probíhají v prostorách kina, potřebné nahrávací zařízení koupilo a spravovalo kulturní středisko, které by jej využívalo i pro svoji činnost.

V případě, že zastupitelstvo města rozhodne o pořizování záznamu (jakéhokoliv) je potřeba upravit také jednací řád doplněním textu např. „v průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje … dle vybrané alternativy“

V případě rozhodnutí zastupitelstva a po splnění všech zákonných podmínek (oznamovací povinnost) by bylo možné provádět záznam nejdříve červnového zastupitelstva.

Otázkou k posouzení je pořizování záznamu souběžně s přímým přenosem a opačně.

Návrh předkladatele:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo o pořizování zvukovo-obrazového přímého přenosu z veřejného jednání zastupitelstva města za účelem informování veřejnosti.
2. Zastupitelstvo města rozhodlo o pořizování zvukového /alt. zvukovo-obrazového záznamu z veřejného jednání zastupitelstva města za účelem pořízení záznamu pro potřeby vyhotovení zápisu/ alt. za účelem záznamu pro informování veřejnosti.
3. Zastupitelstvo města schválilo změnu „Jednacího řádu zastupitelstva Města Sušice“, kterou se do Čl. 12 doplňuje odstavec 6, který zní „V průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje ……...(text dle schválené alt.)“ 

Rozhodnutí zastupitelstva:
Zastupitelstvo města rozhodlo o pořizování zvukovo-obrazového přímého přenosu z veřejného jednání zastupitelstva města za účelem informování veřejnosti.
 Návrh schválen 11 hlasy, 2 členové se zdrželi hlasování, 3 hlasy proti.

Protinávrh Mgr. Řezníčkové se jmenovitým hlasováním
Zastupitelstvo města rozhodlo o pořizování zvukového /alt. zvukovo-obrazového záznamu z veřejného jednání zastupitelstva města za účelem pořízení záznamu pro potřeby vyhotovení zápisu a za účelem záznamu pro informování veřejnosti.
Rozhodnutí zastupitelstva:
Pro – 5 hlasů – Ing. Andrea Staňková, RNDr., Mgr. Radovan Sloup, Ph.D., Pavel Javorský, Mgr. Zdeňka Řezníčková a PhDr. Jan Lhoták.
Proti – 3 hlasy - Mgr. Dagmar Karlíková, František Jelínek a Mgr. Čestmír Kříž.
Zdrželo se – 8 členů – Daniel Čámský, Věra Fornousová, Ing. Věra Narešová, Bc. Petr Mottl, Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. Jan Staněk, Mgr. Jana Švelchová, Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.

Návrh nebyl přijat.

Ostatní
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost mikroregionu Střední Pošumaví o obnovení chirurgické ambulance a chirurgického oddělení.

                                                                                       Zapsala Milena Stárková

  


  

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48563
DnesDnes6
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden70
Tento měsícTento měsíc227
CelkemCelkem48563
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012