PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 19.4.2017 – změny v nemocnici nechceme, dodržte sliby!

Dubnového jednání zastupitelstva se zúčastnilo všech 21 zastupitelů. Zástupce společnosti NEMOS GROUP a. s. Mgr. David Soukup představil návrh změn v sušické nemocnici. Po tříhodinové diskusi (zcela chybí jakýkoliv záznam či zápis diskuse) a vzhledem k negativním stanoviskům většiny zastupitelů k navrhovaným změnám navrhl pan starosta hlasovat o doporučujícím usnesení ve znění:

Zastupitelstvo města nedoporučilo správní radě Nemocnice Sušice o. p. s. měnit stávající smluvní vztah se společností NEMOS GROUP a. s.  
Pan Vrhel požádal o jmenovité hlasování. Ruce některých zastupitelů ODS šly nahoru pomalu, přesto nakonec pro zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče hlasovalo všech 21 zastupitelů.
Zastupitelstvo města nedoporučilo správní radě Nemocnice Sušice o. p. s. měnit stávající smluvní vztah se společností NEMOS GROUP a. s.  
Zastupitelé se jednomyslně dohodli na návrhu, který předložila Ing. Andrea Staňková v tomto znění: Zastupitelstvo města žádá dozorčí radu Nemocnice Sušice o. p. s. o provedení kontroly dodržování smluvních vztahů, posouzení jejich efektivity a o podání písemné zprávy o výsledcích této kontroly radě města a zastupitelstvu města nejpozději do červnového jednání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města schválilo „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Částka 333 900,- Kč.
Majetková agenda:
1. Odkoupení pozemků býv. hotelu Otava   
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlásil výběrové řízení s následnou aukcí na koupi ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti ½ pozemku st. p. č. 684, včetně stavby č. p. 318/II, a shodného spoluvlastnického podílu na pozemkových parcelách p. č. 1029/5, 1043/3, 1043/4, 1044, 1046/2, 1049/2, 1049/3, 1049/5 a 2830 vše v k. ú. Sušice nad Otavou. Druhou polovinu vlastní město.
Město Sušice se po projednání v RM 9. 1. 2017, ZM 15. 2. 2017 a RM 20. 2. 2017 zúčastnilo tohoto výběrového řízení, bylo jediným účastníkem a získalo nemovitosti za 2 300 000,- Kč. Zastupitelé odkup schválili.
Odkoupení lesních pozemků   
Správce městských lesů SULES s.r.o. projednal s vlastníky lesních pozemků p. č. 669/14, 842/1 a 842/2 k. ú. Sušice nad Otavou o celkové výměře 3453 m2 p. Jaroslavem Halasem (podíl 1/2) a Janem Kulhánkem (podíl 1/2) možnost jejich převodu na město. Tyto pozemky se nachází v lokalitě Svatobor a navazují na městské lesy. Cena dle znaleckého posudku činí 17 000,- Kč. Zastupiteli schváleno.

2. Prodej pozemku p.č. 358/28 – ul. 5. května
O prodej části pozemku p. č. 358/28 o výměře cca 7,9 m2 v k. ú. Sušice nad Otavou (zahrada) požádal p. Jiří Dekan, bytem Hrádecká 141/II, Sušice. Jedná se o pozemek za stávajícími garážemi u bytového domu č. p. 671/II  v ul. 5. května na pozemku st. p. č. 1230. Žadatel je majitelem garáže na pozemku st. p. č. 1643 a pozemek by chtěl využít k přístavbě této garáže. Odbor výstavby a ÚP nemá k prodeji námitek. Zastupitelé prodej schválili, cena 250,-/m2.
Prodej části pozemků p. č. 2261/4 a 2262 – ul. Hájkova
O prodej části pozemků p. č. 2261/4 a 2262 o celkové výměře cca 150 m2 v k. ú. Sušice nad Otavou (ostatní plocha - ostatní komunikace) požádala firma Veterinární centrum s.r.o., Sušice. Jedná se o zatravněnou plochu v ul. Hájkova, kterou by firma využila jako odstavnou plochu pro potřeby své a svých klientů (firma sídlí v Hájkově ul. 109/III, na st. p. č. 435). Odbor výstavby a ÚP ani Odbor dopravy a silničního hospodářství nemají k prodeji námitky. Vjezd na parkoviště by měl být z místní komunikace na pozemku p. č. 2262 (ul. Hluboká). Zastupitelé prodej schválili, cena 220,-/m2.

3. Prodej pozemků za Solem
O odprodej pozemků p. č. 2067/2 a 2068/2 v k. ú. Sušice nad Otavou, požádala paní Ing. Marie Přibová, bytem U Sluncové 612/21, Praha 8. Žadatelka vlastní sousední nemovitosti navazující na tento pozemek – dům čp. 618/II na st. p. č. 1083 a garáž na st. p. č. 1435 a pozemky p. č. 2067/1, 2067/4, 2066/9, 2038/6, 2067/6 a st. 507 v k. ú. Sušice nad Otavou. Pozemek p. č. 2068/2 byl zaplocen a užíván jako přístup k domu i garáži bývalými vlastníky a pozemek p. č. 2067/2 byl bývalými vlastníky osázen ovocnými stromy a oplocen. O stanovisko byl požádán Odbor výstavby, který prodej nedoporučuje. Dle schváleného územního plánu města jsou pozemky vymezené pro veřejně prospěšnou stavbu - komunikaci. Rada města dne 14. 11. 2016 svým usnesením č. 716 schválila záměr prodeje pozemků p. č. 2067/2 a 2068/2 v katastrálním území Sušice nad Otavou a zveřejnění záměru na úřední desce města Sušice. Na úřední desce vyvěšeno od 16. 11. 2016 do 2. 12. 2016. Nikdo další se nepřihlásil ani nevznesl připomínky. Cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 53 000,-Kč za pozemek p. č. 2068/2 (125,- Kč/m2) a 30 000,- Kč za pozemek p. č. 2067/2 (20,-Kč/m2, porosty 6 284,- Kč).  
Rada města dne 3. 4. 2017 svým usnesením č. 191 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemků p. č. 2067/2 (zahrada) o výměře 1209 m2 a p. č. 2068/2 (ost. plocha – neplodná půda) o výměře 423 m2, katastrálním území Sušice nad Otavou, paní Ing. Marii Přibové, bytem U Sluncové 612/21, Praha 8, za celkovou kupní cenu 83 000,- Kč s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené, a doporučila pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků p. č. 2067/2 o výměře 1209 m2 a p. č. 2068/2 o výměře 423 m2, v katastrálním území Sušice nad Otavou, paní Ing. Marii Přibové, bytem U Sluncové 612/21, Praha 8, za celkovou kupní cenu 83 000,- Kč s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Rozhodnutí zastupitelstva bylo těsné:  Návrh schválen 12 hlasy, 4 hlasy proti, 5 členů se zdrželo hlasování.

4. Směna pozemků v býv. kasárnách v Nádražní ul.
Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemkové parcely č. 2737 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 11 m2, k. ú. Sušice nad Otavou, v majetku města Sušice, za část pozemkové parcely č. 2745 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 11 m2, k. ú. Sušice nad Otavou, v majetku Bc. Tomáše Dražky, Žichovice, a to bez vzájemné kompenzace hodnot obou směňovaných nemovitostí s tím, že zároveň bude zřízeno věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě – kanalizace, včetně ochranného pásma, ve vlastnictví města, a to k části směňovaného pozemku p. č. 2737 k. ú. Sušice nad Otavou a pozemku p.č. 2745 k. ú. Sušice nad Otavou, ve vlastnictví Bc. Tomáše Dražky, za náhradu ve výši 1 000,- Kč.
Bylo přijato několik rozpočtových opatření.
Příspěvky na pravidelnou činnost zájmových organizací

Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací pro rok 2017
Na základě pravidel pro „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací“ schválených ZM dne 16. prosince 2015 byly do 28. února 2017 přijímány žádosti o finanční příspěvek na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2017. Do uzávěrky bylo přijato 7 žádostí: Český rybářský svaz, MO se sídlem v Sušici; Junák – český skaut, středisko Vydří stopa Sušice; Pionýrská skupina Otava Sušice; Sbor dobrovolných hasičů Sušice; Sbor dobrovolných hasičů Volšovy; Spolek přátel Sušického dětského sboru; Taneční klub Fialka. Po provedení kontroly žádostí a povinných příloh byly výsledky zpracovány do tabulky k výpočtu výše příspěvku (viz příloha č. 1). Zastupitelé schválili rozdělení dotací v celkové částce 599.008,- Kč.

Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost sportovních organizací pro rok 2017
Na základě pravidel pro „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací“ schválených ZM dne 16. prosince 2015 byly do 28. února 2017 přijímány žádosti o finanční příspěvek na pravidelnou činnost sportovních organizací na rok 2017. Do uzávěrky bylo přijato 6 žádostí: JK Bobři Sušice, Judoclub Sušice, Klub vodních sportů Sušice, Lawn Tennis Club Sušice, Tělocvičná jednota Sokol Sušice, Tělovýchovná jednota Sušice.
Po provedení kontroly žádostí a povinných příloh byly výsledky zpracovány do tabulky k výpočtu výše příspěvku (viz příloha č. 2). V rozpočtu města Sušice pro rok 2017 je v org. 183 – Příspěvek na sportovní činnost dětí vyčleněno 2.000.000,- Kč. 45% tj. 900.000,- Kč z tohoto příspěvku je určeno na provoz a pronájem sportovních zařízení, 20% tj. 400.000,- Kč je určeno pro příspěvek na dopravu sportovních organizací a 35% tj. 700.000,- Kč činí příspěvek na člena sportovních organizací.
Pravidla stanovují, že příspěvek může být poskytnut maximálně do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených organizací na činnost mládeže. Celková výše skutečně vynaložených nákladů na dopravu všech žádajících organizací činí 529.622,- Kč. 75 % z této částky je 397.216,50 Kč.  Z tohoto důvodu nemůže být rozdělen celý příspěvek na dopravu, který činí 400.000,- Kč.  Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost pro 6 výše jmenovaných organizací činí celkem 1.997.217,- Kč (viz příloha č. 2). V org. 183 zůstane po rozdělení příspěvků 2.783,- Kč.   

Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost sportovních organizací pro rok 2017
Na základě pravidel pro „Dotační program města Sušice na podporu reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích“ schválených ZM dne 14. prosince 2016 byly do 28. února 2017 přijímány žádosti o finanční příspěvek na pravidelnou reprezentaci dospělých v mistrovských soutěžích v roce 2017. Do uzávěrky byla přijata 1 žádost  - Tělovýchovna jednota Sušice, 3 oddíly (atletika, lední hokej, kopaná). Po provedení kontroly žádostí a povinných příloh byly výsledky zpracovány do tabulky k výpočtu výše příspěvku (viz příloha č. 3).
Pravidla stanovují, že příspěvek může být poskytnut maximálně do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených organizací. Celková výše skutečně vynaložených nákladů činí 300.349,- Kč. 75 % z této částky je 225.262,- Kč.  Z tohoto důvodu nemůže být rozdělen celý příspěvek, který činí 200.000,- Kč.
Schválen návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou reprezentaci činí celkem 225.262,- Kč (viz příloha č. 3). V org. 194 zůstane po rozdělení příspěvků 74.738,- Kč.   

Dopravní řešení „Sušice – ul. Pražská, Nádražní a propojení do ul. Chmelenská“ – aktualizace Zásad územního rozvoje (ZUR) Plzeňského kraje
Společnost AF – CITYPLAN s. r. o., která byla zpracovatelem Územního plánu Sušice, vypracovala pro město Sušici návrh dopravního řešení „Sušice – ul. Pražská, Nádražní a propojení do ul. Chmelenská“. V rámci této dokumentace bylo původně navrženo 11 variant řešení trasy. Následně byly k dalšímu projednání vybrány reálné 4 varianty, z toho nakonec dvě. V úseku ul. Pražská – ul. Nádražní by zůstal v platnosti kompletně stávající návrh z platného územního plánu. Tj. mimoúrovňové křížení železnice a nová část komunikace za stávajícím průmyslovým areálem a napojená na ul. Nádražní formou okružní křižovatky. Tento úsek je „obchvatem“ silnice II. třídy, tzn. budoucím investorem by měl být Plzeňský kraj. Tato část propojení silnice  II/169 v úseku ul. Pražská a ul. Nádražní zůstane beze změny v Zásadách územního rozvoje (dále ZUR) Plzeňského kraje.
V úseku od navrhované okružní křižovatky ul. Nádražní po napojení na ul. Chmelenská, včetně nového přemostění toku Otavy, by zůstal koridor pro budoucí komunikaci rovněž v trase podle platného územního plánu, ale jednalo by se o komunikaci III. třídy, místní komunikaci. Místní komunikace má jiné parametry a možnosti připojování přilehlých nemovitostí než komunikace II. třídy. Následným investorem by bylo město Sušice. Pro tento úsek navrhuji podat námět v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, a to vypuštění tohoto úseku ze ZUR.
Po té, kdy bude dokončena a schválena aktualizace ZUR Plzeňského kraje, bude nutné tuto změnu ještě promítnout do územního plánu města v rámci projednání změny územního plánu.
Následně může být přistoupeno k projektování a realizaci úseku nové komunikace od ul. Nádražní, most přes Otavu, po ul. Chmelenská. Toto je důležité nejen pro možnost vybudování druhého mostu přes Otavu, ale rovněž na toto komunikační napojení váže poměrně rozsáhlé rozvojové územní v oblasti mezi ul. Pod Stráží a ul. Chmelenskou.
Zastupitelstvo města schválilo podání námětu v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, ve věci vypuštění části propojení silnice II/169, a to mezi ul. Nádražní a ulicí Chmelenská. Část propojení silnice  II/169 v úseku ul. Pražská a ul. Nádražní zůstane beze změny.

Ostatní
Odbor majetku a rozvoje města předložil zastupitelstvu porovnání množství a nákladů na likvidaci odpadů v roce 2015 a 2016.

Diskuse
Mgr. Kříž upozornil na nevhodné uspořádání velké zasedací místnosti při přípravě konání svatebních obřadů. Doporučuje do budoucna přesunout obřadní síň do staré lékárny.
Ing. Marešová informovala o jednání rady města ve středu dne 3. května 2017, která bude rozšířena o členy zastupitelstva, kde budou diskutovány připomínky ČKA (Česká komora architektů) k soutěžním podmínkám „Soutěže o návrh čp. 48 stará lékárna“.
MUDr. Prajerová vznesla dotaz za občany ulice V Drahelinkách, kde je rozbahněná a špatná komunikace. Tato akce bude navržena do rozpočtu města na rok 2018.

                                                                                                 Milena Stárková
Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48561
DnesDnes4
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden68
Tento měsícTento měsíc225
CelkemCelkem48561
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012