PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 21. 11. 2018 - 13 zastupitelů nesouhlasí se stavbou výrobní haly

Zastupitelé se dostavili v plném počtu. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen dne 9. 11. 2018 s výhradou. (ověřovatelky Staňková, Stárková).

Pan starosta navrhl rozšíření programu o 2 body, které poslal arch. Janda den dopředu elektronicky.
1. Doplnění bodu Accolade – Revitalizace průmyslového parku Sušice nad Otavou – návrh schválen 12 hlasy, 9 členů se zdrželo hlasování. Tento bod bude zařazen před bod ostatní.
2. Doplnění bodu Nemocnice – 10 hlasů pro, 11 členů se zdrželo hlasování. Návrh nebyl schválen. Pro bod Nemocnice nehlasovali: zastupitelé ODS, Sušičtí a pánové Jelínek a Javorský z hnutí ANO.

Program:
1.       Zahájení
2.       Volba návrhové komise
3.       Volba ověřovatelů zápisu
4.       Kontrola usnesení
5.       Volba předsedy finančního výboru
6.       Volba členů finančního výboru a kontrolního výboru
7.       Pořizování a archivace video přenosu z veřejného jednání zastupitelstva
8.       Schválení dotace na obnovu objektů v MPZ Sušice pro rok 2018
9.       Majetková agenda
10.    Rozpočtová opatření
11.    Významné investice a opravy - informace
12.    Městský architekt
13.    Odměňování členů zastupitelstev
14.    Ostatní, 15.    Diskuse, 16.    Závěr

 

Ověření minulého zápisu: Zastupitelstvo města rozhodlo, že výhrady k zápisu ze zastupitelstva ze dne 31. října 2018 jsou nedůvodné. (19 PRO, 1 hlas proti (Stárková) 1 člen se zdržel hlasování (Staňková).
Ing. Stárková - diskusi nelze ověřit z důvodu, že neexistuje žádný záznam, k tomu se připojila i Ing. Staňková.

Volba předsedy finančního výboru
Nominace:
Ing. Janda navrhl - Ing. Andreu Staňkovou – SNK „Nezávislí ze Sušice“.
Ing. Andrea Staňková se vyjádřila k návrhu své nominace.
Mgr. Naglmüllerová se vyjádřila k návrhu nominace na předsedu komise finančního výboru.
Ing. Staněk – kdo byl v minulém vedení města, či kdo je spjat s minulostí, nemůže vykonávat funkci předsedy finančního výboru.
Ing. Stárková – výbory jsou povinné ze zákona. Zbývají nám 3 členové a to: p. Nikodem, MUDr. Voldřich a Ing. arch. Janda, kteří byli vyzváni, zda jsou ochotni tuto funkci přijmout. Všichni 3 členové odmítli funkci.

Pan starosta navrhl MUDr. Davida Toufara předsedou finančního výboru.
Zastupitelstvo města zvolilo předsedou finančního výboru MUDr. Davida Toufara. (20 PRO, p. Toufar se zdržel).

Volba členů finančního výboru a kontrolního výboru
Nominace:
Finanční výbor:
Iva Rochová - ODS
Mgr. Čestmír Kříž - Rozumní
Martin Němeček – Česká pirátská strana
Ing. Dagmar Havlíková - Hnutí ANO 2011
Mgr. Milena Naglmüllerová – Sdružení NK Sušičtí
KSČM – nemají žádného kandidáta – doplní na příštím zastupitelstvu
Ing. Štefan Vilcsek – ČSSD
MUDr. Rudolf Voldřich – KDU-ČSL
Návrh schválen 21 hlasy.

Kontrolní výbor:
Ing. Zdeněk Zezula - ODS
Ing. Václav Toman - SNK Nezávislí ze Sušice
Ing. Petr Kocman – Rozumní
Bc. Lucie Mikulová – Česká pirátská strana
Ing. Karel Požárek – Hnutí ANO 2011
Ing. Věra Marešová – Sdružení NK Sušičtí
Petr Nikodem - KSČM
KDU – ČSL - nemají žádného kandidáta – doplní na příštím zastupitelstvu
Návrh schválen 21 hlasy.

Pořizování archivace video přenosu z veřejného jednání zastupitelstva
Návrh přednesl pan Václav Černý
Pořizování a archivace video přenosu z veřejného jednání zastupitelstva města Sušice. Pořízení hlasovacího zařízení. Příprava úpravy jednacího řádu zastupitelstva města Sušice.
Zastupitelé rozhodli o realizaci přímého audiovizuálního přenosu a pořizování videozáznamu záznamu z veřejného jednání zastupitelstva města za účelem pořízení záznamu pro potřeby vyhotovení zápisu a za účelem záznamu pro informování veřejnosti. (PRO 20, p. Naglmülerová se zdržela)
Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o pořízení hlasovacího zařízení s možností archivace výsledků hlasování a tímto pověřuje radu města k realizaci výběrového řízení na dodavatele systému.
Zastupitelé pověřili tajemníka úřadu přípravou úpravy "Jednacího řádu zastupitelstva města Sušice", která bude reflektovat výše uvedené rozhodnutí a přípravou všech zákonných procedur s tím souvisejících.

Schválení dotace na obnovu objektů v MPZ Sušice pro rok 2018
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace na obnovu objektů v MPZ pro rok 2018 ve výši 900 000,-. Návrh schválen 17 hlasy, 4 členové se zdrželi hlasování.
Ing. Stárková žádá, aby na příštím jednání byl zobrazen na plátně ke každému bodu obrázek + návrh usnesení. Tabulku rozšířit o další informace + čerpání Kč z jiných dotačních titulů. Podrobnosti vysvětlila Bc. Ivana Kubíková.

Majetková agenda
1 - Směna částí pozemků – Albrechtice    
2 - Prodej částí pozemků – ul. Okrouhlá      
3 - Prodej stavebního pozemku – ul. Pod Faustinkou Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 941/142 k.ú. Sušice nad Otavou (trvalý travní porost) o výměře 1014 m2 do vlastnictví za cenu 1 419 600,- Kč + DPH.
4 - Odkoupení lesa  
5 - Bezúplatné nabytí části pozemku – ul. Na Hrázi  
6 - Neschválení prodeje části pozemku – Pod Kalichem

Rozpočtová opatření
- Pronájem veřejného prostranství - 50 tis. Kč
- Přijetí a použití dotace od KÚ PK ve výši 3.677.605,- SSMS
-Příjem nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na projekt „Dětské hřiště Fuferna – trampolíny“ Oranžové hřiště ve výši 449.050,- Kč
- Příjem dotace z Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi ve výši 563.878,-
- Příjem dotace MPSV „Nejste na to sami“ pro Sociální služby města Sušice 215.911,20 Kč

Významné investice a opravy - informace
Ing. Janda – dne 5. 12. 2018, kdy proběhne RM + ZM – s některými investicemi mám problém a nesouhlasím. Odvolali jsme se k územnímu řízení ve věci haly. Oslovil jsem pan arch. Komrsku, není vhodná lokalita ke stavbě haly, je potřeba velmi dobře zvážit. Je potřeba se více zajímat, kam finance investovat. Jak tyto investice zatíží rozpočet na další léta. Žádá o předložení podkladů na 5. 12. 2018.

Městský architekt
Mgr. Ing. Arch. Janda přeložil tento podklad:
Vážení zastupitelé, předkládám Vám návrh vedoucí ke zřízení a obsazení funkce „městského architekta“, který by nám, Zastupitelstvu města Sušice, ale i občanům, a do budoucna všem dalším zastupitelům, měl být oporou při rozhodování, při hájení zájmů města i při tvorbě lepšího životního prostředí (pozn.: nejen ve smyslu ochrany přírody a krajiny). Jedná se tedy o návrh, který sleduje veřejný zájem.
Jednotlivé formulace obsažené v tomto textu předkládám společně s brožurkou „MĚSTSKÝ ARCHITEKT“, kterou vydala Česká komora architektů (dále jen ČKA) a kterou mi pro každého z Vás poskytla. Prosím Vás, abyste se s jejím obsahem před projednáváním co nejlépe seznámili.
ČKA nabízí svou součinnost a účast, přičemž je možné také po dohodě na další, třeba speciální (mimořádné) zastupitelstvo na dané téma přizvat současné městské architekty některých měst (např. Říčany u Prahy, Litomyšl, Děčín, Dobřany…). Přikládám také seznam měst, která mají svého architekta.

Samotný návrh pro naše rozhodování člením do těchto dvou kroků:
1. krok: MĚSTSKÝ ARCHITEKT na dobu určitou
Nežli bychom na základě dalších podkladů a činností našeho úřadu, nás zastupitelů i ČKA našli formu (externí anebo interní městský architekt?) a personální obsazení (dle výběrového řízení), měli bychom v podstatě okamžitě výkonem funkce městského architekta dočasně pověřit externistu, tedy na základě smlouvy o dílo či na základě mandátní smlouvy nějakou autoritu z oblasti urbanismu a architektury, která má vztah k Sušici a osvědčil se svou prací. Myslím, že takovou autoritou je Ing.arch.Ladislav Komrska, hlavní autor našeho územního plánu.
Přikládám nabídku pana architekta Komrsky (ČKA č. 02748) formou návrhu smlouvy o poskytování služeb městského architekta Sušice (pozn.: na základě stejné pracuje jako architekt města Klášterec nad Ohří), přičemž je v ní obsažen (-a) především:
-        výkon poradenských služeb v rozsahu 1 pracovního dne v intervalu 2 týdnů (tj. 1x za 14 dní),
-        výkon bude proveden v Sušici, Ing. arch. Komrska zde bude k disposici v dohodnutý den, z toho v pevný čas, např. od 15 do 17 hod. bude k disposici veřejnosti,
-        odměna v tomto smyslu činí 760,- Kč/hod. + DPH, tj. 8 hod. x 760,- = 6.080,- Kč,
-        odměna zahrnuje všechny náklady architekta, ten bude mít od města pouze k disposici pracovní místo.

2. krok: MĚSTSKÝ ARCHITEKT natrvalo
Souběžně se jmenováním dočasného městského architekta dle 1. kroku navrhuji zahájit proces přípravy zřízení funkce městského architekta tzv. natrvalo. Tento proces bychom měli odstartovat rozhodnutím a pověřením. Musí se nejprve určit, v jaké struktuře bude městský architekt začleněn (v novém odboru strategie? v rámci stávajícího odboru majetku a rozvoje města? odboru kanceláře starosty?) a jak ho vyhledáme (pomocí soutěže ve spolupráci s ČKA). Na dané téma bych doporučil uspořádat samostatné (mimořádné) zastupitelstvo anebo tím pověřit odbornou komisi strategie rozvoje, jejíž zřízení předpokládám, kam bych pozval zástupce ČKA i některé architekty z jiných měst, jež v nich tuto funkci vykonávají, aby sdělili své zkušenosti a pomohli formulovat naše sušické zadání.

Po proběhlé diskusi bylo přijato toto usnesení:
Zastupitelstvo města doporučuje radě města uzavřít smluvní vztah s autorem územního plánu města Sušice Ing. arch. Ladislavem Komrskou, na poradenskou činnost pro oblast urbanismu, architektury a stavebního řádu. Návrh schválen 21 hlasy.

Zastupitelstvo města rozhodlo o věcném záměru zřízení funkce městského architekta a pověřuje radu města přípravou potřebných kroků.
Návrh schválen 17 hlasy, 4 členové se zdrželi hlasování.

Odměňování členů zastupitelstev
Odměňování členů zastupitelstev nově s účinností od 1 ledna 2018 upravuje novela zákona o obcích (zákon č. 99/2017 Sb.) a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, které bylo s účinností k 1. 1. 2019 novelizováno nařízením vlády č. 202/2018 Sb.
Dosavadní princip zůstává stejný (zákonem stanovené výše odměn pro uvolněné, jejichž výplata je povinností obce a maximální možné výše odměn pro neuvolněné, kdy konkrétní výši stanoví zastupitelstvo v rámci stanoveného intervalu).

Letošní novelou došlo ke zvýšení částek (viz stará a nová tabulka v příloze). Stanovení odměn je pouze na dobu tohoto zastupitelstva (konkrétního volebního období 2018-2022). Po volbách se stanovuje vždy nově a je možnost zohlednit v odměně i individuální úkoly (došlo k navrácení institutu mimořádných odměn za mimořádné a významné úkoly), po celé funkční období bude rozhodný počet obyvatel v roce voleb (k 1. 1. 2018 bylo v Sušici 11 123 obyvatel). Je možné uplatnit pravidlo pro kumulaci funkcí (avšak max. 3 funkce), jestliže zastupitelstvo nerozhodne o možnosti kumulace, pak je ze zákona poskytována odměna jen za jednu funkci (a to s nejvyšší odměnou). Též je možnost navýšení odměny za „oddávání“ (až o 2 000,- Kč), což se do současnosti u nás nepoužilo, pouze oddávající dostává 300,- Kč/svatební den „ošatného a na úpravu zevnějšku“).
Pro neuvolněné členy zastupitelstva města se jedná o fakultativní (nenárokovou) odměnu, o jejímž poskytnutí a výši rozhoduje zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. Níže uvedené částky jsou částky maximální za funkci. V minulosti odměny byly stanoveny rozhodnutím zastupitelstva vždy v maximální částce a s kumulací odměn. Potřebné prostředky pro rok 2019 budou plánované v návrhu rozpočtu na rok 2019.
Stanovená odměna za jednotlivé funkce ke dni 1. 1. 2019 dle tabulky nařízení vlády 318/2017 Sb., v platném znění,:
Člen zastupitelstva města   2 139,- Kč                                
Člen rady města                8 557,- Kč                          
Předseda komise               4 279,- Kč                             
Předseda výboru               4 279,- Kč                            
Člen výboru                      3 566,- Kč                                  
Člen komise                      3 566,- Kč                             

Zastupitelstvo města stanovuje od 1. 1. 2019 výši měsíční odměny za výkon funkce členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, ve výši maximálních částek stanovených nařízením vlády, včetně uplatnění souhrnu odměn za jednotlivé funkce. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady, předsedy nebo člena výboru či předsedy nebo člena komise a do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem. PRO 21.

Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství
Návrhy členů zastupitelstva města pro uzavírání manželství:
Mgr. Čestmír Kříž
Ing. Andrea Staňková
Pavel Javorský
Mgr. Jana Švelchová
Mgr. Jonáš Bartoš
Ing. Věra Marešová
Ing. Milena Stárková
Zastupitelstvo města Sušice pověřilo k přijímání prohlášení o uzavření manželství tyto členy zastupitelstva: Mgr. Čestmíra Kříže, Ing. Andreu Staňkovou, Pavla Javorského, Mgr. Janu Švelchovou, Mgr. Jonáše Bartoše, Ing. Věru Marešovou a Ing. Milenu Stárkovou.
Nošení závěsného odznaku
Návrhy členů zastupitelstva města pro užívání závěsného odznaku:
Mgr. Čestmír Kříž
Ing. Andrea Staňková
Pavel Javorský
Mgr. Jana Švelchová
Mgr. Jonáš Bartoš
Ing. Věra Marešová
Ing. Milena Stárková
Zastupitelstvo města doporučilo radě města, aby členy zastupitelstva města, kteří budou moci užívat závěsný odznak ve smyslu § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, byli: Mgr. Čestmír Kříž, Ing. Andrea Staňková, Pavel Javorský, Mgr. Jana Švelchová, Mgr. Jonáš Bartoš, Ing. Věra Marešová a Ing. Milena Stárková.

Accolade
Ing. arch. Karel Janda předložil tento podklad:

Vážení zastupitelé, pokud chceme docílit výsledku ve věci Accolade, je zapotřebí tuto věc odpolitizovat. Jistě, že je někdo odpovědný, ale touto cestou nemá smysl hledat argumenty. Naopak, přijmout jakousi "kolektivní zodpovědnost města" a hledat východiska je nyní na místě! Ochrana společnosti z hlediska uplatňování zákona č.100/2001 Sb., včetně posouzení na krajinný ráz (§ 12 zákona 114/1992  Sb.) je chatrná. Zpracovatel EIA byl placený investorem, takže výsledek nemohl být objektivní. A zde jsme jako město svou šanci též propásli. Takže skutečnost, že se tato stavba dostala až do této fáze, tedy do stavu vydaného územního rozhodnutí, je výsledkem současné (ne)praxe, jak jsou stavby posuzovány.

Další obecnou rovinou je nadmístní význam takových staveb - nebo naopak, místní význam = založení tradice, know-how, vzdělanost atd. zde chybí. Pravděpodobně se stačí podívat, jak záměr pracuje s pracovními silami, jak jednoduše zahájí výrobu -  nepotřebuje od města nic a nic městu ani nedá.

Držme tedy úroveň jednoznačně odbornou, tedy s těmito argumenty:

A) Problém železničního přejezdu u nádraží existuje už i nyní - ÚP navrhuje ponechat úrovňové křížení silnice x železnice za podmínky, že silniční doprava bude zastavena pouze v případě výjezdu vlaku ze stanice, nikoli při manipulaci a dává k tomu potřebný prostor. Skokové využití prostoru Sola včetně dopravní obsluhy je  však na stávajícím přejezdu skutečně nepřijatelné.

B) Realizací záměru dojde k vyčerpání potenciálu dalšího městského prostoru (když už SOLO není) ve prospěch cizí importované činnosti, která může odeznít a skončit bez vztahu k městu a bez efektu pro město. Proto vliv socio-demografický i environmentální je v daném případě jednoznačně záporný.

C) Výstavba obrovského bloku, který je hmotou, která zde nikdy nebyla, zcela mimo měřítko města.

Závěr:

Z hlediska územního plánu došlo k situaci, že stavba sice prošla územním řízením, avšak v parametrech, které odporují měřítku města, ochraně a rozvoji jeho hodnot. Řešením je tedy stavbu odmítnout a upravit ÚP tak, aby opakování této situace nemohlo nastat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města nesouhlasí se stavbou haly na území bývalého podniku Solo Sušice pod názvem „Revitalizace průmyslového parku Sušice nad Otavou“ a pověřuje místostarostu Františka Jelínka v součinnosti se zpracovatelem územního plánu, aby se za město včasně odvolalo proti vydanému územnímu rozhodnutí s využitím uvedené argumentace.

Diskuse:
Ing. Říha – stavbu staví developer, není provozovatel. Pokud je hala používána jako skladovací prostor, není přínosem města. Vše je automatizované a mechanizované. Silnice neodpovídá provozu kamionů. Není jasné kdo, a jak bude halu využívat, pro sociální prostředí v Sušici je velice negativní.
Paní Hosnedlová – v této lokalitě je už teď velice rušno, nedá se tam spát z důvodu zásobování marketů, obchod Tesco svítí dlouho do noci. Další stavbou dojde ke zhoršení životního prostředí.
Po proběhlé diskusi bylo přijato níže uvedené usnesení.

Ing. Milena Stárková požádala o jmenovité hlasování.
Ing. Andrea Staňková – některé podmínky nejsou splněné a navrhla toto usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města nesouhlasí se stavbou výrobní haly v rámci „Revitalizace průmyslového parku Sušice nad Otavou“, umístěné na pozemcích bývalého podniku Solo Sušice a pověřuje místostarostu Františka Jelínka, aby ve spolupráci se zpracovatelem územního plánu Ing. arch. Ladislavem Komrskou, vypracoval a zaslal ve stanovené lhůtě odvolání proti vydanému rozhodnutí o umístění stavby, na základě odborných stanovisek posuzujících dopravní řešení situace a socio-demografické a environmentální negativní dopady umístění, výstavby a zamýšleného provozu objektu.

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 13 hlasy – Ing. Andrea Staňková, Pavel Javorský, František Jelínek, Václav Černý, Pavel Hais, Ing. František Majer, Mgr. Milena Naglmüllerová, Mgr. Ing. arch. Karel Janda, MUDr. David Toufar, MUDr. Rudolf Voldřich, Mgr. Čestmír Kříž, Ing. Milena Stárková a Petr Nikodem, 1 hlas proti – Ing. Jaroslav Macháček, 7 členů se zdrželo hlasování – Bc. Petr Mottl, Mgr. Jana Švelchová, Mgr. Jonáš Bartoš, PhDr. Jan Lhoták, Věra Fornousová, Ing. Jan Staněk a Ing. Věra Marešová.

Diskuse
Pan starosta - dne 28. 11. 2018 proběhne prohlídka příspěvkových organizací pro členy zastupitelstva. Dne 5. 12. 2018 bude pracovní setkání ZM + RM na radnici ve velké zasedací síni k rozpočtu města na rok 2019 a dne 19. 12. 2018 proběhne poslední zasedání zastupitelstva města.
Mgr. Naglmüllerová požádala koalici, aby na příštím zastupitelstvu seznámila zastupitele i veřejnost s některými body jejich "programového prohlášení" a to k participativnímu rozpočtu a k metropolitní síti.
PhDr. Jan Lhoták - proč se zastavilo odbíjení ¼ na hodinách radnice.
Mgr. Ing. arch. Janda – situace v nemocnici není dobrá, lidé potřebují jistotu. Doporučuje nějakým způsobem donutit současného nájemce ke komunikaci a my vyhodnotíme, zda je dobrým partnerem pro město. Odpověděl starosta s tím, že podá informaci o výsledku plánovaného jednání s panem hejtmanem na jednání zastupitelstva města dne 19. 12. 2018.
Ing. Říha – úřad městského architekta, jedná se o poradní orgán. Tato organizace by měla vyhovovat hlavně městu.
Ing. arch. Komrska, vše je o dialogu. Není to legislativně ukotvená funkce. Vysvětlil situaci k přijetí architekta města.
Ing. Říha - Sušice nemá žádné další rozvojové plochy. Město by se mělo zamýšlet nad tím, jaké prostory městu zůstanou. Navrhuje zahájit jednání o koupi bývalého podniku Solo. Vlastník Sola by rád prodal tento objekt a dalo by se jednat o ceně. Tato koupě by byla vkladem do budoucnosti Sušice.

                                                                      Zapsala: Milena Stárková

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48561
DnesDnes4
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden68
Tento měsícTento měsíc225
CelkemCelkem48561
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012