PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 21. 2. 2018 - Petice za záchranu nemocnice - 2. část

Přítomno 17 členů zastupitelstva, později 18 členů. Ostatních přítomných v kinosále cca 55.

1. Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2018

KV se sešel dne 6. 2. 2018, projednal návrh plánu činnosti pro rok 2018:
1.     Kontrola plnění usnesení Rady města Sušice
2.     Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Sušice
3.     Kontrola vyřizování stížností a petic podaných fyzickými a právnickými osobami
4.     Kontrola pronájmu a prodeje majetku města Sušice
5.     Kontrola kvality a ceny na investičních stavbách města Sušice
6.     Kontrola využití sportovní haly, Sokolovny a kina
7. Kontrola – zjištění potřeby energií sportovního areálu Sušice (bazén + zimní stadion) oproti projektovaným a plánovaným předpokladům
8. Kontrola zadávání veřejných zakázek města – člen kontrolního výboru bude vždy členem výběrové komise určené radou města
Zastupitelstvo města schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018.

2.     Oblastní charita Sušice – žádost o poskytnutí dotace na financování sociálních služeb v roce 2018
Byl schválen pravidelný příspěvek pro Oblastní charitu Sušice na podporu poskytování sociálních služeb: Charitní noclehárnu Volšovy 150.000,- Kč, pečovatelskou službu 20.000,- Kč a sociální poradnu Racek 30.000,- Kč.

3.     Majetková agenda

1 - Prodej pozemku – ul. Hluboká  
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 122/3 (ost. plocha – jiná plocha) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 140 m2 manželům Janě a Františku Linkovým, bytem Sušice, za kupní cenu 250,- Kč za m2.

2 - Prodej pozemku – ul. Okrouhlá  
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 398/19 o výměře
cca 60 m2 a části pozemkové parcely č. 398/7 o výměře cca 20 m2 (obě ost. plocha – neplodná půda) k.ú. Sušice nad Otavou manželům Ondreji a Jitce Balintovým, bytem Sušice, za kupní cenu 250,- Kč za m2.

3 - Prodej pozemku p.č. 425/2 – Volšovy
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 425/9 k.ú. Dolní Staňkov o výměře
257 m2 (ost. plocha – jiná plocha) do podílového spoluvlastnictví manželům Mgr. Libuši Potužákové a Ing. Václavu Potužákovi, oba bytem Volšovy, (spoluvlastnický podíl ½, SJM) a manželům Zdeňce Matejzelové a Jozefu Matejzelovi, oba bytem Sušice, (spoluvlastnický podíl ½, SJM), za celkovou kupní cenu 38 550,- Kč.

4 - Odkoupení pozemků býv. hotelu Otava od SPÚ  
V r. 2017 a 2016 získalo město do svého vlastnictví většinu pozemků v areálu bývalého hotelu Otava (od ÚZSVM a Hotelu Otava s.r.o.). Zbyly zde dva nedořešené pozemky, a to p.č. 1043/1 (trvalý travní porost o výměře 9410 m2) a 1046/1 (zahrada o výměře 1268 m2) k.ú. Sušice nad Otavou, které jsou z ½ ve vlastnictví města Sušice a z ½ ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu.

Rada města usnesením č. 697 ze dne 19. 10. 2015 pověřila mj. vedení města k jednání s SPÚ o možnosti získání podílu na pozemcích do majetku města a jednáním o ceně. Na základě toho město podalo žádost o prodej podílu na pozemcích. Zároveň se řešila možnost bezúplatného převodu – usnesení rady č. 500 ze dne 8. 8. 2016 a usnesení zastupitelstva města č. a) 6) ze dne 14. 9. 2016.  

Nyní jsme obdrželi návrh kupní smlouvy a žádost o úhradu kupní ceny před podpisem smlouvy. Bezúplatný převod není možný. Kupní cena ve výši 121 110,- byla stanovená podle znaleckého posudku (117 110,- cena podílu + 4 000,- Kč náklady spojené s převodem) a vychází cca 21,90 Kč za 1 m2 (podíl ½).

Rada města dne 5. 2. 2018 usnesením č. 97 doporučila zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města a) 6) ze dne 14. 9. 2016, kterým zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. 1043/1 a 1046/1 v k. ú. Sušice nad Otavou z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu do majetku města Sušice.

Rada města dne 5. 2. 2018 usnesením č. 98 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout
o odkoupení ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemcích p.č. 1043/1 (trvalý travní porost o výměře 9410 m2) a 1046/1 (zahrada o výměře 1268 m2), oba
k.ú. Sušice nad Otavou, od ČR – Státního pozemkového úřadu, za celkovou kupní cenu
121 110,- Kč a doporučila pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.

Zastupitelstvo města revokovalo usnesení zastupitelstva města a) 6) ze dne 14. 9. 2016: Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemky p. č. 1043/1 a 1046/1 v k. ú. Sušice nad Otavou z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu do majetku města Sušice.

Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemcích p.č. 1043/1 (trvalý travní porost o výměře 9410 m2) a 1046/1 (zahrada
o výměře 1268 m2), oba k.ú. Sušice nad Otavou, od ČR – Státního pozemkového úřadu,
za celkovou kupní cenu 121 110,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

5 - Směna pozemků město x Lesy ČR – Albrechtice, Pod Svatoborem

Zastupitelstvo města dne 13.12.2017 usnesením č. c) 3) rozhodlo o směně pozemků mezi městem Sušice a Lesy ČR, s.p. Z důvodu nové oceňovací vyhlášky se zvyšuje cena pozemků města a tím se snižuje doplatek kupní ceny, které má hradit město Sušice Lesům ČR, s.p., ze 103 544,- Kč na 93 264,- Kč.
Zastupitelstvo města revokovalo usnesení zastupitelstva města c) 3) ze dne 13. 12. 2017: Zastupitelstvo města rozhodlo o směně pozemků p.č. 700/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 329 m2 a p.č. 2285/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 759 m2, oba k.ú. Sušice nad Otavou, v majetku ČR – Lesů České republiky, s.p., v ceně dle znaleckého posudku 196 334,- Kč, za pozemky p.č. 275/2 (lesní pozemek) o výměře 4273 m2 a p.č. 275/3 (lesní pozemek) o výměře 4009 m2, oba k.ú. Albrechtice u Sušice, v majetku města Sušice, v ceně dle znaleckého posudku 92 790,- Kč, s tím, že město Sušice uhradí ČR – Lesům ČR, s.p., rozdíl v kupní ceně ve výši 103 544,- Kč a s tím, že náklady spojené se směnou uhradí obě smluvní strany napůl a poplatek za vklad do KN uhradí město, a pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.  

Zastupitelstvo města rozhodlo o směně pozemků p.č. 700/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 329 m2 a p.č. 2285/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 759 m2, oba k.ú. Sušice nad Otavou, v majetku ČR – Lesů České republiky, s.p., v ceně dle znaleckého posudku 196 334,- Kč, za pozemky p.č. 275/2 (lesní pozemek) o výměře 4273 m2 a p.č. 275/3 (lesní pozemek) o výměře 4009 m2, oba k.ú. Albrechtice u Sušice, v majetku města Sušice, v ceně dle znaleckého posudku 103 070,- Kč, s tím, že město Sušice uhradí ČR – Lesům ČR, s.p., rozdíl v kupní ceně ve výši 93 264,- Kč s tím, že náklady spojené se směnou uhradí obě smluvní strany napůl a poplatek za vklad do KN uhradí město, a pověřilo starostu města podpisem směnné smlouvy.  

6 - Zřízení a pojmenování nové ulice  

V lokalitě Pod Vodojemem, kde se plánuje nová bytová výstavba rodinných domků, vznikne nová ulice navazující na ul. Pod Vodojemem (na pozemku p.č. 941/125 k.ú. Sušice nad Otavou). Zřízení a pojmenování nové ulice je v pravomoci zastupitelstva města podle § 84 odst. 2) písm. r) zákona o obcích. Občané předložili návrh na pojmenování této ulice Pod Faustinkou (podle názvu starého vodojemu).  
Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení nové ulice na pozemku p.č. 941/125 k.ú. Sušice
nad Otavou a rozhodlo o jejím názvu „Pod Faustinkou“.

7 - Bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ  

Město by chtělo od ČR - Státního pozemkového úřadu získat pozemky, které jsou podle územního plánu dotčené veřejně prospěšnou stavbou Z51-PV-su– dopravním propojením ulic Pod Stráží a Chmelenská (II/169 MK), veřejně prospěšným opatřením VOK 2 – Pod Stráží – soustava vodních nádrží a k realizaci veřejné zeleně. Jedná se o pozemky p.č. 1897/1, 1897/20 a 1905, všechny k.ú. Sušice nad Otavou.
Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1897/1, 1897/20 a 1905, všechny orná půda, k.ú. Sušice nad Otavou, nebo jejich částí, z majetku ČR - Státního pozemkového úřadu do majetku města Sušice, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

4.     Schválená rozpočtová opatření

- Změna názvu organizace 1808 – Výměna oken v ul. Lerchova
Auto SDHO oprava 100 tis.– ing. Gregor
Příjem dotace od Úřadu práce ČR z Operačního programu Zaměstnanost-15.750,-
- Vratka nevyčerpané části dotace na přípravu voleb prezidenta 2.640,-
- Předfinancování akce „Modernizace vybavení prádelny v DDS", na kterou město získalo investiční dotaci ve výši 910.500,- Kč. S akcí je počítáno v rozpočtu města na rok 2018 s tím, že finanční prostředky na podíl žadatele (rozdíl mezi celkovou cenou a přislíbenou dotací) jsou hrazeny z investičního fondu organizace Sociální služby města Sušice. Celková vysoutěžená cena zakázky je 1.276.550,- Kč.
-
Zateplení BD Pravdova - pro letošní rok rozpočtováno 9,5 mil. Kč. Vzhledem k meziročnímu nárůstu cen stavebních prací žádáme o rozpočtové opatření a navýšení organizace 1629 o 1,7 mil. Kč.
- Ulice Lerchova - Klostermannova. Jedná se o stavbu, která je již připravena včetně vydaného stavebního povolení. Původním záměrem bylo akci realizovat až po dokončení rekonstrukce ulice T. G. Masaryka, protože ulicí Lerchova bude vedena objízdná trasa. Vzhledem k tomu, že povolovací proces akcí „Rekonstrukce ulice T. G. Masaryka“ a „Rekonstrukce ulice Hájkova“, které jsou obě v rozpočtu letošního roku, bude delší než předpoklad, dojde k posunutí zahájení realizace těchto akcí. Pokud by bylo zadání veřejné zakázky na akci „Ulice Lerchova – Klostermannova“ obratem zahájeno, je předpoklad, že realizace by proběhla v měsících červen – září 2018, byla by dokončena ještě před zahájením rekonstrukce ul. T. G. Masaryka. Záměrem akce je zlepšit dopravní situaci v okolí školy, především málo bezpečný přechod pro pěší přes ulici Lerchova a dále prostor před ZUŠ. Tato etapa představuje úsek od křižovatky z ul. Klostermannova včetně, po napojení ulice Nerudova.
Ing. Arch. Janda upozornil na vhodnost řešení projektové dokumentace ve spolupráci s architektem.

5.       Ostatní

Návrh na rozšíření počtu členů Dozorčí rady společnosti Nemocnice Sušice o. p. s. V loňském roce schválili zastupitelé snížení počtu členů dozorčí rady Nemocnice
Sušice o. p. s. Vzhledem k současné situaci se stávající členové dozorčí rady shodli na tom, že by bylo vhodné provést změnu obsahu zakladatelské listiny ve smyslu rozšíření dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. s., a to ze současných tří členů na šest členů.

Zastupitelstvo města doporučilo schválit změnu zakladatelské listiny Nemocnice
Sušice o. p. s., ve smyslu rozšíření počtu členů dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. s.
na celkový počet 6 členů.
Návrh schválen 16 hlasy, 1 člen byl proti (p. Zelený) a 1 se zdržel (p. Staněk).

Zastupitelstvo města schválilo, aby město Sušice jako zakladatel společnosti Nemocnice Sušice o. p. s., IČO 25224301, rozhodlo v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení počtu členů dozorčí rady o 3 členy, o následujících změnách zakladatelské listiny Nemocnice
Sušice o. p. s.: V článku V. odst. 2) písm. b) se slova „tři členy“ nahrazují slovy „šest členů“. Změněný text článku V. odst. 2) písm. b) po úpravě zní: „Dozorčí rada má šest členů, kteří jsou jmenováni a odvoláváni zakladatelem“. Zastupitelstvo města uložilo Odboru majetku a rozvoje města ve spolupráci s ředitelem Nemocnice Sušice o. p. s. realizovat neprodleně změny zakladatelské listiny.
Návrh schválen 16 hlasy, proti 0 a 2 členové se zdrželi (p.Staněk, p. Zelený).

6.       Diskuse
Vzhledem k dotazům ohledně zveřejnění záznamu z jednání zastupitelstva pan starosta vysvětlil, že online přenos se nezaznamenává a pokud by docházelo k záznamu jednání, je nutné měsíc předem poslat žádost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Paní Hrabá požádala zastupitele, zda by se jednání zastupitelstva mohla zaznamenávat a dále byla archivována pro případnou potřebu.

Mgr. Kroupová potvrdila stanovisko pana starosty ohledně schválení záznamu ÚOOÚ. Ptala se na možné zveřejnění smlouvy na dotování chirurgické ambulance (5-6 mil.) ještě před projednáním zastupitelstvem. Apelovala na minimálně podrobnější psaný záznam. Pan starosta k tomuto sdělil, že záznam může být zneužit, požadavek by měl být dán do programu jednání zastupitelstva.

Paní Hrabá opakovaně požadovala, ať zastupitelé konají.

Paní Stárková sdělila, že je potřeba, aby někdo ze zastupitelů navrhl usnesení typu: Zastupitelé ukládají tajemníkovi města Sušice do příštího jednání připravit změnu jednacího řádu ve smyslu pořizování a archivace audio-video záznamu.

Pan tajemník řekl, že to není problém.

Pan Vrhel k tomuto navrhl, aby se pořizoval záznam, ale neformuloval žádné usnesení.

Paní místostarostka navrhla přijmout text usnesení Mileny Stárkové.

Milena Stárková požádala, aby někdo ze zastupitelů kontroloval správnost diktovaného textu (iniciativy se ujala Andrea Staňková) a usnesení znovu diktovala.

Paní Ing. Staňková navrhla toto usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi zpracovat do příštího řádného jednání zastupitelstva města návrh podmínek pořizování audiovizuálního záznamu v souladu s platnou legislativou a změnu jednacího řádu zastupitelstva města Sušice.
Návrh schválen všemi zastupiteli.

MUDr. Choc vysvětlil paní Hrabé význam pojmu plánované chirurgie = jednodenní chirurgie, 1 den nástup, operace, pak do 48 nebo 72 hodin propuštění do domácího ošetřování, minimální rizika pro pacienty. Proč tedy MUDr. Choc toto nevysvětlil zastupitelům v listopadu, kdy usnesení k “plánované” chirurgii bylo všemi zastupiteli přijato. Věděli zastupitelé, že v listopadu PENTĚ tedy schvalují jednodenní chirurgii, když půl roku před tím stejnou změnu NEMOSU zamítli? (pozn.autora-“plánovaná” chirurgie není synonymem pro jednodenní, v tom MUDr. Choc pravdu nemá)

Dle paní Hrabé požadavky petice nejsou v souladu se schváleným usnesením.

MUDr. Kalný se vyjádřil k článku Sušických novinách, kde bylo sděleno, že se vlastně s nemocnicí nic nestalo, lékaři a veškerý odborný personál odešel a tím nastává
i konec nemocnice, která měla ve městě velký kredit, který tímto město ztrácí.

Pan starosta sdělil, že byly do nemocnice ze strany města investovány milióny finančních prostředků, např. při opravě příjezdové komunikace k nemocnici. Lékaři chybějí v celé republice, v sušické nemocnici neproběhla generační výměna lékařů, mladí lékaři odešli a nástupci chybějí. Ze strany města nelze personální stránku ovlivnit.

Ing. Říha žádal o sdělení, jaká rizika vedou k nevratným změnám a co město na eliminaci těchto rizik udělá. Bylo odpovězeno panem starostou, že žádná rizika změn nehrozí, politiku zdravotních pojišťoven město neovlivní, registrace vydává krajský úřad, poté se uzavírají smlouvy s pojišťovnami.

Paní RNDr. Fedorová sdělila, že centrová péče v sušické nemocnici není možná, ale zachování bazální chirurgické a interní péče možné je. Zastupitelstvo města mělo jednat dřív.
Ing. Staňková souhlasila s paní Fedorovou, existuje několik způsobů jak dosáhnout zachování základní péče, pokusí se získat informace a najít cestu k řešení.

Mgr. Kroupová měla dotaz ke schválenému rozpočtovému opatření, kterým město souhlasilo s poskytnutím finančních prostředků pro Pentu, která zdravotní péči měla zajišťovat podle smlouvy. Omezení na jednodenní chirurgii je omezení péče. Nové smlouvy by měla posuzovat nezávislá třetí strana. Upozornila zastupitele na možné porušení zákona. Penta smlouvu neplní, nic se neděje a oproti tomu město vydává ze svého rozpočtu na zajištění péče peněžní prostředky.

Dle sdělení Ing. Staňkové není stanovení doby provozu chirurgické ambulance součástí smlouvy.
Paní Stárková upozornila na to, že sice nonstop chirurgická ambulance není v původně požadovaném rozsahu péče, ale původní rozsah obsahuje službu o kategorii vyšší: lůžkové chirurgické oddělení. Chirurg vždy byl 24 hodin na oddělení, tedy nonstop ambulance potřeba nebyla.

Mgr. Řezníčková nesouhlasí s tvrzením, že by se nemocnice zrušila. Doporučila rozšíření počtu členů v dozorčí radě Nemocnice Sušice o. p. s.

Paní Hrabá stále požaduje po zastupitelstvu města usnesení, kterým se zaručí obnova provozu zdravotní péče v nemocnici.

Ing. Říha zdůraznil, že správní rada nemocnice měla sledovat vývoj a změny již dříve a na ty také reagovat, měla kontrolovat stav a průběh provozu nemocnice.  

Paní Ing. Stárková poděkovala paní Zuzaně Hrabé za občanskou iniciativu a také paní Haně Harantové, která přivedla díky sociálním sítím na zasedání zastupitelstva velké množství obyvatel Sušice. Ještě vysvětlila poskytnutí dotace z Plzeňského kraje na akutní obory  Mulačovy nemocnice v celkové výši 10 mil. Kč. Dále sdělila, že Plzeňský kraj také dotuje rychlou záchrannou službu a pohotovost.

Pan Vilczek sdělil, že kraj na provoz záchranky poskytoval nemocnici 2 mil. měsíčně.

Paní Stárková upozornila na zavádějící informace p. Zeleného ohledně údajného poškozování nemocnice Plzeňským krajem. Jak pohotovost, tak záchranku 100% hradí kraj.
Občan (bývalý řidič ZZS) sdělil, že peníze od kraje, určené pro provoz záchranky (rok 2015)byly v nemocnici využívány i k jiným účelům (dětské oddělení) a oslovil přímo MUDr. Choce. Ten to popřel.
Dle slov starosty by zdravotní péči měly hradit zdravotní pojišťovny.

                                                                                          Zapsala: Milena Stárková 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
45496
DnesDnes5
VčeraVčera20
Tento týdenTento týden25
Tento měsícTento měsíc891
CelkemCelkem45496
Denní maximum 12-28-2022 : 511
Přihlášení uživ. 0
Hosté 5
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012