PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 21. 6. 2017 – plní správní rada nemocnice své povinnosti?

Přítomno bylo 16 zastupitelů, omluveni: Mgr. Božena Kudová, Mgr. Dagmar Karlíková, Mgr. Čestmír Kříž, Miroslav Vrhel, Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.
Jedním z prvních bodů byla zpráva dozorčí rady Nemocnice Sušice, o.p.s., kterou předložila Z. Řezníčková.

Diskuse ke zprávě dozorčí rady - Ing. Staňková:
Žádá o zařazení připomínek k plnění usnesení Dozorčí radou (předložené zprávě) k zápisu z jednání ZM dne 21. 6. 2017, které zašle písemně do sekretariátu. Celý text připomínek A. Staňkové:
Zadání ZM směrem k DR ze dne 17. 4. 2017 zní:
„Zastupitelé se jednomyslně dohodli na návrhu, který předložila Ing. Andrea Staňková v tomto znění: Zastupitelstvo města žádá dozorčí radu Nemocnice Sušice o. p. s. o provedení kontroly dodržování smluvních vztahů, posouzení jejich efektivity a o podání písemné zprávy o výsledcích této kontroly radě města a zastupitelstvu města nejpozději
do červnového jednání zastupitelstva města.“
V uveřejňovaném souhrnném usnesení ze ZM 19. 4. 2017 - zápis:
1) Zastupitelstvo města nedoporučilo správní radě Nemocnice Sušice o. p. s. měnit stávající smluvní vztah se společností NEMOS GROUP a. s.

Dozorčí rada ve složení: Mgr. Zdeňka Řezníčková, Ing. Josef Kutil a Bohumil Wudy si vyžádala smluvní dokumenty k prozkoumání.

DR předložila zprávu, v níž konstatuje, jaké smluvní vztahy vznikly s ohledem na provoz sušické nemocnice od září 2015.

Na základě předložené zprávy a s ohledem na požadavek o prověření smluvních vztahů doplňuji informace, které dle mého názoru DR nezachytila:

1) DR popisuje obsah smluv s poznámkou, že „s obsahem smlouvy nebylo seznámeno ani zastupitelstvo města, ani rada“. DR uvádí, že 30. 11. 2016 byla aktualizovaná Příkazní smlouva mezi Nemocnicí Sušice o. p. s. a Nemos Sokolov s. r. o., v níž se uvádí, že nahrazuje Mandátní smlouvu (o poskytnutí služeb nezbytných k fungování společnosti
a k jejímu vystupování vůči úřadům) mezi Nemos Sokolov s. r. o. a Nemocnicí Sušice
o. p. s. z 31. 12. 2015 – tato původní Mandátní smlouva byla předložena radě / zastupitelstvu?
 
Je někde u zakladatele evidováno, kdy a jaké smlouvy byly  Nemosem o. p. s. uzavřeny?

2) DR, jako kolektivní orgán s pravomocí převážně kontrolní činnosti neupozorňuje
na některé nedostatky (ať již vyřešené, či neřešené), které neřešila ani správní rada, potažmo ani zástupce zakladatele Nemocnice Sušice o. p. s. - rada, nebo ad hoc zastupitelstvo města
– a které by ve zprávě o prověření smluvních vztahů (nebylo určených, že pouze vztahy mezi Nemos Sokolov s. r.o. a Nemocnicí Sušice o. p. s., předpoklad tedy byl, že se DR zabývala všemi smluvními vztahy, které jako kontrolní orgán s pravomocí svěřenou zakladatelem, měla prověřit):

I.) vyřešený rozpor
SMLOUVA  O NÁJMU NEMOVITOSTÍ mezi městem Sušice a společností Nemos Group a. s.  ze dne 16. 9. 2015 obsahuje v článku 6 – Nájemné -  bod 6.1. částku za užívání předmětu nájmu ve výši  2 400 000 Kč za každý kalendářní rok a v článku 6.4  ustanovení
o aktualizované výši nájmu  (vystavení dokladu v březnu) včetně doúčtování inflace
za měsíce leden a únor daného kalendářního roku.
Dne 28. 9. 2015 byla uzavřena SMLOUVA O PODNÁJMU NEMOVITOSTÍ mezi Nemos Sušice s. r. o. a Nemos Sokolov s. r. o.  - v souladu se Smlouvou o nájmu nemovitostí ze dne 16. 9. 2015 nepotřeboval nájemce, v případě, že se jedná o podnájem společnosti NEMOS, souhlas Pronajímatele.
DR v tomto případě zjistila rozpor mezi usnesením RM č. 546 /2015 – kdy RM stanovuje roční nájemné ve výši 2 400 000 Kč a ve smlouvě 28. 9. 2015 je uvedeno roční nájemné
2 448 000 Kč. Připočtení DPH stanovuje samostatně část smlouvy č. 7.1.
Toto bylo narovnáno Dodatkem č. 1 ke smlouvě o podnájmu nemovitostí, kde je uvedena částka odsouhlasená radou města – 2 400 000 Kč.
Jeden z možných způsobů „kontroly“ a předcházení pochybením při přepisu ustanovení smluv, je vypracování písemných číslovaných dodatků ke smlouvám, kde bude stanovena výše ročního nájmu, včetně započtení zákonných DPH + inflace k aktuálnímu období,
v němž je nájemné účtováno.

II.) chybějící přílohy
SMLOUVA O NÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ mezi Nemocnice Sušice o. p. s. a NEMOS SOKOLOV s. r. o. byla uzavřena dne 16. 9. 2015.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou dvě přílohy: Soupis movitého majetku a Ručitelské prohlášení. Ani jedna z uvedených příloh není k dispozici u kopie smlouvy, kterou má Pronajímatel. Je v zájmu zakladatele Nemocnice Sušice o. p. s. vyžádat si od Nájemce (Nemos Sokolov s. r. o.) předmětné přílohy, platné k datu sepsání a podepsání smlouvy,
a zařadit je ke smlouvě tak, jak je v ní uvedeno.
Doporučení DR by mělo znít minimálně v tom smyslu, že smluvní agendu, která je
v originálech či kopiích uložena u jednotlivých smluvních stran, je třeba zrevidovat, doplnit
a touto odpovědností pověřit vždy konkrétní osobu.
DR dále zjistila, že v čl.  3 (Předmět Smlouvy a účel nájmu) se smlouva v bodě 3.2. odvolává na Dokumentaci a Registraci. Registrací se přitom podle čl.. 1 – Definice -  rozumí  rozhodnutí Krajského úřadu PK o udělení oprávnění nájemci, nebo podnájemci,
k poskytování zdravotnických služeb zahrnujících alespoň zdravotní služby v Registraci II
s výjimkou přepravy pacientů neodkladné péče; a dále pak v definici pojmů se Registrací II rozumí rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o změně registrace nestátního zdravotnického zařízení č. j. ZDR/208/15 ze dne 4. 2. 2015.
Ani jedna z uvedených Registrací není přílohou smlouvy, není možné ji  bezproblémově ověřit a dohledat, což v souvislosti s čl. 9.1. smlouvy snižuje možnost kontroly plnění smlouvy ze strany Pronajímatele.
Bod 9. 2. písm. h) smlouvy byl porušen vzhledem k tomu, že změnu provedl nájemce ke dni 17. 5. 2016 (zrušení dvou oborů), aniž by předem požádal pronajímatele o písemný souhlas, tak jak je uvedeno v tomto bodě. Neexistuje žádná písemná žádost ani písemný souhlas Pronajímatele s faktickým ukončením poskytování služeb – zrušení dvou oborů (gynekologie a porodnictví a anesteziologie a intenzivní medicína – lůžková péče), které KÚ PK potvrdil dne 17. 5. 2016. V souladu se smlouvou je toto označeno za  hrubé porušení  povinností Nájemce vyplývajících z nájmu, dle bodu 14.2. odst b): (iii) porušení povinností Nájemce uvedené v čl. 9. 2. (h) a/nebo 9. 5. Smlouvy.
Na základě zjištěných skutečností může Pronajímatel uplatnit dle čl. 21 smlouvy (zajištění závazků) smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (a to za každé porušení smlouvy zvlášť), týkající se ustanovení uvedených v čl.:
3.2 – není přílohou smlouvy, není možné doložit plnění/neplnění
9.2 (h) – souhlas Pronajímatele k ukončení faktického poskytování...
Pro přehlednost o výši nájmu v jednotlivých letech: číslované dodatky uvádějící výši účtovaného nájmu dle bodů 6.1, 6.3 a 8.1.
DR ve zprávě uvádí, že smluvní vztahy byly posuzovány širokým spektrem zástupců města
i Nemocnice Sušice o. p. s. zejména při činnosti ustavené pracovní skupiny.  Pracovní skupina (podle usnesení RM ze dne 22. 6. 2015 – KOMISE // Cit.: 468. Rada města schválila pracovní komisi Nemocnice Sušice o. p. s. v tomto složení: předseda: Ing. Vladimír Sloup, členové: Ing. Stanislav Karas, MUDr. Jiří Choc, Michal Malina, MUDr. František Musil,
Bc. Petr Mottl, Petr Málek, Ing. Božena Šlajsová, Ing. Romana Šmrhová, JUDr. Jiří Štancl, Mgr. Jindřich Sojka, Libor Diviš a Ing. Vladimír Marek) ani radu ani zastupitelstvo se svou prací neseznamovala, z již dříve vyvolaných diskusí bylo naopak zřejmé, že smlouvy ani k dispozici neměla... Pracuje komise dále, co je aktuálně náplní její činnosti, vznikají z její činnosti zprávy, zápisy apod.? Neměla by seznamovat RM (ZM) s naplňováním své činnosti a aktuálním děním v nemocnici?

III.) KONTROLA DODRŽOVÁNÍ SMLUV
Jak DR dále uvádí, dle smlouvy je osobou povinnou kontrolovat dodržování smluv ze strany nájemce ředitel Nemocnice Sušice o. p s. (dle smlouvy o výkonu funkce ředitele ze dne
2. 12. 2016, čl. 2, bod 2. 3 a), která má zároveň při kontrolách spolupracovat s městem. JAK TATO KONTROLNÍ ČINNOST PROBÍHALA, KDE JSOU K NÍ ZÁZNAMY, PODKLADY, ZPRÁVY,  JAK SE  ODEHRÁVALA SPOLUPRÁCE S MĚSTEM, JAK JE MOŽNÉ, ŽE POKUD KONTROLA PROBÍHALA, NEBYLY VČAS ODHALENY VÝŠE UVEDENÉ NEDOSTATKY?
IV.) činnost Správní rady
DR se dále zabývala činností Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s.  (Ing. S. Karas, MUDr. J. Choc, P. Mottl)
Správní rada primárně určuje základní zaměření společnosti, v níž je určena, její vedení
a dohlíží na jeho řádný výkon.
DR zjistila, že členové správní rady nekonali s dostatečnou důsledností v zájmu zakladatele sušické nemocnice – města Sušice - tedy Pronajímatele (neinformovali o možných připravovaných změnách – sami nebyli informováni / nepožadovali informace?...).
Dozorčí rada v souladu se zakladatelem Nemocnice Sušice o. p. s. (město Sušice)  nesouhlasí s omezováním rozsahu zdravotní péče a trvá na dodržování původních smluv. Vzhledem k výše uvedenému ve zprávě DR ale nezaznělo doporučení, jak lépe kontrolovat, transparentně  předávat informace a spolupracovat se zakladatelem...
Domnívám se, že doporučením DR by mělo být:
a) aby zakladatel sušické nemocnice, město Sušice, - rada města - , vyvolal co nejdříve jednání s většinovým vlastníkem (Penta Hospital, a. s. - Mgr. B. Václavíková, jednatelka), který by se ke stávajícím smlouvám ohledně plnění závazků rozsahu poskytované péče, budoucím záměrům a naplňování vlastních vizí (ekonomických i společenských) měl vyjádřit;
b) zvát zástupce nového vlastníka (Penta a. s.) písemně na všechna jednání správní
a dozorčí rady a informace o účasti a projednávaných záležitostech poskytovat formou kopie zápisu z jednání radě města.
Vzhledem k situaci, která aktuálně v sušické nemocnici panuje, kdy „zaručené zprávy“ kolují nejen městem, i v souvislosti s absolvovanými jednáními je evidentně žádoucí, aby společné otevřené setkání, na téma současného a budoucího provozu sušické nemocnice z pohledu zakladatele, nového vlastníka a provozovatele, proběhlo co nejdříve.

K připomínkám Ing. Staňkové se vyjádřil pan starosta:
Považuje je za subjektivní názor paní zastupitelky, kdy jsou některé okolnosti účelově interpretovány.
Je škoda, že paní zastupitelka své připomínky a dotazy, nepředkládá písemně v dostatečném časovém předstihu před jednáním zastupitelstva, aby bylo možné na jednání přizvat i zodpovědné osoby pro danou projednávanou problematiku (např. ředitele Nemocnice Sušice o.p.s.)
Na základě diskuze na zastupitelstvu uvádí následující fakta:
Nemocnice Sušice o.p.s. uzavřela s NEMOS SOKOLOV s.r.o. dne 16. 9. 2015 Smlouvu
o nájmu movitých věcí:
ve smlouvě je řada ustanovení k ochraně zájmů pronajímatele, od účasti
na inventarizaci, přes kontrolu majetku, až po nutnost písemného odsouhlasení přenechání předmětu pronájmu třetí osobě (pokud se nejedná o osobu spřízněnou) či odsouhlasení faktického ukončení poskytování služeb, ke kterým je nájemce dle Registrace oprávněn ve smlouvě jsou stanoveny i další povinnosti nájemce, jako např. povinnost kontinuálně obnovovat movité vybavení dále je smlouva provázána s níže uvedenou smlouvou tak, aby v případě ukončení jedné smlouvy byla automaticky ukončena i smlouva druhá
Město Sušice uzavřelo s NEMOS SUŠICE s.r.o. dne 16. 9. 2015 Smlouvu o nájmu nemovitostí:
ve smlouvě je řada ustanovení k ochraně zájmů pronajímatele, od zajištění údržby, oprav, periodických prohlídek a revizí, až po nutnost písemného odsouhlasení přenechání předmětu pronájmu třetí osobě (pokud se nejedná o sobu spřízněnou)
dále je smlouva provázána s výše uvedenou smlouvou tak, aby v případě ukončení jedné smlouvy byla automaticky ukončena i smlouva druhá
NEMOS SUŠICE s.r.o. uzavřel s NEMOS SOKOLOV s.r.o. dne 28. 9. 2015 Smlouvu
o podnájmu nemovitostí:
Nemocnice Sušice o.p.s. uzavřela s NEMOS SOKOLOV s.r.o. Příkazní smlouvu
o obstarávání záležitostí nezbytných k řádnému fungování společnosti
a při zastupování vůči třetím subjektům, která byla aktualizována při změně podmínek dne 30. 11. 2016 s platností od 1. 1. 2017. Tato smlouva slouží k zajištění fungování Nemocnice Sušice o.p.s. po stránce účetní, mzdové, daňové atd.
KÚ Plzeňského kraje dne 30. 10. 2015 vydal Rozhodnutí o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení Nemocnice Sušice o.p.s.
KÚ Plzeňského kraje dne 30. 10. 2015 vydal Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovateli NEMOS SOKOLOV s.r.o.
„Údajné rozpory ve výše zmíněných Rozhodnutích:
v dokumentu Nemocnice Sušice o.p.s. je v ambulantní péči uvedena „anesteziologie
a intenzivní medicína“, v dokumentu NEMOS SOKOLOV s.r.o. není uvedena v ambulantní péči, ale v akutní lůžkové péči intenzivní. V dokumentu Nemocnice Sušice o.p.s. je v ambulantní péči uvedena „lékařská pohotovostní služba“, v dokumentu NEMOS SOKOLOV s.r.o. není uvedena v ambulantní péči, ale samostatně v dokumentu Nemocnice Sušice o.p.s. je v ambulantní péči uvedena pouze „radiologie
a zobrazovací metody“, v dokumentu NEMOS SOKOLOV s.r.o. je to rozepsáno
na jednotlivá pracoviště. V dokumentu Nemocnice Sušice o.p.s. je v akutní lůžkové péči intenzivní mj. uvedeno i „gynekologie a porodnictví“ a „dětské lékařství“, v dokumentu NEMOS SOKOLOV s.r.o. jsou uvedeny pouze v akutní lůžkové péči standardní, kam navíc přibyla „anesteziologie a intenzivní medicína“. V dokumentu Nemocnice Sušice o.p.s. je uvedena „následná lůžková péče“ a „dlouhodobá lůžková péče“, v dokumentu NEMOS SOKOLOV s.r.o. je uvedena pouze „následná lůžková péče“.
Nelze komentovat proč se KÚ Plzeňského kraje rozhodl k přesunům a změnám, které v Rozhodnutí udělal, nicméně je nanejvýše pravděpodobné, že Rozhodnutí reflektovalo aktuální stav legislativy, případně napravovalo nesrovnalosti z minulosti. Po důkladném posouzení lze dojít k závěru, že v souvislosti s rozdíly mezi uvedenými rozhodnutími, nedošlo ke změně ve skladbě a rozsahu poskytovaných služeb. Rozhodnutí sice nejsou doslovně stejná, to ovšem neznamená, že nejsou stejná obsahově. Zmíníme-li se konkrétně o „anesteziologii a intenzivní medicíně“, která byla diskutována na zastupitelstvu, byl přesun z ambulantní péče do akutní lůžkové péče intenzivní zcela odpovídající stavu a reáliím v nemocnici.
Smluvní vztahy byly posuzovány širokým spektrem zástupců města (právník, odbor majetku, finanční odbor) i Nemocnice Sušice o.p.s. (právník, odborové hnutí, vedení nemocnice, správní rada), zejména při činnosti ustavené pracovní skupiny. Výsledkem jsou smlouvy o pronájmu, které umožňují kontrolu majetku i zájmů města i Nemocnice Sušice o.p.s., jak je ostatně zřejmé z toho, že zastupitelé města měli možnost na svém jednání neodsouhlasit omezení rozsahu služeb v nemocnici pro NEMOS SOKOLOV s.r.o. Výsledkem jednání k zabezpečení průběžné kontroly a ochrany oprávněných zájmů je i příkazní smlouva umožňující chod Nemocnice Sušice o.p.s. a současně definující informace požadované k průběžnému předávání.
K činnosti správní rady Nemocnice Sušice o.p.s. a včasným informováním zastupitelů města o dění v nemocnici:
Správní rada, potažmo Nemocnice Sušice o.p.s. reprezentovaná ředitelem, mají nastaveny cesty, jak být včas informován o dění v nemocnici. Nicméně, až na přesně definované případy jde o dobrovolné předávání informací ze strany nezávislého soukromého subjektu, které není, a ani nemůže být vynucováno. I při nastavení informačních toků se správní rada musí spolehnout na to, že jí informace budou oznámeny včas.
Dále je třeba uvést, že správní rada je zodpovědná za své rozhodování a může se rozhodovat nezávisle na zastupitelstvu města Sušice. Nicméně po celou dobu svého působení zastává úzus, že o důležitých rozhodnutích je zapotřebí diskutovat a rozhodovat na městě Sušice, a město samo si stanovuje na jaké úrovni se diskuze a rozhodování povede. V tomto správní rada zachovává konzistenci, a tak jako v případě rozhodování o pronájmu a o podobě nájemních smluv i v případě návrhu nájemce na snížení rozsahu služeb poskytovaných nájemcem toto předala k diskuzi a rozhodování na město Sušice.
V posledně jmenovaném případě, zúžení registrace o akutní chirurgii byla chronologie tato:
2. 12. 2016 byla správní i dozorčí rada informována zástupci NEMOS SOKOLOV s.r.o.,
že v nemocnici probíhá vše standardně a plánuje se rozšiřování péče pro pacienty.
17. 2. 2017 byla správní i dozorčí rada informována o tom, že v nemocnici se plánuje v roce 2017 zavedení jednodenní chirurgie, jak již bylo dlouhodobě avizováno. O plánech na rušení akutní chirurgie žádná informace nezazněla.
16. 3. 2017 byl předseda správní rady a ředitel Nemocnice Sušice o.p.s. na neformální schůzce informováni ředitelem NEMOS SOKOLOV s.r.o., zdravotnické zařízení Sušice
o personálních problémech na chirurgii a o záměru nahradit akutní chirurgii chirurgií jednodenní. Na to konto ředitele upozornili, že tento záměr není v souladu se smlouvou
o pronájmu movitého majetku, že nejdříve o takovýto krok musí písemně zažádat a nechat si ho schválit. Proto dále požádali o dodání podkladů a předseda správní rady na nejbližší možný termín svolal jednání správní rady tak, aby byla usnášeníschopná.
30. 3. 2017 se uskutečnilo jednání správní rady nad dodanými podklady, kde bylo na základě informací od provozovatele nemocnice konstatováno, že:
NEMOS předloží podklady dle článku 9.2.h)smlouvy o pronájmu movitého majetku (nutnost schválit změnu rozsahu péče) do 4. 4. 2017
a správní rada přijala usnesení, ve kterém říká, že:
„Po obdržení písemného návrhu ze strany vedení nemocnice posoudí rozsah změny
a podle závažnosti úpravy buď:
a) Projedná návrh změny s ohledem na čl. 9/2/h) „Smlouvy“ a zaujme stanovisko
b) Jednání SR k návrhu změn se uskuteční 6. 4. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři ředitele nemocnice
c) Na pracovním jednání zastupitelstva města Sušice dne 10. 4. 2017 od 15 hodin bude zastupitelstvo vedením nemocnice seznámeno se záměrem redukce činnosti chirurgie
d) Na jednání zastupitelstva města Sušice dne 19. 4. 2017 bude jako samostatný bod, projednána podrobnější informace k navrhovaným změnám v léčebné péči v nemocnici Sušice“
Na stejném jednání bylo rovněž konstatováno, že změna vlastnické struktury společnosti NEMOS v žádném případě nenarušuje smluvní vztah s Nemocnicí Sušice o.p.s.
6. 4. 2017 se uskutečnilo jednání správní rady, kde bylo potvrzeno předchozí usnesení s tím, že správní rada počká na rozhodnutí zastupitelstva a podle toho bude s nájemcem dále jednat.
V uvedené chronologii událostí nelze spatřovat nečinnost správní rady ani zatajování informací, jednání se uskutečňovala velmi intenzivně a podle časových možností všech členů tak, aby informace byly předány co nejdříve, současně však, aby šlo o informace validní. To, jak byly informace podávány správní radě, jak v čase, tak v kvalitě, tato více ovlivnit nemohla.
Pan starosta informoval o středečním jednání s technickým ředitelem společnosti Penta Investments, která usiluje o to, aby se po prázdninách rozjel provoz jednodenní chirurgie
a zachovala se stávající péče. Smlouvy o pronájem nemovitých věcí jsou vztahem mezi dvěma subjekty, případné dotazy k této věci je vhodné směrovat na starostu města a ředitele Nemocnice Sušice o.p.s.
Paní Mgr. Řezníčková upozornila na chybějící dodatky ke smlouvám a dále, že obvykle neobdrží pozvánky na jednání dozorčí rady nemocnice a tudíž se nemůže zúčastnit.
Ing. Stárková sdělila, že pan ředitel sušické nemocnice navštívil ředitele klatovské nemocnice ohledně zachování akutní lůžkové chirurgie, která v Sušici o prázdninách nebude. Pro občany to znamená, že úrazy bude přijímat sušická nemocnice, ambulance bude v provozu a lékař rozhodne o další péči.
Dále se vyjádřila ke správní radě nemocnice a o probíhajícím soudním sporu 26 záchranářů a Nemocnice o.p.s., kdy nebyla vyplácena 12ti hodinová mzda a přestávka na oběd. Jedná se o ušlou mzdu v celkové výši cca 1 mil. Kč. Dále vznesla dotaz ohledně odměny pro právníka, který zastupuje v této právní věci Nemocnici Sušice o.p.s. Z jakých zdrojů jsou odměny vypláceny.
Pan starosta odpověděl, že správní rada hájí pozici nemocnice, jedna záchranářka spor vyhrála a další spory bude řešit soud. Záchranářům byla nabídnuta dohoda, která ale nebyla z jejich strany akceptována.
Ing. Říha měl dotaz ohledně zpráv dozorčí rady, zda jsou k dispozici. Pan starosta vysvětlil, že není povinnost je zveřejňovat, dozorčí a správní rada je nezávislá, zprávy jsou k dispozici u předsedy dozorčí rady. Další dotaz byl ze strany Ing. Říhy, zda tyto zprávy může zastupitelstvo města odmítnout jako neúplné. Starosta informoval, že zastupitelstvo města bere jen na vědomí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu dozorčí rady Nemocnice Sušice o. p. s. (16 PRO)

Schválení příspěvku z rozpočtu města Sušice na obnovu kulturní památky
Zastupitelé schválili poskytnutí příspěvku ve výši 137.778,- Kč na obnovu střechy kostela sv. Felixe, II. etapa – severní část, na objektu kulturní památky Kapucínského kláštera č.p. 1/III s kostelem sv. Felixe, p.č.st. 474/2 v k.ú. Sušice nad Otavou, umístěného v městské památkové zóně v Sušici. Celková investice 1 377 778 Kč bez DPH, příspěvek z rozpočtu MK 490 000 Kč, příspěvek z rozpočtu města                                     137 778 Kč, podíl vlastníka 750 000 Kč.

Na Městský úřad Sušice se obrátil starosta obce Dobršín s žádostí o zajištění požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, pro obec Dobršín jednotkou města Sušice, a to sdružením prostředků. Po dohodě s velitelem sušické jednotky bylo dohodnuto, že paušální částka, kterou bude obec Dobršín každoročně přispívat na společnou jednotku je 2.000,- Kč. Jedná se
o symbolickou částku, neboť dle poplachového plánu je město Sušice v případě vyhlášení požárního poplachu v prvním sledu a to bez ohledu, zda je jednotka v Dobršíně zřízena, či nikoliv. Obec Dobršín vlastní v současné době pouze stříkačku bez cisterny, tudíž jednotka není schopna bez další pomoci a zdroje vody účinně zasáhnout v případě vyhlášení požáru.
V majetkové agendě zastupitelé schválili bezúplatný převod a odkup cesty. Byl schválen závěrečný účet města r. 2016 a účetní závěrka.

Rozpočtovým opatřením ve výši 300 tis. Kč zastupitelé schválili uvolnění peněz za Smlouvu o dílo na zpracování studie řešení regenerace vnitrobloku ul. Sirkařská v Sušici s projekční kanceláří Ing. Pavel Šimek, FLORART – projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Studie bude obsahovat celkový koncept obnovy vnitrobloku v ulici Sirkařská, včetně řešení provozu, dopravního řešení a řešení zpevněných ploch, návrh obnovy zeleně a vybavenosti.
V dalších rozpočtových opatřeních byly přijaty různé druhy dotací od státu a uvolněny prostředky (500 tis.) na opravy majetku města. Na hřiště sídliště Hrádecká byl 1 mil. povýšen o 800 tis. – na oplocení hřiště.

Na předfinancování projektu "Zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb v ORP Sušice“ – dotace  3.786.967,80 Kč, vlastní zdroje: 420.774,20 Kč  město uvolní SSMS prostředky. V rámci projektu bude pořízeno šest vozidel (3 malé vozy pro pečovatele a tísňovou péči) a tři velké vozy (dva na rozvoz obědů a jeden speciálně upravený na přepravu vozíčkářů). Dále bude kompletně zrekonstruována prádelenská technologie v DPS (pořízeny budou průmyslové pračky, sušičky a mandl) a nakonec bude vybaveno aktivizační centrum v prvním patře objektu DPS (kanceláře, cvičná kuchyně, počítačová učebna, sklad).

Zastupitelstvo města schválilo způsob odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod v místní části Velká Chmelná výstavbou kanalizace a centrální čistírny odpadních vod.
Odbor města navrhuje  zvolit variantu centrální biologické ČOV,
se kterou počítá i schválený územní plán obce, alternativně doplněnou domovní ČOV nebo jímkou na vyvážení v případech odloučených nemovitostí, kde napojení na centrální kanalizaci není technicky možné nebo ekonomicky únosné.  Přípravu akce pak směřovat k možnosti získat na výstavbu nové kanalizace a ČOV dotaci z ministerstva zemědělství.  Aktuální podmínky dotačního programu MZe jsou určeny pro výstavbu kanalizací a ČOV
pro minimálně 50 obyvatel v obcích či místních částech s velikostí do 1000 obyvatel.
Ve Velké Chmelné je momentálně 151 trvale hlášených obyvatel. Při současných podmínkách dotačních programů by výše dotace byla 50 %, celkové odhadované náklady - 20 mil. Kč.

Teplofikace obytného domu č. p. 670/II – nesouhlas nájemníků
Objekt č.p. 670/II má 6 bytových jednotek, ale změna vytápění se bude týkat pouze 4 bytů v 1. a 2. NP, dříve označované jako byty 2. kategorie. Dva byty, dodatečně vybudované v půdním prostoru (dříve označované jako 1. kategorie), mají každý svůj plynový kotel a stávající systém rozvodu ústředního topení nelze využít pro napojení na centrální vytápění. Rozvody jsou vedeny v podlaze, za přizdívkami, a v případě napojení by se jednalo o rozsáhlé stavební úpravy. V těchto bytech by byly pouze vyměněny stávající plynové kotle za nové. Byt v 1. NP má ve sklepě kotel na pevná paliva a druhý byt v 1. NP má plynový kotel umístěný ve sklepě.  Byty ve 2. NP mají každý svůj plynový kotel umístěný v bytě. Podle sdělení nájemníků si vybudovali ÚT na své náklady (viz příloha). Všichni nájemníci, kterých se změna vytápění týká, nesouhlasí s provedením stavebních úprav a změnou vytápění.
Podle § 2259 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) lze změny bytu či domu provádět bez souhlasu nájemce v případě, že se provádění prací obejde bez většího nepohodlí. Tato podmínka bude posuzována dle konkrétní situace nájemníků, zejména jejich zdravotního stavu a věku. V případě, že nájemník nedá souhlas (nevpustí firmu do svého bytu), bude město povinno si jako vlastník zažalovat u příslušného civilního soudu povinnost nájemníka strpět zamýšlené úpravy bytu a soud v každém konkrétním případě posoudí, zda neudělení souhlasu je opodstatněné či nikoliv.
V příloze je také stanovisko Mgr. J. Sojky, který doporučuje raději dohodu s nájemníky, než věc řešit soudně.
Diskuse:
Obyvatelé domu si před pěti roky předělali topení – plynovou přípojku, potřebují si během roku přitápět jinak než je topná sezona, a to především v rodinách s malými dětmi. Bezpečnost kotlů si dle informací zajistí nájemníci (revize) sami.
Starosta k tomuto tématu odpověděl, že ze strany města bylo záměrem sjednotit vytápění v dané lokalitě. Pro variantu vyřazení akce teplofikace domu č. p. 670/II se přiklání Mgr. Řezníčková, ten samý názor má i místostarostka a Mgr. Naglmüllerová.
Rozhodnutí zastupitelstva: Zastupitelstvo města schválilo vyřazení akce teplofikace domu č.p. 670/II v Sušici z rozpočtu na letošní rok – org. 1708 – Teplofikace – 5. května 670,
749-750. Návrh schválen 14 hlasy, 1 hlas proti.

Bod Ostatní
Paní Mgr. Řezníčková sdělila, zda by bylo možné pořizovat záznamy z diskusí z jednání zastupitelstva města vzhledem k tomu, že většinou nejsou všechny informace zaznamenány.
Pan starosta a paní místostarostka nejsou proti pořizování záznamu diskuse mimo zápis z jednání zastupitelstva. (po volbách ČSSD záznam prosazovala-většina zastupitelů odmítla!).
Dále paní Řezníčková vznesla dotaz, čím je dán mimořádný nárůst objemu směsného komunálního odpadu v roce 2016 (ve srovnání s rokem 2015 se jednalo o nárůst ve výši cca 500 tun). Dále upozornila na rozdílné ceny za odstraňování odpadu v Sušici a v Kašperských Horách. V Sušici se za odstranění 1 tuny odpadu platí 1.478,38 Kč bez DPH a v Kašperských Horách se jedná o částku 1.165,- Kč bez DPH. Město Sušice je přitom spoluzakladatelem společnosti Pošumavská odpadová s.r.o.
Pan starosta doporučil, aby o vysvětlení požádala přímo jednatele společnosti Ing. Michaela Skrbka.
Pan Jelínek sdělil, že minulý měsíc bylo ve sběrném dvoře 64 t odpadu.
Pan Javorský požadoval, aby se poskytovaly informace z jednání s nemocnicí obyvatelům města Sušice. Pan starosta sdělil, že informace podává společnost Penta Investments, poslední zprávy byly v Klatovském deníku, a to dočasné omezení lůžkové části na chirurgii během prázdnin. Ambulance zůstane zachována 24 hodin denně. V září by se mělo lůžkové oddělení na chirurgii opět obnovit. V Sušických novinách nebyly uvedeny správné informace.
Paní Mgr. Naglmüllerová si myslí, že zprávy ze strany nemocnice k zaměstnancům nejsou zcela objektivní a tato komunikace by se měla zlepšit.
Paní místostarostka podala informace o akcích města v letních měsících. V květnu navštívila Rumunský Banát v rámci MAS Pošumaví. Vzhledem k tomu, že vedení rumunského města navštíví příští týden Sušici, město přichystalo program z oblastí sociálních služeb, sportu
a kultury. V úterý dne 27. 6. 2017 se uskuteční v restauraci Sokolovna slavnostní večeře,
na kterou byli pozváni všichni zastupitelé.

                                                                                                      Milena StárkováKomentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48563
DnesDnes6
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden70
Tento měsícTento měsíc227
CelkemCelkem48563
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012