PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 22.11.2017 – nemocnice se řešila v sokolovně

Na jednání zastupitelstva, kde se řešila budoucnost nemocnice, přišlo všech 21 zastupitelů. Účast občanů byla tak hojná, že poté, co se do místnosti městského úřadu nevešli všichni, byl bod Nemocnice Sušice – analýza současného stavu a koncepce rozvoje nemocnice přesunut na konec jednání v 17 hodin a občané byli pozváni do sokolovny. Zmatku šlo předejít včasným rozhodnutím. Účast občanů prokázala, že provoz nemocnice není lidem lhostejný.


Ještě v budově radnice tedy zastupitelé rozhodli o odpisu pohledávky za dluh z důvodu úmrtí pana Františka Ježka v celkové výši 35.876,60 Kč. 
Dále rozhodli o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 149.890,- Kč pro Římskokatolickou farnost Sušice na zpracování geodetického zaměření a zpracování dokumentace jako podklad stavebně historického průzkumu kostela Nanebevzetí Panny Marie a schválili poskytnutí dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně Sušice pro rok 2017 ve výši 600.000,- Kč z jednotlivým žadatelům.

Rozpočtovým opatřením se navýšila částka na rekonstrukci hřiště na sídlišti Hrádecká o 600.000,- Kč a byla schválena částka 2 mil. Kč na přestěhování SULES (z důvodu stavby nové sportovní haly). Další rozpočtová opatření se týkala dotací.

Tajemník města Mgr. Novák předložil bod Rozpočtová změna v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 340/2017 Sb.
Výše uvedeným nařízením vlády došlo s účinností od 1. 11. 2017 k zásadnímu (také předvolebnímu) navýšení tabulek stanovující platové tarify též pro zaměstnance MěÚ. Pro dva zbývající měsíce dochází k neplánovanému navýšení prostředků na mzdy, což představuje pro MěÚ navýšení o 500 000,- Kč a pro MP o 172 000,- Kč včetně všech odvodů. Toto navýšení nebylo pro rok 2017 rozpočtováno, proto žádám zastupitelstvo města o schválení těchto rozpočtových opatření obdobně, jako byly schváleny změny týkající se rozpočtových organizací. Rada města tyto rozpočtové opatření projednala na svém jednání dne 13. 11. 2017 a doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterou se mění platové tarify.
Zastupitelstvo města schválilo k tomuto bodu rozpočtové opatření.

Bod v sokolovně: Nemocnice Sušice – analýza současného stavu a koncepce rozvoje nemocnice

Společnost Penta Hospitals CZ, zastoupená Mgr. Barborou Vaculíkovou a MUDr. Václavem Jirků předložila na jednání zastupitelstva koncepci dalšího rozvoje sušické nemocnice. V současné době se snaží zajistit provoz chirurgické ambulance v režimu 24/7. Kvůli nedostatku lékařů je provoz ambulance pouze v omezeném režimu od pondělí do pátku. Opětovné otevření lůžek akutní chirurgie z důvodu nedostatku lékařů není zatím reálné. Výhledově by bylo možné zajistit chirurgii malých plánovaných výkonů s dobou hospitalizace 1 - 3 dny. Společnost chce nadále rozvíjet pouze interní obory, rozšiřovat ambulantní péči včetně odborných ambulancí a zachovat lékařskou pohotovost pro dospělé i pro děti. Kromě toho by se společnost chtěla zaměřit na další rozvoj následné péče, rehabilitační péče a otevření lůžek následné intenzivní péče.
V téměř tříhodinové diskusi vystupoval opakovaně starosta Mottl a zástupci Penty. Dále vystoupilo několik občanů, bývalý ředitel nemocnice MUDr. Šedivý, lékaři Josef Kalný, Kateřina Nová, Jaroslava Prajerová, primářka následné péče Maříková. Vystoupil také senátor Jan Látka, radní pro zdravotnictví Milena Stárková. Ze zastupitelů vystoupila pouze Andrea Staňková, která prezentovala názor zřejmě více zastupitelů. Na vyzvání vystoupil ještě MUDr. Choc, který je spolu se starostou ve správní radě Nemocnice Sušice, o.p.s. Z bývalých členů správní rady nemocnice vystoupil Štefan Vilcsek a Jaroslava Kolářová a poukazovali na neochotu města v minulých letech řešit finance potřebné pro zaměstnance nemocnice.

Zastupitelé nakonec jednohlasně schválili pět usnesení:

  1. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s analýzou současného stavu a koncepcí rozvoje nemocnice, kterou prezentovala společnost Penta Hospitals.

  2. Zastupitelstvo města vyjadřuje nespokojenost se současnou situací v nemocnici, zejména s omezením akutní chirurgické péče.

  3. Zastupitelstvo města doporučuje Správní radě Nemocnice Sušice o. p. s., aby rozhodla o tom, že ředitel Nemocnice Sušice o. p. s. zahájí neprodleně jednání s provozovatelem nemocnice o zajištění nepřetržitého provozu chirurgické ambulance 24 hodin 7 dní v týdnu nejpozději k 1. 2. 2018, a aby nejpozději k 1. 5. 2018 byla zprovozněna chirurgická lůžková část, minimálně v rozsahu plánované chirurgie, a to bez změny registrace.

  4. Zastupitelstvo města žádá správní radu Nemocnice Sušice o. p. s., aby rozhodla o tom, že Nemocnice Sušice o. p. s., zastoupená ředitelem Ing. Vladimírem Sloupem, si vyžádala od společnosti Nemos Sokolov s. r. o. písemnou záruku za plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o nájmu movitých věcí ze dne 16. 9. 2015, a to nejpozději do 31. 1. 2018.

  5. Zastupitelstvo města zároveň žádá Správní radu Nemocnice Sušice o. p. s., aby uložila řediteli Nemocnice Sušice o. p. s. podat písemnou zprávu členům zastupitelstva, o poskytnutých zárukách za plnění závazků společností Nemos Sokolov s. r. o., vyplývajících ze Smlouvy o nájmu movitých věcí, a to nejpozději do 5. 2. 2018.
Milena Stárková


Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
17231
DnesDnes3
VčeraVčera11
Tento týdenTento týden105
Tento měsícTento měsíc416
CelkemCelkem17231
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 1
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012