PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 19. 9. 2018 - doplnění orgánů Nemocnice Sušice, o.p.s.

Posledního zastupitelstva tohoto volebního období se účastnilo 18 zastupitelů, omluveni byli: Věra Fornousová, Daniel Čámský a MUDr. Rudolf Voldřich.

Program:
1.   Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Doplnění členů správní rady Nemocnice Sušice o.p.s.
6.   Nemocnice Sušice o.p.s. – majetkové záležitosti
7.   Zpráva o činnosti kontrolního výboru
8.   Územní plán Sušice
9.   Pohledávky
10.    Městský program regenerace MPZ Sušice – aktualizace
11.    Schválení příspěvku na obnovu kulturní památky
12.    Návrh veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace z Progr.regenerace MPZ
13.    Majetková agenda
14.    Rozpočtová opatření
15.    Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Sušice
16.    Prezentace projektu „Revitalizace průmyslového parku Sušice nad Otavou“ - bod zrušen
17.    Pošumavská odpadová s.r.o.
18.    Odměna členů výborů a komisí
19.    Ostatní
20.    Diskuse
21.    Závěr 

Pan starosta navrhl změnu programu a to za bod č. 6 zařadit "doplnění členů dozorčí rady Nemocnice Sušice o.p.s." Dále vypuštění bodu č. 16 z důvodu omluvy předkladatele.
Mgr. Řezníčková vznesla protinávrh-nechat bod 16, ke kterému může probíhat diskuse.

Pan starosta nechal hlasovat o protinávrhu Mgr. Řezníčkové s tím, že bod č. 16 nebude vypuštěn. Hlasování 7 členů pro, 5 členů proti, 6 členů se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat. Dále pan starosta nechal hlasovat o programu s vypuštěním bodu č. 16 a zařazením bodu č. 6. Bod 16 byl tedy vypuštěn.

Doplnění členů správní rady Nemocnice Sušice o.p.s.
Vzhledem k tomu, že člen SR nemocnice MUDr. Jiří Choc ukončil ke dni 18. 6. 2018 členství, je třeba doplnit schválený počet členů (9) o jednoho člena. Zastupitelstvo města jmenuje členkou SR Nemocnice Sušice o. p. s. MUDr. Kateřinu Novou - schváleno 18 hlasy.

Doplnění členů dozorčí rady Nemocnice Sušice o.p.s.
Na svém jednání dne 21. 2. 2018 zastupitelstvo města doporučilo schválit změnu zakladatelské listiny Nemocnice Sušice o. p. s, ve smyslu rozšíření počtu členů DR Nemocnice Sušice o.p.s. na celkový počet 6 členů, nyní je 3 členná.

Zastupitelstvo města jmenuje do DR Nemocnice Sušice o.p.s.: paní Dagmar Karlíkovou (Sušice), paní Janu Míčkovou (Albrechtice) a pana Václava Černého (Sušice) - schváleno 18 hlasy.

Nemocnice Sušice o.p.s. – majetkové záležitosti
Zakladatel společnosti město Sušice rozhodl na jednání zastupitelstva města dne 13. 6. 2018, že převezme zpět do vlastnictví movitý majetek společnosti, usnesením:

Zastupitelstvo města uložilo Správní radě Nemocnice Sušice o. p. s. a Odboru majetku a rozvoje města zahájit ve vzájemné součinnosti realizaci procesu nabytí majetku Nemocnice Sušice o. p s. zpět do vlastnictví města. V této záležitosti žádáme doporučení nejvhodnějšího způsobu tohoto procesu a návrhu realizace.

Vzhledem k tomu, že tímto usnesením byla schválena realizace nabytí majetku Nemocnice Sušice o. p. s. zpět do majetku města Sušice, SR a ředitel Nemocnice Sušice o. p. s. řešili nejvhodnější variantu a pověřili vyhodnocením a vypracováním variant advokátní kancelář Holá, Janík, Samek, Příbram, s níž už o. p. s. spolupracovala dříve.
Důvodem opětovného nabytí movitého majetku Nemocnice Sušice o. p. s., je zjednodušení majetkoprávních vztahů a transparentní správa majetku nemocnice vlastníkem, který následně bude mít možnost současně disponovat veškerým majetkem týkajícím se nemocnice – věcmi movitými i nemovitými. Pak následně lépe může ovlivňovat jeho využívání, hospodaření, provádět kontrolu atd.

Dne 3. 8. 2018 byl advokátní kanceláří, oslovenou ředitelem Nemocnice Sušice o. p. s., dodán právní rozbor obsahující právní a finanční souvislosti týkající se popisu možností nabytí majetku o. p. s. do vlastnictví města.

Rozbor (příloha) se věnuje variantám:
- prodej majetku (úplatný převod)
- bezúplatný převod majetku
- převod likvidačního zůstatku
Na základě předloženého rozboru byla doporučena varianta bezúplatného převodu majetku (bod 2 právního vyjádření) Nemocnice Sušice o. p. s. do majetku města.

Po doporučení varianty nabytí majetku Nemocnice Sušice o. p. s. do majetku města byla starostou města otevřena diskuse k tomuto bodu.

Byly zodpovězeny všechny dotazy z veřejnosti týkající se důvodu a způsobu provedení bezúplatného převodu, který byl doporučen na základě právní analýzy, jíž si nechala zpracovat Nemocnice Sušice o. p. s., v rámci plněné usnesení zastupitelstva města ze dne 13. června 2018.

Starosta města i předsedkyně správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. odpověděli na všechny dotazy týkající se stávajícího i dalšího možného provozu nemocnice, ke kterým jsou, v současné situaci z hlediska aktuálního nastavení provozu sušické nemocnice, kompetentní zodpovědět.

Zopakovány byly rovněž všechny důvody vedoucí k tomuto kroku, který má za cíl sjednotit hospodaření a dispozice s celým majetkem nemocnice (movitým i nemovitým) do rukou jediného vlastníka, narovnání stávajících smluvních vztahů ideálně do jediné smlouvy, která bude pronajímat veškerý majetek nemocnice, upravovat jednoznačná pravidla, práva a povinnosti smluvních stran – pronajímatele vs. nájemce.

Dále byly znovu vysvětleny kroky, které o. p. s. v souvislosti s tímto návrhem připravila, kroky které Nemocnice Sušice o. p. s. činí z pohledu vymáhání smluvních závazků, situace ohledně jednání z Plzeňským krajem.

Po dlouhé diskusi nechal starosta města hlasovat o návrhu usnesení na realizaci procesu bezúplatného převodu movitého majetku Nemocnice Sušice o. p. s. do majetku města v tomto znění:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem movitého majetku Nemocnice Sušice o. p. s., který je předmětem Smlouvy o nájmu movitých věcí uzavřené mezi Nemocnicí Sušice, o. p. s. a společností NEMOS SOKOLOV s. r. o. dne 16. 9. 2015, do majetku města Sušice a pověřuje Odbor majetku a rozvoje města, aby v součinnosti se správní a dozorčí radou Nemocnice Sušice o. p. s. započal realizaci tohoto převodu.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 15 hlasy, 2 hlasy proti (Zelený, Staněk) 1 člen se zdržel hlasování (Naglmüllerová).

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2018.

Územní plán Sušice
Byly doplněny 3 návrhy na změnu ÚP.
Návrh zprávy byl projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Plzeňského kraje a je předložen Zastupitelstvu města ke schválení dle § 6 odst. 5 písm.e) ve spojení s § 55 odst. 1 stavebního zákona.

Po dlouhé diskusi bylo přijato toto usnesení:
Zastupitelstvo města dle § 6 odst. 5 písm. e) ve spojení s § 55 odst. 1 stavebního zákona schvaluje předložený návrh zprávy o uplatňování územního plánu Sušice.
Schváleno 15 hlasy, 3 členové se zdrželi hlasování.
Zastupitelstvo města příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 44 stavebního zákona rozhodlo o pořizování změny územního plánu Sušice, který byl vydán usnesením č. 3896/14 dne 17. 9. 2014. Schváleno 18 hlasy.
1)   Požadavek dvou občanů na předložení žádosti o změnu územního plánu vzalo zastupitelstvo na vědomí.

Pohledávky
Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky povinné paní MJ ve výši 112.864,81 Kč. Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za dluh z rozsudku OS Klatovy č.j. 6 C 46/99 povinného pana LČ v celkové výši 133.969,- Kč.

MUDr. Choc se omluvil z jednání. Od této doby přítomno 17 členů zastupitelstva.

Městský program regenerace MPZ Sušice – aktualizace
Zastupitelé schválili návrh akcí obnov kulturních památek připravovaných v Programu regenerace MPZ Sušice na rok 2019 a poskytnutí příspěvku ve výši 166 000,- Kč z organizace 350, Příspěvky – památková péče na podporu obnovu kulturní památky městského domu č.p. 128/I, ul. Americké armády v Sušici, p.č.st. 91– obnova střechy, výměna střešní krytiny (přední a zadní dům). Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 846 000,- Kč z org. 350 Příspěvky – památková péče vlastníkům na obnovu tohoto domu.

Majetková agenda
- schválen prodej části poz. p. č. 2292/1 k.ú. Sušice nad Otavou-cca 113 m2, a to za cenu 250,- Kč za m2 + DPH.
- schválen prodej části poz.p. č. 187 k.ú. Sušice nad Otavou-cca 70 m2 Římskokatolické farnosti Sušice, Bašta 54, za cenu 750,- Kč za m2.
- schválen prodej části poz. p. č. 187 k.ú. Sušice nad Otavou-cca 15 m2 za kupní cenu 750,- Kč za m2.
- schválen prodej části poz. p. č. 187 k.ú. Sušice nad Otavou-cca 40 m2 za kupní cenu 750,- Kč za m2.
Prodej stavebních pozemků – ul. Pod Vodojemem a Pod Faustinkou     V loňském roce získalo město do vlastnictví pozemky p.č. 941/4 a 941/8 k.ú. Sušice nad Otavou, ul. Pod Vodojemem a Pod Faustinkou, o celkové výměře 3 798 m2, odkoupením od spolumajitelek - pí Tůmové a pí Staré, za celkovou kupní cenu 3 000 000,- Kč, na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 14.12.2016. Geometrickým rozdělením zde vznikly čtyři nové pozemky, určené pro výstavbu rodinných domů. V současné době město buduje inženýrské sítě k těmto pozemkům a komunikaci. Na část pozemků zasahuje ochranné pásmo VN. Znalec předložil návrh prodejní ceny, která vychází z ceny již prodaného zasíťovaného soukromého pozemku v této lokalitě (1 550,- Kč/m2), a dále - u plochy dotčené ochranným pásmem - z obvyklé ceny za podobné pozemky (250,- Kč/m2).  

Jedná se o pozemky :

p.č. 941/141    trv.travní porost          o výměře 1014 m2                       1 322 256,- Kč
p.č. 941/142    trv.travní porost          o výměře 1014 m2                       1 324 284,- Kč
p.č. 941/143    trv.travní porost          o výměře   711 m2                         766 458,- Kč
p.č. 941/144    trv.travní porost          o výměře   699 m2                      1 083 450,- Kč
Celkem :                                          3438 m2                        4 496 448,- Kč bez DPH

Na základě výzvy ze dne 15.6.2018 bylo ve stanoveném termínu doručeno celkem 9 nabídek. Komise pro otevírání obálek: Ing. Věra Marešová, Ing. Vladimír Marek, Věra Tomasová, Leopold Balej.
Rada města dne 13.8. schválila pořadí :
pozemek p.č. 941/141 :          1. K. Patáková,
pozemek p.č. 941/142 :          1. T. Kvačková,
pozemek p.č. 941/143 :          1. L. Mičánek, 2. J. Vachoušek, 3. Č. Dohnal, 4.Dvořákovi, 5. A. Vozka a I. Schlumpergerová,
pozemek p.č. 941/144 :          1. M. Fedor, 2. J. Vachoušek, 3. K. Henselyová a P. Beníšek, 4. Vozka a Schlumpergerová. Všichni zájemci byli se svým pořadím seznámeni. Zájemci 1.místo na pozemek p.č. 941/142 a 1. místo na pozemek p.č. 941/143 od své nabídky odstoupili. Na prodej pozemku p.č. 941/142 navrhujeme vyhlásit nové výběrové řízení za stejných podmínek. U pozemku p.č. 941/143 postupuje zájemce z 2. místa.

Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji p.p. p.č. 941/141 k.ú. Sušice nad Otavou-1014 m2 za cenu 1 678 000,- Kč + DPH. Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji p.p. p.č. 941/143 k.ú. Sušice nad Otavou za cenu 918 161,- Kč + DPH. Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji p.p. p.č. 941/144 k.ú. Sušice nad Otavou-výměře 699 m2 za cenu 1 210 450,- Kč + DPH.

Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby kupní ceny za převod pozemků p.č. 941/141, 941/142, 941/143 a 941/144, vše k.ú. Sušice nad Otavou, byly hrazeny i prostřednictvím úvěrů od peněžních ústavů, s čímž bude spojeno uzavření zástavních smluv k předmětným pozemkům, zajišťujících splacení těchto úvěrů.
- Směna pozemků ve Velké Chmelné- schváleno 

Rozpočtová opatření

 • nákup kompostérů
 • odpady 2018 - 2 mil. navýšení
 • dotace MP
 • dotace z PK - digitalizace
 • Santos - údržba - pro Sules 0,5 mil.
 • Santos - nová podlaha +2,7 mil. (k 2 mil. schváleným)-reklamace (?)
 • kotelna K1-oprava TUV- sídl. Sirkařská-900 tis.
 • dotace SPOD
 • dotace MŠ
 • kotelna č.p. 357
 • SSMS
 • úroky Bazén
 • dotace PK - hasiči Volšovy, Chmelná, Sušice
 • dotace PK - 5,1 mil. chir. amb.
 • voda - sítě - ul. Pátera Ferdy
 • sportoviště-havárie střechy,kompresor
 • vodovod Volšovy
Zastupitelstvo města bere na vědomí zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Sušice pro období 2019-2021.

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši 2.065.600,- Kč. Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 1.050.000,- Kč, noví společníci město Hartmanice, městys Čachrov, obec Běhařov, obec Žichovice, obec Nezamyslice a obec Chocomyšl vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy.

Odměna členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva - návrh odměn za rok 2018 - v celkové částce 39.500,- Kč. Pro přiznání odměny je stanoveno kritérium alespoň jedné účasti na jednání příslušného orgánu.

Diskuse
Paní Harantová znovu otevřela diskusi ve věci nemocnice, odpověděla Mgr. Řezníčková, Ing. Staňková a pan starosta.

Ing. Říha to, co se zde řeší, není záležitostí nemocnice či Nemosu, ale rady, zastupitelstva a správní rady nemocnice.

Pan Hais - dnes byli zvoleni lidé do správní rady, proč to není v registru, jsou tam neplatná jména. Odpověděl pan starosta s tím, že soud nemohl zapsat z důvodu nedoplnění členů do příslušného počtu. Změny v obchodním rejstříku budou zapsány.

Ing. Říha – změny je potřeba nahlašovat bez zbytečného otálení. Správní rada byla jmenována v únoru, není dosud zapsáno.

Ing. Marek – vše se podává elektronicky, pokud není doplněná rada, nelze uzavřít, řešilo se s právníkem, notářkou.

Ing. Janda – zda je možné, aby zastupitelstvo dnes přijalo usnesení ke stavbě výrobní haly, o které bylo diskutováno pod bodem územního plánu. Do zítřka je možné záměr zastavit. Vidím problém v orgánu územního plánování, je to v rozporu s územním plánem. Zastupitelstvo může napadnout stanovisko vydané odborem územního plánu a podat námitku.
Ing. Janda poděkoval zastupitelům za odpověď zaslanou dne 21.3.2018, psal jsem prosbu, proč dělat projekt Lerchovy ulice, nikdo mi neodpověděl, je to špatně vyřešené a je to zbytečná investice. Odpověděla Ing. Staňková, že odpověděla telefonicky.

Pan starosta ukončil poslední jednání, poděkoval za spolupráci zastupitelům i občanům města a všem, kteří kandidují, přeje úspěch.
MUDr. Prajerová poděkovala zastupitelům za jejich činnost.

                                                                                         Zapsala Milena Stárková

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48561
DnesDnes4
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden68
Tento měsícTento měsíc225
CelkemCelkem48561
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 2
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012