PostHeaderIcon Zastupitelstvo 19. června 2019 - poprvé elektronické hlasování

Z červnového jednání zastupitelstva byla omluvena Ing. Věra Marešová. Bylo to první zasedání s využitím nové techniky. Každý zastupitel má před sebou zařízení s mikrofonem, k diskusi se hlásí elektronicky a jeho hlasování je zaznamenáno. Návrh usnesení je zobrazován na plátně kina, stejně tak výsledek hlasování. Záznam je na webu města - https://www.youtube.com/channel/UCaCl-LnSTDE8AcQIgrBKCfQ?view_as=subscriber
 
Program:
1.   Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Zápis z jednání finančního výboru
6.   Zápisy z jednání kontrolního výboru
7.   Schválení podkladů pro poskytování dotací v oblasti památkové péče
8.   Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské památkové zóny Sušice
9.   Dotace na financování oslav 50. výročí založení Sušického dětského sboru
10.    Schválení určeného zastupitele pro pořízení změny územního plánu Sušice
11.    Žádost o poskytnutí dotace
12.    Darovací smlouva – ASEKOL a. s.
13.    Majetková agenda
14.    Závěrečný účet za rok 2018
15.    Rozpočtová opatření
16.    Pravidla finančního hospodaření
17.    Sušická nemocnice s. r. o.
18.    Odměna členům komisí za I. pololetí 2019
19.    Zveřejňování zápisu z jednání zastupitelstva města ne webových stránkách města
20.    Volba člena finančního výboru
21.    Dětská skupina
22.    Návrh schůzky s hlavním majitelem bývalého podniku SOLO Sušice
23.    Ostatní, diskuse, závěr

 
Zastupitelé vzali na vědomí zápisy z finančního a kontrolního výboru.

7. Schválení podkladů pro poskytování dotací v oblasti památkové péče.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je nutné aktualizovat podklady pro poskytování dotací z rozpočtu města na obnovu objektů prohlášených za kulturní památky a objektů (nepamátkových) umístěných v Městské památkové zóně Sušice.
Ing. Staňková - dotaz ohledně stanoveného termínu 30. 9. Vedoucí Odboru památkové péče a cestovního ruchu Bc. Kubíková odpověděla, že termín je stanoven s ohledem
na ukončení prací a zúřadování podkladů z dotace.
Zastupitelé schválili podklady pro poskytování dotací v oblasti památkové péče z rozpočtu města Sušice na rok 2019.

 
8. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské památkové zóny Sušice.
Zastupitelé 17.4. schválili zařazení obnovy níže uvedených kulturních památek v roce 2019:
1. Městský dům č.p. 128/I, ul. Americké armády, Sušice – výměna oken, dveří a výkladců (přední dům). Celková suma 1.103.175 Kč bez DPH, z toho příspěvek z rozpočtu MK ČR 300.500 Kč, příspěvek z rozpočtu města 111.000 Kč (min. 10% z celk. nákladů), podíl vlastníka 691.675 Kč.
Ing. Stárková navrhla, aby podklad obsahoval souhrnnou částku, kterou investor získá z více dotačních titulů na jedno stavební povolení.
Mgr. Ing. Arch. Janda sdělil, že je členem komise MPZ a při jednáních komise vyjádřil rozpaky nad přidělenými financemi, navrhuje předložení investičního záměru stavebníka, aby bylo zaručeno objektivní rozhodování.
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 411.500 Kč na obnovu kulturní památky městského domu č.p. 128/I, ul. Americké armády.

2. Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova a výměna oken. Celková suma 748.501 Kč vč. DPH, z toho příspěvek z rozpočtu MK ČR 320.000 Kč, příspěvek z rozpočtu města 75.000 Kč (min. 10% z celk. nákladů), podíl vlastníka 353.501 Kč.
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 395.000 Kč na obnovu kulturní památky městského domu č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici.

3. Dvorní stavení městského domu č.p. 146/I, ul. Vodní v Sušici – obnova střešního pláště. Celková suma 449.492,50 Kč vč. DPH, z toho příspěvek z rozpočtu MK ČR, 224.500 Kč příspěvek z rozpočtu města 45.000 Kč (min. 10% z celk. nákladů), podíl vlastníka 179.992,50 Kč.
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 269.500 Kč na obnovu kulturní památky dvorního stavení městského domu č.p. 146/I,
ul. Vodní v Sušici, p.č.st. 68/2.


9. Dotace na financování oslav 50. výročí založení Sušického dětského sboru
Dne 5. října 2018 podal Spolek přátel Sušického dětského sboru žádost
o poskytnutí příspěvku za účelem financování oslav 50. výročí založení Sušického dětského sboru. SDS založil v roce 1969 pan Josef Baierl a má na kontě velký počet úspěšných vystoupení po celé České republice i na zahraničních vystoupeních a festivalech.
Oslavy 50. výročí založení sboru jsou plánovány na 11. – 12. října 2019. V rámci oslav budou uspořádány tři koncerty a slavnostní ples, bude vydán nový propagační materiál a almanach, vytvořena vzpomínková prezentace, uspořádána výstava fotografií a natočen filmový dokument z průběhu oslav. Oslav se zúčastní současní zpěváci, bývalí členové sboru, bývalí členové výboru Spolku přátel SDS, zástupci města Sušice, sbormistři a zástupci dětských sborů, se kterými SDS dlouhodobě spolupracuje.
Zastupitelé schválili dotaci Spolku přátel Sušického dětského sboru ve výši 150.000,- Kč.

 
10. Schválení určeného zastupitele pro pořízení změny územního plánu
Zastupitelstvo schválilo „určeného zastupitele“ p. Františka Jelínka pro pořízení změny územního plánu Sušice, jak rada doporučila 29. 4. 2019 a rozhodlo, že nebude požadována finanční spoluúčast úhrady nákladů
na pořízení změny územního plánu od žadatelů.

11. Žádost o poskytnutí dotace
Paní DH žádá z důvodu zdravotního stavu manžela o poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč na stavební úpravy městského bytu č. 6, vel. 3+1, ul. Pravdova 1068, Sušice. Projektovou dokumentaci na stavební úpravy bytu zpracovala firma EGF, spol. s r.o., rozpočet na úpravy ve výši 202.380,- Kč.
V diskusi zazněl požadavek zřízení bezbariérového bytu pro invalidní občany. Město takové byty vlastní, jsou však menší velikosti a někdy nastává problém s jejich obsazením.
Zastupitelé dotaci 100 tisíc Kč.

12. Darovací smlouva – ASEKOL a. s.
Zastupitelé schválili podepsání darovací smlouvy s firmou Asekol a.s. Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO 27373231 a přijetí daru ve výši 18.000,- Kč za účelem podpory rozmístění 6 ks stacionárních kontejnerů na třídění vyřazeného elektrozařízení.

 
13. Majetková agenda - rozhodnutí zastupitelů
- prodej části pozemku p.č. 433/1 k.ú. Dolní Staňkov (trvalý travní porost) o výměře cca 35 m2 za cenu ve výši 160,- Kč za m2
- prodej části pozemku p.č. 969/6 k.ú. Sušice nad Otavou (ost. plocha – jiná plocha) o výměře cca 7 m2 za cenu ve výši 390,- Kč za m2
- prodej pozemku p.č. 36/1 k.ú. Albrechtice u Sušice (ost. plocha – neplodná půda) o výměře 176 m2 firmě Fruxy s.r.o., se sídlem T.G.Masaryka 183, Sušice II, za cenu ve výši 163,- Kč za m2, tj. za celkovou kupní cenu 26 688,- Kč
- odkoupení pozemků p.č. 639/3 o výměře 86 m2 a p.č. 639/4 o výměře 9 m2, oba k.ú. Velká Chmelná, (ost. plocha – ost. komunikace), za kupní cenu 160,- Kč za m2, tedy za celkovou cenu 15 200,- Kč
- odkoupení pozemků p.č. 401/12 o výměře 70 m2, p.č. 401/13 o výměře 169 m2 a p.č. 401/14 o výměře 405 m2, o celkové výměře 644 m2, vše k.ú. Odolenov, (ost. plocha – ost. komunikace) za celkovou kupní cenu 39 316,- Kč 

14. Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města za rok 2018

15. Rozpočtová opatření - rozhodnutí zastupitelů
·       dotace na stavební úpravy bytu č. 6, čp. 1068 - 100 tis. Kč
·       dar f.ASEKOL a.s. - 18.000,- Kč
·       rekonstrukce elektrorozvodů společných prostor bytového domu v Sušici, Nádražní
čp. 519 - navýšení o 400.000,- Kč
·       dotace z MMR na „Modernizaci odborných učeben“ v ZŠ Lerch. 2.793.815,58 Kč
·       dotace MPSV z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Nejste na to sami“ pro SSMS 246.530,43 Kč
·       dotace z MF– Všeobecná pokladní správa na výdaje spojené s volbami do EP ve výši 334.000,- Kč
·       snížení dotace - MPSV na Sociální práci o částku 391.225,- Kč
·       časové rozlišení dotace SMS dotace na provoz - 861.677,- Kč
·       časové rozlišení dotace SKC - 350 tis. Kč
·       časové rozlišení dotace SKC - 280.000,- Kč
·       ul. 5. května – kanalizace povýšení o 700 tis. Kč
·       dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019“ na realizaci projektu „Oslava 30. výročí sametové revoluce“ pro Sušické kulturní centrum ve výši 40.000,00 Kč
·       změna struktury rozpočtu Bytového hospodářství - 2.000.000 Kč

16. Pravidla finančního hospodaření města Sušice byla schválena.

17. Sušická nemocnice s. r. o.
K dané problematice se vyjádřil pan Hais a sdělil, že termín předání nemocnice městu
k 1. 8. 2019 je pracovní. Doufá, že dojde ke stabilizaci personálu a tím i k zachování interního oddělení včetně JIP. Pan Ing. Václav Rada sdělil, že finanční prostředky budou potřeba na zajištění překlenutí časových disproporcí. Uvedl, že 75% bazální péče v celé republice zajišťují nemocnice obdobného typu jako v Sušici. Ing. Stárková uvedla, že pokud nebude zachované lůžkové oddělení interny, reálně hrozí, že v nemocnici nebude zajištěna ani LDN a pohotovost pro dospělé a JIP.

Odhad měsíčního Cash Flow

 

 

 

 

 

 

 

 

Tis. Kč

 

Začátek měsíce

Konec měsíce

Poznámka

Tržby od pojišťoven

Zálohy

 

5 625

Na základě záloh, které dostává Penta Hospital

Výkonová složka (LDN)

 

4 300

Průměr leden - duben 2019

 

Ostatní výnosy

 

1 708

Ostatní výnosy - nájemné, tržby od pacientů, tržby za stravu atd.

Náklady

Osobní náklady

-9 713

 

Průměr leden - duben 2019, upravené o nárůst mezd 5%

 

Provozní náklady

-3 175

 

Průměr leden - duben 2019

Investice

Investice vybavení

-170

 

 

 

Suma

-13 058

11 633

 

 

CELKEM

-1 425

 

 

 

 

 

 

08-12/2019 finanční výhled

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládaná ztráta

-7 123

 

 

Rezerva mzdové náklady

-9 713

 

 

Rezerva investice

 

-5 000

 

 

 

CELKEM

-21 836

 

 

 

Všichni zastupitelé schválili rozpočtové opatření číslo 32, kterým se organizace 1933 - Sušická nemocnice s.r.o. - povýší o částku 22 mil. Kč a o tutéž částku se sníží organizace 1535 - Sportovní hala.

18. Odměna členům komisí za I. pololetí 2019
Předložil tajemník.
V souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 13. 6. 2018 v oblasti odměňování členů orgánů města byl zastupitelstvu předložen a schválen návrh na poskytnutí odměny v celkové částce 25.500,- Kč za dobrovolnou občanskou angažovanost v komisích rady města za I. pololetí roku 2019, a to členům bytové komise a komise pro občanské záležitosti (tyto komise pracují pravidelně).

19. Zveřejňování zápisu z jednání zastupitelstva města na webových stránkách města
Předložila Jitka Kroupová (Nezávislí).
Současně platný a účinný jednací řád zastupitelstva Města Sušice stanovuje povinnost zveřejňovat a archivovat na webových stránkách města zvukovo-obrazový (audiovizuální) záznam z jednání zastupitelstva. Považujeme za vhodné, aby vedle archivovaného záznamu byl na webových stránkách města dostupný i zápis ze zastupitelstva města, a to v elektronické anonymizované podobě. Navrhované opatření vnímám jako doplnění současného stavu, kdy zápis ze zastupitelstva města může být pro některé občany vhodnějším prostředkem pro získání informací z jednání zastupitelstva města než zvukovo-obrazový (audiovizuální) záznam.
Zastupitelstvo města schválilo, aby na webových stránkách města byl zveřejněn a archivován zápis z jednání zastupitelstva města.

PRO: 13 (Černý V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Majer F., Nikodem P., Staňková A., Stárková M., Voldřich R.)
PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 7 (Bartoš J., Fornousová V., Macháček J., Mottl P.,
Naglmüllerová M, Staněk J., Švelchová J.), NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.)

 
20. Volba člena finančního výboru
Předložila Jitka Kroupová.
MUDr. Toufar, bývalý zastupitel města Sušice za sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí ze Sušice“ rezignoval ke dni 8. 1. 2019 na funkci zastupitele a předsedy finančního výboru. Na místo předsedy finančního výboru byl zvolen na jednání zastupitelstva dne 20. 2. 2019 Ing. Macháček, zastupitel města Sušice za Občanskou demokratickou stranu. Tímto došlo k tomu, že sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí ze Sušice“ nemá svého zástupce ve finančním výboru. Z uvedených důvodů navrhujeme, aby za sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí ze Sušice“ byla do finančního výboru zvolena paní Jaroslava Kolářová.
Návrh na usnesení je, aby zastupitelé zvolili členku finančního výboru paní Jaroslavu Kolářovou.
V návaznosti na uvedené a v případě zvolení p. Kolářové je nutné přijmout takové usnesení, které by reflektovalo a reagovalo na nynější počet členů finančního výboru, jakož i na to, za jakou stranu jsou členové finančního výboru nominováni.

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, musí být počet členů finančního výboru vždy lichý (§ 118 odst. 2). V případě zvolení p. Kolářové dojde k navýšení členů finančního výboru na 10, což je v rozporu s uvedeným zákonem. Vzhledem k tomu, že v důsledku volby předsedy finančního výboru jsou nyní v tomto výboru zastoupeni 2 zástupci Občanské demokratické strany, považujeme za jediné možné řešení odvolání jednoho ze zástupců této strany.
Výše uvedené řešení je plně v souladu s dohodou, která vznikla ohledně obsazení výborů, jak bylo mimo jiné uvedeno i na prvním či druhém jednání zastupitelstva.
Navrhované řešení je současně systematické, neboť by bylo logické, aby obsazení finančního výboru (co do počtu i zástupců jednotlivých stran) odpovídalo i kontrolnímu výboru. S tímto modelem se ostatně od začátku počítalo.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města odvolalo p. Ivu Rochovou z funkce člena finančního výboru.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města odvolalo p. Ing. Macháčka z funkce člena a předsedy finančního výboru.
Pozn.: V případě odvolání p. Ing. Macháčka bude nutné, aby zastupitelstvo zvolilo předsedu finančního výboru a případně se dále zabývalo počtem členů finančního výboru.

K danému bodu pan starosta uvedl, že je nutné změnit pořadí navrhovaného usnesení. Dále navrhoval změnit počet členů finančního výboru na 11 a podal protinávrh:
Zastupitelstvo města revokovalo usnesení ze dne 31. 10. 2018, kterým rozhodlo o počtu
9 členů kontrolního a finančního výboru ve volebním období 2018 – 2022 tak, že stanovuje počet členů finančního výboru na 11 členů.

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 14 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.)
PROTI: 5 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Majer F.), ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 (Staňková A.), OMLUVENO: 1 (Marešová V.)

Po přestávce byl předložen návrh, aby novou členkou finančního výboru byla zvolena
paní Jaroslava Kolářová (Nezávislí) a Ing. Helena Vejstrková (hnutí ANO).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města zvolilo členku finančního výboru paní Jaroslavu Kolářovou.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 20 (Bartoš J., Černý V.,
Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.)
PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.)

Zastupitelstvo města zvolilo členku finančního výboru paní Ing. Helenu Vejstrkovou.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 17 (Bartoš J., Černý V.,
Fornousová V., Hais P., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Švelchová J., Voldřich R.)
PROTI: 2 (Janda K., Kroupová J.), ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 (Stárková M.)
OMLUVENO: 1 (Marešová V.)

ODS si v rozporu s koaliční dohodou prohlasovala předsedu FV (oba předsedy výborů měla mít opozice a každá ze stran či hnutí 1 člena- tedy 9 celkem).

 
21. Dětská skupina
Předkladatel Jitka Kroupová.
V průběhu května proběhly zápisy dětí do sušických mateřských školek. Dle informací
od ředitelek projevilo 15 zákonných zástupců dětí narozených v roce 2017 zájem o jejich umístění do MŠ. Zápisy do MŠ jsou již uzavřeny a těmto žadatelům nebude k 1. 9. 2019 vyhověno. MŠ jsou zařízení, která jsou určena pro děti zpravidla od tří do šesti let.


Mám za to, že město by se mělo zabývat otázkou možnosti umístění dětí zejména mezi druhým a třetím rokem věku do odpovídajícího zařízení.
V daném ohledu se nabízí diskutovat o možnosti zřízení tzv. dětské skupiny, jak jí definuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Zjednodušeně řečeno je dětská skupina zařízení, které může zajišťovat péči o děti již od jednoho roku do 6 let, díky své flexibilitě umožňuje rodičům lépe sladit péči o rodinu s pracovními povinnostmi, přičemž se jedná o menší skupiny dětí (více např.: https://www.mpsv.cz/files/clanky/30594/DS.pdf - jedná se o příručku MPSV „Dětská skupina“).
Jak vyplývá z Evidence dětských skupin (http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php) je v České republice nyní provozováno okolo 800 dětských skupin, přičemž provozovateli jsou jednak obchodní společnosti, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, ale i samotná města. Například:
Dětská skupina Malíček – poskytovatelem je Statutární město Plzeň;
Dětská skupina Bona - poskytovatelem je Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace;
Dětská skupina srdíčko - poskytovatelem je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace;
Mezi menší města provozující dětské skupiny patří např. obec Chotěboř nebo Šlapanice.
Mám za to, že i město Sušice by se mělo zabývat možností zřízení dětské skupiny, a to zejména z důvodu podpory návratu do zaměstnání u rodičů dětí, které jsou ve věku
před nástupem do mateřské školy.


Tímto materiálem bych ráda otevřela diskusi na dané téma.
Mgr. Kříž - nevidí důvod nezřídit dětskou skupinu, ale aby zřizovatelem nebylo město
Ing. Stárková - nemocnice v Klatovech má taková skupinu zřízenu
Mgr. Švelchová - děti v těchto zařízeních nejsou vzdělávány, ale jen hlídány
Pan Javorský - že město kromě jiného podporuje Mateřské centrum Medvídek

 
22. Návrh schůzky s hlavním majitelem bývalého podniku SOLO Sušice
Předkladatel Karel Janda.
Na minulém ZM dne 17. 04. 2019 nebyl tento bod diskutován pro pozdní předložení podkladu. Tento bod byl tedy odsunut na další řádné jednání ZM.
V předmětné problematice jsem na ZM dne 17. 4. 2019 veřejně vyzval všechny zastupitele, aby do podkladů dalšího, tedy nyní aktuálního ZM, podali vlastní návrhy, náměty a stanoviska. Nezaznamenal jsem žádné kromě naší aktivity.
Všem zastupitelům, zvláště pak uvolněným a radním, jsem dále zaslal pozvánku
na konferenci o brownfieldech, která se konala 30. 5. 2019 v Libčicích nad Vltavou jako druhá celonárodní konference na dané téma pod záštitou CZECHINVEST a Asociací developerů a v partnerství státních a soukromých institucí (MPO, PANATTONI EUROPE, …) a kterou bych považoval za jistou inspirační akci pro Sušicko. Na to reagovali kromě našich zástupců pouze 4 zastupitelé (Jelínek, Hais, Javorský a Lhoták) s tím, že na to nemají časovou kapacitu…

Ze situace v ČR, z existujících dokumentů a usnesení orgánů státu a ze závěrů konference lze vysledovat několik zásadních okruhů resp. otázek, které by nás měly zajímat i v Sušici ve vztahu ke zbytkovému areálu Solo, a to:
a)     existuje objektivní průzkum a hodnocení starých ekologických zátěží? Má ho majitel? Znají ho úřady? Zná ho město Sušice? Měli bychom ho znát, neb tady žijeme…,
b)     jestliže neexistuje průzkum dle bodu a), neměli bychom takový ekologický audit chtít po majiteli anebo mu s ním pomoci? Za podpory státu? Ten totiž v tomto ohledu nabízí pomoc…,
c)     zjistí-li se zátěže, bude síla a vůle tyto odstraňovat? Opět může pomoci stát (programy běží přes MF),
d)     bude-li vůle vlastníka a města spolupracovat, přihlásíme po dohodě brownfield Solo do národního registru? Proč nevyužít aktivity státu a jeho institucí? (viz výzvy MF, MMR, MPO, …),
e)     bude-li ze strany města vůle se o území zajímat ve smyslu jeho budoucího využití, co bychom měli uplatňovat pro změnu územního plánu? Můžeme využít programy na nepodnikatelské i podnikatelské využití území dle existujících podmínek státu…,
f)      neměli bychom se danou problematikou začít konečně zaobírat tak, jako to dělají jiná města (Dolní Vítkovice, Železný Brod, Chomutov, Kladno, …) a do území a do ještě zachovaných objektů s hodnotným potenciálem vpasovat novou část města, tedy bydlení, veřejný prostor, zeleň, podnikatelské nerušící aktivity (řemesla, agro, smart, …), společenské a multifunkční provozy?

Návrh na usnesení (opakuji z podkladu na ZM dne 17. 04. 2019):
Zastupitelstvo města souhlasilo s neformální pracovní schůzkou s „hlavním majitelem“ bývalého podniku Solo Sušice panem Martinem Davidem, žádá tímto pana Martina Davida o schůzku na půdě města Sušice a pověřuje starostu jejím sjednáním a přípravou.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen. PRO: 13 (Černý V., Hais P., Janda K., Javorský P., Kroupová J., Kříž Č., Majer F., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staňková A., Stárková M., Švelchová J., Voldřich R.)
PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 7 (Bartoš J., Fornousová V., Jelínek F., Lhoták J., Macháček J., Mottl P., Staněk J.), NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Marešová V.)

23. Ostatní
Ing. Stárková rozvinula diskusi ke způsobu zveřejňování článků v Sušických novinách
a zároveň k dlouhodobému vydávání článků pana Martina Mejstříka. K tématu se vyjádřil pan ředitel Ing. Sedlecký a dále pan redaktor Eduard Lískovec. Pan starosta doporučil, aby byla provedena statistika zveřejněných článků jednotlivých sdružení.


Diskuse, Závěr
Šesté zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města Bc. Petr Mottl, popřál příjemnou dovolenou a poděkoval všem za účast.

                                                                                          Zapsala Milena Stárková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48563
DnesDnes6
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden70
Tento měsícTento měsíc227
CelkemCelkem48563
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012