PostHeaderIcon Zastupitelstvo 18. prosince 2019 - schválen rozpočet 2020 (proti hlasovali Nezávislí, ČSSD a KSČM)

Ze zasedání Zastupitelstva města v Sušici se omluvili Ing. Andrea Staňková, MUDr. Rudolf Voldřich.

Program:
1.   Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Střednědobý výhled rozpočtu města 2021 - 2022 a rozpočet města 2020
6.   Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 2021 – 2022
a rozpočet příspěvkových organizací na rok 2020

7.   Rozpočtová opatření
8.   Cena vodného a stočného na rok 2020
9.   Sušická nemocnice s. r. o.
10.    Smlouva o poskytnutí dotace na provoz chirurgické ambulance
11.    Pověření k závazku veřejné služby a Smlouva k poskytnutí vyrovnávací platby
12.    Pošumavská odpadová s. r. o.
13.    Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy
pro TJ Sušice, z. s.

14.    Smlouvy o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy na rok 2019
15.    Žádosti o odpisy pohledávek
16.    Obecně závazné vyhlášky města – poplatek ze psů, zábor veřejného prostranství, poplatek za odpady, systém shromažďování odpadů
17.    Odměny členům komisí a výborů
18.    Zápis z jednání kontrolního výboru
19.    Návrh na doplnění Jednacího řádu zastupitelstva města
20.    Ostatní
21.    Diskuse
22.    Závěr 

Střednědobý výhled rozpočtu města 2021 - 2022 a rozpočet města 2020
Návrh projednala rada města 9. 12. 2019 beze změn oproti návrhu z 18. 11. 2019.

Diskuse ke střednědobému výhledu:
Ing. arch. Janda - priorita je sušická nemocnice.
Ing. Stárková – nepodpoří rozpočet, navržené investice nejsou rovnoměrně rozložené, požaduje zásadní rekonstrukci objektu Sokolovny, další je objekt staré lékárny – v rozpočtu je pouze projektová dokumentace, další prioritou je rekonstrukce smuteční síně, dle slov pana starosty by sportovní hala stála 120 mil. Kč, ona si však myslí, že se konečná cena vyšplhá
na 180 mil. Kč a doporučuje výstavbu haly pouze s dotací.
Odpověděl pan starosta - dotace je přislíbena ve výši 42 mil. Kč, celková cena by měla být 148 mil. Kč včetně vybavení, ale bude známa po vysoutěžení, areál haly je na vhodném místě, bazén v tehdejší době taky neměl své příznivce, časová prodleva u objektu lékárny – architektonická soutěž, změna pro projektanty.
Ing. arch. Janda – technická p. – neodborný výklad k územnímu plánu - tok řeky Otava a ulice Volšovská, zimní stadion nevyřešen, respektování výkladu architekta.
Starosta - výstavba haly je v souladu s územním plánem.
Ing. Staněk – jestli je větší problém stavět halu nebo vyhledat prostor vhodný pro výstavbu, respektuje odborný názor architektů, odborníci jsou i ti, kteří užívají sportoviště v Sušici.
Ing. arch. Janda – priorita nemocnice, sportovní hala počká, přemístění do jiné lokality.
Mgr. Kroupová – změnila názor na sportovní halu – nepovažuje ji za zbytečnou včetně vybavení, město může mít halu i nemocnici, jen ne ve stejný rok.
Mgr. Bartoš – podporuje výstavbu haly, podpoří rozpočet.
Pan Hais – za stranu Piráti – koaliční dohoda – neakceptovatelná cena, pouze
do 120 mil. Kč + dotace, rozpočet podpoří, snížení dotace na nemocnici – zrušení o.p.s
a využít finance na dotaci.
Ing. arch. Janda – není logické usnesení o nemocnici.

Protinávrh podal Ing. arch. Janda:
Zastupitelstvo města Sušice vyřadilo ze střednědobého výhledu rozpočtu města pro roky 2021-2022 akci Sportovní hala uvedenou v návrhu pod organizací 1535.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh nebyl schválen.
Pro: 5, Proti: 11, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0, Omluveno: 2
PRO: 5 (Janda K., Kroupová J., Naglmüllerová M, Nikodem P., Stárková M.)
PROTI: 11 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Staněk J., Švelchová J.)
ZDRŽELO SE: 3 (Černý V., Hais P., Majer F.)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled města pro roky 2021-2022 dle návrhu
ze dne 18. 11. 2019.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen.
Pro: 15, Proti: 4, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0, Omluveno: 2
PRO: 15 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Staněk J., Švelchová J.)
PROTI: 4 (Janda K., Kroupová J., Nikodem P., Stárková M.) ZDRŽELO SE: 0

Diskuse k rozpočtu:
Ing. arch. Janda rozpočet - S odkazem na diskusi při pracovním setkání dne 18. 11. 2019 a na vlastní připomínky a návrhy k rozpočtu města na rok 2020 zpracované a předané dne 25. 11. 2019 s některými doplňky (viz příloha) formuluji několik poznámek a několik návrhů na usnesení.

Poznámky:
1) velký schodek rozpočtu (přes 140 mil. Kč) s výdaji do zcela nových investic není
pro rozpočet města Sušice na rok 2020 žádoucí, zvláště v situaci, kdy je prioritou obnova provozu sušické nemocnice,

2) byť je schodek rozpočtu navržen financovat z Fondu voda, z Fondu teplo a ze zůstatků z minulých let, nelze za této situace souhlasit s otevíráním zcela nových investic,
3) existuje několik tzv. otevřených investic, které je třeba zcela dotáhnout (např. ubytovna na Pile, dům č.p.10/I a nové informační centrum města).

Ing. Stárková – požaduje od Odboru majetku názor k přestavbě č. p. 10/I – odpověděl Ing. Marek.
Ing. Staněk – děkuje pí Jandové za zaslaný harmonogram oprav č. p. 10 zastupitelům, původní zakázka na opravu fasády za cca 1 mil. Kč, postupně byly dávány dodatky k dokončení stavby na částku 13.5 mil. Kč, zda Ing. arch. Janda podává návrh na vybavení č. p. 10 I – střet zájmů.
Ing. arch. Janda – minulé volební období přemlouval radní k projektové dokumentaci, rada chtěla nejdříve fasádu, statik byl na místě 3x, má se počítat s opravou – soubor fotek od roku 2005, řešit objekt jako celek, budoucí využití – v přízemí nebytové prostory, v patře byty, ke střetu zájmů měla by být snaha od zastupitelů, aby nehlasoval, zeptat se nájemníků, jak se tam bydlí, snaží se, aby č. p. 10/I byl pěkný objekt v Sušici.
Mgr. Naglmüllerová - technická – jako bývalá členka rady neví o návrhu o celkové rekonstrukci na č. p. 10/I.
Mgr. Urbánková – nájemník č. p. 10 - 3 roky museli nájemníci zažívat opravy.
Starosta – nejdéle řešená stavba, kompenzace v podobě sníženého nájmu po dobu přestavby.
Ing. arch. Janda – minimum při opravách je zabezpečení krovu a štítu a zabezpečení proti podtékání vody, dokončení úprav na fasádách a výplní otvorů dvorních fasád, on nemusí projektovat.

Návrhy na usnesení K. Jandy:
a) Zastupitelstvo města vyřadilo z rozpočtu města Sušice na rok 2020 akci Sportovní hala uvedenou v návrhu rozpočtu pod organizací 1535.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh nebyl schválen.
Pro: 4 (Janda K., Kroupová J., Nikodem P., Stárková M.). Proti: 14(Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Staněk J., Švelchová J.).Zdrželo se: 1 (Majer F.).

Odůvodnění: Nová sportovní hala má přijít na min. 150 mil. Kč, bez vybavení, na což
ve střednědobém výhledu rozpočtu města Sušice není počítáno. Navíc se jedná o novou investici, kterou lze ještě přehodnotit, přemístit do vhodnější lokality, zoptimalizovat a tím zásadně zlevnit. V rámci deficitně sestaveného rozpočtu na rok 2020 nedává tato investice smysl.


b) Zastupitelstvo města schválilo do rozpočtu města Sušice na rok 2020 navýšit položku
pro vybavení informačního centra z 500 tis. Kč na 1.500 tis. Kč a doplnit akci dům č.p. 10/I o výdaje dle bodů přílohy f)1) (statika) ve výši 500 tis. Kč, f)2) pouze projekt ve výši 200 tis. Kč a f)3) dvorní fasády ve výši 1.000 tis. Kč.

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh nebyl schválen.
Pro: 6 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Majer F., Stárková M.) Proti: 9 (Bartoš J., Fornousová V., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Mottl P., Staněk J., Švelchová J.). Zdrželo se: 4 (Javorský P., Marešová V., Naglmüllerová M, Nikodem P.). Omluveno: 2, (Staňková A., Voldřich R.).

Odůvodnění: Informační centrum v Klatovech bylo zřízeno v roce 2016 za 2 mil. Kč
a v Táboře roku 2009 za 1,8 mil. Kč, tedy chceme-li sušické nové íčko kvalitně a moderně vybavit, neměli bychom na tom šetřit (kromě nového nábytku nutno počítat s kvalitním novým vybavením kancelářskou technikou). K pokračování obnovy domu č.p. 10/I jako takového nutno dodat několik poznámek: statik doporučil řešit stav plynoucí již z roku 2005, kdy byla vyměněna střešní krytina a krov byl mírně přetížen. Dům byl dlouhodobě zásadněji nezainvestován (kromě zmíněné výměny krytiny), a to od sedmdesátých let 20. století. Přízemí bylo plesnivé, chladné. Technické vybavení (elektro, plyn, voda, kanalizace) vykazovalo (v přízemí) a vykazuje stále (v patře) defekty a nevhodná řešení (viz např. doporučení Ing. Duška o sjednocení způsobu vytápění). Dům je třeba ochránit před negativními vnějšími vlivy (zatékání dešťových vod, blízkost dopravní zátěže u nároží), a proto je třeba se mu i v roce 2020 věnovat.


Ing. arch. Janda – chata Svatobor jako historická investice města, oprášit úvahy, co s chatou dál, poslání bylo jiné historicky, v r. 2005 bylo počítáno s přístavbou, další část v duchu turistickém.
Ing. Marešová tech. pozn. – není dobře, když je chata zavřená, k chatě by měla být rozhledna, obsluha aby byla k dispozici.
Ing. arch. Janda – návštěvnické turistické turnikety, otevření služby nonstop.
Mgr. Bartoš – diskuse k chatě Svatobor na požadavek na 750 tis. Kč, nemůže být volně přístupná chata, obsluha by musela být, není pro projekt do rozpočtu.

Pan Černý – na radě bylo projednáno, zajistit turnikety je rozumné s dohledem Městské policie, bude se řešit.
Ing. arch. Janda – zhotovení studie projektu.
Techn. pozn. Mgr. Švelchová – město potřebuje každou korunu na nemocnici.
PhDr. Lhoták – je pro zachování projektu arch. Houry, kde není žádný další vchod.
Ing. Říha – zda by nebylo jednodušší dát nájemci jasné podmínky k otevření chaty. Odpověděl pan starosta - je to nejjednodušší a nejlevnější řešení, bude řešit rada.
Ing. Stárková – touto problematikou se zabývali členové kontrolního výboru.
Pan místostarosta – v rámci rady proběhla diskuse s Odborem majetku a rozvoje města – probíhá analýza smlouvy na pronájem.

c) Zastupitelstvo města schválilo do rozpočtu města na rok 2020 zařadit akci „Chata s rozhlednou Svatobor – zřízení samostatného vstupu na rozhlednu“ a pověřuje radu města přípravou a realizací.
Rozhodnutí zastupitelstva: O tomto návrhu zastupitelé nehlasovali.

Pan Černý podal protinávrh: Zastupitelstvo města schválilo do rozpočtu města na rok 2020 zařadit akci „Chata s rozhlednou Svatobor - projekt optimalizace návštěvnosti“ ve výši 100 tis. Kč.

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh nebyl schválen.
Pro: 7, Proti: 5, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0, Omluveno: 2
PRO: 7 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Majer F., Nikodem P., Stárková M.)
PROTI: 5 (Bartoš J., Fornousová V., Marešová V., Staněk J., Švelchová J.)
ZDRŽELO SE: 7 (Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Mottl P., Naglmüllerová M)
Odůvodnění: nestabilní zpřístupnění rozhledny dělá Sušici ostudu. Buďto se musí změnit nájemce a chatu s rozhlednou pronajmout s jasnou podmínkou nutnosti zpřístupnění rozhledny pro návštěvníky (turisty) anebo se může toto zabezpečit navrhovaným řešením (viz příloha, bod i)).

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2020 v součtu za organizace
dle aktualizovaného návrhu.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen.
Pro: 15, Proti: 4, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0, Omluveno: 2
PRO: 15 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Staněk J., Švelchová J.)
PROTI: 4 (Janda K., Kroupová J., Nikodem P., Stárková M.)

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 2021 – 2022
a rozpočet příspěvkových organizací na rok 2020

Zastupitelstvo města schválilo střednědobé výhledy příspěvkových organizací města: Sušické kulturní centrum, Sportoviště města Sušice, Sociální služby města Sušice, ZUŠ Fr. Stupky, MŠ Smetanova, MŠ Tylova, ŠJ Nuželická, ZŠ T.G.Masaryka, ZŠ Lerchova na roky 2021-2022.

Rozpočtová opatření
Byla přijata rozpočtová opatření, především z důvodů dotací.

Cena vodného a stočného na rok 2020
V tabulce je porovnání cen pohyblivé složky vodného a stočného celkem v r. 2019
a v r. 2020, včetně propočtu nákladů na 1 osobu.

 

 

2019

soutěžní cena 2019

 

2020

cena pohyblivé složky bez DPH

52,16

 

52,50

54,53

cena pohyblivé složky + 15 % DPH

59,98

 

60,38

62,71

cena pohyblivé složky + 10 % DPH

 

      

 

59,98

 

 

 

 

Cena včetně DPH celkem za rok *)

2 627

 

2 666

           *) za osobu při spotřebě 120 l/den

Schválené usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2020
a schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2020 podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 15 %, od 1.5.2020 10 %):


Výpočet pevné a pohyblivé složky

 

 

 

 

 

Vodoměr

Pevná složka

Pohyblivá složka

(Kč/vodoměr/rok)

(Kč/m3)

(m3/hod.)

 

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

2,5

 

527

334

861

21,61

32,92

54,53

6,0

 

1 960

1 012

2 972

10,0

 

4 219

1 934

6 153

15,0

 

7 752

3 233

10 985

 
Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (vlastní studna, srážkové vody – netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení): 1,34 Kč/m3

Diskuse:
Ing. arch. Janda – proč je poměrně často v Sušici špinavá voda.
Odpověděl starosta – souvisí to s údržbou vodovodní sítě, čištění, hledá se řešení
i s firmou Čevak, bude se vytvářet prac. skupina, která se bude tímto zabývat.
Dále odpověděla Ing. Ronová – odkalování probíhá, zlepšení informovanosti občanů.

Sušická nemocnice s. r. o. - možnost financování vybavení nemocnice
Jednatelé Sušické nemocnice s.r.o. po převzetí provozu, které proběhlo dne 1. 9. 2019, byli průběžně seznamováni a informováni zaměstnanci o dosluhujícím přístrojovém vybavení (tabulka ve variantách provozu nemocnice). Většina vybavení je staršího data a některé přístroje jsou z doby rekonstrukce nemocnice z roku 2002. Pokud má dojít k znovuobnovení provozu, bude nezbytně nutné, aby společnost měla možnost postupně obnovit vybavení. Vzhledem k tomu, že Sušická nemocnice s.r.o. nedisponuje potřebnými finančními prostředky, přichází v úvahu varianta úvěru, leasingu či podpora z rozpočtu města.
Při zpracování business plánu si nechali jednatelé společnosti zpracovat indikativní nabídku možného financování od bankovních institucí:

1) varianta bez ručení města
-nová společnost má velmi špatnou možnost čerpání leasingu či úvěru od bank, proto některé banky odmítají společnosti poskytnout financování a dobu splácení úvěru zkracují na 5-6 let s vyšším úrokem cca 3 - 3,5% p.a.

2) varianta s ručením města za úvěr
-Město Sušice má dobrou historii, banky si umí stanovit rating, doba splácení je možná až na 10 let s úrokem cca 2,5 - 3,0% p.a. (bankami preferovaný způsob)

3) podpora z rozpočtu města
-v návrhu rozpočtu na rok 2020 a ani v dlouhodobém výhledu rozpočtu, nejsou vyčleněny potřebné finanční prostředky na přístrojové vybavení

Ing. Stárková – poděkovala za podklad, čísla z finančního plánu jsou ztrátové – chirurgie, LDN spolu s chirurgií vydělá více než bez chirurgie.
Odpověděl p. Hais – není zde akutní péče a není plná obložnost LDN, z akutních výkonů není možno naplnit pacienty.
Ing. Rada - zatím je naplněno 60% obložnosti.
Starosta – technická pozn. – bude usnesení k projednání na zastupitelstvu v únoru 2020.
Pan Javorský – dotaz k operačním výkonům od 6. 1. 2020. Z důvodu dosud nenasmlouvané péče na chirurgickém oddělení ze strany zdravotních pojišťoven.
Pan Hais – technická pozn. – ministerstvo zdravotnictví – nasmlouvání péče, jaká bude efektivita personálu, personál je zajištěn.
Ing. Stárková – obložnost LDN, v nemocnici v Klatovech bývá přijato cca 12-14 lidí
o víkendu, není možné tam všechny hospitalizovat, pomoc sušické nemocnice, primářka LDN by měla více komunikovat s klat. nemocnicí, návaznost na akutní případy, zaměstnanci sušické nemocnice oslovují sestry z klatovské nemocnice, obavy z
ochromení oborové JIP v Klatovech.
Odpověděl starosta.
Technická pozn. – p. Hais – není pravda, že by byly nabízeny větší platy pro zdravotní sestry, výhody se svážením zaměstnanců.
Mgr. Bartoš – jaká je jistota pro zaměstnance.
Technická pozn. – p. Hais – personál chce zkusit v nemocnici pracovat.
Ing. arch. Janda – věří v obnovu nemocnice, půjčka je nepochopitelná, odpověděl starosta.
Ing. arch. Janda – město musí přesvědčit VZP.
Pan Podlešák – došlo ke zdevastování nemocnice, do Klatov odešly sestry ze Sušice
a chtějí se vrátit zpět.

Pan Hais sdělil k hlasování, že je jednatelem sušické nemocnice.
Pan Javorský – možný střet zájmů, bydlí v objektu nemocnice a manželka pracuje v nemocnici.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města doporučilo pro společnost Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, variantu financování úvěrem s ručitelským závazkem na město Sušice a pověřuje valnou hromadu společnosti Sušická nemocnice s.r.o. přípravou potřebných kroků.  Návrh schválen.

Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0, Omluveno: 2, Nepřítomno: 1
PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M., Švelchová J.)

Příspěvek o nemocnici sdělil Ing. Rada.
Ing. Stárková – chirurgie s otazníky, interna by mohla běžet.
MUDr. Krajník – perspektiva pro lékaře je oddělení interny a chirurgie.
Pan Javorský – zda bude od 6. 1. otevřeno interní oddělení. MUDr. Krajník odpověděl, že bude od 6. 1. 2020 otevřeno.
Ing. Říha – smlouva na internu je pouze přerušena, proč má být otevřena až od 6. 1. 2020 – technická pozn. p. Hais – lékaři jsou nasmlouváni až od ledna 2020.
Ing. arch. Janda – je příznivcem navrácení nemocnice do roku 2014-15, otázkou zůstává náhrada škody od bývalého nájemce – odpověděl pan starosta - ztrátu hradil ze svých zdrojů.
Technická pozn. Ing. Stárková – otevření oddělení je nutno sdělit záchranné službě.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí možné varianty provozu Sušické nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 a doporučuje radě města jako valné hromadě společnosti zvolit variantu 1) – provoz nemocnice se třemi lůžkovými odděleními, komplementem (CT, RDG, SONO a laboratoř) a ambulancemi včetně pohotovostní služby. Návrh schválen.

Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (Fornousová V.), Omluveno: 2, Nepřítomno: 1 (Marešová V.)

Smlouva o poskytnutí dotace na provoz chirurgické ambulance
Plzeňský kraj na základě žádosti o podporu provozu chirurgické ambulance v roce 2020 poskytne městu Sušici dotaci ve výši 2,3 mil Kč ke krytí mzdových nákladů souvisejících s výkonem služby mimo standardní pracovní dobu (tj. ve všední dny od 15:30 do 21:00 hodin a soboty, neděle a svátky od 7:00-21:00). Zastupitelstvo Plzeňského kraje bude uvedenou dotaci schvalovat 16. 12. 2019 a prostředky budou poskytnuty ještě v letošním roce. Je nutno schválit přijetí uvedené dotace, dále smlouvu a rozpočtové opatření.
V případě, že bude vše schváleno poskytovatelem dne 16. 12. 2019:
Zastupitelstvo města schválilo přijetí účelové dotace ve výši 2,3 mil. Kč ke krytí osobních nákladů zdravotnických pracovníků souvisejících se zajištěním provozu chirurgické ambulance v Sušici nad rámec běžných ordinačních hodin poskytovatelem Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Návrh schválen všemi zastupiteli.

Pověření k závazku veřejné služby a Smlouva k poskytnutí vyrovnávací platby
Pro zajištění financování chirurgické pohotovostní služby v období od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020 v časech od 15:30 do 21:00 hodin ve všední den, o sobotách, nedělích
a o svátcích od 7:00 do 21:00 hodin předkládáme návrh smlouvy ke schválení. Jedná se
o Veřejnoprávní smlouvu, která obsahuje veškeré mechanizmy stanovené současnou legislativou, zejména vychází z Rozhodnutí Komise 2012/21/EU. Smlouva samotná vychází z modelu poskytování dotací, kdy se bere velký zřetel na průkaznost a věrohodnost použití poskytovaných prostředků.
Zastupitelstvo města pověřilo na rok 2020 společnost Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 081 76 302 k závazku veřejné služby „Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie“, a to v časech ve všední den od 15:30 do 21:00 hodin, o víkendech a svátcích od 7:00 do 21:00 hodin a pověřuje starostu města podpisem pověřovacího aktu. Návrh schválen.

Pošumavská odpadová s. r. o.
Zastupitelstvo města schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši 2.166.210,- Kč.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy
pro TJ Sušice, z. s.

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. A-003182-00
ze dne 11. 1.2019 o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Sušici na rok 2019 pro TJ Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Sušice, IČ: 43313647, kterým se nejvyšší možná poskytnutá dotace zvyšuje na 800.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem dodatku de přílohy.

Smlouvy o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy na rok 2019
Jako v předchozích letech, i letos mohly organizace žádat o dotace na pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Sušici, které se pravidelně objevují v rozpočtu města a jimiž město podporuje sportovní aktivity mládeže i dospělých.
Důvodem existence dotací jsou vysoké náklady na pronájem ledové plochy (platí pro zimní stadiony obecně). Výroba a údržba ledu je totiž energeticky náročná a také klade vysoké nároky na obsluhu a provoz zařízení. Proto je, zejména při větší potřebě času na ledě, pro organizace s omezeným rozpočtem, pronájem ledové plochy pouze z vlastních prostředků obtížně financovatelný.
Proplácení dotace je vázáno přísně účelově na pronájem ledové či letní plochy na ZS v Sušici a probíhá na základě podkladů/ faktur skutečně probruslených hodin, které měsíčně vyúčtovávají Sportoviště města Sušice, p. o., coby provozovatel zimního stadionu. V konečném důsledku jsou tedy veškeré proplacené dotace příjmem této organizace.
Na rok 2020 jsme obdrželi celkem 3 žádosti o dotaci. V příloze předkládám návrhy smluv
o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy, a to těmto organizacím: TJ Sušice - 700.000,- Kč, Gymnázium - 77.000,- Kč, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - 70.000,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smluv.

Žádosti o odpisy pohledávek
Popsány dva případy nájemců bytů.

Diskuse:
Mgr. Kroupová – jak dlouho trvá, než je nájemce vystěhován za nezaplacení nájemného – odpověděl p. Marek - trvá min. 1 rok.
Technická pozn. Mgr. Naglmüllerová – z původního dluhu se stává velká částka.
Technická pozn. Ing. Macháček – zabýval se tímto finanční výbor, domnívá se, že další případ stejně nebude uhrazen.
Ing. arch. Janda – zda opravdu se čeká na zaplacení 3 nájmů – odpověděl p. Marek.
Technická pozn. Mgr. Kříž – na vymáhání pohledávek je upozorněn.

Zastupitelé nesouhlasili s prominutím úhrady poplatků z prodlení a nákladů řízení u obou případů.

Obecně závazné vyhlášky města – poplatek ze psů, zábor veřejného prostranství, poplatek za odpady, systém shromažďování odpadů
S účinností od 1. ledna 2020 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, proto je nutné schválit nově vyhlášky o místních poplatcích - psi, veřejné prostranství a odpady, neboť jiné místní poplatky se v Sušici nevybírají. Změny místních poplatků ze psů a záboru veřejného prostranství jsou formální, nemění se výše poplatků, které jsou dle praxe nastaveny optimálně,
a nepředpokládá se zásadní úprava podmínek.
Obdobně jako dvě předcházející vyhlášky, tak i obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, je navržena bez zásadních změn, protože jednak v blízké budoucnosti se má zásadním způsobem změnit zákonná právní úprava, a také zásadní změny, které se dotýkají finanční situace všech voličů, vyžadují jednoznačnou politickou podporu.
Změny místního poplatku za provoz systému komunálních odpadů přináší možnosti zásadnějších úprav, proto níže dávám k uvážení pro futuro několik okruhů možných úprav:
1.   Zrušení možnosti platit poplatek ve dvou splátkách, protože je to velmi administrativně náročné (nyní je možné platit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku) nově by byla stanovena možnost jednou splátkou a to pouze do 31. března příslušného kalendářního roku.
2.   Zrušení osvobození fyzických osob, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud má ve městě současně trvalý pobyt. V tomto případě by se jednalo o místní voliče a teoreticky by se kromě nevole zvedl i výběr a to matematicky vyjádřeno počet staveb (k rekreaci, kde není hlášená žádná osoba a jsou napsané na místní) * stanovená výše poplatku, vyjádřeno dle aktuálních čísel 397 * 500 = 198500,- Kč.
3.   Nejdůležitější úprava, jež by spočívala v navýšení poplatku ze současných 500,- Kč na až ze zákona maximálních 1000,- Kč (teoretických příjmů 11 898 000,- Kč, cca 3,-Kč/den/občan).
Sazba poplatku je dvousložková, první složka je až 250,- Kč/osoba/rok a výši této částky obec stanoví libovolně dle svého uvážení a nemusí ji odůvodňovat, druhá složka je až 750,- Kč a stanovuje se na základě naposledy známých výdajů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu rozpočítaných na všechny poplatníky, což je vyjádřeno níže a do budoucnosti se předpokládá výrazné zvednutí zákonem stanovené maximální výše tohoto poplatku.
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2018 a rozúčtování na 1 poplatníka jsou obsažené v návrhu vyhlášky a doložené porovnávací tabulkou.
Dle výpočtu je náklad na jednoho poplatníka 756,17 Kč + 250,- = 1006,- Kč, což městu umožňuje stanovení poplatku v nyní maximální zákonné výši 1000,- Kč.
Ve vyhlášce je možné upravit osvobození nebo úlevy od poplatku, v současné vyhlášce jsou osvobozeny rodiny se třemi a více dětmi, kdy je osvobozeno třetí a další dítě (což je 190 poplatníků), majitelé nemovitostí sloužící k rekreaci, kteří současně mají trvalé bydliště v Sušici (což je 397) poplatníků, osvobození mají ZTP/P a lidé žijící v našem domově důchodců (což činí 125 poplatníků) a konečně jsou osvobozeni poplatníci na základě žádosti o prominutí z důvodů odstranění tvrdosti (což činí 57 poplatníků).

Součet za všechny známé osvobozené, které lze kvalifikovaně odhadnout na současný poplatek činí celkem 769 * 500 = 384 500,- Kč/rok, na současný poplatek.

Též je vhodné zmínit, že na radnici je evidováno nyní 380 občanů, kteří však nemají správnou platební morálku – neplatí skoro nikdo a jsou velmi těžko kontaktovatelní.

Výše nedoplatků na odpady je za dobu existence poplatku na osobu od roku 2002
do letošního vyjádřená číslem 2 583 636,25 Kč. V roce 2018 - 803 dlužníků (během letošního roku vymoženo od 259 lidí), v roce 2019 - 1.063 dlužníků (stav ke 31. 10. 2019).

Komunální odpad rok 2019
Stav k 30. 11. 2019, vybráno za komunální odpad-rok 2019 - 5.317.969,75 Kč.

Za situace, kdy nyní město dotuje netříděné odpady každého občana 506,- Kč ročně, je otázkou času, kdy s péčí řádného hospodáře bude nuceno provést úpravu výše tohoto poplatku, proto je výše uvedené předloženo váženým zástupcům města k úvaze.

Zastupitelstvo města (všemi přítomnými) rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů, s účinností od 1. ledna 2020.

Zastupitelstvo města rozhodlo (všemi přítomnými) vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, s účinností od 1. ledna 2020.

Diskuse:
Starosta navrhoval změnu plateb – pouze 1 termín k úhradě, není potřeba zvyšovat poplatek za odpady pro občany, i když ceny za likvidaci rostou.
Techn. pozn. Ing. Macháček – návrh finančního výboru.
Mgr. Naglmüllerová – např. pro 5 člennou rodinu může být jednorázová částka hodně, odpověděl pan tajemník - pro 5. člena rodiny není poplatek.
Ing. arch. Janda - kolik je celkem poplatníků, odpověděl p. Jelínek a p. Šlajsová.

Zastupitelstvo města rozhodlo (všemi přítomnými) vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1. ledna 2020 – termín bude jen jeden do 31. 3.

II. Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Na základě vývoje odpadové legislativy směrem k separaci dalších částí komunálního odpadu je nutné současně účinnou vyhlášku č. 2/2014, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, upravit. Proto byla připravena a je předkládána zastupitelstvu města k projednání nová vyhláška (návrh viz příloha), která vychází z předcházející úpravy a zásadní změna spočívá v omezení množství bezplatného odevzdání stavebního odpadu na osobu.
Technická pozn. – Mgr. Naglmüllerová – bude zvážena suť a nad limit bude zaplaceno, odpověděl p. tajemník.
Technická pozn. Ing. Macháček – nízký počet kilogramů sutě, podal protinávrh na 1.000 kg na osobu a rok.

Rozhodnutí zastupitelstva: Zastupitelstvo města stanovilo limit maximálně 1 tis. kg
stavebního odpadu na osobu a rok.
Návrh schválen.

Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0, Omluveno: 2, Nepřítomno: 1
PRO: 15 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Naglmüllerová M, Nikodem P., Stárková M.) PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 3 (Mottl P., Staněk J., Švelchová J.)

Technická pozn. p. Jelínek – některé obce zrušily možnost ukládání suti do sběrných dvorů, 1 t je odpovídající.

Zastupitelstvo města rozhodlo (všemi přítomnými zastupiteli) vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s ustanove­ními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

 
Odměny členům komisí a výborů
Zastupitelé rozhodli o peněžitých odměnách členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města, rozdělí se 55 tisíc korun.

Zápis z jednání kontrolního výboru
M. Stárková - předložila zápis z 6. jednání KV, které se uskutečnilo 4. 12. 2019, včetně prezenční listiny. Zmínila prodlevu plateb nájemného, kdy Sirkus podnajímá prostory Tradičního kloubu. Na to reagovala Mgr. Kroupová s tím, že pokud jsou u městských bytů vymáhány poplatky z prodlení, měla by být stejná praxe i u vymáhání plateb z nájmů z nebytových prostor.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu KV a schválili plán práce kontrolního výboru pro rok 2020.

Návrh na doplnění Jednacího řádu zastupitelstva města
A. Staňková poslala upravený návrh na doplnění jednacího řádu zastupitelstva (avizovala jsem jeho dopracování některým z vás už po předchozím jednání). Doplněny jsou skutečnosti, které byly opakovaně připomínkované jako chybějící, i usnesení které jsme již k novému JŘ přijali - v dubnu letošního roku (zveřejnění zápisu a jeho archivace i na webových stránkách města). Znovu opakuji, že není cílem stohovat stostránkové zápisy, nicméně některé ze skutečností v nich scházely, je myslím vhodné je zakotvit v JŘ, a jejich doplnění nijak výrazně nezatíží pořizovatele zápisu, i vzhledem k hlasovací technice kterou disponujeme. Pro představu přikládám znovu i zjednodušený 'model' zápisu podle navrhovaného doplnění.

Starosta navrhuje tento bod odložit nebo vzít na vědomí.
Ing. arch. Janda – měl dotaz na p. Černého jako spolutvůrce, zda by měl být jednací řád změněn.
Pan Černý – schválil by návrh ve znění, v jakém bylo předloženo zastupitelstvu.
Mgr. Naglmüllerová – jména řečníků – počkat na Ing. Staňkovou.
Ing. Stárková – jednací řád je dostatečný, není předkladatel, doslovná diskuse pokud je zapisovatelka vyzvána.
Tajemník – předkladatel je pouze rada, zastupitelstvo nebo výbor.
Mgr. Kříž – jako ověřovatel není schopen kontrolovat celý stručný průběh rozpravy.
Ing. arch. Janda – uveden nezodpovědný rozpočet schodek 140 mil. Kč
Mgr. Švelchová – 4 hodinový záznam by měl stačit tak, jak je zaznamenán audio-video.
Ing. arch. Janda – volební programy – otevřenost a správa – 18 zastupitelů, objektivita zápisu pro občana – transparentnost starosta.
Tajemník – technická pozn. – statistika zhlédnutí posledního jednání - 8 lidí v délce 2 minut.
Pan Černý – záznam sleduje málo lidí, anonymizovaný záznam je 1 den před dalším zastupitelstvem.
Tajemník – zpracuje záznam do týdne tak, jak bude zpracován zápis.
Ing. arch. Janda – do zápisu stačí bodově.
Pí Harantová – má zájem o vyvěšení záznamu na webové stránky do večera téhož dne.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložený návrh na doplnění jednacího řádu zastupitelstva města.

Ostatní
Mgr. Kroupová – odpuštění úhrady – právní zastoupení, aby byl zaměstnanec úřadu, odpověděl p. Marek.
Mgr. Kroupová techn. – náklady nalézacího řízení – advokát zpracuje všechny úkony, jako zástupce města budou pouze náklady řízení.
Ing. arch Janda – jestli je plánován ohňostroj z města na Silvestra – odpověděl starosta a Mgr. Naglmüllerová – ohňostroj nikdy na Silvestra nebyl městem organizován.

Diskuse
Pí Skribucká – je ochotná právní zastoupení pro občany zdarma – poradí, sepíše.
Odpověděl tajemník – právník zdarma již dva roky není z advokátní komory zajištěn.
Ing. Říha – město nezjištuje dopravní závady - přechod u Sokolovny, směrem od Sola,
před Sokolovnou je parkování, nejsou vidět např. malé děti – může dojít k nehodě, žádá
o řešení v případě nové komunikace, požaduje změnu na souběžné parkování – starosta odpověděl k termínům rekonstrukce komunikace TGM, po sezoně přípojky, řešení parkování je v nové rekonstrukci.
Ing. Vošalík – změna není tak dobrá.
Ing. Říha – jakou aktivitu vyvíjí Nemocnice o.p.s a jaké jsou měsíční náklady – starosta neví.
Ing. arch. Janda – nájemné platí o.p.s. městu a 100 tis. Kč platí řediteli.
P. Hais – technická pozn. – on sám není součástí o.p.s, a neví o mzdách nic.
Pí Harantová – 30. 1. 2020 proběhne v nemocnici inventura.
Techn. pozn. - Mgr. Švelchová.
P. Chejn – na posledním jednání zastupitelstva – fakticita trvalého pobytu zastupitelů – odpověděl p. tajemník – zákon o obcích – pobyt v OP, žiju někde jinde – problematiku řeší zastupitelstvo a svým usnesením ukončí mandát zastupiteli, proti tomu je možná žaloba k soudu – který prověří vazbu na trvalý pobyt, může dále řešit ředitel KÚ.
P. Chejn – MV – zastupitelstvo města by se mělo tím zabývat, oslovuje zastupitele, zda ho podpoří.
Ing. arch. Janda – vidí ve všech členech zastupitelstva sušické občany.
Starosta – nechce být arbitrem v této věci.
P. Hais – reakce na Ing. arch Jandu – k Nemocnici o.p.s. – informaci má v e-mailu.
Ing. arch. Janda – mělo by to zastupitele zajímat, provoz Nemocnice o.p.s. je 20 tis. ročně, likvidace by měla být.
P. Řezníček – není kus, ale občan města Sušice – tajemník se omluvil.

Poděkoval všem, kdo se zasloužil o nemocnici, jako občan aby se nemusel dožadovat informací, cítí partajní koalice.

                                                                                             Zapsala Milena Stárková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48561
DnesDnes4
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden68
Tento měsícTento měsíc225
CelkemCelkem48561
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012