PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 13.6.2018 - koupě areálu Mabet za 9,9 mil.

Na poslední zastupitelstvo před letními prázdninami se dostavilo 16 zastupitelů, později ještě přišel MUDr. Rudolf  Voldřich. Omluvili se: Daniel Čámský, PhDr. Jan Lhoták, Miroslav Vrhel, Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.

Územní plán Sušice.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí sdělení pořizovatele územního plánu Sušice o současném stavu evidence návrhů na změnu územního plánu Sušice (19 návrhů), změna územního plánu bude na programu v září 2018.

Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o partnerství s městem Nová Moldava v Rumunsku v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Památková péče.
Byly schváleny podklady pro poskytování dotací v oblasti památkové péče z rozpočtu města Sušice na rok 2018.
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 503 000,- Kč Jiřímu Zelenému, Drouhavec 3, 341 42 a Janě Zelené,
Lerchova 709, 342 01 Sušice, na obnovu kulturní památky městského domu č.p. 128/I,
ul. Americké armády v Sušici– obnova střechy, výměna střešní krytiny (přední dům).


Zastupitelstvo města schválilo, že v případě odsouhlasení akcí obnovy nemovitých kulturních památek Ústřední komisí Ministerstva kultury v rámci rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 (pro navržené akce Městský dům č.p. 128/I, ul. Americké armády v Sušici – obnova střechy dvorního objektu, výměna střešní krytiny a Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova střechy, výměna střešní krytiny) bude vlastníkům objektů poskytnuta finanční spoluúčast
ve výši min. 10% z celkových nákladů.

Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města Sušice
za rok 2017 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Schválená rozpočtová opatření:
- Nákup repasované cisternové automobilové stříkačky CAS 32 pro SDHO Volšovy - 1,1 mil., podmínkou nákupu je poskytnutí dotace od Plzeňského kraje ve výši 500 tis. Kč.
- Přístřešek na kola ZŠ Lerchova - 150 tis. Kč.
- 2. kolo granty - zájmové organizace - 49.584,-Kč.
-
Přijetí dotace od MMR 2.284.871,55 Kč na zakoupený dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel.
- Nákup myčky do školní kuchyně - 200 tis. Kč.Celková částka na nákup myčky po výběrovém řízení je 649.800,- Kč.
- Sociální služby města Sušice - změna struktury rozpočtu
Plzeňský kraj (MPSV) pro rok 2018 navýšil Sociálním službám města Sušice dotaci
o 5 000 000,00 Kč. Vzhledem ke stáří přístrojů v kuchyni v DPS, bychom rádi tuto částku investovali do nového vybavení a usnadnili tím práci naším kuchařkám. Současně tím docílíme méně energeticky náročného provozu a zlepšíme bezpečnost prostředí novou technologií. Stávající vybavení již nevyhovuje rostoucímu objemu připravovaných obědů. V současné době již dochází i k výhradám ze strany Krajské hygienické stanice.
Jedná se o výměnu a doplnění stávajícího vybavení kuchyně:
Robot univerzální včetně přípojných strojků – 302 500,00
Konvektomatunox EPR 20GN/1/1 – 520 300,00
Kotel hranatý s duplikátorem elektrický 300 l – 181 500,00
Kráječ na knedlíky – 121 000,00
Konvektomatunox EPR 7GN/1/1 plus příslušenství – 242 000,00
Kotel elektrický duplikátorový 80l – 121 000,00

- Bytservis - nájemné tepelného hospodářství , vratka 87.030,- Kč.

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace na digitalizaci sítí
Město Sušice je partnerem projektu DTM PK a z tohoto partnerství plynou některé povinnosti. Pro snazší plnění svých povinností - rozšiřování základy DTM kraj nabízí poskytnutí dotace. V příloze je znění smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.111.200,- Kč z dotačního programu "Finanční podpora datového fondu technické mapy
v Plzeňském kraji 2018", což představuje 80% z celkových nákladů projektu. V rámci poskytnutých prostředků bude realizována komplexní digitalizace sítě centrálního zásobování teplem a sítě veřejného osvětlení. Hotový produkt se stane mimo jiné součástí Digitální technické mapy Plzeňského kraje a poslouží jako výborný podklad pro další návrhová opatření a projekty. Nyní je potřeba založit novou organizaci a naplnit ji prostředky
pro úhradu nákladů spojených s přípravou dokumentací ve výši 200 tis Kč. Smlouvu je nutno schválit zastupitelstvem města Sušice.

- Inovativní projekty, výzva 2/2017. V rámci výzvy č. 2/2017 Státního fondu životního prostředí byla podána žádost k realizaci sítě veřejného osvětlení v rozsahu koupaliště - náměstí. Jedná se o modernizaci sítě s prvky dynamického řízení. V prvním kole jsme byli úspěšní a jako zajímavý projekt s inovativními prvky jsme byli zařazeni do druhého kola. Do dalšího hodnocení se již předkládá detailní výrobní dokumentace, dokumentace modelového řešení, kompletní stavební projekt včetně zahájených stavebních řízení, dokumentace pro veřejnou zakázku. V rámci podpory jsou očekávány prostředky ve výši 3.777.600,- Kč, což je 75% z celkových výdajů. Hlavní realizace projektu spadá do roku 2019, nicméně pro letošní rok je nutno krýt náklady spojené s přípravou projektu a zpracováním veškeré dokumentace ve výši cca 400 tis Kč. 

Majetková agenda

Movitý majetek Nemocnice Sušice o.p.s.- Ing. Marek
Odbor majetku byl pověřen zastupitelstvem k prověření možnosti způsobu nabytí movitého majetku, který je předmětem nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Sušice o. p. s. a Nemosem Sokolov s. r. o., do majetku města a předložit nejvhodnější variantu. V příloze je vyjádření na problém právníka města Mgr. Sojky. Základním kritériem pro uskutečnění převodu majetku bude akceptace tohoto úkonu nájemcem, v případě požadavku na úpravu smlouvy jeho výslovný souhlas a součinnost. To neplatí v případě zrušení či likvidace společnosti o.p.s., kdy majetek přechází na zřizovatele v souladu se zákonem, aniž by byl potřebný souhlas nájemce majetku.
Obecně z titulu vlastnictví tohoto specifického majetku plynou povinnosti správy, v rámci které bude nutno zajišťovat zejména technologické a bezpečnostní zkoušky, revize (nikoliv provozní) a další tak, aby nebyla narušena nájemní práva.
K zajištění odborné správy takového majetku byla v podstatě založena společnost Nemocnice Sušice o.p.s. Veškerý majetek, získaný na základě poskytnutých dotací, a který musel být podle dotačních podmínek zařazen do majetku města, byl této společnosti zapůjčen k využití a následně po uplynutí doby udržitelnosti převeden úplatně na společnost o.p.s., právě s odkazem odborné správy.
Otázka doporučení nejvhodnější varianty převodu majetku je nezbytné znát přesný cíl, co je podstatou převodu. Pravděpodobně varianty zrušení, či likvidace jsou pouze okrajové, na minulém jednání ZM zazněla informace, že se o.p.s. rušit nebude. U zbývajících možností je v podstatě stejná podmínka, a to součinnost nájemce (podnájemce). Za tím účelem rada města dne 4. 6. 2018 rozhodla o přizvání zástupců společnosti Nemos Sokolov/Sušice s.r.o. na jednání rady města.
Návrh na usnesení předložený p. Markem - nebyl hlasován:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o možnostech převodu movitého majetku Nemocnice Sušice o.p.s. do majetku města Sušice.

Diskuse:
Ing Staňková zopakovala informace ohledně stávajícího vztahu – město – Nemocnice Sušice o.p.s. a nájemce, v případě zrušení o.p.s., se movitý majetek převede na město. Logický důvod pokračování o.p.s. není. Odbor majetku dodal nepřesné podklady.
Místostarostka – odbor majetku měl informace k ukládacímu usnesení takové, že se nebude rušit o.p.s.
Ing. Marek – jako odbor majetku postupovali správně a systémově řešili zadaný úkol. Pokud nedojde k dohodě s nájemcem, měl by být zachován post ředitele o.p.s.
Ing. Staňková – není potřeba nikoho dalšího ke správě majetku, vztah pronajímatel – nájemce by měl být zachován.
MUDr. Prajerová měla dotaz, proč nejsou přítomni jednání zastupitelstva zástupci Nemosu. Bylo jí sděleno, že budou přítomni na jednání rady města v pátek dne 22. 6. 2018.
MUDr. Voldřich – měl dotaz ohledně rezignace 3 členů správní rady.
Ing. Staňková – nebyl zájem o narovnání vztahů. Procesy vedou k platnému vztahu mezi oběma subjekty.
Pan starosta sdělil 3 možnosti fungování nemocnice - vrátit pod o.p.s., začlenit do Plzeňského holdingu nemocnic nebo stávající stav ponechat.
Ing. Říha se vyjádřil k panu starostovi - zákon o o.p.s stále platí, jen se nezakládají nové o.p,s. Tři členové SR odešli, měli zájem o zachování nemocnice před pronájmem.
Zastupitelé jsou zainteresováni do zachování stavu s nájemcem, v případě zrušení o.p.s. se přeruší kontinuita a nemocnice zůstane Pentě, jejímž cílem je zisk, orientace na LDN
a rehabilitaci. Úhrady se platí průběžně každý měsíc (1/12). Zastupitelé by neměli dělat nevratné změny za město, je vidět tlak na zachování smlouvy s Pentou, o.p.s. je na přítěž.
MUDr. Choc neví, proč odešli 3 členové ze správní rady nemocnice. LDN není placena měsíčně, ale čtvrtletně, rehabilitace dle výkonů. Pociťuje osobní útoky na zastupitele. Tím, že se zruší o.p.s., narovnají se vztahy, město bude v silnější pozici než má o.p.s.
Ing Staňková trvá na tom, aby byly zachovány logické kroky, které byly řečeny. Město by mělo mít jednoznačnou pozici.
Pan senátor Látka – je potřetí na jednání zastupitelstva města, situace v nemocnici má vývoj, který je pokaždé jiný. Ten se nezjednoduší ani v případě zrušení o.p.s. Nájemce neplní smlouvu, dostane od Plzeňského kraje dotaci. Plzeňský kraj chce pomoct sušické nemocnici. Lékaři z klatovské nemocnice se bouřili ohledně ohodnocení lékařů ze Sušice, myslí si, že by nemocnice v Sušici měla být začleněna do plzeňského holdingu a nedocházelo by k tomu, že kraj dá 5.1 mil. Kč Sušici, aby se lékaři přepláceli. Řešení situace v nemocnici by ponechal na příštím zastupitelstvu, které bude nově zvoleno po volbách.
Starosta se zúčastnil jednání krajského zastupitelstva, kde se projednávala žádost o schválení příspěvku pro nemocnici, 23 zastupitelů (z 45) podpořilo schválení částky 5.1 mil. Kč do sušické nemocnice, pokrytí zdravotní péče není po celém kraji stejná a chybí systémovost. Znalost legislativy je důležitá při jednáních o zdravotní péči.
Mgr. Naglmüllerová sdělila, že neví, jak má hlasovat o budoucnosti nemocnice.
Ing. Staňková – zastupitelé by měli řešit, co můžou, o.p.s. je nadbytečná v případě převodu movitého majetku na město, dohlížet na smlouvy, aby byly v souladu s tím, co zastupitelé zamýšlejí.
MUDr. Voldřich považuje rozhodnutí zastupitelů PK za takové, které vyjadřuje zájem
o nemocnici v Sušici.
Ing. Stárková – v roce 2015 byly uzavřeny 2 smlouvy, aby byla provázanost a větší tlak na nájemce. Byly stanoveny úkoly pro Pentu – otevření pohotovostní ambulance pro chirurgii v režimu 24/7 a jednodenní chirurgie. Nikdo ze zastupitelů se nezeptal, proč nebylo splněno. Vyzvala zastupitele, aby byly právně posouzeny všechny smlouvy od roku 2015.
Starosta sdělil, že se podařilo otevření chirurgická pohotovosti 24/7.
Pí Harantová sdělila, že 3 členové správní rady odešli proto, že chtěla správní rada zrušit o.p.s. a oni se na tom nechtěli podílet.
Dále měla dotaz na Mgr. Řezníčkovou, zda byla provedena fyzická kontrola movitého majetku. Paní Mgr. Řezníčková odpověděla, že veškeré postele jsou na pokojích, inventuru majetku není možné provést za 2 dny.
Ing. Říha - město bude mít větší páky na spravování majetku v případě převodu majetku na město, o.p.s. je zbytečná. O.p.s. spravuje majetek – dohlíží na nájemce, jak s majetkem nakládá. Ing. Staňková navrhuje jiné cíle než dříve. Zodpovědnost zastupitelů ke zrušení o.p.s., úkol pro správní radu pro vyhledání nového ředitele k navrácení funkčnosti nemocnice.
Ing. Bruzl – převod majetku na město – ukončení o.p.s. – není protiprávní vztah, nedělat nevratné změny, i pro další zastupitele.
Ing. Stárková měla dotaz na p. Ing. Marka - jestli dává kladné stanovisko k převodu majetku. Ing. Marek – musí být souhlas nájemce. Zda přistoupíme k razantnímu řešení zjednodušení smluv, o.p.s. se rušit nebude – převod darem nebo koupí, vztah se nezjednoduší.
Po rozsáhlé diskusi Ing. Staňková podala návrh na usnesení a zároveň požádala o jmenovité hlasování:
Zastupitelstvo města uložilo správní radě Nemocnice Sušice o. p. s. a Odboru majetku a rozvoje města zahájit ve vzájemné součinnosti realizaci procesu nabytí majetku Nemocnice Sušice o. p. s. zpět do vlastnictví města.

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh byl schválen 13 hlasy PRO: Bc. Petr Mottl, Ing. Věra Marešová, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Čestmír Kříž, RNDr. Mgr. Radovan Sloup, Ph.D., p. Pavel Javorský, p. František Jelínek, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Mgr. Božena Kudová, MUDr. Rudolf Voldřich, Mgr. Dagmar Karlíková, Ing. Jan Staněk, MUDr. Jiří Choc,
PROTI - 0,
ZDRŽELI SE - Mgr. Milena Naglmüllerová, Mgr. Jana Švelchová, pí Věra Fornousová, p. František Kůs.

Smlouva k poskytnutí vyrovnávací platby - NEMOS
Pro zajištění financování chirurgické pohotovostní služby v období od 1. 4. 2018
do 31. 12. 2018 v časech od 15:30 do 7:00 hodin ve všední den, o sobotách, nedělích
a o svátcích od 7:00 do 7:00 hodin předkládáme návrh smlouvy, sestavené na základě komunikace právních zástupců obou smluvních stran. Jedná se o Veřejnoprávní smlouvu, která obsahuje veškeré mechanizmy stanovené současnou legislativou, zejména vychází
z Rozhodnutí Komise 2012/21/EU. V návrhu tohoto znění jsou z většiny zapracovány připomínky ze společného jednání obou stran ze dne 22. 5. 2018. Smlouva samotná vychází z modelu poskytování dotací, kdy se bere velký zřetel na průkaznost a věrohodnost použití poskytovaných prostředků. V příloze je předfinální návrh, který bude ještě doladěn právními zástupci obou stran. K jednání zastupitelstva bude k dispozici čistý návrh smlouvy s doplňujícím komentářem zásadních změn.

Ing. Staňková upozornila, že většina námitek byla zapracována – odvolání na smlouvu
o movitých věcech – nedostatky smlouvy odstranit.
Ing. Říha – zastupitelé by měli navrženým smlouvám rozumět. Doporučuje dát k přepracování.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schválilo Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU k závazku veřejné služby Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie současného poskytovatele lékařské péče v objektu nemocnice v Sušici NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, IČ: 247 47 246, a pověřuje starostu města podpisem pověřovacího aktu.
Návrh schválen 12 hlasy, proti 3 hlasy, 1 se zdržel a 1 člen zastupitelstva nehlasoval.

Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o zajištění závazku veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a poskytnutí vyrovnávací platby současného poskytovatele lékařské péče v objektu nemocnice v Sušici NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, IČ: 247 47 246, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Návrh schválen 11 hlasy, proti 3 hlasy, 2 členové se zdrželi, 1 člen nehlasoval.

 

Pošumavská odpadová s.r.o. – zázemí - koupě areálu MABET
Více než před rokem byla poprvé projednávána možnost odkoupení areálu firmy Mabet s.r.o. Jedná o poměrně strategicky zajímavý objekt s výhodným umístěním. Hlavním důvodem je vytvoření odpovídajícího zázemí pro Pošumavskou odpadovou s.r.o. Zastupitelé měli k dispozici:
-  porovnání nákladů při realizaci nového zázemí v souladu s nově vyhotovenou částečnou dokumentací s náklady potřebnými pro nákup areálu
-  pohled na stávající aktivity Pošumavské odpadové (Rozvoj provozovny Sušice společnosti Pošumavská odpadová)
-          porovnání cen dostupných znaleckých posudků
-          přehled o nutných stavebních nákladech.
Koupě areálu Mabet s.r.o. se jeví jako ekonomičtější řešení, pořízení cca 3x většího areálu
za odhadem 25% ceny, která je srovnatelná s cenou nové stavby pro původní velikost firmy (cca 10 zaměstnanců). Proto rada města doporučila dne 8. ledna 2018 zastupitelstvu svým usnesením č. 3 rozhodnout o koupi areálu firmy Mabet s.r.o.

Z porovnání ceny dle znaleckého posudku (11.840.000,- Kč) a z nutných stavebních nákladů (pro luxusní variantu změny příjmu prádla na kanceláře s ponecháním patrové budovy jako sociální zázemí pro zaměstnance: 492.221,- Kč + 673.705,- Kč + 255.000,- Kč topení = 1.420.926,- Kč) vyplývá, že lze určit požadavek majitele areálu na kupní cenu ve výši 10.817.237,- Kč za přijatelný. Rada města dne 21. 5. 2018 přijala usnesení č. 338, kterým pověřila Odbor majetku a rozvoje města jednáním o kupní ceně s majitelem areálu Mabet s.r.o. ve výši maximálně
8.500.000,- Kč s ohledem na původní nabídku (viz jednání rady města dne 21. 8. 2017)
a na nutné vstupní investice na zprovoznění areálu pro potřeby dalšího užívání.
Prodávající p. Ing. Jaroslav Macháček byl s usnesením seznámen, zaslal písemné stanovisko a proběhlo i společné jednání s vedením města a s odborem majetku. Podle něj došlo k nedorozumění - cena uvedená v srpnu 2017 jako cena k jednání ve výši 8 498 656,- Kč (viz e-mail ze dne 15. 8. 2017) nebyla závazná, šlo o modelový příklad výpočtu ekonomické ceny. (K jednání o ceně v r. 2017 nakonec nedošlo, protože město nemělo o nemovitosti zájem.)
Pan Macháček navrhuje cenu k jednání ve výši 9 905 323,- Kč, tedy slevu ve výši cca 16 % z ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem. Prodej by se uskutečnil tak, aby k předání majetku městu došlo cca k 30. 9. 2018. Pan Macháček byl pozván na radu města. Odkoupené nemovitosti budou po provedení stavebních úprav pronajaty firmě Pošumavská odpadová s.r.o. Nájemné by mělo být stanoveno minimálně ve výši odpisů. Protože je tato firma plátce DPH, ušetří navíc město u nákladů na stavební úpravy DPH.  Rada města dne 4. 6. 2018 usnesením č. 372 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o koupi pozemkových parcel p.č. st. 2837 o výměře 657 m2, včetně stavby čp. 775, Sušice II, občanská vybavenost, st. 2102 o výměře 361 m2, včetně stavby bez čp/če, občanská vybavenost, st. 3002 o výměře 1123 m2, včetně stavby bez če/čp, občanská vybavenost, 1933/7 o výměře 584 m2, ost. plocha – manipulační plocha, 1933/6 o výměře 776 m2, ost. plocha – manipulační plocha, včetně příslušenství nemovitostí, vše k.ú. Sušice nad Otavou, ul. Nová, od p. Ing. Jaroslava Macháčka, bytem Sušice, za cenu kupní ve výši 9 900 000,- Kč a doporučila pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.

Diskuse:
Pan jednatel Skrbek – při zahájení činnosti Pošumavské odpadové před 2 lety byly
k dispozici prostory k pronájmu v areálu technických služeb.
RNDr. Mgr. Sloup – kdy přišla změna při rozhodnutí rady města, místostarostka odpověděla - bylo uvažováno zakoupení pro SULES, hledalo se od vzniku organizace nové místo pro sídlo společnosti Pošumavské odpadové.
Ing. Vilček – město je vlastníkem čistírny odpadních vod – proč není možné tady umístit sídlo, náklady pro město při opravách a výstavby nového areálu.
Sběrný dvůr byl pro občany města, odpadová společnost rozšířila činnost pro okolní obce – možnost rozšíření sběrného dvora – areál Mabetu – kupní cena 9.900 + 3 mil. pro rekolaudaci je maximum.
Ing. Stárková – před 4 lety se koupila sportovní hala za 2,5 mil. Kč, za 30 mil. Kč se měla zrekonstruovat, pak se rozhodlo o výstavbě nové haly za 120 mil. Kč. Koupě od soukromého podnikatele ze stejné politické strany – nešťastné načasování koupě areálu.
Ing. Říha – koupě pro Sules – co by bylo se sídlem Sulesu? Starosta odpověděl – území by bylo dobré napojit na bydlení. Do areálu Mabetu se nevejdou všechna vozidla. Navyšování administrativních pracovníků, co bude s prádelnou – důsledek konce nemocnice.Zda se nenalezne vedle sběrného dvora vybudovat a rozšířit areál pro sběrné služby.
P. Jelínek – město nemá vliv na ukončení podnikání činnosti prádelny, chybí zázemí pro zaměstnance společnosti Pošumavské odpadové. Veškerý odpad bude v areálu sběrného dvora. V areálu Mabetu se předpokládá sídlo, kanceláře, zázemí pro zaměstnance a garáže.
Ing. Janda – cyklostezka – odpady – pro rozvoj společnosti na jiném místě skladovat odpady.Část sběrného dvora bude pro třídění.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi pozemkových parcel p.č. st. 2837 o výměře 657 m2, včetně stavby čp. 775, Sušice II, občanská vybavenost, st. 2102 o výměře 361 m2, včetně stavby bez čp/če, občanská vybavenost, st. 3002 o výměře 1123 m2, včetně stavby bez če/čp, občanská vybavenost, 1933/7 o výměře 584 m2, ost. plocha – manipulační plocha, 1933/6 o výměře 776 m2, ost. plocha – manipulační plocha, včetně příslušenství nemovitostí, vše k.ú. Sušice nad Otavou, ul. Nová, od p. Ing. Jaroslava Macháčka, bytem Sušice, za cenu kupní ve výši 9 900 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Rozhodnutí zastupitelstva: PRO 11 hlasů, PROTI 1 (Z. Řezníčková), 5 členů se zdrželo (R. Sloup, D. Karlíková....)

Odkup cesty na Svatobor
Pozemky jsou v majetku ČRA, některé v majetku několika fyzických osob a státu. Cena obvyklá za majetek ČRA byla stanovena 1 434 593,- Kč, za majetek soukr. osob a státu 185 226,- Kč. Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení p.p.č. 401/6, 401/7, 401/8, 401/15, 401/19, 401/20, 401/21, v k.ú. Odolenov, p.p.č. 669/4 a č. 669/24 – lesní pozemek, obě v k.ú. Sušice nad Otavou, a stavby místní komunikace vedoucí z Odolenova na vrch Svatobor, od prodávající společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6, Břevnov, Skokanská 2117/1, 169 00, IČ: 24738875, za celkovou kupní cenu 1 437 493,- Kč s tím, že náklady spojené s odkupem (znalecký posudek, sepsání kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí) uhradí město, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků - obec Dražovice

Zastupitelstvo města stanovilo podle ust. §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, počet členů nově voleného zastupitelstva na 21.

Převod linky 433580 pod město Sušice

V současné době Plzeňský kraj hradí linku 433580 (Sušice, žel. st.-Lerchova -nábřeží-sídliště Vojtěška-Sušice-Volšovy), která funguje jako linka MHD Sušice. Jelikož v ostatních městech v Plzeňském kraji linky MHD hradí obce (Rokycany, Stříbro, Klatovy, aj.), žádá Plzeňský kraj převedení linky 433580 pod obec Sušice, případně její zrušení. Termínem je 15. prosinec 2019.

POVED předložil městu Sušici dvě varianty:
1) Obec bude hradit linku ze svého rozpočtu (stávající stav ročně cca 79 452 km,
cca 2 145 204 Kč). Poté si bude obec sama určovat trasu linky, přidávat či ubírat spoje, určovat tarif). Vzhledem k objemu peněz je třeba dopravce vysoutěžit. Existuje možnost samostatné soutěže linky městem Sušice, nebo ponechat soutěž na Plzeňském kraji. Plzeňský kraj bude soutěžit dopravce tento rok s termínem zahájení provozu
od 15. prosince 2019 na deset let. Dle technických standardů budou vozidla nová, částečně nízkopodlažní, klimatizovaná, hlídaná dispečinkem IDP atd. Linka by následně měla číslo 433911. Obec by akceptovala cenu, za kterou Plzeňský kraj dopravce vysoutěží.
2) Obec Sušice by si dohradila spoje v době, kdy nejezdí příměstská doprava od nádraží
do centra města. Jde o několik spojů v pracovní dny a o víkendech, kdy příměstská doprava nejezdí. Jihovýchodní část města by však měla zhoršenou dopravní obslužnost.

Zastupitelstvo města schválilo převedení autobusové linky 433580 pod město Sušice s termínem od 15. 12. 2019. Realizací výběrového řízení na dopravce schvaluje pověřit Plzeňský kraj. Dle technických standardů budou provozovaná vozidla nová, částečně nízkopodlažní, klimatizovaná, hlídaná dispečinkem IDP.

Odměňování členů výborů a komisí - tajemník města Mgr. Novák
V souvislosti se změnou legislativy v oblasti odměňování členů orgánů města předkládám zastupitelstvu následující informaci k odměňování členů výborů a komisí, protože je možné toto realizovat několika způsoby. Pokud jsou předsedové a členové výborů zastupitelstva města (bez ohledu na to, zda jde o výbory zřízené povinně nebo fakultativně) a stejně tak předsedové a členové komisí rady členy zastupitelstva města, vždy pro ně platí zásady pro odměňování členů zastupitelstva města v souladu se zákonem o obcích a dle nařízení vlády (v případě Sušice schváleno na jednání zastupitelstva města dne 13. 12. 2017). Pakliže nejsou členové výboru členy zastupitelstva města, je třeba vycházet z § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, dle něhož je zastupitelstvu města vyhrazena pravomoc rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce. Jakou formou se tato peněžitá plnění mohou poskytovat, zákon o obcích nespecifikuje.
V této souvislosti upozorňuji na nemožnost odměňování členů výborů a komisí, jež nejsou členy zastupitelstva obce, prostřednictvím některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. dohody o provedení práce), jelikož člen výboru či komise vykonává veřejnou funkci založenou volbou (příslušným orgánem obce), event. jmenováním za člena zvláštního orgánu obce, což v minulosti některé obce praktikovaly.
V souladu s výše uvedeným proto ministerstvo doporučuje postupovat v praxi při stanovení způsobu odměňování za funkce členů výborů zastupitelstva a komisí rady města a zvláštních orgánů města, kteří nejsou členy zastupitelstva, násle­dovně:
1) Zastupitelstvo předem rozhodne o peněžitých plněních, resp. odmě­nách (dále jen „odměna“) fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitel­stva města, za výkon jimi zastávaných funkcí, a to:
a) formou samostatného usnesení, kterým stanoví částky měsíčně poskytovaných odměn fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkcí ve výborech zastupitelstva, v komisích rady, či zvláštních orgánech,
b) formou samostatného usnesení, kterým stanoví částky pravidelně poskytovaných odměn za výkon funkce, byť s jinou periodicitou, např. stanoví pro ně částky čtvrtletních odměn,
c) stanovením jiných pravidel odměňování fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva města, např. sazbou za jedno zasedání výboru zastupitelstva či komise rady, kterého se zúčastní apod.,
d) předchozím stanovením, že o odměnách těmto osobám bude zastupitelstvo města rozhodovat ad hoc, např. pololetně či ročně.
2) Zastupitelstvo města o způsobu (systému) odměňování fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkcí ve výborech zastupitelstva, v komisích rady města předem nerozhodne a přesto bude poskytovat fyzickým osobám a občanům, které nejsou členy zastupitelstva, jedno­rázové odměny, např. pololetně či ročně na základě jednorázově přijatých usnesení zastupitelstva města (např. všem stejnou částku nebo částku v dife­rencované výši podle aktivity jednotlivých členů a orgánů apod.), což je i varianta, která je praktikována městem v současnosti, kdy tímto způsobem rozhoduje rada města.
Podotýkám, že zákonné odvody ze stanovené, resp. poskytnuté odměny (zejmé­na pojistné na sociální zabezpečení) se pak odvíjí od konkrétní výše odměny (hranice je 2000,- Kč). Předkládám zastupitelům města návrh na poskytnutí odměny v celkové částce 21.000,- Kč za dobrovolnou občanskou angažovanost v komisích rady města za I. pololetí roku 2018, a to členům bytové komise a komise pro občanské záležitosti dle přílohy.
Zastupitelstvo města rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů města a to členům bytové komise a komise pro občanské záležitosti dle přílohy.

Ostatní
Mgr. Milena Naglmüllerová sdělila, že k přijímacím zkouškám do ZUŠ přišlo 141 žáků, ale všichni přijati nebudou. Není pravda, že o ZUŠ není zájem.
MUDr. Voldřich ještě dodal, že chirurgické sály v nemocnici jsou v pořádku, je ale nutná oprava zařízení pro anestézii (pohyblivá rampa) v řádu 100 tis. Kč, jednodenní chirurgii je možné provádět v gynekologickém sálku.
MUDr. Choc – jednání ohledně zahájení jednodenní chirurgie probíhají v celém měsíci červnu. Na interně odchází primář Beneš z osobních důvodů a vrací se do Hořovic, bude přijata nová primářka interního oddělení a dále i nová lékařka. Předpoklad zahájení plánované chirurgie je od září 2018.
Mgr. Řezníčková ještě informovala, že movitý majetek v nemocnici je evidovaný, odepisuje se, existují inventarizační protokoly - gynekologické oddělení je uzavřeno, celková inventura bude provedena postupně.
Ing. Stárková měla dotaz na p. starostu ohledně dubnové schůzky správní rady s hejtmanem a radní pro zdravotnictví, kde zazněla dohoda se starostou, který měl oslovit plzeňský kraj o možnosti vstoupení do plzeňského holdingu, jestli je vůbec vůle se domlouvat s krajem?
Starosta sdělil, že nebylo jednání o tomhle tématu, návrh byl od něho takový, že by měla probíhat odborná diskuse o rozsahu a poskytování péče v rámci celého plzeňského kraje – dlouhodobé řešení.
Ing. Stárková upozornila na vyplácení výše odměn za služby lékařů v nemocnici v Sušici, které ochromují lékaře v klatovské nemocnici.
Mgr. Řezníčková oznámila zahájení výstavy v Muzeu Šumavy v Sušici - 100 let České republiky.

                                                                                          Zapsala: Milena Stárková
 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19087
DnesDnes1
VčeraVčera15
Tento týdenTento týden86
Tento měsícTento měsíc586
CelkemCelkem19087
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012