PostHeaderIcon Zastupitelstvo 10. června 2020 - územní plán


Zastupitelé se sešli v počtu 19, omluvili se Pavel Javorský a MUDr. Rudolf Voldřich.

Program:
1. Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Informace ohledně platného Územního plánu města Sušice – Ing. Marešová (bývalá pověřená zastupitelka pro územní plán v letech 2011 až 2018)
6.   Koncept návrhu zadání změny č. 1 územního plánu města Sušice
7.   Diskuse
8.   Závěr   

Ke změnám územního plánu se diskutovalo dlouho s občany, kterých se změny týkají.
Návrhy, které byly posuzovány jednotlivě vzhledem ke složitosti jednotlivých lokalit. Jednalo se především o areál bývalého SOLA, úprava regulativů stávajícího ÚP.
Šlo o několik hlasování.
Diskuse:
Zástupce společnosti Sušice, s.r.o. Ing. Přichystal seznámil přítomné s krátkou prezentací „Obchodního centra Sirka“ a okomentoval záměr vybudování retail parku.
Ing. Stárková – shrnutí okolností přijetí regulativu - investor zažaloval město, soud se táhl čtyři roky. Ústavní soud v r. 2018 rozhodl o tom, že město má legitimní právo omezit takto nějaké území - regulativem. Říci po dvou letech a poté co se město čtyři roky soudilo, něco jiného, by bylo zcestné. Jsme dalším městům příkladem vyneseným judikátem o regulativu, kdybychom řekli něco jiného, byli bychom všem městům pro smích.
Starosta Bc. Mottl hovořil obecně s tím, že byl u toho, když se začal řešit areál bývalého podniku Sola Sušice, a jeho budoucího využití. Jak vlastník, tak všichni investoři vždy přišli s nějakým nápadem a vždy to dopadlo tak, že město pod nějakým řekněme tlakem aktivistů některých zastupitelů, se snažilo tomu záměru zabránit. To samé bylo i u tehdy plánované výstavby obchodního centra Kaufland, kdy se zvedla vlna proti tomuto projektu z „x“ důvodů někdy pochopitelných, někdy méně pochopitelných. Ale to, co je zásadní a jak to cítím já, už jsem to říkal při projednávání ostatních návrhů na změnu územního plánu, je otázka svobody a regulace. Já jsem v tomto konzervativní a nemohu souhlasit s tím, že se pořád snažíme regulovat cizí životy, cizí majetky, cizí rozhodování, protože je to i o svobodě rozhodování. Dále jsou šířeny dezinformace v různých letácích, na sociálních sítích apod. Jedná se o soukromý, privátní, pozemek, stejně tak si představte, že by to byl váš pozemek, toto vždy dávám za příklad. Teď přijde město a řekne vám, ne, nám se tohle nelíbí, udělejme tam něco jiného. Nechci se dožít doby, kdy na zastupitelstvu města budeme řešit osudy, podnikatelské záměry jednotlivých lidí. Napadlo mě aktuální přirovnání: až se otevřou dvě restaurace na náměstí, a to Fialka a Pivnice, a někdo přijde na zastupitelstvo a řekne: „…nejsou ty dvě, tři nebo pět hospod hodně - nebo málo? Proč chodíte do pěti, když můžete jít do jedné. Proč chodíte k pěti pekařům, když stačí jeden? Proč je zde pět architektů, když stačí jeden?“ To jsou regulativy, které mi prostě vadí, chybí mi zde svoboda rozhodování. To, že nemusíme chodit nakupovat do velkoobchodů, je věcí každého občana, každého zákazníka, ne zastupitelstva města Sušice. Ještě se vrátím k příspěvku Ing. Stárkové, s územním plánem to bylo trochu jiné, ono to bylo v souladu s územním plánem a regulativ se tam tehdy dal s tím, že to bude platit pro nějaké další budoucí využití. Bohužel asi ani investor a někteří zastupitelé, kteří si to pamatují, nepočítali s tím, že díky různým obstrukcím, odvoláváním, pak snahu o vyhlášení areálu jako kulturní památky, tak že se to v čase protáhne do doby platnosti nového územního plánu. Není to přesně tak, jak říkala Ing. Stárková. Po skončení tohoto řízení, které ministerstvo kultury vedlo cca dva roky, tak samozřejmě investor toto nemohl realizovat. Rozdíl mezi původním projektem Kauflandu a nějakými menšími obchody a tím, co zde vidíte je poměrně zásadní. Buďme vždy objektivní a snažme se tyto věci brát tak, jak jsou. Na závěr: mám stejný názor jako před 10 lety, že neřešíme to, co se nám líbí nebo nelíbí, co bychom tam chtěli nebo nechtěli. Tak to není a občas je veřejnost nějakým způsobem mystifikována. My řešíme pouze to, zda umožníme realizaci tohoto projektu, nebo jestli tam těch dalších 15 let bude to, co je tam dnes – ostuda města. A pokud to dnes neodsouhlasíme tak si myslím, že nebudeme daleko od pravdy.
Ing. arch. Janda – město podobné projekty umožnilo realizovat několikrát (Penny, Tesco, JIP, Lidl), z toho vzešlo, že mezi městy do 15 tis. obyvatel Sušice bezpečně vede v přepočtu čtverečních metrů prodejní plochy na obyvatele; problém není v tom, co se líbí či ne, ale to co potřebujeme; není důvod regulativ prolamovat, jednáme o změně ÚP, ne o koncepci. Dále uvedl příklady negativních dopadů vylidnění náměstí a center měst z důvodu umožnění působení obchodních center a středisek. Vyzval k zachování regulativu.
Starosta Bc. Mottl respektuje názory ostatních, byť je nemusí sdílet.
Ing. Macháček – souhlasím s tím, být objektivní. Je tedy třeba oddělit obchodní plochy (potraviny a jiné zboží). Nákupní možnosti, které byly představeny, zde zatím nejsou. Jestli tu někdo chce investovat 200 milionů a ulehčit infrastruktuře, měl bych toho využít.
Ing. arch. Janda – argumentoval k příspěvku Ing. Macháčka některými příklady negativních důsledků a projevů z jiných měst, včetně dopadů na urbanismus, architekturu atd.
Ing. arch. Wedell – vnímáme regulativ omezující výstavby prodejní plochy jako součást urbanistické koncepce města.
Ing. Staňková – respektuje soukromé vlastnictví, ale vlastník (Sola) současně musí respektovat, že o území na kterém se nachází, nerozhoduje sám. Další infrastruktura tohoto typu není v Sušici potřebná. Podpora místních podnikatelů spočívá v jiné rovině než v umožnění monopolu k regulaci místní kupní i pracovní síly. Je pro zachování regulativu.
Mgr. Bartoš – pokud není pozemek města, město by si z mého pohledu nemělo stoprocentně určovat, co chce nebo nechce na soukromém pozemku, regulativy neřeší rozvoj města. Máme možnost poměrně zajímavého projektu, momentálně je tam ruina, teď máme šanci využít investici za 200 mil., která v Sušici zůstane. Nedomnívá se, že by projekt přinesl konec obchodům na náměstí, je toho názoru že by se mohly doplňovat a přinést nové možnosti a nová pracovní místa. Dohadovat se o regulativech, omezeních a studiích… to tu pak budeme jen čekat a nic tu nevznikne a nikam se neposuneme. Majitel bývalého podniku Solo čeká již 10 let. Město by nemělo takovýmto způsobem házet klacky pod nohy a mělo by dát tomuto projektu šanci.
V. Černý – Právě ústavní soud potvrdil, že město má právo přijmout regulativ.
PhDr. Lhoták – obě strany mohou vznášet argumenty pro i proti, je to hlavně záležitostí svědomí každého z nás – asi žádná z diskutovaných koncepcí není úplně špatná, můžeme poslouchat argumenty obou stran, ale vlastní rozhodnutí bude vždy subjektivní.
Mgr. Kroupová – jsem pro, abychom regulativ ponechali, market nepotřebujeme, omezení vlastníka pro mě není tak silným argumentem.
Ing. Marešová – čtyři roky probíhalo soudní jednání, aby regulativ zůstal. Teď by pro mě bylo hodně divné, kdybych řekla něco jiného. Budu pro to, aby regulativ zůstal. Při změně koncepce je to něco jiného. Tyto věci jsou těžko řešitelné, pokud nenajdou větší konsensus; kdyby se prolomil regulativ, přijdou námitky ze strany územního plánování a dojde znovu k protahování procesu ÚP.
Starosta Bc. Mottl a Ing. arch. Janda se vyjádřili ke smyslu regulativu a o tom, co a jak ovlivňuje a jak je možné v území pracovat v rámci jeho respektování.
Mgr. Švelchová – je třeba si uvědomit, co v areálu chceme mít. Všichni jezdíme okolo, málokomu se to líbí. Říkáme si, co tam nechceme, ale co tam tedy chceme? Jestli ta otázka, její řešení, padne na město, má to město peníze? Byla by to investice hodně drahá a zatížila by město na dost dlouho. Stav je neutěšený, pokud by záměr investorovi prošel, byla by plocha vyřešená, na pohled pěkným územím, s parkovištěm, komunikací. Celé území je složité, s různými zátěžemi, měli bychom být rádi, že tam investor chce, za takových podmínek, zůstat a investovat.
Mgr. Naglmüllerová poděkovala p. Přichystalovi za prezentaci, tento návrh se jí, proti tomu, s čím přišli před deseti lety, z laického pohledu líbí. Ale – před několika lety získala jiný pohled a názor na to, že nechat si utéct takovýto prostor pro budoucnost, by byla velká škoda. Je pro zachování regulativu a je pro, aby se třeba příští nebo další zastupitelstvo pokusilo celý tenhle pozemek koupit.
Starosta Bc. Mottl – celé období jsme ztratili jednáním o tom, jak s regulativem nakládat, odkup areálu není pro město reálný. Je to o i tom, že někdo musí chtít prodat, někdo musí koupit, město není v takové finanční kondici, aby se do toho pustilo. Firma nabízí zhodnocení areálu za vysokou investici, do budoucna, třeba za 30 let, tam může být něco úplně jiného než obchody.
Mgr. Švelchová – co kdybychom se zeptali občanů, co by chtěli, jestli by byli pro projekt, nebo pro to, aby město pozemek odkoupilo. Nemá smysl to odsouvat dále.
P. Rendl – jaký názor na to má zpracovatel ÚP?
Starosta Bc. Mottl – doplnil, že celé území, o kterém je řeč, (celé území Sola) je jediné místo pro nějakou výrobu a služby. Je třeba vše brát v kontextu a časových souvislostech.
Ing. Arch. Komrska – máme ten názor, že hodnotou Sušice je stávající obchodní síť, která tu je. Každé město je specifické, má své podmínky, ale některé věci se zevšeobecnit dají – pokud tady ty velké obchodní jednotky připustíte, lidé se tam naučí chodit a obchodník
na náměstí se těžko prosadí. Město ztratí svůj půvab – má pro mne dva: prvním je Otava, koupání na řece v létě, druhá věc je to živé město, to hned tak jinde nenajdete...
p. Štrobl – dotaz na možnosti této lokality z hlediska vzniku pracovních míst – reagoval starosta Bc. Mottl.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí, aby návrh č. 58 (SOLO) byl akceptován do dalšího postupu pořizování změny ÚP Sušice.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh neschválen. Pro: 7, Proti: 10, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0, Omluveno: 2, Nepřítomno: 1
PRO: 7 (Bartoš J., Fornousová V., Jelínek F., Macháček J., Mottl P., Staněk J., Švelchová J.) PROTI: 10 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Lhoták J., Majer F., Marešová V., Nikodem P., Staňková A., Stárková M.)
ZDRŽELO SE: 1 (Naglmüllerová M.) OMLUVENO: 2 (Javorský P., Voldřich R.)
NEPŘÍTOMNO: 1 (Kříž Č.)

Projednání regulativu omezující výstavbu maloobchodních prodejen a nákupních center s velikostí zastavěné plochy nad 1000 m² v jedné lokalitě:
Diskuse:
Mgr. Kroupová – doporučuje nejdříve hlasovat, že nesouhlasíme s ponecháním regulativuF. Jelínek – jsem pro zachování regulativu s podmínkou souhlasu zastupitelstva města, úřadu územního plánování a zpracovatele územního plánu ke konkrétním záměrům, aby regulativ zůstal na správním území, aby rozhodlo individuálně zastupitelstvo.
PhDr. Lhoták – návrh usnesení, které citoval místostarosta F. Jelínek je dobrá myšlenka, ale domnívá se, že ve finále by zastupitelstvo řešilo nepoměrně více individuálních problematických věcí a vše by se neúměrně protáhlo a zkomplikovalo, proto bude hlasovat proti tomuto návrhu.
Ing. arch Komrska – doplnil hledisko přezkoumatelnosti regulativů ze strany správních orgánů (stavební právo). 

Návrh na usnesení:Zastupitelstvo města souhlasí s ponecháním regulativu na celém správním území, kterým se vylučuje výstavba maloobchodních prodejen a nákupních center s velikostí zastavěné plochy nad 1 000 m² v jedné lokalitě, a to s podmínkou souhlasu zastupitelstva města, úřadu územního plánování a zpracovatele územního plánu ke konkrétním záměrům.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh neschválen.
PRO: 7 (Bartoš J., Fornousová V., Jelínek F., Kříž Č., Macháček J., Mottl P., Švelchová J.)
PROTI: 9 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Lhoták J., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Stárková M.) ZDRŽELO SE: 3 (Majer F., Marešová V., Staňková A.) OMLUVENO: 2 (Javorský P., Voldřich R.)
 
Návrh usnesení - nejdůležitěiší rozhodnutí!
Zastupitelstvo města souhlasí s ponecháním regulativu na celém správním území, kterým se vylučuje výstavba maloobchodních prodejen a nákupních center s velikostí zastavěné plochy nad 1000 m² v jedné lokalitě.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen. Pro: 11, Proti: 4, Zdrželo se: 4, Omluveno: 2
PRO: 11 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Lhoták J., Majer F., Marešová V., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staňková A., Stárková M.) PROTI: 4 (Kříž Č., Macháček J., Mottl P., Staněk J.) ZDRŽELO SE: 4 (Bartoš J., Fornousová V., Jelínek F., Švelchová J.)
OMLUVENO: 2 (Javorský P., Voldřich R.)
 
                                                                                           Zapsala Milena Stárková
 
Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48561
DnesDnes4
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden68
Tento měsícTento měsíc225
CelkemCelkem48561
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 6
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012